Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Rok oddaje
17.03.2017

Naročnik
Mestna občina Ljubljana

Javni, projektni, anonimni, odprti, enospopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 14.650 EUR
• 2. nagrada 11.000 EUR
• 3. nagrada 7.300 EUR
• tri priznanja po 3.600 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
- Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR.
- Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dean Lah, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
izr.prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh.
Blaž Budja, univ.dipl.inž.arh.
Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh.
Marko Kolenc
Drago Banovič
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gabrijel Ambrožič

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Rok oddaje
10.03.2017

Naročnik
SNG DRAMA LJUBLJANA

Sporočilo za javnost št.1, 12.1.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.

Javni, anonimni, odprti, projektni, dvostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CELOVITO PRENOVO SNG DRAMA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
I. stopnja
• tri priznanja po 2,500 €

V I. stopnji se podelijo priznanja, v drugi stopnji nagrade. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala tri (3) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v II. stopnjo.

II. stopnja
• 1. nagrada 12.000 €
• 2. nagrada 9500 €
• 3. nagrada 7000 €

V primeru, da se nagrade podelijo že na prvi stopnji, je vsaka posamezna nagrada nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 3.2.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika:
Igor Samobor

Člani:
prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh.
Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh.
Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnika članov:
Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Vadnjal

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenec za tehnologijo:
Ivica Fulir

Izvedenec za strojne instalacije:
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. stroj.

Izvedenec za kulturno dediščino:
Marija Režek Kambič

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

Rok oddaje
10.01.2017

Naročnik
Občina Ajdovščina

Javni, projektni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 2.500 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
• odškodnine 500 EUR
skupaj nagradni in odškodninski sklad 21.500 EUR

V kolikor bo upravičenih do odškodnine več kot 14 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Izdelava arhitekturne zasnove za celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in vstopnih ulic nanj.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 10.1.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

natečajno območje


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Tadej Beočanin, Župan Občine Ajdovščina

Člani:
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh.
Irena Raspor, univ.dipl.inž.arh.
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh.
Marica Žen Brecelj, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.
Prenova mestnega središča Murske Sobote

Rok oddaje
16.12.2016

Naročnik
Mestna občina Murska Sobota

Javni,odprti, anonimni, idejni in projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovanca projektne dokumentacije za  PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• dve priznanji po 1.500 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno urejanje odprtih javnih površin mestnega središča Murske Sobote od Trga zmage na severu, Slovenske ulice na vzhodu, Slomškove ulice na jugu in Kocljeve ulice za zahodu. Natečaj zajema projektni in idejni del. Natečajniki obdelajo oba dela.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 19.12.2016 ob 16:30 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

natečajno območje
Natečajno območje A1, A2 – projektni del natečaja; natečajno območja B1,B2 – idejni del natečaja.


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Angelca Dokl Mir, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Aleksandra Geršak Podbreznik, univ.dipl.inž.arh.MA
Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh.
dr. Aleksander Jevšek

Namestnika članov:
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag. Brigita Perhavec

Izvedenec za kulturno dediščino:
Srečko Štajnbaher, vodja OE Maribor

Izvedenec za oceno investicije:
Robert Pangeršič, gr.teh.

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Nika Cigoj Sitar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Klara Sulič Fister univ.dipl.inž.kraj.arh.