Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

stalno poklicno usposabljanje

 

Program izvedenih predavanj v letu 2009

Energijsko varčna gradnja

3.6.2009

Namen predavanj je dvigniti raven upoštevanja načel trajnosti in praktično predstaviti izvajanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Predstavljena bodo izhodišča energijsko varčne gradnje, tvoren način sodelovanja med arhitektom oz. izdelovalcem gradbene fizike in projektantom strojnih inštalacij ter zahteve novih predpisov, ki jih je treba upoštevati pri pripravi posamezne faze projektne dokumentacije. V zaključku bodo predstavljeni praktični primeri upoštevanje zahtev PURES-a v fazi projektiranja.

Teme:
1. Izhodišča energijsko varčne gradnje
predavatelj: doc.dr. Martina Zbašnik Senegačnik, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za arhitekturo
2. Kratka predstavitev PURES-a
predavatelj: Žiga Lesar, univ.dipl.inž., Genera d.o.o.
3. Delitev del in nalog pri projektiranju
4. Upoštevanje predpisov pri pripravi projektne dokumentacije
5. Praktični primerina vrh

Določanje urbanističnih meril in pogojev za gradnjo

10.6.2009

Namen predavanja je povečati vedenje o določanju posameznih meril in pogojev ter razumeti posledice uveljavitve in (ne)uporabe posameznega merila ali pogoja. Merila in pogoji za umeščanje objektov v prostor in njihovo gradnjo so tisti del prostorskih aktov, ki najbolj neposredno vpliva na uporabnika. Njihova uporaba je skozi vso zgodovino bistveno vplivala predvsem na razvoj mest. V današnji družbeni situaciji je meja med zagotavljanjem javnega interesa in omejevanjem svobode posameznika zelo občutljiva tema, na katero ni končnega odgovora. Zato bi bilo potrebno to področje sistematično spremljati in vedenje vgrajevati v nove prostorske akte.
S prostorskimi akti, ki so sicer v domeni urbanistov in prostorskih planerjev, se vsakodnevno srečujejo projektanti, ki so jih dolžni upoštevati pri svojem strokovnem delu in delavci upravnih enot, ki na njihovi podlagi izdajajo gradbena dovoljenja. Delo projektantov je v svojem bistvu ustvarjalno, upravne enote pa so zavezane k pravni presoji skladnosti projektov s prostorskimi akti.
Merila in pogoji morajo tako omogočiti strokovno korektno ustvarjalno delo projektantov, biti morajo pravno nedvoumna, da omogočajo izvajanje na upravnih enotah in hkrati zagotavljati javni interes v prostoru.

Teme:
1. Uvod
predavatelj:Tadej Žaucer, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
2. Izhodišča, pojmi, uporaba
predavateljica: doc.dr. Ilka Čerpes, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za arhitekturo
3. Določanje v območjih kulturne dediščine
predavateljici:
Marija Režek, univ.dipl.umet.zgod.,
Petra Jernejc, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
ZVKDRS, OE Ljubljana
4. Pogled projektanta
predavatelj: Boštjan Vuga, univ.dipl.inž.arh., Sadar Vuga arhitekti
5. Pogled upravne enote
predavatelj: predstavnik UE Ljubljanana vrh

Upoštevanje in usklajevanje interesov v prostoru

17.6.2009

Prostorski načrtovalec se pri svojem delu srečuje z raznolikimi interesi. Mnogokrat so ti medsebojno nasprotujoči, celo konfliktni. Zato bi vsakdo, ki pripravlja rešitve v prostoru moral poznati raznolikost interesov, jih razumeti, upoštevati in njihovo morebitno konfliktnost predvideti v dovolj zgodnji fazi priprave rešitve. Kadar je konfliktnost interesov mogoče predvideti, je mogoče predvideti tudi ustrezne, kompromisne ali variante rešitve, ki so edine preverjeno učinkovite pri doseganju izvedljivih in legitimnih prostorskih rešitev. Namen predavanja je povečati razumevanje pomena posameznih sektorskih izhodišč in hkrati opozoriti na nujo njihovega usklajevanja v prostoru.

Teme:
1. Uvod
predavatelj: Izidor Jerala, univ.dipl.inž.kraj.arh., Mestna Občina Novo Mesto
2. Ohranjanje narave
predavatelj: Metod Rogelj, univ.dipl.biol., ZVRSN, OE Kranj
3. Kmetijstvo
predavatelj: predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4. Kulturna dediščina
predavateljica: Barbara Mlakar, univ.dipl.inž.kraj.arh., Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
5. Upravljanje voda
predavateljici: Helena Matoz, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
Gabrijela Grčar, univ.dipl.inž.grad.,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
6. Gozdarstvo
predavatelj: Dragan Matijašić, univ.dipl.inž.gozd., Zavod za gozdove Slovenijena vrh

Prenova objektov

30.9.2009

V uvodnem delu bodo predstavljene aktualne mednarodne usmeritve, v katerih je, povezano z varstvom okolja in ciljem ohranjanja ozemeljske raznovrstnosti, izpostavljena razvojna prenova stavb pred gradnjo novega. Predstavitve mednarodnih usmeritev bodo dopolnjene s pregledom domačih vrednostnih in normativnih dokumentov, s katerimi se v sozvočju z mednarodnimi določili, usmerja in zavezuje delo načrtovalcev prenov obstoječih objektov. V nadaljevanju bodo osvetljene vrste prenov (muzejska, razvojna, …) in z njimi povezana strokovna pravilnost postopkov načrtovanja in strokovna pravilnost izvedb s poudarkom na kompatibilnosti starih in novih tehnik in materialov. V sklepu bodo izpostavljena še merila, ki jih je potrebno poznati in upoštevati pri prenovah stavb, ki jim spreminjamo uporabnost in dodajamo več novega, s ciljem ohranitve razpoznavnih značilnosti izvornega – bogate zakladnice dokaza narodove urbane in arhitekturne kulture in s tem identitete slovenskega prostora. Izhodišča bodo ponazorjena s primeri dobre prakse.

Predavatelji:
doc.dr. Živa Deu, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za arhitekturo
Matej Zupančič, univ.dipl.inž.arh.
mag. Boris Deanovič, univ.dipl.inž.arh.
Mateja Kavčič, univ.dipl.inž.arh., Restavratorski center RSna vrh

Naravna svetloba

14.10.2009

Na izobraževanju je bil  predstavljen pomen naravne svetlobe za zagotavljanje kvalitetnega ter zdravega bivalnega oz. delovnega okolja. Naravna svetloba je pomemben dejavnik pri načrtovanju energijsko varčnih hiš, prav tako tehnične karakteristike in konfiguracija okenskih odprtin. Kako načrtovati svetlobo ter kaj nam je lahko pri tem v pomoč, je pri tem ključno vprašanje. Vloga in raba naravne svetlobe bo prikazana skozi primere arhitekture.

Temi:
1. Karakteristike okenskih odprtin in načrtovanje naravne svetlobe
Predavateljica:
Živa Kristl, univ.dipl.inž.arh., FGG
2. Vloga okenskih odprtin - naravna svetloba v arhitekturi
Predavateljica:
Neža Močnik, univ.dipl.inž.arh., VELUX Slovenija d.o.o.na vrh

Strešni vrtovi

28.10.2009

Povečati vedenje o pomenu in načinu izvedbe; vedno bolj aktualna (krajinsko) arhitekturna ureditev.
Zelene površine so pomemben del mest. Poselitev jih vse bolj zmanjšuje, saj se novi objekti praviloma širijo na zelene površine. Strešni vrtovi nudijo možnost njihovega nadomeščanja. Hkrati so zanimivi z vidika energetsko varčne gradnje. Ne nazadnje so tudi modni. Pomembno je vzporedno delo projektanta objekta in strešnega vrta ne glede na to ali gre za novogradnjo ali sanacijo obstoječe. Predavanja na temo strešnih vrtov naj bi povečalo predvsem vedenje o gradbeno tehničnih vidikih izvajanja strešnih vrtov, vrstah strešnih vrtov /intenzivni ali ekstenzivni/ ter izboru rastlinskega materiala in substrata.

Teme:
1. Ozelenjene strehe - gradbeno tehnične rešitve
Predavatelj:
dr. Roman Kunič, univ.dipl.inž.grad., Fragmat team d.d.
2. Ozelenjene strehe - biološki vidik
Predavatelj:
dr. Marko Dobrilovič, univ.dipl.inž.agr., Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturona vrh

Varstvo pred hrupom

11.11.2009

Prvi sklop je namenjen predstavitvi izhodišč varstva pred hrupom v okviru načrtovanja rabe prostora in umeščanja posameznih prostorskih ureditev v prostor. Drugi sklop je namenjen predstavitvi bistvenih zahtev Pravilnika o zvočni zaščiti stavb, uporabe ključnih standardov, tipičnih primerov ločilnih konstrukcij, najbolj pogostih napak pri projektiranju in izvedbi, ki vplivajo na akustične lastnosti stavb. Predstavljene bodo tudi osnove prostorske akustike ter nov koncept zagotavljanja izpolnjevanja zahteve po nadzoru hrupa v stavbah.

Teme:
1.Varstvo pred hrupov in prostorsko planiranje
Predavatelj:
Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz., EPI Spectrum d.o.o.
2. Varstvo pred hrupom in načrtovanje stavb
Predavatelj:
Saša Galonja, univ.dipl.inž.arh., Ministrstvo za okolje in prostorna vrh

Osnove prava

25.11.2009

Namen predavanja je seznanitev članov zbornice z osnovnimi načeli in temeljnimi pojmi stvarnega in obligacijskega prava, ozaveščanje članov o pomenu sklepanja posamezne vrste pogodb, razumevanje obveznosti, ki iz njih sledijo, ter podrobnejši pregled določb o avtorski pravici s primeri iz prakse.

Teme:
1. Osnove stvarnega prava
2. Osnove obligacijskega prava
Predavateljica:
Vita Habjan, univ.dipl.prav.
 3. Avtorska pravica v arhitekturi
Predavatelj:
Branko Oman, univ.dipl.prav., AASna vrh

Vprašanja in možne rešitve v zvezi s pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN)

3.12.2009

Pri pripravi OPN prostorski načrtovalci prihajamo do številnih dilem. Širšo debato želimo odpreti v okviru ZAPS in ob sodelovanju predstavnikov MOP. Izobraževanje bo potekalo v obliki okrogle mize glede najbolj pogostih vprašanj in možnih rešitev, ki jih želimo oblikovati kot priporočila pri pripravi OPN. Člani ZAPS bomo izpostavili temeljne dileme pri pripravi OPN, ki jih opažamo kot pripravljavci OPN (predvsem vprašanja glede PIP v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo in zemljiškimi ukrepi ter PIP za oblikovanje objektov in ureditev). Predstavniki MOP bodo ocenili problematiko s svojega pogleda, povedali izkušnje, ki jih imajo z različnimi občinami in pripravljavci OPN ter nakazali predloge rešitev, do katerih prihajajo na MOP.

Uvodničarji:
Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh.
Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh..
Leon Kobetič, univ.dipl.inž.geod.
predstavniki MOP:
Mojmir Prelog, univ.dipl.kraj.arh., Alenka Kumer, univ.dipl.inž.arh., Simona Cvar Peršak, univ.dipl.inž.geod.na vrh

Hidroizolacija

9.12.2009

Hidroizolacije so eden od najpomembnejših delov zaščite objekta. Kako načrtovati oz. izvesti posamezne vrste hidroizolacij, je v določenih primerih lahko ključno vprašanje pri zasnovi objekta. Predavanje bo povečalo vedenje o tehniških vidikih izvajanja posamezne vrste hidroizolacije, s čimer se lahko izognemo napačni zasnovi oz. izbiri hidroizolacije pri projektiranju in kasnejši izvedbi

Teme:
1. Izhodišča
2. Vrste hidroizolacije
3. Usklajenost med projektom in izvedbo
4. Uporaba v praksi
Predavatelj:
Tomaž Škerlep, univ.dipl.inž.arh., ZRMK


na vrh
 
Energijsko varčna gradnja

Določanje urbanističnih meril in pogojev za gradnjo

Upoštevanje in usklajevanje interesov v prostoru

Prenova objektov

Naravna svetloba

Strešni vrtovi

Varstvo pred hrupom

Osnove prava

Vprašanja in možne rešitve v zvezi s pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN)

Hidroizolacija