Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

Rok oddaje
02.06.2017

Naročnik
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III.

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 6.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 2.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja: je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt III.faze Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo zagotovil nove prostore za izvajanje dejavnosti ter omogočil tako fizično kot programsko povezavo z obstoječim objektom Zdravstvenega doma

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije (vodilna mapa, arhitektura, koordinacija vodenje) – IDZ, IDP, PGD, PZI, načrt opreme, in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja.
• Pogodbeni roki: IDZ 15 dni IDP 45 dni po prejemu projektnih pogojev, PGD 30 dni po uskladitvi in potrditvi IDP, PZI 90 dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 7 dni po izjavi izbranega izvajalca GOI del, da so dela zaključena.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), ali izjava, da lahko naročnik pri prvem računu zadrži plačilo v višini 5% pogodbene vrednosti
• Prenos avtorskih pravic: popoln.

Natečajne elaborate je potrebno oddati na naslov naročnika: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica v tajništvu uprave v 3. nadstropju!

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
izr.prof. Boštjan Vuga, univ.dipl.inž.arh. Grad. Dip. (AA)

Namestnica predsednika:
Petra Kokoravec dr.med

Člani:
Vlatka Ljubanović univ.dipl.inž.arh.
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.
Aleksandra Torbica, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
dr.Jernej Markelj mag.inž.arh.
Andrej Markočič dipl.ekon.

Poročevalec za arhitekturo:
Boštjan Hvala, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicije:
Simon Klaut dipl.inž.grad.

Izvedenec za medicinsko stroko:
Borut Klančič

Skrbnica natečaja:
Jana Bavdaž, univ. dipl. inž. arh.

 
STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

Rok oddaje
12.05.2017

Naročnik
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKO GRADNJO RAKOVA JELŠA II

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:

• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine:
• odškodnine po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD (z LCCA), PZI, BIM (po LOD 350), projekt za razpis, komercialne skice in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja
• Pogodbena cena: je fiksna
• Pogodbeni roki: IDZ 20 koledarskih dni po podpisu pogodbe; IDP 70 koledarskih dni po potrditvi IDP in prejemu projektnih pogojev; PGD 80 koledarskih dni po potrditvi IDP; PZI in BIM model za fazo PZI 90 koledarskih dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 15 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v višini 250.000,00 € (vključujoč 5 letno garancijsko dobo objekta)
• Pogodbena kazen: 3 ‰ od pogodbene cene, v skupnem znesku največ 20 % celotne pogodbene cene (z vključenim DDV).
• Zahtevana finančna zavarovanja:
-najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV),
-najkasneje v 10 dneh po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno pogodbeno vrednost (ki vključuje tudi vrednost projektantskega nadzora) v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV)
-najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja garancija (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Ricardo Tomšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Sašo Rink, univ.dipl.prav.

Člani:
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh.
Tanja Gašperšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Živa Matjašič, univ.dipl.prav.

Poročevalki za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

 
PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Rok oddaje
13.03.2017

Naročnik
Mestna občina Ljubljana

Sporočilo za javnost št.1, 9.3.2017
Naročnik podaja informacijo, da bo predložitev zavarovanja za resnost ponudbe zahteval šele v ponudbi in je slednje torej lahko sklenjeno šele ob izidu natečaja. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno devetdeset (90) dni od dneva oddaje ponudbe.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 4.500 EUR
• 2. nagrada 3.500 EUR
• 3. nagrada 2.000 EUR
• dve priznanji po 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Naročnik natečaja želi ob osnovni šoli Vižmarje Brod zgraditi novo telovadnico s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki bo služila predvsem potrebam šole, občasno pa tudi potrebam izvedbe večjih uradnih tekmovanj in ostalih prireditev. Predmet te natečajne naloge so usmeritve za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice. Predviden rok izgradnje telovadnice je september 2018.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
- Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR. - Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Lidija Dragišič, univ.dipl.inž.arh.
Marko Lebar
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
 

Namestnika članov:
Mark Koritnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Lamut

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač ,univ.dipl.inž.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Rok oddaje
20.04.2017

Naročnik
Mestna občina Ljubljana

Sporočilo za javnost št.2, 8.3.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 20.4. 2017 do 16:00 ure.

Sporočilo za javnost št.1, 2.2.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 13.4. 2017 do 15:00 ure.

Javni, projektni, anonimni, odprti, enospopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 14.650 EUR
• 2. nagrada 11.000 EUR
• 3. nagrada 7.300 EUR
• tri priznanja po 3.600 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
- Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR.
- Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dean Lah, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
izr.prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh.
Blaž Budja, univ.dipl.inž.arh.
Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh.
Marko Kolenc
Drago Banovič
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gabrijel Ambrožič

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Rok oddaje
10.03.2017

Naročnik
SNG DRAMA LJUBLJANA

Sporočilo za javnost št.1, 12.1.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.

Javni, anonimni, odprti, projektni, dvostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CELOVITO PRENOVO SNG DRAMA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
I. stopnja
• tri priznanja po 2,500 €

V I. stopnji se podelijo priznanja, v drugi stopnji nagrade. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala tri (3) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v II. stopnjo.

II. stopnja
• 1. nagrada 12.000 €
• 2. nagrada 9500 €
• 3. nagrada 7000 €

V primeru, da se nagrade podelijo že na prvi stopnji, je vsaka posamezna nagrada nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 3.2.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika:
Igor Samobor

Člani:
prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh.
Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh.
Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnika članov:
Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Vadnjal

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenec za tehnologijo:
Ivica Fulir

Izvedenec za strojne instalacije:
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. stroj.

Izvedenec za kulturno dediščino:
Marija Režek Kambič

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.