Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

URBANIZEM ROŠKA

Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t. i. območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.

Cilj natečaja je pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Urbanistična rešitev naj na eni strani omogoča funkcionalno ločeno delovanje posameznega programa in pripadajočega objekta, a naj hkrati tudi narekuje interdisciplinarno povezovanje, ki bo privedlo do edinstvenih sinergijskih učinkov.

Končni cilj natečaja je pridobitev:
• strokovno najustreznejše urbanistične rešitve umestitve UL ALUO, ŠDL in SŠOF znotraj ožjega natečajnega območja,
• anketno/idejno urbanistično rešitev za širše natečajno območje.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan OPPN.Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok oddaje: 08.10.2020
Zaključno poročilo komisije: 19.11.2020
Povezava na Portal JN: https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=361056Zvišana 3. nagrada: 13191, delovna šifra: 02

Plakati

Mapa


Avtorji
SVET VMES
Jure Hrovat, mag. inž. arh.
Ana Kreč, mag. inž. arh.
Monika Kobal, štud. arh.
Neža Brankovič, štud. arh.
Marko Kavčič, štud. arh.
ARCO
mag. Polona Filipič, univ. dipl. inž. arh., March (BI)
Sinan Mihelčič, univ. dipl. inž. arh.
Mitja Kuret, štud. arh.
Krajinska arhitektura in urbanizem: Kolektiv TEKTONIKA
Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Nejc Florjanc, mag. inž. kraj. arh.
Katja Mali, mag. inž. kraj. arh.
Pia Kante, mag. inž. kraj. arh.
Filipa Valenčič, štud. kraj. arh.

insert iz poročila komisije:

Avtorji utemeljujejo urbanistično zasnovo s stališčem, da je območje natečaja dejansko edini, delno še ohranjeni zgodovinski del mesta, ki ga je mogoče prenoviti z dodajanjem novih struktur in ureditev v duhu tako imenovanega trajnostnega, spomeniškega urbanizma. V tem smislu navezujejo zasnovo na ohranjene zgodovinske nastavke in fragmente, ki jih povezujejo v smiselno celoto umetniške četrti z vključevanjem v prenovo velikih spomeniških stavb v bližini. V svojem predlogu razdelijo območje v dve zaokroženi enoti urejanja, ki se med seboj razlikujeta po svojem programu, značaju in obliki zazidave. Obodna zaprta zazidava na zahodni strani in odprta zazidava na vzhodni strani območja. V stičišču programskih enot umestijo osrednji trg, ki se odpira in podaljšuje proti nabrežju Gruberjevega prekopa. Mrežo povezav tvorijo osrednja povezava v smeri sever - jug, na katero se pripenjajo tri povezave v smeri vzhod - zahod. Na notranjih poteh za pešce in kolesarje je motorni promet omejen na dostavo in intervencijo, medtem ko je dostop avtomobilom v območje omogočen po Kapusovi ulici in ustavljen v vozlišču, kjer so parkirišča na terenu, dovozi in skupni uvoz v kletne garaže pod posameznimi objekti. Podzemne garaže so ločene, vendar se med seboj stikajo, tako da bi jih bilo mogoče po izgradnji vseh sklopov med seboj povezati in po potrebi povečati. Na mrežo notranjih poti je naslonjena tudi krajinska zasnova, ki sledi predstavi avtorjev o čim večji pestrosti ureditev odprtega prostora za različne rabe, dogodke, v obliki raznolikega tematskega parka v zelenju. Krajinska zasnova ohranja ostanke obstoječega zelenja in nekdanjega drevoreda. Zamišljena je v obliki mozaika različnih ploščadi, zelenih zaplat, jas in drevesnih skupin, ki zasedajo odprte prostore med stavbami. Tudi ureditev nabrežij je zadržana in usmerjena predvsem na območje (ob)vodnega trga, z dostopi do brvi in pristana. Zasnova ravnice na desnem bregu se osredotoča na krožno pot, na katero se pripenjajo različne ureditve igrišč, vrtičkov, prostorov za piknike, ipd. Razložena stavbna gmota UL ALUO zavzema ves osrednji prostor območja med obstoječim parkom nekdanje vojašnice in novim srednješolskim prostorom, ter se razteza do stavbne črte Roške ceste, kamor se odpira z nadkrito vhodno ploščadjo. UL ALUO je zasnovana v obliki stavbne strukture, ki je zložena po prerezu iz treh različnih horizontalnih lamel, organiziranih okoli treh atrijev. Na ta način je strnjena stavbna gmota navznoter razčlenjena s prostori različnih višin in svetlobnih atrijev od kleti do tretjega nadstropja. Pritličje in medetaža sta zasnovani linearno v obliki vzporednih pasov, v katerih se nizajo na severno stran proti parku ateljeji z delavnicami, proti jugu pa javni programi. V srednji lameli so dvoetažne predavalnice, medtem ko sta drugo in tretje nadstropje zasnovani centralno okoli svetlobnih atrijev. V tlorisu in po prerezu različna zasnova stavbe odgovarja različnemu značaju odvijanja dejavnosti in združevanja pedagoških enot, kar ustvarja pregledno orientacijo, ki jo podpira smiselno stopnjevanje značajev programskih sklopov od skupnega do internega. Poleg tega omogoča stavbna struktura enakomerno naravno osvetlitev pedagoških in delovnih prostorov kot tudi uravnavanje toplotnega in svetlobnega okolja znotraj stavbe. Stavba SŠOF je razvita po južnem in vzhodnem obodu srednješolskega prostora, ki ga osredinja skupna telovadnica in šolsko dvorišče. Samostojna pol-vkopana telovadnica s športnim igriščem na strehi, zagotavlja naravno osvetlitev in prezračevanje ter v kleti tople povezave z obema srednjima šolama. SŠOF je zasnovana v dveh krilih z linearnim nizanjem prostorov okoli notranjega hodnika iz osrednjega jedra z avlo v pregibu stavbe z vhodom iz osrednjega trga. Programski sklopi od kleti do drugega nadstropja imajo isto organizacijo tlorisa, kjer notranji hodnik dopolnjuje pas povezanih teras pred učilnicami. ŠDL je zasnovan v obliki niza treh nizkih blokov s skupnim dvoriščem v zamiku. Tipične etaže so razvite linearno vzdolž zunanjega hodnika v dveh vzdolžnih lamelah skupnih dnevnih in sanitarnih prostorov, ki jim sledi lamela spalnic. Enostavna prožna zasnova tlorisa zagotavlja poljubne kombinacije sob, apartmajev in študentskih stanovanj. V pritličju blokov so skupni servisni, družabni in študijski prostori. Vsi prostori so osvetljeni z dveh strani neposredno ali posredno preko ganka oz. balkona.

Ocena:

Predlagana urbanistična in arhitekturna zasnova izpolnjuje vsa merila primernosti rešitev. Ocenjevalna komisija je prepoznala tehtnost vrednostnih in metodoloških izhodišč urbanistične zasnove, ki se odziva na značilen dvojni značaj območja. V natečajni rešitvi izstopa predvsem sodobna, prožna in trajnostna zasnova UL ALUO ter njen monumentalen stik z mestnim obročem. Manj prepričljiva je nekoliko zastarela tipološka rešitev SŠOF. Manj prepričljive so tudi neizrazite krajinske ureditve, zlasti osrednjega stavbnega otoka SŠOF in stika ŠDL z nabrežjem Gruberjevega prekopa. Več pomislekov je imela ocenjevalna komisija o izvedljivosti predvidene faznosti gradnje kletnih garaž. V primerjavi s sorodnimi rešitvam, ki izhajajo iz sorodnih pogledov, je žirija predlogu soglasno prisodila enakovredno tretjo nagrado.

Priporočila žirije naročniku in projektantu za izboljšave izbrane rešitve v razvoju projekta:

prilagoditi zasnovo garaže tako, da s svojim vogalom ne bo posegala v priobalni pas; prestaviti tekaško stezo iz priobalnega pasu in umestiti šolski vrt v zelene površine ob stavbi SŠOF; prestaviti večnamenske površine za igre z žogo in zunanjega fitnesa ŠDL iz parc. št. 172/13, k. o. 1727 Poljansko predmestje; v urbanistični rešitvi v kar največji možni meri zagotoviti možnost prožnega oblikovanja oboda stavb; prilagoditi natečajno rešitev tako, da bo v največji možni meri upoštevala usmeritve naročnika (kot npr. uskladiti bivalne površine ŠDL, parkirna mesta idr.).

 

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

NAROČNIK

Podpredsednik komisije (predstavnik MOL):
prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL

Članica (predstavnica ALUO UL):  
izr. prof. mag. LUCIJA MOČNIK RAMOVŠ, akad. slik.

Član (predstavnik SŠOF):    
GREGOR MARKELJ, univ. dipl. obl.

Članica (predstavnica MIZŠ):   
TINA POGRAJEC, univ. dipl. inž. geod.

Namestnica članov komisije (predstavnica MIZŠ):
AJDA RADINJA, univ. dipl. pol.

Namestnik članov komisije (predstavnik ŠDL):
ANDREJ RESNIK, dipl. inž. el.

Namestnik članov komisije (predstavnik MOL):
mag. MIRAN GAJŠEK, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):   

prof. MIHA DEŠMAN, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):   
KAROLINA JANKOVIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član (ZAPS):   
MARKO PETERLIN, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik (ZAPS):   
doc. MITJA ZORC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
LENKA KAVČIČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
MOJCA KALAN ŠABEC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
ŠPELA KRAGELJ BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za OPN:
TOMAŽ LEVIČAR, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za promet:
dr. PETER LIPAR, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za osončenje:   
URH VIDMAR, dipl.inž.pom.

Skrbnica natečaja:
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.