Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

o nas

 

Predstavitev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti smo organizirani v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). ZAPS je skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) ustanovljena za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.

ZAPS opravlja zlasti naslednje naloge:
- določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja, arhitekture in krajinske arhitekture,
- sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti in zastopa stroko,
- skrbi za strokovno izpopolnjevanje in svetuje posameznikom in podjetjem, ki opravljajo dejavnosti arhitekturnega, krajinsko-arhitekturnega projektiranja, prostorskega načrtovanja in revidiranja projektne dokumentacije,
- zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za odgovorno projektiranje načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, revidiranje takšnih načrtov in odgovorno prostorsko načrtovanje,
- vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev: imenik ZAPS,
- podeljuje licence za samostojno opravljanje arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega projektiranja in revidiranja ter prostorskega načrtovanja,
- sprejema kodeks poklicne etike ZAPS,
- za investitorja pripravi in lahko tudi organizira izvedbo javnih natečajev s področja urejanja prostora ter arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih rešitev.

Pogoj za včlanitev v ZAPS so strokovne kvalifikacije (ustrezna diploma, praksa, strokovni izpit). Članstvo je pogoj za izdelovanje projektne dokumentacije.

Zbornična organiziranost

Arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti so bili od leta 1997 v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS), organizirani kot strokovno samostojna Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (MSA). Zaradi specifičnosti arhitekturne stroke in na osnovi določil Zakona o graditvi objektov, se je MSA 11.2.2003 na ustanovitvenem zboru ZAPS v Cankarjevem domu v Ljubljani izločila iz IZS in se dokončno konstituirala v začetku leta 2004.

Današnja ZAPS je kot samostojna nevladna organizacija najbližje splošni evropski praksi krovnega poklicnega združenja strokovnjakov, katerih poklici so v Evropski uniji, skladno z direktivo evropskega parlamenta in sveta (2005/36/ES) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, prepoznani kot regulirani poklici v javnem interesu. Teh poklicev je sedem: zdravniki, medicinske sestre, zobozdravniki, veterinarji, babice, farmacevti in arhitekti.

ZAPS šteje preko 1400 članov. Članstvo v zbornici se pridobi na osnovi strokovne kvalifikacije (ustrezna diploma, praksa in strokovni izpit) ter je pogoj za izdelovanje projektne dokumentacije. Osnovni namen ZAPS je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu, ki so predpogoj za kvaliteto dela in skrb za izobraževanje ter izvajanje javnih pooblastil. 

ZAPS je članica Evropskega sveta arhitektov (ESA), ki je organizacija s sedežem v Bruslju, njeno članstvo pa sestavljajo uradne strokovne organizacije arhitektov iz vseh petindvajset držav članic Evropske unije ter večine držav kandidatk kakor tudi iz Švice in Norveške s približno 450.000 evropskimi arhitekti.


na vrh

Predsednik

Predsednik zbornice predstavlja, vodi in zastopa zbornico. Je član zbornice, ki je bil na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izvoljen za predsednika zbornice. 
Predsednik: 
– sklicuje in vodi upravni odbor;
– podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica;
– sklicuje skupščino;
– izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora in 
– opravlja druge naloge po statutu in zakonu.
Predsednik zbornice za svoje delo odgovarja skupščini in ji enkrat letno poroča o svojem delu ter o delu upravnega odbora

Predsednik zbornice 2017 - 2019: 
Aleš Prijon, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbornice. Sestavljajo ga predsednik zbornice in trije člani. Upravni odbor vodi delo in poslovanje zbornice. Delo upravnega odbora vodi predsednik zbornice.
Pomembnejše naloge upravnega odbora so:
– skrb za izvrševanje programa dela, finančnega načrta, splošnih aktov in sklepov skupščine ter za delovanje zbornice in njenih organov v skladu s statutom in drugimi predpisi;
– vodenje finančnega poslovanja zbornice in upravljanje s sredstvi zbornice ter odločanje o sklenitvi pravnih poslov; 
– vodenje in nadzorovanje dela strokovnih služb zbornice; 
– sprejem potrebnih ukrepov za nemoteno izvrševanje javnih pooblastil zbornice;
– spodbujanje sodelovanja med člani zbornice, strokovne, kulturne in družabne dejavnosti članov zbornice ter organiziranje ustreznih prireditev in srečanj;
– skrb za obveščanje članov zbornice, skrb za promocijo stroke, ustanavljanje in podeljevanje nagrad ipd.

Upravni odbor 2017 - 2019:
Aleš Prijon, univ.dipl.inž.arh. - predsednik 
Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh. 
Boris Matić, mag.inž.arh.
Aleš Vrhovec, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Skupščina

Skupščina je najvišji organ odločanja v zbornici. Sestavljajo jo predstavniki matičnih sekcij in predstavniki regij. Skupščina zaseda kadar je potrebno, vendar najmanj enkrat letno.
Njene najpomembnejše naloge so:
– sprejem statuta zbornice, kodeksa poklicne etike, disciplinskega pravilnika in drugih splošnih aktov zbornice; 
– sprejem letnega programa dela, letnega finančnega načrta, potrditev zaključnega računa in določitev višine članarine in drugih prispevkov zbornice ter višine finančnih nadomestil;
– imenovanje in razreševanje članov upravnega odbora, predsednika zbornice in funkcionarjev disciplinskih organov;
– obravnavanje vprašanj, povezanih z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter zavzemanje stališč in sprejemanje sklepov v zvezi s temi vprašanji. 

Skupščina 2017 - 2019:
Predstavniki Matične sekcije arhitektov:
Ines Kos, univ.dipl.inž.arh.
Helena Kovač, univ.dipl.inž.arh.
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.
Predstavniki Matične sekcije krajinskih arhitektov:
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Predstavniki Matične sekcije prostorskih načrtovalcev:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Petra Žarn, univ.dipl.inž.grad.
Predstavniki Regijskega odbora Ljubljana (R1):
mag. Peter Bassin,univ.dipl.inž.arh.
Mika Cimolini, univ.dipl.inž.arh.
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.
Urša Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.
Jaka Napotnik, univ.dipl.inž.arh.
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Predstavniki Regijskega odbora Celje (R3):
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh.
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Predstavniki regijskega odbora Kranj (R4):
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh.
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.
Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh.
Predstavnik Regijskega odbora Nova Gorica (R5):
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh.
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.
Marjeta Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Predstavniki Regijskega odbora Koper (R6):
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh.
Predstavniki Regijskega odbora NM:
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh.
Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Predsednik skupščine in skupščinske sveta: 
- vodi predsedstvo skupščine, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana skupščine, 
- predhodno obvešča upravni odbor o sejah skupščinskega sveta.

Predsednik skupščine in skupščinske sveta 2017 – 2019: 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. 


na vrh

Matične sekcije

Matične sekcije so ustanovljene z namenom uspešnega izvajanja nalog zbornice. Na področjih arhitekture, krajinske arhitekture in urejanja prostora, se v zbornici ustanovijo matične sekcije.
 
Matične sekcije združujejo člane zbornice glede na njihovo strokovno izobrazbo oziroma poklicno pripadnost. V okviru zbornice delujejo naslednje matične sekcije:
·          matična sekcija arhitektov,
·          matična sekcija krajinskih arhitektov in
·          matična sekcija prostorskih načrtovalcev.
 
Predsednik matične sekcije vodi delo strokovnega sveta matične sekcije ter predstavlja in zastopa matično sekcijo v skupščini.
Strokovni svet matične sekcije je strokovno in izvršilno telo matične sekcije, ki vodi delovanje matične sekcije, obravnava probleme opravljanja dejavnosti članov sekcije ter pripravlja in izvaja program dela matične sekcije. Strokovni svet matične sekcije sestavljajo predsednik matične sekcije in dva člana.
 
Pomembnejše naloge Strokovni svet matične sekcije so:
·          vodi delovanje matične sekcije,
·          sprejema program dela matične sekcije,
·          sprejema predlog financiranja delovanja matične sekcije,
·          predlaga kandidate za izpitne komisije,
·          izvaja druge naloge v zvezi z izpiti ter člani izpitnih komisij,
·          obravnava problematiko delovanja svojih članov, obvešča o teh vprašanjih upravni odbor in skupščino, ter jim daje predloge in pobude za sprejem posameznih ukrepov za reševanje teh problemov,
·          sodeluje pri izvajanju programov zbornice za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov matične sekcije 

Matična sekcija arhitektov:
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. - predsednik 
Ines Kos, univ.dipl.inž.arh. - članica
Helena Kovač univ.dipl.inž.arh. - članica 

Matična sekcija krajinskih arhitektov:
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh. - predsednik
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica 

Matična sekcija prostorskih načrtovalcev:
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik 
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Petra Žarn, univ.dipl.inž.grad. - članica


na vrh

Regije

Regije se ustanovijo s ciljem zagotavljanja enakomernega zastopstva članov zbornice z ozemlja celotne države v skupščini in zaradi lažjega uveljavljanja interesov članov zbornice iz različnih delov države v organih zbornice. V regijo so združeni vsi člani zbornice, ki živijo na območju regije. 
Območja regij ter kriterij za pripadnost članov zbornice v regije določi volilni pravilnik, in sicer:
Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Nova Gorica, Koper in Novo Mesto.
Predsednik regije predstavlja člane zbornice iz regije, zastopa njihove interese v skupščini, jih obvešča o dejavnosti zbornice ter organizira delovanje zbornice v regiji.
Predsednik regije mora vsaj enkrat letno sklicati vse člane zbornice z območja regije na regijski zbor. Člani zbornice lahko na regijskem zboru ustanovijo regijsko pisarno, ki skrbi za organiziranost dejavnosti članov zbornice v regiji in njihovo obveščanje o dejavnosti zbornice.

 

Regija LJUBLJANA
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. - predsednik
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh. - član
Mika Cimolini, univ.dipl.inž.arh. - članica
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh. - član
Urša Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh. - članica
Jaka Napotnik, univ.dipl.inž.arh- - član
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh. - članica
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh. - članica

Regija CELJE
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. - član

Regija KRANJ
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh. - član
Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh. - član

Regija NOVA GORICA
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh. - član
Marjeta Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica

Regija KOPER 
Romanqa Toš, univ.dipl.inž.arh. - predsednica 

Regija NOVO MESTO
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik
Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica.

Predsednik regijskega odbora:
- predstavlja člane zbornice iz regije, zastopa njihove interese v skupščini, jih obvešča o dejavnosti ter organizira delovanje zbornice v regiji,
- mora vsaj enkrat letno sklicati vse člane zbornice z območja regije na regijski zbor,
- je vodja regijske pisarne, če je le-ta ustanovljena.


na vrh

Stalna delovna telesa skupščine - komisije


na vrh

Skupščinski svet

Skupščinski svet je stalno delovno telo skupščine, namenjeno čim večji povezavi med člani in organi zbornice ter stalnemu spremljanju dela upravnega odbora in predsednika zbornice. Sestavljajo ga predsedniki matičnih sekcij, predsedniki regij ter predstavnik ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve. Skupščinski svet zaseda najmanj štirikrat letno ter o svojem delu najmanj enkrat letno poroča skupščini. 
Naloge skupščinskega sveta so:
– obravnava aktualnih vprašanj zbornice in dejavnosti članov zbornice;
– spremljanje in ocenjevanje dela predsednika zbornice in upravnega odbora;
– dajanje mnenj, predlogov in pobud za delo predsednika zbornice in upravnega odbora;
– spremljanje in nadzorovanje finančnega poslovanja zbornice;
– obravnava skupščinska gradiva ter dajanje mnenja o njih.
Skupščinski svet izmed svojih članov imenuje nadzorni odbor za finančno poslovanje zbornice. Nadzorni odbor spremlja finančno poslovanje zbornice in o njem obvešča skupščinski svet.

Skupščinski svet 2017 - 2019: 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. - predsednik Matične sekcije arhitektov 
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh. - predsednik Matične sekcije krajinskih arhitektov 
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik Matične sekcije prostorskih načrtovalcev 
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. - predsednik RO Ljubljana 
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Celje 
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Kranj 
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Nova Gorica 
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik RO Novo mesto

Nadzorni odbor 2017 - 2019:
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh.
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh.

Volilna komisija:
 vodi postopke kandidiranja in volitev oziorma imenovanj članov skupščine, predsednika zbornice ter drugih funkcionarjev zbornice.


Vpisna komisija/Komisija za vpis v imenik:

- je stalno delovnio telo zbornice
- odloča o vpisu posameznikov v imenik in o izbrisu iz njega, o pridobitvi licenc ter o drugih zadevah v zvezi z vpisom, članstvom in izbrisom iz imenika,
- izvaja naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisa, ki ureja olbiko in vsebino ter način vodenja imenika poklicnih zbornic, statuom zbornice in drugimi akti zbornice,
- izvaja svoje naloge v okviru javnega pooblastila.

Vpisna komisija:
Stojan Črnko, univ.dipl.inž.arh. /predstavnik MSA/ - predsednik
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh. /predstavnik MSP/ - član
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. /predstavnica MSKA/ - članica


na vrh

Komisarji in komisije

Komisar za zakonodajo:
- vodi in koordinira delo komisije za zakonodajo,
- skrbi za pripravo stališč zbornice v zvezi z zakonodajo in jih posredudje v obravnavo upravnemu odboru zbornice,
- skupaj z upravnim odborom, skrbi za izbor dodatnih ekspertov, ki sodelujejo s komisijo za zakonodajo pri pripravi stališč zbornice,
- skrbi za poročila in obračune dela komisije,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblatilom upravnega odbora.

Komisija za zakonodajo:
- je sestavljena iz predstavnikov matičnih sekcij,
- skrbi za pripravo stališč v zvezi z zakonodajo.

Komisar za informiranje:
- vodi in koordinira obveščanje članov zbornice,
- vodi in koordinira spletna stran zbornice (priprava in objava vsebin, skrb za strukturo in urejenost spletne strani),
- predlaga, vodi in koordinira organizacijo projektov zbornice:
  - projekte s področja promocioje dejavnosti projektiranja v širši javnosti
  - projekte s področja uveljavljanja dobrih projektantskih praks med člani in navzen
  - projekte s področja izobraževanja
  - sodeluje pri projektih pod okriljem Hiše arhitekture (promocija dejavnossti, iskanje sponzorjefv, organizacija dogodkov,...);
- organizira in koordinira Dan arhitektov (organizacija dogodka, urejanje kataloga, skrbi za izvedbo nagrad ZAPS in za postavitev razstave Slovenska arhitektura in prostor),
- sodeluje pri prijavah na razpise za sredstva s področja njegovega dela ter sodeluje pri pridobivanju sponzorskih sredstev,
- upravnemu odboru predlaga vodje projektov na področju, ki ga vodi,
- skrbi za pripravo poročil in obračun dela na področju, ki ga vodi,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblastilom upravnega odbora.


Izvajalci posameznih projektov:
- izvajajo posamezne projekte,
- skrbijo zapripravo poročil in obračun dela za projekt, ki ga izvajajo,
izvajajo druge aktivnosti s posebnim pooblastilom komisarja.

Komisar za strokovno pomoč:
- vodi in koordinira delo skupine za strokovno pomoč
- skupaj z upravnim odborom skrbi za izbor dodatnih ekspertov, ki sodelujejo s skupino za strokovno pomoč
- skrbi za poročila in obračun dela komisije,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblastilom upravnega odbora.
 

Natečajna komisija:
Cilji in naloge:
1. 
Vključevanje v tekoče izvajanje natečajne dejavnosti ZAPS. natečajna komisija ZAPS je predvidena kot posvetovalno telo pri določanju članov ocenjevalnih komisij, skrbnikov  in pročevalcev in pri sprejemanju odločitev v zvezi z izvajanjem tekoče natečajne dejavnosti zbornice.
2.
Vključevanje v dopolnjevanje obstoječe natečajne pakse z rešitvami za izboljšanje kakovosti izvajanja natečajev, prilagajnja nzahtevam naročnikov, vzorcev izvajanja natečajev. Vključevanje v pripravo zakonodaje na področju javnih natečajev.
3.
Oblikovanje maksimalne vsebine (grafičnega in tekstualnega dela) za standardni natečajni elaborat.

Predvidena sestava Natečajne komisije ZAPS:
- Strokovni sodelavaec ZAPS - vodja,
- predstavnik upravnega odbora - član,
- 2 člana, ki jih predlaga skupščina,
- 2 člana, ki sta se javila na javnem razpisu za člana natečajne komisije. Vkolikor se bo na razpis prijavilo več kandidatov, le-ti med seboj izberejo dva predstavnika.


Izpitni odbor in izpitne komisije:
- imajo status stalne komisije zbornice, ki jih imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice,
- ugotavljajo usposobljenost kandidatov na strokovnih izpitih (58. člen Statuta),
- izvajajo naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, statutom in drugimi akti zbornice,
- izvajajo svoje naloge v okviru javnega pooblastila.

Izpitne komisije ZAPS: 
1. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega načrtovanja za področje dela licence z označbo »P«
Predsednik:
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.arh.
dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, univ.dipl.inž.arh.
mag. Jelko Valenčak
dr. Maja Simoneti, udika
dr. Aleš Mlakar, udika

2. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja arhitekturnega projektiranja
Predsednik:
Boris Briški, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh.
Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
Božo Podlogar, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

3. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja
Predsednik:
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

4. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega načrtovanja za področje dela licence z označbo »A« in označbo »KA«
Predsednica:
dr. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh.
dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, univ.dipl.inž.arh.
mag. Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
mag. Darja Marinček Prosenc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
dr. Aleš Mlakar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

5. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega revidiranja načrtov arhitekture
Predsednik:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
Boris Briški, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh.
Božo Podlogar, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

6. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega revidiranja načrtov krajinske arhitekture
Predsednik:
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag. Nikolaj Andrej Stare, univ.dipl.inž.agr.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Disciplinski organi

Disciplinski tožilec:
Odvetnik Tomaž Toldi, univ.dipl.prav.

Namestnik disciplinskega tožilca:
Andrej Logar, univ.dipl.inž.arh.

Disciplinska komisija:
mag. Andrej Bohinc, univ.dipl.inž.arh.
mag. Andrej Božin, univ.dipl.inž.arh.

Alenka Divjak, univ.dipl.inž.arh.
Janez Dolinar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Gregor Gregorčič, univ.dipl.inž.arh.
Borut Hafner, mag.inž.arh.
dr. Andreja Jan, univ.dipl.inž.arh.
Lučka Manca Lesjak Soklič, univ.dipl.inž.arh.
Jana Malenšek, univ.dipl.inž.arh.
Miha Milič, univ.dipl.inž.arh.
Marko Virtič, univ.dipl.inž.arh.
dr. Domen Zupančič, univ.dipl.inž.arh.

Disciplinsko sodišče:
dr. Nataša Bratina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Monika Fink-Serša, univ.dipl.inž.arh.
Jože Kos Grabar, univ.dipl.inž.geod.

mag. Irena Hočevar, univ.dipl.geogr. 
Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Boris Volk, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Kodeks poklicne etike arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov


na vrh

Logo ZAPS


na vrh
 
Zbornična organiziranost

Predsednik

Upravni odbor

Skupščina

Matične sekcije

Regije

Stalna delovna telesa skupščine - komisije

Skupščinski svet

Komisarji in komisije

Disciplinski organi

Kodeks poklicne etike arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov

Logo ZAPS