Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

B. Naročilo


na vrh

B.1. Pogajanja

B.1.1.1. Izjave, ki jih naročnik in izvajalec drug drugemu dasta med pogajanji za podelitev naročila, ne zavezujeta ne naročnika ne izvajalca, dokler ne pride do podelitve naročila v smislu teh splošnih pogojev.

B.1.1.2. Tudi v primeru, da ne pride do podelitve naročila, sme izvajalec v primeru, da se ti splošni pogoji lahko štejejo za vključene v razmerje med izvajalcem in naročnikom, naročniku zaračunati materialne stroške in ustrezni honorar za vsa opravila, ki jih je izvajalec opravil za namen pridobitve naročila. Kolikor okoliščine primera ne upravičujejo višjega honorarja, se šteje, da je ustrezni honorar tisti honorar, ki je predvidena v tarifnih pogojih objavljenih na spletni strani ZAPS ali drugih tarifnih pogojih, ki te tarifne pogoje nadomestijo, kolikor pa takih tarifnih pogojev ni, pa po primerljivi tarifi.


na vrh

B.2. Pisnost naročila

B.2.1.1. Naročilo se šteje za dano le, če je podano v pisni obliki. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila naročnika, ki so lahko v zvezi z vsebino naročila.


na vrh

B.3. Konkretno naročilo

B.3.1.1. Naročilo se šteje za dano le, če je opredeljeno tako, da je s stališča standardne arhitekturne prakse jasna vsebina obveznosti izvajalca.


na vrh

B.4. Pravilo enega naročnika

B.4.1.1. Izvajalec na podlagi naročila vstopa v pogodbeno razmerje le z naročnikom.

B.4.1.2. V primeru, da se po splošnem mnenju lahko šteje, da v vlogi naročnika nastopa ali bi lahko nastopalo več oseb, ima izvajalec pravico, da z enostransko izjavo določi tisto osebo, ki jo šteje za svojega naročnika. Do tedaj vse takšne osebe štejejo za solidarne pogodbene partnerje izvajalca.


na vrh

B.5. Prevzem naročila

B.5.1.1. Naročilo se šteje za podano šele, ko ga izvajalec naročniku pisno potrdi. To velja tudi za vse spremembe naročila.

B.5.1.2. Kakršnakoli drugačna izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja izvajalca ne štejejo za prevzem naročila.


na vrh

B.6. Projektna naloga

B.6.1.1. Če je vsebina naročila izdelava projektne dokumentacije, se naročilo šteje za dano le v primeru, če je naročnik ob upoštevanju teh splošnih pogojev izvajalcu podal nalogo, ki se s stališča standardne arhitekturne prakse lahko šteje za projektno nalogo.

B.6.1.2. Po podelitvi naročila je projektno nalogo mogoče spremeniti samo tako, da naročnik izvajalcu v skladu s temi splošnimi pogoji poda novo projektno nalogo, ki upošteva takšne spremembe.

B.6.1.3. Šteje se, da je namen naročila podan in izvajalcu znan le, če mu je pisno sporočen ob podaji naročila po teh splošnih pogojih.


na vrh

B.7. Cena

B.7.1.1. Naročilo se šteje za podano šele, če med izvajalcem in naročnikom obstaja soglasje o ceni za storitev, ki jo izvajalec opravi naročniku.

B.7.1.2. Kolikor obstaja dvom, ali dogovorjena cena zajema tudi določeno storitev, ki ni izrecno vključena v ceno, se šteje, da izvajalec ni zavezan opraviti takšne storitve, dokler takšna cena ni določena v skladu s tem splošnimi pogoji. Kljub temu pa je izvajalec upravičen, da takšno storitev opravi ter naročniku za to zaračuna primerno ceno. Šteje se, da je primerna cena tista cena, ki je predvidena v tarifnih pogojih [specifikacija] ali drugih tarifnih pogojih, ki te tarifne pogoje nadomestijo, kolikor pa takih tarifnih pogojev ni, pa po primerljivi tarifi.


na vrh

B.8. Povezane pravice

B.8.1.1. S podelitvijo naročila za izdelavo idejne zasnove in/ali idejnega projekta pridobi izvajalec izključno pravico do izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

B.8.1.2. S podelitvijo naročila za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi izvajalec izključno pravico do izdelave projekta za izvedbo.

B.8.1.3. S podelitvijo naročila za izdelavo projekta za izvedbo pridobi izvajalec izključno pravico do izdelave projekta izvedenih del.


na vrh

B.9. Izključevanja

B.9.1.1. Kolikor ni med naročnikom in izvajalcem izrecno dogovorjeno drugače, se ne glede na izključevanja, ki jih glede udeležencev pri graditvi objektov vsakokrat predpisuje zakon, ki ureja graditev objektov, šteje, da vsaka izmed v nadaljevanju navedenih skupin storitev ne zajema tudi drugih, v tej točki navedenih storitev: storitve projektiranja, storitve koordinacije, storitve gradbenega nadzora, storitve projektantskega nadzora, storitve supernadzora, storitve revidiranja, storitve razvoja projekta, storitve tehničnega svetovanja, vključno z zastopanjem pred sodnimi ali upravnimi organi ali drugimi osebami javnega ali zasebnega prava, storitve pridobivanja soglasij, druge storitve poslovnega svetovanja.

B.9.1.2. Za vsako skupino storitev, navedeno v prejšnjem odstavku, ali posamično storitev, ki ob upoštevanju splošne arhitekturne prakse spada v takšno posamezno skupino storitev, mora biti podano naročilo v smislu teh splošnih pogojev.

B.9.1.3. Kolikor ni med naročnikom in izvajalcem izrecno dogovorjeno drugače, se šteje, da storitve izvajalca v nobenem primeru ne zajemajo izdelave vodilne mape, načrta arhitekture v primeru naročenega načrta krajinske arhitekture, načrta krajinske arhitekture v primeru naročenega načrta arhitekture, načrta gradbenih konstrukcij in vseh drugih gradbenih načrtov, načrta električnih inštalacij in električne opreme, načrta strojnih inštalacij in strojne opreme, načrta telekomunikacij, tehnološkega načrta ter načrta izkopov in osnov podgradnje za podzemne objekte, kot tudi ne izdelave študij, zasnov, strokovnih ocen, elaboratov (npr. požarnih, rušitvenih, akustičnih, elaboratov gradbene fizike, elaboratov varstva pri delu) geodetskega načrta, geomehanskega poročila, načrta globokega temeljenja, načrta zakoličbe, načrta organizacije gradbišč, načrta priključkov, geodetskega načrta novega stanja zemljišč po končani gradnji in podobnih dokumentov, ki so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se ta objekt gradi, potrebni ter jih zahtevajo posebni predpisi, ter izdelave animacij ali vizualizacij.

B.9.1.4. Kolikor ni med naročnikom in izvajalcem izrecno dogovorjeno drugače, se šteje, da storitve izvajalca v zvezi z izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov v nobenem primeru ne zajemajo tudi izdelave načrta zunanje ureditve.

B.9.1.5. Kolikor je pri izdelavi določenega sklopa projektne dokumentacije ali pri izpolnitvi določenih skupin storitev v smislu te določbe potrebno sodelovanje več oseb, se v dvomu šteje, da storitve izvajalca ne zajemajo tudi storitev koordinacije teh oseb. Kljub temu pa je izvajalec upravičen, to pa predvsem v primeru, če je izvajalec odgovorni vodja projekta, da takšne storitve koordinacije opravi ter naročniku za to zaračuna primerno ceno. Šteje se, da primerna cena znaša deset odstotkov neto od neto cene naročenega sklopa projektne dokumentacije.


na vrh
 
B. Naročilo

B.1. Pogajanja

B.2. Pisnost naročila

B.3. Konkretno naročilo

B.4. Pravilo enega naročnika

B.5. Prevzem naročila

B.6. Projektna naloga

B.7. Cena

B.8. Povezane pravice

B.9. Izključevanja