Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Rok oddaje
16.08.2017

Naročnik
DARS d.d.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah: 
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 1.000 EUR (največ 9)
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin se zneski ustrezno znižajo. 
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
Izdelava predloga za oblikovanje novega mostu na HC (5‐01) in novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko (5‐03), kot konstrukcijo samostojna mosta. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinskoarhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov čez Krko ter urbanistično in krajinsko‐arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostnima konstrukcijama in obcestnega prostora hitre ceste. Natečajne rešitve morajo prikazati celovito obravnavo širšega prostora ob Krki, kjer sta umeščena oba mosta.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 3 in Poglavja 9, ki sta ponudnikom dostopna v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000055/2017.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Jurij Kobe univ.dipl.inž.arh. (ZAPS)

Člani:
Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad. (IZS)
dr. Miklavž Čepon, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)
prof.dr. Milenko Pržulj, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)
doc.dr.Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)

Namestnika članov:
mag. Jelka Hudoklin univ.dipl.inž.kraj.arh. (ZAPS)
Izr.prof. dr. Stanislav Škrabl, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Marko Mahnič univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za konstrukcijo:
Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.gradb.

Izvedenec za vode:
mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za naravo:
Andrej Hudoklin, univ. dipl. biolog (ZRSVN OE NM)

Izvedenka za investicijsko vrednost:
Jelka Novak Mavec, inž.grad.

Skrbnica:
Damjana Zaviršek Hudnik univ.dipl.inž.arh.
DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

Rok oddaje
13.07.2017

Naročnik
DOM UPOKOJENCEV CENTER, LJUBLJANA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

Podatki o nagradnem skladu in priznanjah:
• 1. nagrada 9.000 EUR
• 2. nagrada 7.200 EUR
• 3. nagrada 5.400 EUR
• tri priznanja po 2.700 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
Na natečajnem območju je predvidena gradnja Doma za bivanje na Regentovi, ki predstavlja dislocirano enoto Doma upokojencev Center, Ljubljana. Dom za bivanje mora zagotoviti izvajanje treh programskih sklopov: doma starejših občanov in oskrbovanih stanovanj ter spremljajočega programa.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: dop.IDZ, IDP, PGD, PZI, notranja oprema, projekt za razpis, projektantski nadzor, PID, vodenje in koordinacija.
• Pogodbeni roki: dop. IDZ 14 koledarskih dni od podpisa pogodbe, IDP 30 koledarskih dni od potrditve dopolnitve IDZ, PGD za vlogo soglasij 60 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, vloga PGD s soglasji 6 koledarskih dni po prejemu vseh soglasij, PZI 60 koledarskih dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja, notranja oprema 21 koledarskih dni po potrditvi PZI, projekt za razpis 14 koledarskih dni po potrditvi notranje opreme, PID 14 koledarskih dni po pozivu naročnika.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1 (osnovno zavarovanje in dozavarovanje do pogodbene vrednosti)
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah) v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV (v dveh delih brez in z nadzorom) v skupni dolžini trajanja 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja
• Prenos avtorskih pravic: delen prenos materialnih avtorskih pravic

Natečajni elaborat mora prispeti do četrtka 13. 7. 2017 do 14:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Dom upokojencev Center, Tabor 10, 1000 Ljubljana, v tajništvu soba 4, v pritličju.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Rok Benda, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Zlata Marin, mag.

Člani:
Miloš Jeftič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.
dr. Mitja Blaganje

Poročevalec za arhitekturo:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Dalija Tanšek, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.
BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS

Rok oddaje
12.06.2017

Naročnik
Mestna občina Novo mesto

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: BRV IN KOLESARSKO POT - IRČA VAS

Podatki o nagradnem skladu in priznanjah:
• 1. nagrada 3.500 EUR
• 2. nagrada 2.500 EUR
• 3. nagrada 2.000 EUR
• dve priznanji po 1.500 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
izdelava predloga za gradnjo nove brvi za pešce in kolesarje čez reko Krko pri Irči vasi ter pridobitev izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev. Poleg arhitekturne in konstrukcijske zasnove brvi mora predlog vsebovati tudi rešitve za urejanje brežin reke Krke na natečajnem območju, z ureditvijo okolice obstoječega črpališča, ureditvijo peš in kolesarskih poti, navezavo na prometno omrežje ter potrebno komunalno infrastrukturo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: IDP, PGD, PZI in projektantski nadzor, vključno z dopolnitvijo geodetskega in geomehanskega načrta, vodenjem in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije.
• Pogodbeni roki: IDP 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe, PGD 60 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, PZI 45 koledarskih dni po potrditvi PGD s strani naročnika in pridobitvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
• Prenos avtorskih pravic: popoln prenos materialnih pravic

 

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. dr. Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Habič Tomaž, univ.dipl.inž.grad.
dr. Kovačič Iztok, univ.dipl.inž.arh
Jerala Izidor, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnika članov:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Melita Muren, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen Vodnik, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.  

Izvedenec GI:
prof.dr. Milenko Pržulj
VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Rok oddaje
15.06.2017

Naročnik
in organizaror javnega natečaja Mestna občina Koper

Sporočilo za javnost št.1, 15.5.2017:

Naročnik Mestna občina Koper je 15.05.2017 na Portalu JN v rubriki VI.3 Dodatne informacije objavil:
Naročnik je s sklepom župana številka 351-73/2017 z dne 8.5.2017 ustavil postopek javnega naročila za javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za vertikalno mobilno povezavo obalnega območja z Markovim hribom v Kopru na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3).

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:
• 1. nagrada 7.000 EUR
• 2. nagrada 5.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 750 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 7.500 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
izbira strokovno najprimernejše rešitve za programsko, urbanistično, krajinsko, arhitekturno in prometno zasnovo območja vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom in območja ureditve kolesarske poti na Markovcu. Natečajno območje je razdeljeno na dva dela. Natečajno območje 1 obsega območje vertikalne povezave, natečajno območje 2 pa ureditev kolesarske steze od vertikalne povezave do obstoječe kolesarske steze ob Kvedrovi ulici.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, dokumentacija za razpis, vključno z dopolnitvijo geomehanskega poročila, poročilom o vplivih na okolje v kolikor bo potrebno in drugimi študijami/elaborati glede na natečajno rešitev. PD ne vključuje projektantskega nadzora in PIDa.
• Pogodbeni roki: dopolnitev IDZ 10 koledarskih dni po prejemu projektne naloge s strani naročnika, IDP 20 koledarskih dni po potrditvi IDZ s strani naročnika in pridobitvi projektnih pogojev, PGD 70 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, PZI 60 koledarskih dni po potrditvi PGD s strani naročnika in pridobitvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje, dokumentacija za razpis 10 koledarskih dni po potrditvi PZI s strani naročnika.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: osnovno zavarovanje in dozavarovanje do pogodbene vrednosti
• Pogodbena kazen: 5 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen prenos materialnih pravic

Natečajni elaborat mora prispeti do četrtka 15.6.2017 do 12:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Mestna občina Koper na naslovu Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v vložišču v pritličju.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Viljem Šantavec, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dejan Škerlič

Člani:
Borut Lovšin, univ.dipl.inž.grad.
Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gorazd Kobal, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Tatjana Lečić, univ.dipl.inž.grad.
Marko Apollonio, univ.dipl.inž.arh.
 

Poročevalec za arhitekturo:
Andrej Mlakar, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski univ.dipl.inž.arh.  

 
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

Rok oddaje
02.06.2017

Naročnik
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III.

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 6.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 2.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja: je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt III.faze Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo zagotovil nove prostore za izvajanje dejavnosti ter omogočil tako fizično kot programsko povezavo z obstoječim objektom Zdravstvenega doma

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije (vodilna mapa, arhitektura, koordinacija vodenje) – IDZ, IDP, PGD, PZI, načrt opreme, in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja.
• Pogodbeni roki: IDZ 15 dni IDP 45 dni po prejemu projektnih pogojev, PGD 30 dni po uskladitvi in potrditvi IDP, PZI 90 dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 7 dni po izjavi izbranega izvajalca GOI del, da so dela zaključena.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v skladu z 33.člen ZGO-1
• Pogodbena kazen: 2 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), ali izjava, da lahko naročnik pri prvem računu zadrži plačilo v višini 5% pogodbene vrednosti
• Prenos avtorskih pravic: popoln.

Natečajne elaborate je potrebno oddati na naslov naročnika: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica v tajništvu uprave v 3. nadstropju!

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
izr.prof. Boštjan Vuga, univ.dipl.inž.arh. Grad. Dip. (AA)

Namestnica predsednika:
Petra Kokoravec dr.med

Člani:
Vlatka Ljubanović univ.dipl.inž.arh.
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med.
Aleksandra Torbica, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
dr.Jernej Markelj mag.inž.arh.
Andrej Markočič dipl.ekon.

Poročevalec za arhitekturo:
Boštjan Hvala, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicije:
Simon Klaut dipl.inž.grad.

Izvedenec za medicinsko stroko:
Borut Klančič

Skrbnica natečaja:
Jana Bavdaž, univ. dipl. inž. arh.

 
STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

Rok oddaje
12.05.2017

Naročnik
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKO GRADNJO RAKOVA JELŠA II

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:

• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine:
• odškodnine po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD (z LCCA), PZI, BIM (po LOD 350), projekt za razpis, komercialne skice in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja
• Pogodbena cena: je fiksna
• Pogodbeni roki: IDZ 20 koledarskih dni po podpisu pogodbe; IDP 70 koledarskih dni po potrditvi IDP in prejemu projektnih pogojev; PGD 80 koledarskih dni po potrditvi IDP; PZI in BIM model za fazo PZI 90 koledarskih dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 15 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v višini 250.000,00 € (vključujoč 5 letno garancijsko dobo objekta)
• Pogodbena kazen: 3 ‰ od pogodbene cene, v skupnem znesku največ 20 % celotne pogodbene cene (z vključenim DDV).
• Zahtevana finančna zavarovanja:
-najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV),
-najkasneje v 10 dneh po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno pogodbeno vrednost (ki vključuje tudi vrednost projektantskega nadzora) v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV)
-najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja garancija (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Ricardo Tomšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Sašo Rink, univ.dipl.prav.

Člani:
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh.
Tanja Gašperšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Živa Matjašič, univ.dipl.prav.

Poročevalki za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

izvedenec za področje gradbenih konstrukcij in ekonomike gradnje: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Rok oddaje
20.04.2017

Naročnik
Mestna občina Ljubljana

Sporočilo za javnost št.3, 31.3.2017
Na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena zadnja verzija tabele površin (VO4_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev3), ki na enem mestu združuje vse do sedaj objavljene popravke.

Sporočilo za javnost št.2, 8.3.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 20.4. 2017 do 16:00 ure.

Sporočilo za javnost št.1, 2.2.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 13.4. 2017 do 15:00 ure.

Javni, projektni, anonimni, odprti, enospopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 14.650 EUR
• 2. nagrada 11.000 EUR
• 3. nagrada 7.300 EUR
• tri priznanja po 3.600 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
Sporočilo za javnost št.3, 31.3.2017 Na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena zadnja verzija tabele površin (VO4_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev3), ki na enem mestu združuje vse do sedaj objavljene popravke. - Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR.
- Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dean Lah, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
izr.prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh.
Blaž Budja, univ.dipl.inž.arh.
Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh.
Marko Kolenc
Drago Banovič
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gabrijel Ambrožič

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Rok oddaje
10.03.2017

Naročnik
SNG DRAMA LJUBLJANA

Sporočilo za javnost št. 4, 26.4.2017
Podaljšan rok za oddajo natečajnih elaboratov 2. stopnje do petka 19.5. do 16:00 ure na ZAPS.

Sporočilo za javnost št. 3, 7.4.2017
Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku" in sicer do 21.4.2017!

Sporočilo za javnost št. 2, 31.3.2017
Prva stopnja ocenjevanja je zaključena. Štirim izbranim natečajnikom so bila poslana vabila za drugo stopnjo na naslov naveden v kuverti KONTAKT. Ocenjevalna komisija se bo o priznanjih odločala v okviru ocenjevanja v drugi stopnji.

Stage I. of evaluation is completed. Four selected candidates received invitations for Stage II. at the address indicated in the envelope CONTACT. The jury will decide on awards in Stage II.  

Sporočilo za javnost št.1, 12.1.2017
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.

Javni, anonimni, odprti, projektni, dvostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CELOVITO PRENOVO SNG DRAMA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
I. stopnja
• tri priznanja po 2,500 €

V I. stopnji se podelijo priznanja, v drugi stopnji nagrade. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala tri (3) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v II. stopnjo.

II. stopnja
• 1. nagrada 12.000 €
• 2. nagrada 9500 €
• 3. nagrada 7000 €

V primeru, da se nagrade podelijo že na prvi stopnji, je vsaka posamezna nagrada nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 3.2.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika:
Igor Samobor

Člani:
prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh.
Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh.
Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnika članov:
Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Vadnjal

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenec za tehnologijo:
Ivica Fulir

Izvedenec za strojne instalacije:
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. stroj.

Izvedenec za kulturno dediščino:
Marija Režek Kambič

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.