Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Future Architecture: Poziv za ideje

07.01.2019 13:52

Predstavite svoje delo na najpomembnejših arhitekturnih dogodkih in dejavnostih v okviru Evropskega arhitekturnega programa za leto 2019. Future Architecture ni zgolj še eno tekmovanje. Future Architecture spreminja same temelje arhitekture v Evropi in drugod. Premika meje. Podira zidove. Gradi nove sisteme. Oblikuje nova zavezništva. Daje priložnost in glas nadarjenim konceptualistom in ustvarjalcem.

Naj vam Future Architecture pomaga pri krepitvi vaše ustvarjalnosti. Skozi izmenjavo idej in projektov z vidnimi institucijami– muzeji, galerijami, založniškimi hišami, bienali in festivali – lahko dosežete mednarodno prepoznavnost. Obetavne večdisciplinarne ustvarjalce z vsega sveta vabimo, da se na poziv prijavijo s svojimi transformativnimi projekti za prihodnost našega življenjskega okolja. Pošljite nam svoje projekte – že končane ali pa takšne, ki so še v fazi koncepta – ki se ukvarjajo s prostorskimi, socialnimi ali kulturnimi inovacijami, ter se nam pridružite pri razpravi o arhitekturi prihodnosti. Veselimo se projektov, ki obravnavajo naslednja področja:
● sistemske spremembe,
● praktični problemi,
● nova področja delovanja onkraj obstoječih okvirov.

Izbrani sodelujoči bodo povabljeni k udeležbi na enem ali več naslednjih dogodkov, ki vključujejo 5 razstav, 4 konference, 3 serije predavanj, 3 delavnice, 2 poletni šoli, 1 knjigo in še več. Odbor članov platforme Future Architecture bo izbrane prijavitelje povabil k predstavitvi projektov na dogodku Kreativna izmenjava v Ljubljani in k sodelovanju pri aktivnostih v okviru Evropskega arhitekturnega programa. Platforma bo izbranim sodelujočim pri Kreativni izmenjavi krila stroške potovanja (v EU) in namestitve.

Članice platforme bodo sodelujočim, ki jih povabijo k sodelovanju na svojih dogodkih, krile stroške potovanja (v EU) in namestitve ter jim namenile honorar. Vse prijave bodo objavljene na spletni strani platforme Future Architecture. Prijave bodo ocenjevali odbor članov platforme Future Architecture, pretekli udeleženci natečaja Future Architecture in javnost (prek spletnega glasovanja).

Časovnica in roki za prijavo
● Objava odprtega poziva: 15. november 2018
● Rok za oddajo prijav: 7. januar 2019
● Spoznavna konferenca: 14.–16. februar 2019
● Ustvarjalna izmenjava 2019: 14.–16. februar 2019
● Evropski arhitekturni program: 17. februar–31. oktober 2019

Prijave na Future Architecture
Delo v ACE

10.12.2018 17:31

ACE je trenutno vključena v 7 projektov, ki jih financira EU. Vsi projekti se nanašajo na visokokakovostno arhitekturo in vprašanja, kot so trajnost, energetska učinkovitost in prenova stavb, BIM, razvijanje, na primer inovativni materiali in tehnologije, CPD, usposabljanje in boljše arhitekturno izobraževanje.

ACE si s tem prizadeva spodbuditi vlogo arhitektov pri izgradnji obnovljivih virov energije in energetike. Za podporo tem dejavnostim ACE zaposluje novega pomočnika projektnega uradnika, ki pomaga pri delu projektnega uradnika. Pomočnik projekta bo zagotovil tehnično, organizacijsko in informacijsko podporo za izvajanje projektov ACE, ki jih financira EU. Celoten opis dela je na voljo na spletni strani ACE in na tej povezavi.
Konferenca: ponovna uporaba grajene dediščine

10.12.2018 17:25

V okviru Evropskega leta kulturne dediščine (EYCH) je Arhitekturni svet Evrope (ACE) v petek, 23. novembra, v Leeuwardnu ​​(Nizozemska) organiziral javno konferenco o ponovni uporabi grajene dediščine.

Z razvojem evropskih družb so številna območja v našem grajenem okolju (predvsem industrijska, verska in vojaška) izgubila prvotno funkcijo. S pametnimi prenovamii, obnovo ali preoblikovanjem lahko te zgradbe in mesta najdejo nove, mešane ali razširjene uporabe. Zaradi tega se lahko poveča njihova družbena, okoljska in ekonomska vrednost, njihov kulturni ali zgodovinski pomen pa se poveča.

Prezentacije in videopredavanja so dostopna na naslednji povezavi.
Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike v javni obravnavi

30.11.2018 12:28

Na portalu e-demokraciji  in na spletni strani MOP je objavljen osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike, ki ga na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejme minister pristojen za prostor.
Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja lahko posredujete najpozneje do petka, 21.12.2018, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 

.
Obvestilo o objavi Priporočil za izvajanje lokacijskih preveritev

28.11.2018 15:21

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je na svojih spletnih straneh objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev.
Občine z izdelavo prostorskih aktov opredeljujejo prostorski razvoj občine, načrtujejo prostorske ureditve in določajo izvedbeno regulacijo prostora. Poleg teh, splošno uveljavljenih instrumentov urejanja prostora, praksa in slovenskim razmeram primerljive ureditve izkazujejo potrebo po določeni meri prožnosti v prostorskem načrtovanju in uvedbi možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim potrebam. V ta namen je bila v Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, vpeljana lokacijska preveritev kot novost v naboru instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja.
Več>>

 
regijski zbor RO Ljubljana - posvet o problematiki izdajanja mnenj o skladnosti s prostorskimi akti

27.11.2018 21:25

 V četrtek 22.11.2018 je potekal regijski zbor RO Ljubljana, ki je bil tokrat organiziran v obliki posveta o problematiki izdajanja mnenj o skladnosti s prostorskimi akti. Mnenja v skladu z 31. členom GZ izdajajo občine, ki po novem GZ namesto upravnih enot odločajo glede skladnosti s PA. 

Posvet je organizirala ZAPS na pobudo predstavnikov Mestne občine Ljubljana (MOL). S strani MOL so se posveta udeležili mag. Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje prostora, dr. Lilijana Jankovič Grobelšek, vodja oddelka za prostorske plane, Mateja Doležal, višja svetovalka na Oddelku za urejanje prostora, Ivan Stanič, vodja oddelka za upravne naloge in splošne zadeve, in Irena Ostojić, vodja odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo. Pogovor je vodila Mima Suhadolc, komisarka za zakonodajo ZAPS.

 
G. Miran Gajšek je v uvodnem nagovoru izpostavil, kako pomembno je, da se glede problematike srečata obe vpleteni strani. V nadaljevanju sta ga. Jankovič Grobelšek in ga. Doležal predstavili OPN MOL, g. Stanič pa je predstavil način ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti in izpostavil najpogostejše neskladnosti projektov s prostorskimi akti:
 
 • Pravna podlaga nepravilno navedena, npr. OPN MOL ID ni naveden v popolnosti, 
 • Napačno navedena vrsta gradnje – rekonstrukcija, gradnja …
 • Napačna tipološka oznaka, npr. objekta tipa NA - „dvojček“
 • Prikaz etažnosti z napačno opredelitvijo kleti ali pritličja
 • Višina objekta, kjer je s PPIP predpisana drugačna višina venca ali slemena, 
 • Napačno razumevanje „terasne etaže“ 
 • V faktor zazidanosti niso vštete vse površine
 • Pri objektih s stanovanjsko in nestanovanjsko rabo ni izračuna FBP ali FZP: merodajen je seštevek, ponekod povečan zaradi zelenega klina
 • Odmiki od sosednjih zemljišč so manjši od minimalno dopustnih
 • Parcele so premajhne za načrtovano investicijsko namero 
 • PM za kolesa niso opisana ali prikazana: to velja predvsem za 1. parkirno cono, kjer PM za motorna vozila niso obvezna, za kolesa pa so
 • PPIP ni upoštevan.
 • PPIP za območja OPPN niso pravilno razumljena (95. člen)
 • Vloga za izdajo mnenja ni opremljena z ustrezno dokumentacijo
 
Ker je pridobivanje mnenj obvezno za skoraj vse gradnje, so od uveljavitve zakona na MOL prejeli že 364 vlog, od katerih so pozitivno odločili le v 80 primerih, pri večini ostalih vlog pa so bile zahtevane dopolnitve oziroma so bile vloge zavrnjene. Predstavniki MOL tako ugotavljajo, da izdelovalci projektnih dokumentacij pomanjkljivo upoštevajo določila OPN.
 
V veliko primerih gre za nerazumevanje razmerja med splošnimi in podrobnimi pogoji odloka, ki jih je potrebno upoštevati v kombinaciji, ter nerazumevanje pomena usmeritev za izdelavo posameznih OPPN v času do njihove priprave. 
 
Predstavniki MOL so ob tem opozorili tudi na pogoste spremembe odloka, v katerih se spreminjajo tudi definicije pojmov, ki so ob zadnji spremembi zakonodaje postale neusklajene z določbami GZ.
 
Sledila so vprašanja udeležencev posveta, v katerih je bila izpostavljena tudi problematika nasprotujočih si mnenj različnih mnenjedajalcev, pri čemer imajo upravne enote možnost izničenja mnenj. Po navedbah članov ZAPS si upravne enote to pravico večkrat jemljejo neupravičeno. Kot odgovarjajo na MOL, je v takšnih primerih možna pritožba na MOP. Člani ZAPS ugotavljajo, da je v nekaterih določilih OPN preohlapen, v drugih pa prenormiran. Izpostavljena je bila tudi nenatančnost grafičnih prilog OPN zaradi velikega merila, v katerem so podloge narejene.
 
Predstavniki MOL so člane zbornice povabili, naj se z vprašanji glede skladnosti s PA v mejnih primerih glasijo v pisarni odseka za upravne naloge in splošne zadeve, kjer bodo obravnavali vsak posamezni primer pred vložitvijo vloge.
 
Gradivo s posveta je dostopno tukaj
 Format izmenjevalnih datotek zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin

22.11.2018 09:18

Geodetska uprava RS obvešča, da se zaradi pričetka uprabe novega koordinatnega sistema D96TM spreminjajo izmenjevalni formati za Zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Pričetek uporabe vseh izmenjevalnih formatov je 19.12.2018.
1. Zemljiški kataster:
Geodetska uprava Republike Slovenije je na podlagi 8. in 25. člena Pravilnika o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra (Ur.l. RS, št. 48/2018 in 51/2018) na svoji spletni strani objavila dokument številka 35311-61/2018-1 z dne 16.11.2018 z naslovom »Tehnične specifikacije«. Objavljen je tudi primer elaborat geodetske storitve na področju zemljiškega katastra. Dokument podrobneje določa obliko sestavin elaboratov in izmenjevalni format in se uporablja pri izdelavi elaboratov geodetskih storitev in elaboratov za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave.
2. Kataster stavb in register nepremičnin:
Na spletni strani Geodetske uprave RS so objavljeni novi izmenjevalni formati datotek katastra stavb in registra nepremičnin. Njihova glavna sprememba je, da se opušča vodenje lokacijskih podatkov v starem D48/GK (Gauß-Krügerjevem) koordinatnem sistemu. Podatke se vodi samo še v ETRS ali D96/TM ravninskem (terestičnem) koordinatnem sistemu. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) z 22.11.2018 prinaša spremembe glede načina evidentiranja podatkov registra nepremičnin.
3. REN-ZUNANJI, REN-DOM:
Z aplikacijo REN – ZUNANJI od 16.11.2018 popoldne ne bo več mogoče spreminjati nobenih podatkov, saj je za spremembo podatkov registra nepremičnin potrebno izdati odločbo. Aplikacija bo po novem omogočala izvoz XML REN, izpis vprašalnikov REN in pregled podatkov. Izvajalci bodo spremembe REN vedno oddajali v obliki XML REN skupaj z elaboratom za vpis stavbe v kataster stavb ali spremembo podatkov katastra stavb. Ker je o vpisu registrskih podatkov potrebno odločiti z odločbo, se ukinja tudi aplikacija REN – DOM. Zaradi tehničnih razlogov se ukine že 16.11.2018 popoldne.
4. ODDAJA DIGITALNIH ELABORATOV:
Od 16.11.2018 popoldan do 23.11.2018 bo zaradi prehoda informacijskih sistemov Geodetske uprave na Oracle 12c zaprta aplikacije za oddajo digitalnih podatkov ODE.
ARHIGRAM 4

14.11.2018 10:49

V rubriki Strokovna pomoč je objavljena nova verzija programskega orodja za izračunavanje priporočenih vrednosti projektantskih storitev Arhigram 4.0 ki je zaenkrat v razvojni, beta verziji. Slednja je usklajena z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Gre za testno verzijo, ki bo v pomoč projektantom v premostitvenem obdobju do uveljavitve Pravil stroke, ko bo pripravljena nova posodobitev, v kateri bodo poleg projektiranja, zajete tudi vse druge storitve, ki jih opravljajo projektanti.

 
Pripombe in predloge k testni verziji sprejemamo do konca decembra na email naslov zaps@zaps.si. Prejete pripombe bomo preučili in smiselno upoštevali. Spremembe bodo vključene v dopolnjeno oz. končno verzijo aplikacije, ki bo dostopna na spletnih straneh ZAPS.Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu - javna obravnava

12.11.2018 12:43

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je od dne 12.11.2018 na e-demokraciji  in na strani MOP objavljen predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
Rok za posredovanje pripomb, predlogov oziroma mnenj je najpozneje do srede, 12.12.2018, na naslov gp.mop@gov.si, zato naprošamo člane ZAPS, da svoje predloge predhodno pošljejo na e-naslov: zaps@zaps.si do ponedeljka, 3.12.2018.

Vabljeni k sodelovanju.

 
 arhiv novic:

januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009