Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Plečnikova dela na UNESCOVEM seznamu

30.07.2021 10:57

Kultura in stroka danes praznujeta!

Na prestižen Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine se je vpisal tudi naš največji arhitekt in vizionar Jože Plečnik. Plečnikova Ljubljana je tako od 28.7.2021 uvrščena med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja. Izbor del, vpisanih na seznam, obsega sedem sestavnih delov, vodno os mesta, nabrežje Ljubljanice z mostovi od Trnovskega pristana do zapornic in Trnovski most, kopenski del, Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda, ureditev arheološkega parka Rimski zid, tako imenovani kompleks mesta mrtvih, Plečnikove Žale, vrt vseh svetih ter cerkev svetega Mihaela v Črni vasi in svetega Frančiška Asiškega v Šiški.

Plečnikova Ljubljana je fenomen urbane krajine 20. stoletja, vpis na seznam Unesca pa priznanje za kakovost Plečnikovega javnega prostora. Plečnikovim delom v Ljubljani je bila priznana tako imenovana izjemna univerzalna vrednost. Med spomenike in območja, pomembna za vse človeštvo, se od zdaj uvrščajo dela, ki sestavljajo spomeniško območje, nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnima vojnama kot rezultat arhitektovih intervencij v mestno tkivo Ljubljane. 

Nominacijo z naslovom Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani - urbano oblikovanje po meri človeka, pod vodstvom Ministrstva za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je pripravila delovna skupina strokovnjakov s področij varovanja, ohranjanja in upravljanja kulturne dediščine v sodelovanju z lastniki in upravljavci Plečnikovih del. Kompleksen proces, od prve iniciative do končne realizacije, je trajal deset let.

Velik poklon mojstru in iskrene čestitke pripravljavcem predloga!
Protiustavnost plačljivosti obveznih standardov SIST – nadaljevanje postopka pred Ustavnim sodiščem RS

29.07.2021 10:21

ZAPS je julija 2020 na Ustavno sodišče RS podala pobudo za presojo ustavnosti veljavne ureditve po Zakonu o standardizaciji (ZSta-1), po kateri obvezni slovenski nacionalni standardi SIST niso javno objavljeni in prosto dostopni, temveč so plačljivi.  
Ustavno sodišče je januarja 2021 v postopku za preizkus te pobude zavrnilo predlog ZAPS, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 4. odstavka 22. člena ZSta-1 ter predlog ZAPS za prednostno obravnavo zadeve.

V nadaljevanju je Ustavno sodišče pobudo ZAPS v odgovor posredovalo nasprotnemu udeležencu Državnemu zboru, v izjasnitev pa tudi Vladi RS in Slovenskemu inštitutu za standardizacijo; vsi navedeni udeleženci so v vlogah pobudi nasprotovali. ZAPS je v svojem odgovoru zavrnila stališča omenjenih udeležencev postopka, vztrajala pri prvotnih argumentih, le-te pa dodatno podkrepila še s konkretnimi podatki, pridobljenimi v obsežni raziskavi o številu in strošku obveznih standardov SIST na podlagi podzakonskih predpisov, ki pri izvajanju poklicnih nalog zavezujejo člane ZAPS (poglavje »O dostopnosti slovenskih nacionalnih standardov«, str. 19).
V dodatno ponazoritev protiustavnosti izpodbijane slovenske ureditve in kot protiargument navedbam udeležencev v postopku, je ZAPS na primerih Nizozemske in Avstrije prikazala, da so zakonodajne možnosti vsekakor lahko tudi drugačne.

vloga ZAPS >>
priloga – Popis dela podzakonskih aktov z navedbo standardov s cenami >>
Sprejeta je sprememba ZJN-3: Arhitekturni natečaji (zaenkrat) ostajajo!

28.07.2021 14:50

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) je sprejet in objavljen v Uradnem listu. Veljati začne s 1. januarjem 2022. Ukinitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije, ki je bila predvidena v prejšnjih različicah zakona, je opuščena, tako da ureditev natečajev ostaja zaenkrat nespremenjena. Vendar pa ukinitev obveznosti razpisovanja javnih arhitekturnih natečajev predvidevata še dva predloga zakonov, ki sta trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru: Gradbeni zakon in Zakon o debirokratizaciji.

ZJN-3b >>
Novi evropski Bauhaus - Prenovitveni val naj bo kulturni projekt

28.07.2021 10:19

New European Bauhaus Collective NEBC je združenje več evropskih organizacij, ki zastopajo arhitekte, prostorske načrtovalce, krajinske arhitekte, notranje arhitekte, inženirje, oblikovalce, umetnike, pedagoge in raziskovalce ter kulturni in ustvarjalni sektor na splošno.

Člani in podporniki NEBC so združili moči, da skupaj podprejo razvoj in izvajanje pobude Novi evropski Bauhaus >>, ki jo z navdušenjem pozdravljajo. Kot je v svojem govoru o stanju Unije izjavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, mora biti strategija prenovitvenega vala "kulturni projekt za Evropo". S tem NEBC meni, da lahko strategija spremeni prehod na bolj trajnostno gospodarstvo in družbo ter približa zeleni dogovor državljanom za njihovo dobro počutje. Odpira vrata celovitejšemu pristopu h grajenemu okolju, s katerim želimo hkrati okrepiti gospodarske, družbene, okoljske in kulturne vrednote ter dostop do kulture in širše sodelovanje na področju kulture.

NEBC je novembra 2020 objavilo izjavo Prenovitveni val naj bo kulturni projekt, da bi izrazil začetna stališča o novem evropskem Bauhausu in ponudil podporo Komisiji.

Novi evropski kolektiv Bauhaus (NEBC) je 29. aprila 2021 organiziral spletno konferenco "Skupna osnova – Prenovitveni val naj bo kulturni projekt“. Video posnetek si lahko ogledate tukaj >>.

Poročilo konference >> povzema ključna spoznanja in ugotovitve konference. Konference NEBC se je udeležilo približno 800 udeležencev iz različnih okolij: predstavniki institucij EU, držav članic in lokalnih oblasti; strokovnjaki iz različnih teles, ki so soorganizirali ta dogodek, in sicer arhitekti, prostorski načrtovalci, krajinski arhitekti, notranji arhitekti, inženirji, oblikovalci, umetniki, vzgojitelji in raziskovalci grajenega okolja ter drugi strokovnjaki iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Dogodek je bil organiziran s finančno podporo programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) Evropske unije.

Izjava novega evropskega kolektiva Bauhaus (NEBC) o javnih naročilih >>
Razpisan je natečaj za Novo sodno stavbo v Ljubljani

27.07.2021 16:48

Razpisan je nov javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Novo sodno stavbo v Ljubljani.

Predmet natečaja je gradnja nove sodne stavbe v Ljubljani vključno z zunanjo ureditvijo.
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za pravosodje namerava na območju ob Dunajski cesti in Topniški ulici zgraditi novo sodno stavbo, ki bo združevala Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Ljubljani ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
Naročnik je Ministrstvo za pravosodje. Rok oddaje je 14.10. 2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>

 
julijski medijski razmisleki o posledicah predlaganega Gradbenega zakona

26.07.2021 13:35

Člane in javnost vabimo k spremljanju julijskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki jih prinaša predlagani Gradbeni zakon. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Tomaž Krištof za Finance Gradnja, julij 2021  >>
Angelo Žigon za Finance Gradnja, julij 2021  >>
Erik Jurišević za Primorske Novice, 16.7.2021 >>
Standard ZAPS

23.07.2021 14:09

Spoštovane kolegice in kolegi!

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo na ZAPS pripravili osnutek prvih štirih zvezkov Standarda Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki jih dajemo v javno obravnavo vsem članom ZAPS.

Standard Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ST ZAPS) je zbirka zvezkov s pravili in navodili s področja arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega načrtovanja, namenjena ustreznemu in smiselnemu organiziranju, vodenju, vrednotenju in izvajanju procesa, katerega cilj je uresničitev investicijske namere. 

Za izdelavo standarda ZAPS smo se odločili zato, da z njim presežemo pogosto menjajočo se zakonodajo na področju graditve. Prav zato je standard pripravljen tako, da zasleduje korake oziroma faze v življenjskem ciklu objektov, ki ne glede na trenutno veljavna zakonska določila potekajo vedno enako. Standard je torej pisan širše od zakonodaje na način, da je mogoče del storitev, ki jih določa standard, kot izvleček ali v celoti uporabiti kot zakonsko določene vsebine v postopku dovoljevanja.  

Projektantske storitve pri načrtovanju stavb in odprtega prostora od pobude do uresničitve investitorjeve namere poleg izdelave projektne dokumentacije vsebujejo tudi množico raznovrstnih drugih postopkov, usmerjenih v dosegljiv in uresničljiv cilj. Normiranje oziroma opredelitev teh storitev omogoča pot do jasnejše komunikacije med naročniki in izvajalci teh storitev, saj njihova pričakovanja in zahteve velikokrat presežejo začetni naročniški okvir. V razmerah izrazitih razlik v poznavanju obsega naročenih storitev in vsebine projektne in druge dokumentacije pa se ustvarjajo nerazumevanje, nezaupanje in spori.

Pomanjkanje standarda, v katerem bi bile storitve natančneje opredeljene, tako povzroča raznoliko vsebino ponudb na trgu arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih storitev, kakor tudi zelo širok razpon vrednotenja teh ponudb. Prav tako pomanjkanje takšnih pravil investitorjem onemogoča preverjanje, kaj ponujena storitev dejansko zajema, oziroma kaj bi morala zajemati. Zlasti kadar je ponudba podvrednotena.

Jasna opredelitev obveznih in neobveznih storitev in načina njihove izvedbe v posameznih fazah načrtovanja je temelj dobrega sodelovanja in zaupanja med investitorjem in projektantom. Z normiranjem storitev postanejo uresničljive tudi pobude o določanju porabe potrebnega časa za opravljanje posameznih storitev v odvisnosti od vrste objektov in priporočenih investicijskih vrednosti.

Standardizacija na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja ni namenjena omejevanju arhitektovega dela na načrtovalsko pravilnost in skladnost, temveč je pripomoček, s katerim je mogoče doseči rutinsko stopnjo zanesljive, smiselne in jasne grafične komunikacije, ki omogoča opravljanje osnovnih nalog, vezanih na raziskovanje in analizo konteksta, empatično razumevanje potreb uporabnika, sintezo, umestitev in predstavitev koncepta, ter čim bolj celovito obravnavo arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih prvin na stavbah in v odprtem prostoru. Rutinski nivo obvladovanja načrtovalskih tehnik omogoča zanesljivo, smiselno in jasno komunikacijo z uporabniki načrtov, temeljitost pri uporabi tovrstnega znanja pa zmanjšuje možnosti napačnega razumevanja prikazanih tehničnih rešitev.

Pričujoči standard je nastal kot usedlina izkušenj aktivnih projektantov, veljavnih standardov ter drugih domačih in tujih predpisov s tega področja. Nove izkušnje, spoznanja in ugotovitve, ki nastajajo med vsakodnevnim delom, bodo vanj periodično umeščene. Standardi tako niso dokončna zbirka pravil načrtovanja, temveč delo v nastajanju, h kateremu vas vabimo, da se nam pridružite. 

Besedilo prvih štirih zvezkov standarda dajemo v javno obravnavo, končno besedilo pa bo na podlagi prejetih pripomb pripravljeno letošnjo jesen in potrjeno na jesenski skupščini ZAPS. Po potrditvi se bo pričelo enoletno poskusno obdobje, v katerem bomo besedila še dopolnjevali.

 

V JAVNI OBRAVNAVI:  
   
ST ZAPS 01:2021 Storitve na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja
ST ZAPS 02:2021 Vrednotenje storitev na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja
ST ZAPS 03-1:2021 Podrobnejša vsebina načrtov arhitekture
ST ZAPS 04-1:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih arhitekture
   
V PRIPRAVI:  
   
ST ZAPS 03-2:2021 Podrobnejša vsebina načrtov krajinske arhitekture
ST ZAPS 04-2:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih krajinske arhitekture
 
 
 
 
 
 Razpisan je natečaj za Potniško središče Bohinjska Bistrica

12.07.2021 10:07

Razpisan je nov javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno središče na železniški postaji. 

Predmet natečaja je umestitev avtobusne postaje in ureditev vseh prometnih in zunanjih površin, zasnova širšega območja centralne avtobusne in železniške postaje. Vključuje naj tudi parkirišča za osebne avtomobile, avtodome, taksije, shuttle, kolesa ter ureditev dostopa na avtovlak. Novo potniško središče naj poleg ureditev, namenjenih različnim oblikam mobilnosti, vsebuje pokrito čakalnico, trgovsko gostinski program ter turistično informacijsko točko. Predlog naj prav tako vsebuje idejno rešitev vseh zunanjih površin z zasnovo urbane opreme in predlog ureditve Triglavske ulice znotraj natečajnega območja.
Naročnik je občina Bohinj. Rok oddaje je 23.09.2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Natečaji v pripravi

07.07.2021 10:03

Drage kolegice in kolegi, obveščamo vas o novih natečajih, ki so v pripravi >>

Nova sodna stavba na Dunajski cesti v Ljubljani
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Predvidena objava natečaja konec julija 2021.
Predvidena oddaja elaboratov sredina oktobra 2021.

Srednja šola Jesenice
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Predvidena objava natečaja v prvi polovici avgusta 2021.
Predvidena oddaja elaboratov druga polovica oktobra 2021.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru
Naročnik: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Predvidena objava natečaja jeseni 2021.

Dom Krajevne skupnosti Šentilj v Velenju
Naročnik: Mestna občina Velenje
Predvidena objava natečaja jeseni 2021.
Gradimo Evropo – H kulturi kakovostne arhitekture in grajenega okolja za vse

07.07.2021 08:58

Od 6. do 8. oktobra 2021 bo v Gradcu in v Mariboru ob zaključku dela strokovnjakov pri Evropski komisiji OMC potekala konferenca o evropskih arhitekturnih politikah s skupnim naslovom »Gradimo Evropo – H kulturi kakovostne arhitekture in grajenega okolja za vse« / »Building Europe – Towards a Culture of High-Quality Architecture and Built Environment for Everyone«.

Slovenski del konference se bo z naslovom »Rehab(il)itacija - enodružinska hiša, od predmestja do podeželja«, posvetil temi prenove, ki je prav tako ena od prioritet agende EU. V središču bo izziv prenove fonda tipičnih individualnih stanovanjskih hiš, ki predstavljajo prevladujoč vzorec poselitve Slovenije in bivalno okolje polovice njenega prebivalstva. Fond, ki po ocenah obsega 360.000 enot, je povsem dotrajan, energetsko potraten, arhitekturno-urbanistično konflikten in ekonomsko neizkoriščen. Predstavili bomo pogled, ki poskuša največji problem spremeniti v največjo primerjalno prednost razvoja neurbanega prostora Slovenije.

O vsebini, prijavah in možnostih nastanitev vas bomo tekoče obveščali. 

save the date >>
Poziv ZAPS za dodatno obravnavo Gradbenega zakona

06.07.2021 10:17

ZAPS jer predlagatelja zakona, Vlado RS pozvala, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor končni predlog GZ-1 ponovno vrne v javno obravnavo in s tem omogoči transparentno in demokratično razpravo o predlaganih rešitvah zakona. S tem bi tako pomembnemu zakonu omogočili primerno participacijo javnosti ter v širši razpravi preverili posledice mnogih rešitev, ki so bile domišljene in besedilu dodane v zadnjem trenutku in jih v zbornici, ki zastopa arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske načrtovalce, vidimo kot potencialno izjemno škodljive za kvaliteto našega grajenega bivalnega okolja.

poziv ZAPS za dodatno obravnavo >>
43 poslank in poslancev državnega zbora vložilo zahtevo za splošno razpravo GZ-1

05.07.2021 22:55

Pomemben proceduralni mejnik: 43 poslank in poslancev državnega zbora iz vseh poslanskih skupin opozicije (Levica, LMŠ, SAB, SD in poslanska skupina nepovezanih poslancev) je vložilo zahtevo za splošno razpravo predloga novega gradbenega zakona (GZ-1).

Splošna razprava predstavlja dodatno varovalo pred sprejemanjem neprimernih zakonskih predlogov. V okviru splošne razprave lahko državni zbor predlog zakona zavrne, še preden se ta umesti v nadaljnjo proceduro sprejema zakona.

zahteva poslancev za splošno razpravo o predlogu Gradbenega zakona >>
 
Skupinski nakup ArchiCAD

05.07.2021 16:16

S podjetjem PILON nam je uspelo nadgraditi naše sodelovanje iz skupinskih nakupov programske opreme ARCHICAD. Po novem možnost cenovno ugodnejšega nakupa ne bo več časovno omejena na določen termin ampak bodo posebni pogoji pri nakupu trajne licence programa veljali za člane celo leto. Poleg že vključenega osnovnega izobraževanja podjetje PILON pripravlja ob predstavitvi nove verzije programa za BIM arhitekturno načrtovanje ARCHICAD 25 še dodatne ugodnosti. Več informacij zainteresirani lahko zahtevajo preko  maila >>  ali telefona 0590 3 0590.
Stališče o noveli Zakona o vodah / zakaj glasovati proti

05.07.2021 14:51

V imenu strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, ustvarjanjem kvalitetnega bivalnega okolja in kulturo gradnje, zavračamo novelo Zakona o vodi in bomo na referendumu glasovali proti.

Na referendumu 11.7.2021 se bomo odločali o sprejetju ali zavrnitvi novele Zakona o vodah, kjer se bo pokazalo, kaj hočemo prebivalke in prebivalci Slovenije. Upravljanje z vodo je ta hip tudi v naših rokah! 

Stališče Zakona o vodah/ zakaj glasovati proti >>
Sopodpisniki izjave so : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, ZAPS - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani, Mreža za prostor, IPoP - Inštitut za politike prostora in Društvo arhitektov Ljubljane
Ključne medijske objave v podporo arhitekturi v času sprejemanja GZ-1

01.07.2021 15:30

V času priprave sprememb Gradbenega zakona smo funkcionarji ZAPS in drugi podporniki kulture gradnje intenzivno objavljali članke in javna pisma v podporo arhitekturni in krajinsko-arhitekturni stroki. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> . Objavljamo pomembnejše prispevke:

Boris Matič: Majhne spremembe s katastrofalnim učinkom, Mladina 15.1.2021 >> 
Mika Cimolini: V kakšno realnost se bomo zbudili, če bodo poslanci podprli GZ-1, Outsider 18.1.2021 >>
Ustanova Max Fabiani: Poziv ministru za okolje in prostor, Mladina 22.1.2021 >> 
Miloš Kosec: Obresti plačujejo prihodnje generacije, Delo 27.1.2021 >>
Urša Vrhunc: Prostor ni surovina, je dobrina, Sobotna priloga Dela 30.1.2021 >>
Tomaž krištof: Štirje stebri arhitekture, Outsider 5.2.2021 >>
Boris Matič: Pomirimo se, najhujše šele pride, Sobotna priloga Dela 6.2.2021 >> 
Matej Zwitter: Podrejanje arhitekture, Oštro 18.2.2021 >> 
Aleš Vrhovec: Boj na požiralniku, Sobotna priloga Dela 20.2.2021 >> 
Peter Gabrijelčič: Za kulturo prostora gre, Sobotna priloga Dela 20.2.2021 >> 
Arne Vehovar: Upor 2, Dnevnik 24.2.2021 >> 
Janez Lajovic: Je nam vsem prostor res dragocena dobrina?, Sobotna priloga Dela 27.2.2021 >> 
Damjan Bradač: Komu koristi umetni spor med arhitekti in gradbinci?, Necenzurirano, 6.3.2021  >>
Gregor Rihar: pisma bralcev, Sobotna priloga Dela, 8.3.2021 >>
Vlado Krajcar: Kompetenčni spor, baukultur in biznis, Dnevnik, 13.3.2021  >>
Tomaž Krištof: pisma bralcev, Sobotna priloga Dela, 13.3.2021  >>
Tomaž Krištof: Demokracija in javni arhitekturni natečaj, Dnevnikov Objektiv 30.4.2021 >>
Tomaž Krištof: Ustoličenje projektantske superlige, Finance Gradnja 13.5.2021  >>
Arne Vehovar: por 3, Dnevnik 24.6.2021  >>
Jernej Prijon: Arhitekturni natečaji in debirokratizacija, Sobotna priloga Dela 26.6.2021  >>
Dopisi skupine "Ženske v arhitekturi" poslancem državnega zbora

30.06.2021 09:11

Skupina Ženske v arhitekturi (ŽVA), ki deluje v okviru ZAPS, je od aprila do maja poslancem in poslanskim skupinam državnega zbora RS pošiljala redne tedenske dopise v podporo arhitekturni in krajinsko arhitekturni stroki.

Kljub temu, da je besedilo predloga Proti-arhitekturnega gradbenega zakona (PaGZ-1) na vladi sprejet, bodo poslancem državnega zbora poslani dopisi lahko koristili kot relevantno gradivo ob odločanju o PaGZ-1.

26.01.2021: ZJN in GZ-1 >>
02.02.2021: Za prostor gre! >>
09.02.2021: V kakšno realnost se bomo zbudili >>
17.02.2021: načrt za stavbo naročite pri arhitektu >>
23.02.2021: kultura prostora >>
02.03.2021: Kakovosten prostor za razvoj otroka >>
09.03.2021: Kakšno Slovenijo si želimo? >>
16.03.2021: Arhitektura je dobra za prostor, uporabnike, identiteto, ekonomijo – in instagram 
23.03.2021: Zakaj se je Winston Churchill zavzemal za arhitekturo >>
31.03.2021: Komu koristi umetno ustvarjen spor med arhitekti in inženirji? >>
13.04.2021: Arhitekturni natečaj NI birokratski postopek >>
Analize za spremembe gradbenega zakona

29.06.2021 14:38

Ponovno objavljamo ključne analize, ki smo jih v času priprave sprememb Gradbenega zakona (GZ) pošiljali na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Na niti eno izmed poslanih analiz s strani MOP nismo prejeli odgovora ali komentarja. Žal so rezultati poslanih analiz v novem Proti-arhitekturnem gradbenem zakonu (PaGZ-1) popolnoma ignorirani.

01: Vrsta del na gradbišču >>
02: Monopol stroke >>
03: Bistvene zahteve >>
04: Primerjava študijskih programov >>
05: Ohranitev pridobljenih pravic >>
06: Študijske vsebine za vodenje del >>
07: Poklic arhitekta v pravnem redu EU >>
08: Arhitektura brez arhitektov >>
09: Trg projektantskih storitev kot trg limon >>
Razstava natečajnih elaboratov za ureditev glavnega trga v Vipavi

29.06.2021 08:50


Občina Vipava vabi na razstavo natečajnih elaboratov za celovito arhitekturno, krajinsko in likovno ureditev Glavnega trga in odprtih javnih površin v središču naselja Vipava.

Otvoritev razstave bo v petek 2.7.2021 ob 19.00 uri v Kulturnem domu v Vipavi. Razstava bo na ogled vsak dan do 6.8.2021 od 8.00 do 20.00 ure. 

Z veseljem Vas pričakujemo!

vabilo >>
junijski medijski razmisleki o posledicah predlaganega Zakona o debirokratizaciji

28.06.2021 20:42

Člane in javnost vabimo k spremljanju junijskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki jih prinaša predlagani Zakon o debirokratizaciji. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> 

prispevek RTV Slo 18.6.2021 >>
Arne Vehovar za Dnevnik 24.6.2021  >>
Jernej Prijon za SP Dela 26.6.2021  >>
prispevek Val 202, Georgi Bangijev, Barbara Škraba, Tomaž Krištof, Vroči mikrofon 1.7.2021  >>
Razpisan je natečaj za stanovanjsko sosesko Zlati grič v Velenju

28.06.2021 12:18

Razpisan je nov javni, enostopenjski natečaj za programsko, urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev prostora stanovanjske soseske Zlati grič v Velenju.

Predmet natečaja je izdelava idejne urbanistične, arhitekturne, krajinsko arhitekturne in programske zasnove območja pozidave »Zlati grič« v Velenju, ki je v OPN Mestne občine Velenje opredeljeno kot območje pretežno stanovanjske gradnje. Natečajne rešitve naj s celovito obravnavo prostora predvidijo stanovanjsko območje z vsemi potrebnimi programi, ki bo dobro vpeto v mestno tkivo in bo prebivalcem omogočalo kakovostno bivanje na eni lepših lokacij v Velenju z dobro osončenostjo, lepimi pogledi na Velenjski grad in gozdove Kožlja, v neposredni bližini mestnega gozda z možnostjo za rekreacijo v naravi in vsemi prednostmi središča mesta.
Naročnik je Mestna občina Velenje. Rok oddaje je 30.09.2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
OKROGLA MIZA »OSTATI ŽENSKA V POKLICU, IZZIVI ARHITEKTK IN INŽENIRK«

28.06.2021 10:36

Delovna skupina ZAPS »Ženske v arhitekturi« vabi na okroglo mizo »Ostati ženska v poklicu, Izzivi arhitektk in inženirk«, ki bo v sredo, 8. septembra ob 17 uri na vrtu Plečnikove hiše, Karunova 4 v Ljubljani.

Z vabljenimi vizionarkami želijo arhitektke in inženirke osvetliti svoje poklicne in življenjske izzive, predvsem v luči izkušenj in spodbud cenjenih strokovnjakinj, dr. Eve Boštjančič, mag. Violete Bulc, dr. Renate Salecl, dr. Alenke Rebula in mag. Špele Videčnik. Okroglo mizo bo povezovala arhitektka Maja Vardjan.

Okrogla miza je del mednarodnega projekta Yes, we plan! >> pod okriljem Erasmus, del evropske mreže Women in Architecture >> in sestavni del posebne številke revije AB – Arhitektov Bilten >>

program >>
vse najboljše ob trideseti obletnici državnosti!

25.06.2021 11:33

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast in z njo čast,
ko préd, spet naša boste last!

 

Drage kolegice in kolegi, želimo vam vse najboljše ob prazniku in trideseti obletnici samostojne države!

Naš poklic je tisti, ki je - ne glede na zgodovinske okoliščine - vedno gradil otipljivo prihodnost in identiteto določenega naroda in prostora. Prostor našega življenjskega okolja je tisti del kulture, ki ga sprejemamo nezavedno, enako neposredno in spontano kot materni jezik, preko vsakodnevnega izkustva. Na ta način je prostor v marsičem podoben jeziku, obenem pa je tudi najbolj materialen zapis našega načina življenja in naše kulture. Tako bo tudi v prihodnje. Prostor je dragocenost in njegova zaščita nikoli ni bila enostavna. Arhitektura in kvaliteta bivalnega prostora, z njo pa tudi poklic arhitekta, prostorskega načrtovalca, krajinskega arhitekta, so v širšem evropskem prostoru postavljeni na enako raven javnega interesa kot zdravje prebivalstva. Evropa deklarativno stremi k cilju, da bi prostor razumeli kot neprecenljivo dobrino, dodano vrednost in ne kot surovino za kapitalski donos.

Prihodnost nas, arhitekte, zelo potrebuje. Naša dežela nas zelo potrebuje. Kot skupnost strokovnjakov bomo naredili vse, kar je v naši moči, za edinost, srečo, spravo in za produktivni smisel besed oblast, čast, last.
Vlada je sprejela besedilo predloga Proti-arhitekturnega gradbenega zakona (PaGZ-1)

18.06.2021 11:53

Vlada je na svoji 82. seji sprejela besedilo predloga Proti-arhitekturnega gradbenega zakona (PaGZ-1), s katerim se Slovenija dolgoročno odpoveduje tako arhitekturni stroki, kot tudi procesom, ki pripeljejo do kvalitetnega javnega in bivalnega grajenega okolja. Ministrstvo za okolje in prostor je v sporu med strokami glede kompetenc za posamezna področja pri vseh ključnih točkah namesto sprejema predlaganih kompromisov v celoti sledilo stališčem IZS:

1. Ukinja se obveznost javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije v novogradnje.
2. Uvaja se uravnilovka med strokami glede vodenja projektiranja (vodja projektiranja vrtca bo lahko strojni inženir, vodja projektiranja doma starejših občanov inženir elektrotehnike in podobno).
3. Pooblaščenim arhitektom se preprečuje, da bi nastopali kot vodje gradnje.
4. Uvaja se male rekonstrukcije, za katere so v veliki večini primerov pristojni izključno gradbeni inženirji kot privilegirana stroka zakona.
5. Ukinja se vodilni načrt, uvajajo se zbirni prikazi in zbirni načrti, sistem izdelave projektne dokumentacije se po samo treh letih veljave sedanjega sistema ponovno postavlja na glavo.

PaGZ-1 bo v parlamentarni proceduri predvidoma avgusta in septembra letos. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo besedilu PaGZ-1 še naprej aktivno nasprotovala.

proti-arhitekturni gradbeni zakon (PaGZ-1) >>
RAZSTAVA OHS NA GALLUSOVEM NABREŽJU

17.06.2021 19:05

OHS, Odprte hiše Slovenije, vabijo na razstavo Arhitektura v lesu danes za jutri. Razstava bo na ogled na Gallusovem nabrežju v Ljubljani od 17. junija do konca avgusta.

Na razstavi je prikazana inovativna, trajnostna in inspirativna uporaba lesa v arhitekturi in gradnji, v konstrukciji samih stavb kot tudi v notranji opremi. Med predstavljeni projekti so arhitekturne realizacije, ki so bile nagrajene z najpomembnejšimi nacionalnimi strokovnimi nagradami – Plečnikovimi odličji, Zlatimi svinčniki in so v letu 2020 prejele nacionalno nagrado Naj lesena gradnja 2020.

več >>
NOVO PRIZNANJE ZAPS: PATINASTI SVINČNIK!

17.06.2021 16:16

ZAPS z letošnjim letom poleg Zlatih in Platinastih svinčnikov uvaja novo priznanje, Patinasti svinčnik. Namenjeno je stavbam, trgom, parkom in drugim objektom starejšega datuma, katerih kvalitetno načrtovanje in izvedba sta se potrdila z leti obstoja in uporabe. Praviloma gre za objekte, starejše od 10 in mlajše od 30 let.

Kriteriji za izbor Patinastega svinčnika so kvalitetno fizično staranje objekta, njegova funkcionalnost, sprejetost med uporabniki in javnostjo, fleksibilna raba, pozitiven vpliv na kontekst ter aktualnost objekta za arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno stroko. S Patinastim svinčnikom se nagradi objekte, ki so s staranjem in z uporabo dodatno pridobili na vrednosti in pomenu za uporabnike, okolje in stroko.

Predloge za priznanje Patinasti svinčnik bodo lahko podali člani ZAPS ali širša strokovna javnost, lahko pa tudi avtorji objektov sami.
ARHIVOX poje v Vipavi

17.06.2021 12:27

Lepo vabljeni na letni nastop mešanega pevskega zbora arhitektov Slovenije ARHIVOX, v nedeljo, 20. junija 2021, ob 17. uri v atriju Lanthierijevega dvorca v Vipavi.

Nastop bo trajal 30 min. Naš program je sestavljen iz slovenskih in tujih zborovskih pesmi od priredb popevk, ljudskih pesmi, do sodobnih, klasičnih in renesančnih zborovskih skladb.

 
izr.prof. ddr. Petra Čeferin na Londonskem Festivalu Arhitekture

16.06.2021 17:51

Arhitektka in in izredna profesorica za arhitekturo na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Petra Čeferin in Fran Ford, starejši založnik pri Routledgeu, bosta 17. junija 2021 med 18.30 in 20.00 razpravljala o nujnosti vztrajanja pri arhitekturi kot kreativni miselni praksi in o resničnih posledicah, ki jih ima to za današnjo družbo. Nadvse aktualen naslov predavanja na uglednem Londonskem festivalu arhitekture se glasi Skrb za arhitekturo: Strukturna logika arhitekture kot kreativne miselne prakse.

Razprava bo osredotočena na stališče, da je premiso "arhitektura, ki je dobra za družbo, je dobra arhitektura", potrebno spremeniti tako, da se glasi: "le dobra arhitektura je dobra za družbo".

Predavanje je brezplačno, vendar je zanj potrebna prijava in 'nakup' vstopnice. Zelo vabljeni!

več >> 
SISTEMSKI POGLED NA SPREMINJANJE PROSTORSKE ZAKONODAJE #1

14.06.2021 11:56

V organizaciji Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije vas vabijo na prvo okroglo mizo v nizu Prostorskih razprav. Okrogla miza bo potekala v četrtek 17. junija 2021 ob 14.00 uri (predvidoma dve uri).

Zaradi še vedno nestabilne epidemiološke situacije bo izvedena na daljavo. Prosijo, da svojo udeležbo do 16.6.2021, prijavite na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com.  Na podlagi prijave vam bodo nato poslali povezavo na dogodek, ki bo potekal preko zoom aplikacije. Na povezavo se prijavite s svojim imenom in priimkom vsaj pet minut prej. Udeležba je brezplačna. Vsi udeleženci bodo imeli možnost razpravljati glasovno ali preko klepetalnice.

Ker si na DUPPS želijo odpreti široko strokovno razpravo o urejanju prostora in prostorskem razvoju Slovenije, vas vabijo tudi, da hkrati s prijavo podate tudi predlog teme, ki bi jo obravnavali na eni od naslednjih okroglih miz v nizu Prostorskih razprav. Sporočite lahko tudi, kako pogosto si želite takšnih dogodkov (npr. 1x na mesec, 3-4x na leto).

vabilo >> 
Razpis za nagrade Woman Architects Awards 2021

14.06.2021 11:21

Francoska organizacija ARVHA, Združenje za raziskovanje mesta in stanovanj, s podporo Ministrstva za kulturo, Pavillon de l'Arsenal, razpisuje deveto generacijo francoske nagrade za arhitektke Ile de France in mesto Pariz.

Namen te nagrade je poudariti delo in kariero arhitektk in spodbuditi enakost v poklicu, v katerem prevladujejo moški. Edini pogoj za sodelovanje pri nagradi je, da ste članica zbornice za arhitekturo in avtorica projektov.

Za leto 2021 bodo podeljene štiri nagrade:
- Mlada ženska arhitektka (mlajša od 40 let), nagrada za 3 do 5 zaključenih projektov ali še neizvedenih del
- Izvirno delo arhitektke
- Ženska arhitektka, nagrada za izvedene projekte (3 do 5 zgrajenih del),
- Mednarodna nagrada (3 do 5 zgrajenih del), ki jih je zgradila arhitektka članica zbornice za arhitekturo

Razpis je odprt od 17. maja in se bo zaključil 31. julija 2021. Podelitev bo 6. decembra 2021 v »Pavillon de l'Arsenal« v Parizu med 17. in 20. uro. Informacije in prijave na spletni strani >> 
Razpisan je natečaj za Avtobusno postajo Ljubljana

11.06.2021 15:23

Naročnik je objavil novo javno naročilo >> 

Razpisan je nov javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Avtobusno postajo Ljubljana

Predmet natečaja je izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta avtobusne postaje Ljubljana, parkirne hiše in poslovnih prostorov skupine Slovenske železnice ob Vilharjevi cesti v Ljubljani, ki zajema naslednje sklope: nova glavna avtobusna postaja Ljubljana, parkirna hiša, poslovni prostori za potrebe skupine Slovenske železnice.
Poleg objektov nove avtobusne postaje morajo natečajniki zasnovati tudi anketno/idejno prometno rešitev priključevanja notranjega prometa na Vilharjevo cesto. Naročnik: Slovenske železnice, d.o.o.
Rok oddaje je 16.09.2021

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
PLEČNIKOVI NAGRAJENCI ZA LETO 2021

11.06.2021 11:03

Podeljena so bila Plečnikova odličja za leto 2021. Nagrajencem čestitamo in vabimo na razstavo nagrajenih in nominiranih del, ki je od na ogled v galeriji na prostem na Gallusovem nabrežju ob Ljubljanici.
S Plečnikovo nagrado nagrajen projekt, Tržnica Ptuj, bo na ogled v galeriji DESSA  >> do 15.7.2021 

Ob razstavi bo izšel tudi tiskan katalog z vsemi letošnjimi nagrajenimi projekti.
Ker je bilo število gostov na podelitvi priznanj v Mestnem muzeju zaradi omejitev vlade (Covid) zelo omejeno, je bi posnet video prireditve >> 

Letošnji nagrajenci so:
Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič, Zala Likavec Perovšek, Ana Kučan, Luka Javornik za Tržnico Ptuj (Plečnikova nagrada)

Maruša Zorec, Ana Merklin, Uroš Rustja, Martina Tepina za Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana (Plečnikova medalja)

Petra Čeferin za knjigo The resistant object of architecture. Lacanian perspective (Klečnikova medalja za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike)

Jurij Kobe, Maja Kovačič za prenovo Mežnarije in stalno postavitev razstave na Svetem Urhu pri Ljubljani (Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture)

Neja Tomšič, Miloš Kosec, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar, skupina Nonument / Nonument group (Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture )

Rok Primažič za magistrsko delo Strukture sobivanja, projektna študija tipologije ljubljanskih študentskih domov, povezanih z mestom (študentsko Plečnikovo priznanje)
Izjava za javnost: urejanje območja med semedelo in žusterno

11.06.2021 10:39

S strani naših članov smo bili opozorjeni na izvedbo dela obalnega območja med Semedelo in Žusterno, ki kljub izjemnemu pomenu območja poteka brez javnega natečaja.
Ocenjujemo, da gre za zamujeno priložnost, da bi z natečajnim postopkom preverili, kaj je največ, kar bi lahko pridobili z ureditvijo tega pomembnega dela slovenske obale. Glede na vsa nam znana dejstva v zvezi z ureditvijo podajamo izjavo za javnost.

izjava za javnost >>
natečaj Zlata čebela je zaključen

10.06.2021 12:52

Rezultati oblikovalskega natečaja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za kreativno zasnovo in načrt simbolnega predmeta, svetovne čebelarske nagrade "Zlata čebela", ki smo ga objavili med natečaji drugi, so bili predstavljeni javnosti na Svetovni dan čebel 20. maja.

Odprti, javni, anonimni natečaj za izbor simbolnega predmeta mednarodne nagrade za dosežke znanosti ali dobrih praksah na področju ohranjanja okolja, biotske raznovrstnosti ter zaščite opraševalcev in čebel je izmed 30 prispelih prinesel 4 priznanja:
1. Prva nagrada UBI MEL IBI APES arhitekta Urha Wiegeleja, realizacija
2. Druga nagrada Vrtavka oblikovalke Blažke Drnovšek
3. Tretja nagrada AOM153 oblikovalca Tonija Kancilje
4. Posebno priznanje je dobil umetniški dosežek HACHI po predlogu interdisciplinarne skupine kiparjev, arhitektov in oblikovalcev prof. Matjaža Počivavška, Urške Alič, Janje Šušnjar, Nejca Jelovška in Gašperja Medveška.

Strokovna žirija MKGP RS so zastopali: predsednik prof.emerit.Saša Mächtig, Jan Jagodič udio, doc.dr.Miro Kline FDV UL, Miran Mihelič MKGP RS, Boštjan Noč predsednik ČZS, prof.dr.Maja Zalaznik EF UL, Nika Zupanc udio

 
Razstava natečajnih elaboratov za Urbano prenovo medicinskega središča Vodmat

10.06.2021 10:49


Univerzitetni klinični center, Medicinska fakulteta UL, Zavod RS za transfuzijsko medicino in ZAPS vas vabijo na odprtje razstave natečajnih elaboratov javnega urbanističnega natečaja za Urbano prenovo medicinskega območja Vodmat, ki bo v sredo, 16. 6. 2021, ob 11 uri, v avli Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, pritličje.
Razstava bo na ogled vsak dan do 16. 9. 2021 med 8. in 20. uro.

Za udeležbo je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2: zaščitna obrazna maska, razkuževanje rok; vstop je dovoljen s potrdilom PCT.

Z veseljem Vas pričakujemo!

vabilo >>
nominacija izbranih del Jožeta Plečnika za vpis na Unescov seznam je dobila pozitivno oceno

07.06.2021 10:19

Uspeh! Nominacija izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine je prejela pozitivno oceno Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS). 

ICOMOS je pritrdil predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov (mestnih trgov, parkov, ulic, promenad, nabrežij in mostov reke Ljubljanice) in javnih ustanov (Nacionalna univerzitetna knjižnica, pokopališki kompleks Žale, cerkvi sv. Frančiška Asiškega in sv. Mihaela ter tržnice) in v sklepnem delu poročila, Odboru za svetovno dediščino UNESCO, priporoča vpis nominiranih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani na Seznam svetovne dediščine.

več >>
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov CRP 2021

07.06.2021 10:16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS objavlja Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021.
Sledite številki teme 3.2.3. na spletni strani razpisa!
Naslov teme: Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne šolske arhitekture s ciljem podpore celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli.

razpis >>
UKINJANJE JAVNIH PROJEKTNIH NATEČAJEV: kaj o tem menijo vprašani?

03.06.2021 14:36

ZAPS je ob ukinjanju arhitekturnih natečajev za večje javne investicije, kot ga predvideva trojček zakonov - Zakon o debirokratizaciji, ZJN-3 in GZ - povprašala za mnenje nekatere svoje člane, naročnike in kritično javnost. Preberite njihove lucidne izjave!

dr. Pavel Gantar, sociolog, nekdanji minister za okolje in prostor >>
prof. dr. Rado Riha, filozof, Filozofski inštitut ZRC SAZU >>
mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, naročnik >>
izr. prof. ddr. Petra Čeferin, arhitektka, profesorica na FA >>
Andrej Hrausky, arhitekt in kritik, častni član ZAPS >>
Sašo Rink, pravnik, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, naročnik >>
Jure Hrovat in Ana Kreč, arhitekta, kolektiv Svet vmes >>
Aleksander Čeferin, odvetnik, predsednik Evropske nogometne zveze UEFA >>
Boris Matić, arhitekt, Scapelab >>
Gregor Reichenberg, arhitekt, podžupan Mestne občine Maribor >>
dr. Miloš Kosec, arhitekt in kritik, Outsider, Nonument Group >>
prof. dr. Ana Kučan, krajinska arhitektka, prodekanja Oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti >>
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, arhitekt, dekan Fakultete za arhitekturo >>
prof. Jurij Sadar, arhitekt, Sadar+Vuga >>
izr. prof. mag. Boštjan Vuga, arhitekt, Sadar+Vuga >>
Marko Peterlin, arhitekt in urbanist, direktor IPoP – Inštituta za politike prostora >>
Majda Širca, umetnostna zgodovinarka, nekdanja ministrica za kulturo >>
dr. Petra Korokavec, direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, naročnica >>
izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, naročnik >>
Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid, naročnica >>
prof. Janez Koželj, arhitekt, podžupan Ljubljane >>
Matija Bevk, arhitekt, Bevk Perović arhitekti >>
prof. Boris Podrecca, arhitekt >>
PODELITEV PLEČNIKOVIH ODLIČIJ ZA LETO 2021

02.06.2021 19:51

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Društvo arhitektov Ljubljana in Galerija DESSA najavlja slovesno podelitev Plečnikovih odličij za leto 2021, ki bo v ponedeljek, 7. junija, ob 18.15 uri v atriju Mestnega muzeja. Zaradi aktualnih ukrepov je število oseb na dogodku omejeno, vstop bo možen le z vabilom. Prireditev bo snemana.

Razstava nagrajenih in nominiranih del za Plečnikova odličja 2021 bo od 7. junija dalje na ogled v galeriji na prostem na Gallusovem nabrežju ob Ljubljanici. Podrobnejša razstava projekta, nagrajenega z letošnjo Plečnikovo nagrado, bo od 9. junija na ogled v Galeriji DESSA, Židovska steza 4, kjer bo v sredo, 9. junija 2021, ob 19. uri predavanje nagrajenih avtorjev. Ob razstavi bo izšel tudi tiskan katalog z vsemi letošnjimi nagrajenimi projekti.

Imena prejemnikov Plečnikovih odličij  bodo objavljena 7. 6. 2021 na spletni strani DAL >> in na spletni strani plecnikovenagrade >> Vsem nagrajencem že v naprej iskreno čestitamo!

Podelitev Plečnikovih odličij so omogočili člani in donatorji Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.

Plečnikova odličja so najvišje strokovno priznanje za dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma in notranje opreme v Sloveniji. Sklad arhitekta Jožeta Plečnika letno podeljuje slovenskim avtorjem tri vrste odličij za izbrana dela po mnenju strokovne žirije, ki so nastala v zadnjih petih letih. Osrednje in najpomembnejše odličje predstavlja Plečnikova nagrada. Plečnikovo medaljo podeljujejo za ktualno realizacijo ali delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike ali za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Spodbuda za kakovostno delo je prepoznana v Študentskem priznanju.
 Producenti razstav: Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Društvo arhitektov Ljubljana in Galerija DESSA
RAZPIS JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS

01.06.2021 20:17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS objavlja javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021.

Sledite številki teme: 3.2.3. na spletni strani razpisa >>
Naslov teme: Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne šolske arhitekture s ciljem podpore celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli

Cilji projekta:

• analiza primerov dobre trajnostne arhitekturne prakse na področju šolske infrastrukture v državah, primerljivih s Slovenijo po dosežkih znanja v mednarodnih raziskavah (OECD PISA idr.), in ki so hkrati širše prepoznavne po vidnejših dosežkih tudi na področju trajnostnega (vključujočega, prožnega, inovativnega, zdravega itn.) oblikovanja šolskega prostora (npr. Danska, Finska, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, idr.), z možnostjo prenosa obravnavanih elementov, modelov in konceptov v drugih državah v slovensko prakso;

• pri analizi in raziskovanju primerov dobre prakse iz drugih držav, raziskovanju novih možnosti za posodobitev, (pre)oblikovanje šolske stavbe in prostorov s ciljem podpore celovitejšemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli, so v ospredju naslednji vsebinski poudarki: 1. večja integracija elementov gibalne in športne vzgoje ter drugih prvin zdravega življenjskega sloga in zdravja v šolski vsakdan, 2. arhitekturna zasnova vključujočega prostora za vse skupine učencev in učenk (upoštevanje zahtev prilagajanja fizičnega prostora in procesa izobraževanja učencem in učenkam s posebnimi potrebami) in 3. protipotresna varnost šol;

• opredelitev osnovnih elementov in oblikovalskih načel zasnove »trajnostne šole«, skladno s trajnostnimi načeli in sodobnimi pedagoškimi pristopi, z vsebinskima poudarkoma na omogočanju inkluzivnega pristopa na področju dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami ter celovitejšega pristopa pri integraciji gibalne in športne vzgoje ter drugih prvin zdravega življenjskega sloga v šolski vsakdan; • priprava splošne ocene o stanju protipotresne varnosti na obstoječem stavbnem fondu šol glede na čas gradnje;

• priprava arhitekturnih smernic oziroma priporočil za oblikovanje »trajnostne šole« v Sloveniji, bolj elaborirano z vidika prilagajanja učencem in učenkam s posebnimi potrebami ter večje integracije telesne dejavnosti v šolski vsakdan, vključujoč tudi splošna priporočila za izboljšanje protipotresne varnosti šol - za pomoč in usmeritev šolam, oblikovalcem in investitorjem pri raznih manjših in večjih intervencijah v šolski prostor, pri prenovah obstoječih in zasnovah novih šolskih objektov.
Natečaj za ureditev glavnega trga v Vipavi je zaključen

01.06.2021 12:21

Natečaj za  izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev glavnega trga v Vipavi je zaključen. Znižano prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh. Neža Novak, mag. inž. arh. in sodelujočih: Jurij Nemec, univ. dipl. inž. arh. Rok Kuzman, štud. arh. Andraž Lorger, štud. arh. Matevž Rožman, štud. arh. konzultant za krajinsko arhitekturo: Tomaž Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
ACE in IFLA združujeta moči!

01.06.2021 10:55

Evropski združenji krajinskih arhitektov IFLA Europe in arhitektov ACE - Architects' Council of Europe - sta podpisali memorandum o sodelovanju strok v urejanju prostora!

S sporazumom se vzpostavlja močno zavezništvo poklicnih institucij na področju okolja, načrtovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, upravljanja in oblikovanja, da bi bolje zadovoljile poklicne potrebe svojih članov, pridruženih partnerjev in s tem širše družbe na splošno.

več >>
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2021 - razpis

31.05.2021 14:57

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
Dela in predloge za priznanja pošljite po e-pošti na e-nslov barbara.pungercar@zaps.si do 10. junija, 2021. 

razpis >>
Zamude pri oddaji natečajnih elaboratov

31.05.2021 10:30

V zadnjem obdobju se vse pogosteje dogajajo zamude pri oddaji natečajnih elaboratov. Kljub temu, da so zamude majhne - pogosto le nekaj minut po roku za oddajo, se takšni elaborati potem ne morejo uvrstiti v ocenjevanje, kar pomeni, da propade vsaj enomesečno delo celotne skupine natečajnikov. Člani natečajne službe, ki sprejemamo elaborate, se v celoti zavedamo obsega vloženega dela, materialnih sredstev in kreativnega napora, vseh ovir, ki jih je bilo potrebno premagati v času izdelave natečajnega elaborata, zahtevnih obrazcev in neprespanih noči natečajne ekipe.

Doslednost, ki se je tako "neusmiljeno" oklepamo, vsem udeležencem natečaja zagotavlja varnost. Če bi v želji, da se ne zavrže enomesečnega dela ekipe, ki je svoj elaborat oddala prepozno, zapisali neresničen termin oddaje elaborata, bi ogrozili legitimnost celotnega natečaja. Če bi natečaj zaradi tega bil razveljavljen, ne bi bilo zavrženo enomesečno delo samo tiste ekipe, ki je zamudila rok oddaje, ampak tudi delo vseh ostalih ekip, ki so elaborate oddale pravočasno. V primeru revizije in posledično razveljavitve natečaja, bi vse ekipe ostale brez odškodnin in nagrad, ekipa z najboljšo rešitvijo pa tudi brez možnosti podpisa pogodbe z naročnikom in projektiranja objekta, ki mu je natečaj namenjen.

V primeru razveljavitve natečaja bi veliko škodo utrpel tudi naročnik, tako v smislu stroškov kot tudi v časovnem smislu - marsikateri naročnik pa bi zaradi zamude ostal tudi brez sredstev, na katera je računal. S tem pa bi dolgoročno ogrozili tudi zaupanje naročnikov in javnosti v javne arhitekturne natečaje, ki predstavljajo najbolj transparenten in najkvalitetnejši postopek izbire projektantskih rešitev.

Tveganja za razveljavitev natečajev na ZAPS_u ne želimo prevzemati in bomo tudi v prihodnje dosledno upoštevali rok oddaje natečajnih elaboratov in izločali tiste, ki so prispeli prepozno. Zato vse natečajnike prosimo, da skrbno načrtujejo oddajo natečaja, vnaprej pripravijo vse, kar je možno, natečaj pa po možnosti oddajo že dan pred rokom. Ali vsaj kakšno uro prej, kajti v zadnjih minutah gre velikokrat vse narobe.

Natečajna ekipa ZAPS
Barbara, Špela, Dunja, Veronika, Jernej, Vlado
Sedma izdaja Sektorske študije ACE o stanju arhitekturne stroke v Evropi

25.05.2021 17:30

Sektorska študija o stanju arhitekturne stroke v Evropi je dvoletna raziskava, ki jo je naročil Svet evropskih arhitektov (ACE) in jo sofinancira Program Ustvarjalna Evropa Evropske unije. Študija zbira in analizira statistične, sociološke in ekonomske podatke o evropskih arhitektih, arhitekturnem trgu in arhitekturni praksi. Na podlagi odzivov 25.600 arhitektov iz 26 evropskih držav je bila izdaja študije za leto 2020 obogatena z novimi raziskovalnimi področji, zaradi česar je nedvomno najobsežnejša študija o arhitekturni stroki v Evropi in bistveno referenčno orodje za vse zainteresirane v arhitekturni stroki in grajenem okolju.

študija >>
Razpis za nagrade New European Bauhaus 2021

25.05.2021 17:03

Vabimo vas, da se udeležite razpisa za nagrade Novega evropskega Bauhausa za leto 2021.
Nagrade bodo predstavile dobre prakse, primere in koncepte, ki jasno ponazarjajo novo-evropske vrednote Bauhausa glede trajnosti, estetike in vključenosti. Nagrajena bodo najboljša izvedena dela, kakor tudi tista neizvedena - v primeru študentov in mladih strokovnjakov (starih 30 let ali manj) - ki utirajo pot v prihodnost.

Nagrade bodo podeljene v 10 različnih kategorijah. V vsaki kategoriji sta dve vzporedni konkurenčni usmeritvi:
New European Bauhaus Awards - za izvedene projekte (nagrada znaša 30 000 EUR in komunikacijski paket)
New European Bauhaus Rising Stars - za koncepte ali ideje mladih talentov, starih 30 let ali manj (nagrada znaša 15 000 EUR in komunikacijski paket) 

Rok za prijavo je 31.5.2021

prijava >>
pogosta vprašanja in odgovori >> 
Predlog novega Gradbenega zakona GZ-1

18.05.2021 12:05

Ministrstvo za okolje in prostor je na vladno obravnavo poslalo predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1).

Nov predlog zakona razgrajuje sistem regulacije poklicev in dejavnosti, vključno z zagotavljanjem strokovnosti, odgovornosti in projektantskega zavarovanja. S spreminjanjem pojmov in vsebin projektne dokumentacije se ponovno na glavo postavljajo upravni postopki in celoten sistem graditve, kar bo predstavljalo novo nekajletno prehodno obdobje prilagajanja zakonu in pravilnikom le nekaj mesecev zatem, ko se je prejšnjo prehodno obdobje januarja 2021 komaj zaključilo.

Zaradi množice medsebojno neusklajenih rešitev, ki so se v besedilo vnesle v zadnjem trenutku in so mnoge tudi brez obrazložitve v spremnem besedilu, bo nov zakon potrebno ponovno spremeniti (GZ-2), še preden bo zaključeno prehodno obdobje njegovega uvajanja. Če se v primerljivih državah sistem gradbene zakonodaje desetletja bistveno ne spreminja, kar predstavlja stabilno okolje za delo in razvoj vseh udeležencev pri graditvi objektov, smo pri nas v stanju permanentnega prilagajanja projektantov, izvajalcev in investitorjev vedno novim zakonskim preobratom. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor predlagala, da v celoti opusti pripravo GZ-1 in da besedilo umakne iz zakonodajnega postopka.

predlog GZ-1 >>
stališče ZAPS do GZ-1 (poslano MOP 12.5.2021) >>
8 kriterijev Baukultur

17.05.2021 16:07

Posredujemo vam gradivo o »orodju« za ocenjevanje kakovosti arhitekture in grajenega okolja, ki izhaja iz Davoške deklaracije, ki je nastajalo s pomočjo mednarodne uredniške skupine in tudi v sodelovanju s slovenskimi institucijami. Sistem kakovosti obsega brošuro s podrobnimi pojasnili in vprašalnik.
Gre za razmislek o umetnosti gradnje, izostreni na potrebe uporabnika, z izpostavljenimi družbenimi, kulturnimi, skupnostnimi in okoljskimi konteksti ter nesnovnimi vrednotami. Davoški svetovni gospodarski forum prostoru pripisuje status strateške dobrine, s katero je potrebno umno upravljati.

Namen sistema kakovosti Davos Baukultur je opredelitev dobro zasnovanih mest, vasi in stabvb, ki nudijo ljudem prijetno in zdravo bivalno okolje. Je instrument, ki omogoča ocenjevanje lastnosti Baukultur s pomočjo osmih meril: upravljanje, funkcionalnost, okolje, ekonomija, raznolikost, kontekst, občutek kraja in lepota. Poleg tega sistem kakovosti podpira načrtovanje in projekte, ocenjevanje konkurence in participativne procese. Prav tako vključuje in tehta socialne, čustvene in kulturne vrednote, enakovredno tehničnim in funkcionalnim vidikom.

Sistem kakovosti vključuje obrazec za ocenjevanje z vprašalnikom za vsako od osmih meril. Vprašalnik je mogoče prilagoditi specifičnim razmeram kraja ali projekta in ga po potrebi razširiti. Izpolnjeni vprašalnik se uporablja za določitev kakovosti, prednosti in slabosti z vidika bivalne kulture.

8 kriterijev Baukultur_brošura >>
8 kriterijev Baukultur obrazec >>
ACE letno poročilo 2020 in napoved za 2021

11.05.2021 15:02


Evropski svet arhitektov (ACE) je reprezentativna organizacija za arhitekturno stroko na evropski ravni, katere članica je tudi ZAPS. Objavljamo pred kratkim izdano letno poročilo ACE za leto 2020 in napovednik za leto 2021.
Na naslovnici je Islamski kulturni center v Ljubljani, Bevk Perović arhitekti, fotograf David Schreyer.

Letno poročilo ACE daje bralcu uvid v številne dejavnosti, študije, publikacije in dogodke, izvedene skupaj s sodelovanjem programa Ustvarjalna Evropa z namenom ozaveščanja o vrednosti arhitekture in arhitektov.

"Leto 2020 je zaznamovala prva svetovna grožnja v zadnjih 70 letih in mnogi smo bili izločeni iz svojega običajnega udobnega življenja. Številni pravijo, da to ni en sam dogodek, ampak začetek obdobja pandemij. Vsi upamo, da ni, vendar moramo kljub temu vsi prispevati k potrebnim spremembam, da se izognemo tovrstnim grožnjam, pa tudi drugi glavni nevarnosti, s katero se soočamo: podnebnim spremembam. Obe nevarnosti sta povezani in mogoče je, da je pandemija le predhodnica drugega. Ekspanzionistični odnos človeštva, ki osvaja vse več delov sveta do zadnjih kotičkov, skupaj s krčenjem gozdov, rušenjem zadnjih naravnih območij, uničevanjem biotske raznovrstnosti, je razlog, da se takšne pandemije lahko stopnjujejo. Pandemije in podnebne spremembe so povezane in vplivajo na našo stroko, način dela in kako ter kaj načrtujemo."
Georg Pendl, predsednik ACE

letno poročilo ACE 2020 >>
POTRESI IN NEPREMIČNINE

07.05.2021 12:27

ZAPS v soorganizaciji z Zbornico za poslovanje z nepremičninami (ZPN) organizira izobraževanje na temo potresne varnosti. Predstavljeni bodo rezultati raziskav potresne ogroženosti realnih stavb v Sloveniji ter posledice potresov, ki jih lahko pričakujemo. Glede na aktualne prenove bodo predstavljeni posegi, ki zmanjšujejo potresno odpornost stavb in se jim moramo v čim večji možni meri izogibati. Obenem bodo predstavljeni ukrepi, s katerimi je mogoče potresno odpornost stavb povečati.

Predavanje bo potekalo preko spleta v torek, 11. 5. 2021, od 9.00 do 13.00. Prijavite se do 7.5.2021.

podrobnosti >>
Natečaj za Gimnazijo Šentvid je zaključen

05.05.2021 17:57

Natečaj za  izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: doc. Primož Hočevar univ.dipl.inž.arh., Tine Brinc mag.inž.arh., Lea Ograjšek mag.inž.arh., Matic Jontez mag.inž.arh,. Damjan Kmetič univ.dipl.inž.arh.

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
majski medijski razmisleki o posledicah predlaganega Zakona o debirokratizaciji

03.05.2021 15:44

Člane in javnost vabimo k spremljanju majskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki jih prinaša predlagani Zakon o debirokratizaciji. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Naslovnica Tomato Košir
       naslovnica Tomato Košir


Tomaž Krištof za Dnevnikov Objektiv 30.4.2021 >>
Mladina 7.5.2021  >>
Matevž Granda za Outsider 12.5.2021  >>
Tomaž Krištof v Kolumnah za Finance Gradnja 13.5.2021  >>
ZAPS in IZS skupaj za odpravo plačljivosti obveznih standardov

03.05.2021 14:50

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije smo na Vlado RS in vse poslanske skupine Državnega zbora poslali skupen dopis z zahtevo za odpravo plačljivosti obveznosti standardov.
ZAPS je v lanskem letu na Ustavno sodišče RS podala pobudo za presojo ustavnosti plačljivih standardov. Skupen dopis ZAPS in IZS je naslednji korak v prizadevanjih za odpravo plačljivosti standardov, katerih uporaba je po zakonu obvezna.

dopis ZAPS in IZS (april 2021) >>
ZAPS pobuda za oceno ustavnosti (julij 2021) >>
aprilski medijski razmisleki o posledicah predlaganega Zakona o debirokratizaciji

30.04.2021 10:54

Člane in javnost vabimo k spremljanju aprilskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki jih prinaša predlagani Zakon o debirokratizaciji. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Peter Pahor  za Dnevnik 6.4.2021 >>
STA 13.4.2021 >>
Reporter Magazin 14.4.2021 >>
Špela Kožar za RTV Slo 14.4.2021 >>
Tomaž Krištof in Angelo Žigon za RTV Slo 14.4.2021 >>
Saša Bojc za Delo 24.4.2021 >>
Martina Lipnik za pisma bralcev SP, 30.4.2021  >>
ZAPS S PLAKATNO AKCIJO PROTESTIRA PROTI UKINITVI ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

22.04.2021 13:19

KADAR GRADIMO DOBRO, GRADIMO Z JAVNIM ARHITEKTURNIM NATEČAJEM.
Predlog zakona o debirokratizaciji tiho ukinja obveznost javnega natečaja za javne investicije. Tako zvišuje stroške gradnje, niža kakovost rešitev in procese odločanja umika izpred oči javnosti.

Zakon o debirokratizaciji je v postopku sprejemanja. Poslance nagovarjamo pred parlamentom, mimoidoče pa še na Ajdovščini in na Kongresnem trgu. Plakatni protest bo trajal 14 dni.
ZAPS IŠČE STROKOVNEGA SODELAVCA

16.04.2021 10:58

Objavili smo razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca. Naloge so administrativne, organizacijske, uredniške. Polni delovni čas, dopoldan, na Vegovi 8, poskusna doba 3 meseci, za 1 leto. Izkušnje niso potrebne, raven pričakovane izobrazbe je srednješolska ali višješolska. Rok za oddajo vlog je 23.4.2021.

razpis >>
Nov dopis za ohranitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev za javne investicije

12.04.2021 09:39

Komaj nekaj mesecev po tem, ko je bila ukinitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije predvidena v predlogu spremembe Zakona o javnem naročanju, obveznost natečajev sedaj ukinja predlog Zakona o debirokratizaciji. Ta je na poslanske klopi prišel brez predhodne javne razprave.

Poslancem in poslanskim skupinam državnega zbora smo poslali apel za spremembo predloga Zakona o debirokratizaciji, da se obveznost javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije v novogradnje ohrani.

dopis poslancem in poslanskim skupinam Državnega zbora RS >>
APEL ZA OHRANITEV OBVEZNOSTI JAVNIH ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

07.04.2021 12:13

Ob obravnavi Zakona o debirokratizaciji, ki ukinja obveznost javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije v novogradnje, ponovno objavljamo Apel za ohranitev arhitekturnih natečajev, ki ga je podpisalo 25 institucij in drugih organizacij na čelu z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

apel za ohranitev arhitekturnih natečajev >>
Razpisan je natečaj za most čez Krko na obvoznici Novega mesta

02.04.2021 15:34

Naročnik je objavil novo javno naročilo: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393549

Razpisan je nov natečaj za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvoznice NM (od Brezij do Regrških Košenic).

Predmet natečaja je izdelava predloga za celovito oblikovanje novih dveh mostov s skupno oznako Z5-01. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinsko-arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov za vodenje prometa, kolesarjev in pešcev preko reke Krke ter urbanistično in krajinsko-arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostovoma in obcestnega prostora zahodne obvoznice.
Rok oddaje je 3.6.2021.

Vabljeni k sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI: UKINJANJE OBVEZNOSTI JAVNIH ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

01.04.2021 10:50

Vlada je brez javne razprave v državni zbor poslala predlog Zakona o debirokratizaciji, ki med drugim črta 3. odstavek 100. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s čemer se ukinja obveznost izvedbe javnih arhitekturnih natečajev za javne naročnike.

Izvajanje javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije je civilizacijski standard in osnovno orodje zagotavljanja kakovostnih rešitev, transparentnosti postopkov izgradnje prostora in racionalne rabe javnih sredstev, ki ga poznajo vse urejene demokratične države.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo nadaljevala prizadevanje za ohranitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev, k čemur je vlado in Državni zbor RS v skupnem apelu januarja letos pozvalo tudi 25 institucij in drugih organizacij s področja arhitekture in prostorskega načrtovanja.

predlog zakona o debirokratizaciji >>
apel za ohranitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev >>
Pogovor o krajini: ustvarjalno varstvo sveta

29.03.2021 14:20

Lansko jesen je izšla knjiga zaslužnega profesorja dr. Janeza Marušiča »O krajini: ustvarjalno varstvo sveta«. Avtor v knjigi raziskuje številne pomene, ki jih nosi pojem krajina, vključno z njihovim zgodovinskim razvojem, ter pridobljena spoznanja umešča v kontekst sodobnega sveta in prakso krajinskega načrtovanja. Ob izidu knjige je 19. 01. 2021 na Biotehniški fakulteti potekal pogovor s prof. dr. Janezom Marušičem, ki so se ga udeležili dr. Pavel Gantar, mag. Jelka Hudoklin, prof. dr. Lev Kreft, prof. dr. Marko Polič in dr. Maja Simoneti. Pogovor je moderirala prof. dr. Mojca Golobič. Če se dogodka niste utegnili udeležiti ali bi ga radi poslušali ponovno, vam z veseljem sporočamo, da je posnetek objavljen na spletnem naslovu >> 

Vabljeni k poslušanju!
Vprašalnik o enakosti spolov ter poklicnem razvoju v arhitekturi in gradbeništvu v Evropi

26.03.2021 13:57

Ali kdaj razmišljate, kako poklic, ki ga vsakodnevno opravljate, vpliva na kakovost vašega osebnega življenja? V okviru mednarodnega projekta YES, WE PLAN!, ki povezuje strokovnjakinje iz različnih evropskih držav z namenom izmenjave izkušenj in izboljšanja poklicne enakosti med spoli na področju arhitekture in gradbeništva, je pripravljen vprašalnik, ki se osredotoča na vaše osebne poklicne in življenjske izkušnje, z namenom prepoznavanja dejanskega stanja ravnovesja med spoloma v naših strokah in po potrebi ukrepanja za izboljšave.
Vabljeni k vprašalniku!

vprašalnik >>
Tudi Islamski verski center je stavba leta 2021

25.03.2021 14:15

Islamski verski center v Ljubljani je ena izmed petnajstih Stavb leta 2021 po izboru portala ArchDaily. Čestitamo, Bevk Perović arhitekti in Islamska skupnost!

ArchDaily >>
Prispevki za 32. sedlarjevo srečanje

24.03.2021 15:48

Lepo vabljeni k oddaji prispevkov za 32. Sedlarjevo srečanje z naslovom Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije - izzivi in predlogi, ki bo predvidoma v petek, 17. septembra 2021.

Letošnje Sedlarjevo srečanje bo vsebinsko povezano z vplivi pandemije na prostorski razvoj. Prispevki naj naslavljajo teme z vidika trenutne situacije, vplivov prvega in drugega vala na kakovost bivanja ter prostorski razvoj urbanega (in podeželskega) prostora. Odpreti želimo nove poglede na prihodnjo prostorsko organizacijo (razmeščanje in izvajanje) dejavnosti v prostoru in se vprašati ali je pandemija lahko tudi priložnost za boljše pristope v prostorskem razvoju, pri vsem skupaj pa tudi upoštevati potencialno možnost ponovitve pandemije.

povabilo >>
prijava >>
Lacaton Vassal sta letošnja Pritzkerjeva nagrajenca

16.03.2021 14:05

"Dobra arhitektura je odprta - odprta za življenje, odprta za večanje svobode vsakogar. Ne sme biti demonstrativna ali impozantna, mora pa biti nekaj znanega, uporabnega in lepega, s sposobnostjo tihe podpore življenju, ki se bo v njem odvijalo. "- Anne Lacaton Arhitekturni duo Lacaton Vassal sta letošnja Pritzkerjeva nagrajenca. Bravo!

več >> 
Lina Bo Bardi je letošnja posthumna prejemnica posebne nagrade Zlati lev za življenjsko delo

11.03.2021 14:08

Modernistična arhitektka Lina Bo Bardi je letošnja zmagovalka in posthumna prejemnica posebne nagrade Zlati lev za življenjsko delo na Beneškem arhitekturnem bienalu, ki ga letos kurira Hashim Sarkis. Bo Bardi ponazarja vztrajnost arhitekta. "Njena kariera oblikovalke, urednice, kustosinje in aktivistke nas spominja na vlogo arhitekta kot graditelja kolektivnih vizij."

"Bo Bardi ponazarja tudi vztrajnost arhitektke v težkih časih, ne glede na vojne, politične spore ali priseljevanje, in njeno sposobnost, da ostane vseskozi ustvarjalna, radodarna in optimistična," pojasnjuje Sarkis. Dobra novica za 8.marec, arhitektke, stroko in vizijo prihodnosti.

več >>
Razpisan je natečaj za Infekcijsko kliniko v Ljubljani

06.03.2021 13:14

Razpisan je javni, projektni, dvostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
Bistveni predmet natečaja je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena zasnova dozidave k obstoječemu objektu in ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo. Poleg tega bo del programa umeščen v obstoječi objekt, kjer bo potrebna celostna rekonstrukcija, oziroma se bo manjše dele programa umeščalo v obstoječi objekt tako, da bodo potrebni le manjši posegi znotraj omejitve vzdrževalnih in investicijskih del. Razpisovalec natečaja je UKC v sodelovanju z ZAPS.

Rok oddaje prve stopnje je podaljšan do 26. 5. 2021, rok druge stopnje pa do 2. 9. 2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Nova karta potresne nevarnosti Slovenije

05.03.2021 11:02

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so objavili novo karto projektnega pospeška tal v primeru potresa, ki temelji na številnih novih seizmoloških in geološko-tektonskih podatkih. Projektni pospešek tal je določen za povratno dobo 475 let, ki ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti ne bodo presežene v 50 letih. Do nadaljnjega je še v veljavi stara karta, nova pa bo upoštevana v procesu spreminjanja slovenske zakonodaje o potresno odporni gradnji.

karta potresne nevarnosti Slovenije (ARSO) >> 
SVETOVNI INŽENIRSKI DAN

04.03.2021 16:23

Od lanskega leta 4. marec vsako leto praznujemo kot svetovni inženirski dan. Letošnji inženirski dan nosi naslov "Inženirji za zdrav planet". Hkrati praznujemo tudi slovenski inženirski dan, ob katerem je IZS pripravila strokovno konferenco "Sobivanje s potresi".

Inženirkam in inženirjem, članicam in članom IZS, ob njihovem dnevu iskreno čestitamo!

Svetovni inženirski dan >>
Sobivanje s potresi >>
marčevski medijski razmisleki o posledicah predlaganih sprememb ZJN in GZ

02.03.2021 11:17

Člane in javnost vabimo k spremljanju marčevskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki bi jih prinesle predlagane spremembe ZJN in GZ. Do objav zaklenjenih vsebin v Delu lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Davor Podbregar, Avstrija za Outsider, 1.3.2021 >>
Gregor Turnšek, Finska za Outsider, 3.3.2021 >>
Andrej Pogačnik za Delo, 3.3.2021 >>
Lidija Hajnrihar za Loški utrip, stran 8, 3.3.2021  >>
Damjan Bradač za Necenzurirano, 6.3.2021  >>
Gregor Rihar za pisma bralcev, Delo, 8.3.2021 >>
Vlado Krajcar, Dnevnik, 13.3.2021  >>
Tomaž Krištof, za pisma bralcev SP, 13.3.2021  >>
Martina Lipnik, za pisma bralcev SP 20.3.2021  >>
Aktualno: natečaji

01.03.2021 12:11

Predhodno obvestilo in osnovne informacije o skorajšnjem razpisu dveh natečajev, pri katerih bodo roki za oddajo zelo kratki, čas za izdelavo natečajnih elaboratov pa se bo prekrival.

Javni, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

Predmet natečaja je dozidava infekcijske klinike 1.faza: 17.200 m2, 2.faza (idejna zasnova): 21.900 m2 neto.
Na prvi stopnji bo poudarek na konceptu, umestitvi zahtevanega programa v prostor in izpolnitvi programskih, funkcionalnih ter tehnoloških zahtev. Finalisti prve stopnje se bodo uvrstili v drugo stopnjo. Reference se bodo preverjale ob začetku druge stopnje. Izvleček zahtevanih referenc: Za projektanta, vodjo projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja elektro stroke: za objekt CCSI 112, 123, 126, 10.000 m2, ali CCSI 113, 121, 122, 5.000 m2, ali CCSI 1264, 3.000 m2, za kateregega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno od 1.1.2010 naprej. Za pooblaščenega inženirja strojne stroke in medicinskega tehnologa CCSI 1264, 3.000 m2.
Odškodnina na elaborat v 1.stopnji znaša 1.000 €. V drugi stopnji je predviden nagradni sklad: 1. nagrada: 29.000 €, 2. nagrada: 23.200 €, 3. nagrada: 17.400 €,  tri priznanja: 8.700 €
Roki oddaje natečajev so 22. 4. 2021 za prvo stopnjo in predvidoma 10. 6. 2021 za drugo stopnjo.


Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za AVTOBUSNO POSTAJO LJUBLJANA

Predmet enostopenjskega projektnega natečaja je gradnja nove avtobusne postaje Ljubljana (cca. 10.750 m2 BEP) s poslovnimi prostori (cca. 5.700 m2 BEP) in parkirno hišo (cca. 77.000 m2 BEP). Predvidene so standardne zahteve za vodjo projekta, avtorje in projektanta (ponudnika).  
Okvirni skupni znesek nagradnega sklada je 80.000 EUR,od tega 1. nagrada cca 25.000 €, odškodnina 1.500 €.
Natečaj bo predvidoma razpisan 1. 4. 2021, rok oddaje pa 20. 6. 2021
Natečaj je v procesu priprave zato so vsi podatki zgolj okvirni in informativni.

 

natečaji v pripravi >>
Novela Zakona o javnem naročanju v medresorski obravnavi

25.02.2021 14:03

Danes, 25. 2. 2021 se zaključuje medresorska obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3b).

zakon v medresorskem usklajevanju >>
pripombe ZAPS >>
apel za ohranitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev >>
februarski medijski razmisleki o posledicah predlaganih sprememb ZJN in GZ

22.02.2021 14:01

Člane in javnost vabimo k spremljanju februarskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki bi jih prinesle predlagane spremembe ZJN in GZ. Do objav zaklenjenih vsebin v Delu lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Urša Vrhunc v Sobotni prilogi Dela 30.1.2021 >>
Tomaž krištof za Outsider 5.2.2021 >>
Jurij Bernard za STA 5.2.2021 >>
 
Vasilij Krivec za Finance 5.2.2021 >> 
Boris Matič za Sobotno prilogo Dela 6.2.2021 >> 
ZAPS, UL FA, UL FAGG, UL BF, UM FGPA, ZVKDS, MOL, MOM, MAO, SSMOL, DAL, DKS, OHS, IPOP, DESSA in sopodpisniki za Objektiv Dnevnik, 6.2.2021 >> 
IZS, FAGG, GZS in sopodpisniki za Delo 6.2.2021 >> 
Tomaž Krištof, Črtomir Remec, Lenka Kavčič za RTV SLO, 8.2.2021 >> 
M.Z. za MMC RTVSLO, 8.2.2021 >> 
Peter Pahor za Dnevnik, 9.2.2021 >> 
Saša Bojc za Delo, 10.2.2021 >> 
Matija Bevk 
radijski intervju na RadioPrvi (43:38), 10.2.2021 >>
Mihael Dešman za Sobotno prilogo Dela, 13.2.2021 >> 
Peter Pahor za Dnevnik, 13.2.2021 >> 
Danes je nov dan, 16.2.2021 >> 
Matej Zwitter za Oštro, 18.2.2021 >> 
Aleš Vrhovec za Sobotno prilogo Dela 20.2.2021 >> 
Peter Gabrijelčič za Sobotno prilogo Dela 20.2.2021 >> 
Ivan Puc za Reporter 21.2.2021 >> 
Lajovic, Škraba, Krištof, Matić, Pogačnik za Radio Slovenija 1 Studio ob 17ih, 22.2.2021 >> 
Arne Vehovar za Dnevnik, 24.2.2021 >> 
Tomaž Krištof za AnaAsicSic >> 
Andrej Bernik, Francija za Outsider, 25.2.2021 >>
Boris Bežan, Španija za Outsider, 26.2.2021 >>
Janez Lajovic za Sobotno prilogo Dela 27.2.2021 >> 
Razpisan je natečaj za Glavni trg v Vipavi

21.02.2021 11:07

Razpisan je nov javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Glavnega trga v Vipavi. Osrednji predmet natečaja je celovito arhitekturno, krajinsko in likovno urejanje odprtih javnih površin v središču naselja Vipava, ki ga določa območje Glavnega trga od Ulice Vojana Reharja na severu do Vojkove ulice na jugu, v drugem, idejnem delu natečaja, pa urbanistična navezava širšega območja do Goriške ceste na zahodu. Razpisovalec natečaja je občina Vipava v sodelovanju z ZAPS. Rok oddaje je 20.4.2021.

Vabljeni k sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Umrl je arhitekt Milan Mihelič (1925-2021)

19.02.2021 13:47

Milan Mihelič je bil arhitekt in urbanist največjega formata, eden najpomembnejših 20.stoletja, ki je v slovenskem in tudi jugoslovanskem prostoru snoval in gradil velikopotezne urbanizme in drzno arhitekturo. Njegova drznost pa se ni odražala zgolj v zasnovah in izvedbah, temveč tudi v načinu profesionalnega življenja, kjer je brezkompromisno sledil poslanstvu in deloval avtonomno, ne da bi pripadal kateremu koli strokovnemu ali političnemu krogu. Takšna izbira nikoli, za nikogar, v nobenem režimu ali poklicu, ni lahka, za sposobne, neodvisne in pogumne pa je zares edina, vsaka druga bi bila potratna.

Milan Mihelič je znan po tem, da je zmagoval natečaje in tako prihajal do dela. Loteval se je prestižnih in velikih projektov in bil, v odkritem soočenju idej z močno kunkurenco sodobnikov, tako rekoč nepremagljiv. V svojem življenjskem opusu ima okoli šestdeset realiziranih del, še vsaj dvakrat toliko nerealiziranih in nešteto udeležb na natečajih. Mnogi kolegi so mu talent in uspeh težko oprostili. Ljubljanski urbanizem mu je oklestil marsikateri z natečajem pridobljen projekt, družbi in mestu pa s tem odrekel izvenserijsko arhitekturo.
Na Bavarskem dvoru je Mihelič zmagal 4 natečaje in med leti 1963-72 zasnoval moderno idejo severnih ljubljanskih vrat. Celovito je definiral novo nevralgično točko mestnega poslovnega in gospodarskega središča, uravnal prostorska neskladja in spopad prometnih infrastruktur. Od njegovih zamisli je realiziran le fragment, stolpnica S2, ki označuje osrednji del danes programsko in oblikovno nekonsistentne kompozicije.

V pogovoru je gospod Mihelič deloval kot racionalen, k cilju orientiran človek, inženir. Lahko bi površno rekli, da je bil zagrenjen, v resnici pa je bil kritičen in razočaran, kot je lahko razočaran le posameznik, ki vse svoje moči usmeri v vizijo boljše družbe in v prizadevanje za boljši prostor in ima občutek, da ga pri tem okoliščine ovirajo. Kot nekdo, ki mu je žal, da z obojim, družbo in prostorom, v imenu napredka in razvoja, upravljajo napačni ljudje.
Miheliča zgodovina označuje kot arhitekta, ki je modernizem, funkcionalizem, brutalizem in postmodrnizem kritično vgrajeval v svoje projekte, ob tem pa uveljavil lasten arhitekturni jezik. Bil je izvrsten konstrukter, oblikovalec in inovator, mojster detajla in izumitelj arhitekturnih in instalacijskih elementov. Bil pa je tudi duhovit človek iskrivega duha, raziskovalnega in eksperimentalnega nemira, dobro informiran ustvarjalec, ki je svoj poklic jemal skrajno resno in ga pripeljal do perfekcije. Obvladal je vsa merila, navduševale so ga sodobne tehnologije gradnje in nova gradiva, eksperimentiral je s konstrukcijo, prostorsko zasnovo, likovnim izrazom in z mešanico vsega izgradil avtorski modernistični slog, s katerim je suvereno reševal probleme množic in elit.

Tako kot vsak ustvarjalec, je imel svoj najljubši projekt: Klavir v Ljubljani in veleblagovnici v Novem sadu in Osijeku; svoj najgrenkejši projekt: amputirana severna mestna vrata na Bavarskem dvoru; svoj prvi projekt: Gospodarsko razstavišče v soavtorstvu; in projekt za katerega najbolj obžaluje, da ni bil realiziran: prizidek k Narodni galeriji. A to je le peščica. Znamenite so njegove in Arnautovućeve stolpnice v Savskem naselju, Stolpnice na Kersnikovi, nadstrešek za Petrol na Tivolski, veleblagovnica Slovenijales, poslovna stavba Konstrukta in stanovanjska stolpnica RTV na Dunajski ter stanovanjski dvojček na Peričevi, ki sta ga prijatelja in sodelavca Ilija (Arnautović) in Milan (Mihelič) razvila kot fluiden prostor okrog jedra - 'makete sanitarnega vozla v naravni velikosti' - vsak v lastno družinsko hišo.

Šestdeseta in sedemdeseta so bili časi, ko se je družbeni napredek manifestiral materialno in se izražal v arhitekturi. Mihelič je eksperimentiral s stanovanjsko matriko sodobnih stanovanj, zgradil je paradne poslovne hiše za paradne gospodarske družbe, za avtomobile, ta sinonim razvoja, je ustvaril primerljivo vznemirljivo konstrukcijo bencinskega servisa, za veleblagovnico je razvil novo tipologijo ne preveč perforirane škatle za bleščečo vsebino, za Mednarodno avtomatsko telefonsko centralo (Klavir) pa morda najmočnejšo ljubljansko ikono modernizma, valoviti odsevni screen na najbolj metropolitanskem križišču v mestu.

Med potjo so ga dvakrat nagradili s Prešernovo nagrado, enkrat z nagrado Prešernovega sklada, zvezno in republiško Borbino nagrado, Župančičevo nagrado in s Plečnikovo za življenjski opus ter kot rednega člana sprejeli v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Postal je tudi častni član Zbornice za arhitekturo Slovenije. Stane Bernik se je posvetil njegovemu delu v dveh monografijah. V Ljubljani se je moral z vsemi napori, tudi tožbami, boriti za avtorske pravice svoje arhitekture. V Osijeku so s ponosom in verodostojno rekonstruirali njegovo v požaru v 80' popolnoma uničeno veleblagovnico. Milan Mihelič se je svoje ustvarjalne moči dobro zavedal in si je želel, da bi ga družba do skrajnosti izkoristila, on pa bi ji z veseljem dal vse, kar je zmogel. In zmogel je ogromno.

Hvala spoštovani kolega in gospod Mihelič, za vašo briljantno arhitekturo, za vaše visoke strokovne in etične standarde in vaš neprecenljiv prispevek k plemenitenju slovenske kulture.

Urša Vrhunc
akcijski nakup BIM programske opreme ALLPLAN 21 in ACAD-BAU

16.02.2021 15:32

Podjetji Baldinistudio SL d.o.o. ponovno organizirata akcijo nakupa BIM programa za arhitekturno načrtovanje ALLPLAN ARCHITECTURE 21, in sicer po akcijski ceni za člane ZAPS za 2.399 EUR + DDV (polna cena brez popusta je 6.495 EUR DDV). Akcija se bo zaključila 29. marca 2021.

podrobnosti >> 

 

Podjetje Arhinova ponuja akcijske cene za nakup konkurenčne BIM programske opreme ACAD-BAU. ​Znižana cena za člane ZAPS je 1.800 € + ddv (redna znaša 2.822 € + ddv). Akcija vključuje ACAD-BAU trajno licenco in 1-letno vzdrževanje, ki vključuje nove različice in brezplačno podporo za obdobje 1 leta. Ponudba velja do 31.3.2021.

podrobnosti >> 
OHS: Arhitektura v lesu danes za jutri

16.02.2021 09:38

Odprte hiše Slovenije so pripravile veliko arhitekturno razstavo z naslovom: Arhitektura v lesu danes za jutri >>, ki bo na ogled na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani od 15. 2. - 30. 4. 2021.
Vabljeni na kulturni spomladanski sprehod!
akcijski nakup BIM programske opreme ARCHICAD 24

15.02.2021 16:45

Zaradi velikega zanimanja Pilon v sodelovanju z ZAPS tudi v letu 2021 ponavlja akcijo skupinskega nakupa BIM programa za arhitekturno načrtovanje ARCHICAD 24. Skupinski nakup omogoča cenovno bistveno ugodnejši prehod na BIM in osvajanje novih kompetenc pri načrtovanju.
Akcija se bo zaključila 2. marca 2021. Akcijska ZAPS cena: 2.600 EUR + ddv (namesto običajne 4.600 EUR + ddv)

informacije >>
prijava na skupinski nakup ZAPS >>

Cena vključuje: • vključena je trajna licenca programa Archicad 24 z vključemim orodjem za energetsko oceno objekta • vključuje slovensko predlogo in katalog materialov po PURES • vključen je vgrajen MEP Modeler za 3D modeliranje strojnih, vodovodnih in elektro inštalacij • vključuje osnovno Archicad izobraževanje za hitrejše osvajanje dela s programom • vključen BIM server BIMcloud Basic za istočano sodelovanje več projektantov na istem projektu • vključena bogata generična knjižnica in knjižnice slovenskih in tujih proizvajalcev • vključen BIMx app za ogled projekta na mobilnih napravah in podporo na gradbišču • vključuje integriran Cinema Render pogon za izdelavo vizualizacij • vključuje tudi prihodnjo novo verzijo programa ARCHICAD 25, ki bo izšla poleti • vključuje program Twinmotion za izdelavo vizualizacij in animacij v realnem času • vključuje brezplačen dostop do spletnega portala GraphisoftLearn z izobraževalnimi vsebinami (video online tečaji, webinarji, e- knjižice z delotoki)

V sklopu ZAPS skupinskega nakupa, bo zaradi epidemije za vse udeležence organiziran dostop do brezplačnega Archicad osnovnega izobraževanja preko spleta. nakup vključuje tudi pripadajoča navodila v obliki skripte s predstavitvijo postopkov v pisni in grafični obliki, ki jo dobijo vsi udeleženci izobraževanja v digitalni obliki.

Gornja ponudba zahteva sklenitev pogodbenega vzdrževanje ArchiPLUS , ki je prvo leto obvezno, kasneje pa ga lahko prekinete vsaj mesec dni pred zaključkom. Strošek vzdrževanja se plačuje kvartalno (štirikrat letno po 182 eur + ddv).
mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«

15.02.2021 13:36

MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, vas vabi na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«. Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.00-16.30, preko spleta.

Posvet bo posvečen ubrani razsežnosti Evropskega zelenega dogovora in povezavi z Urbano agendo EU. Drugi del posveta se bo osredotočal na konkretne teme Urbane agende – krožno gospodarstvo, na naravi temelječe rešitve in boljšo zakonodajov podporo urbanemu razvoju.
Organizatorja: Evropska mreža znanja za urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor. Vljudno vabljeni!

program >>
prijava >> 
Protiustavnost plačljivosti obveznih standardov SIST

11.02.2021 13:20

Zbornica za arhitekturo in prostor je na Ustavno sodišče RS podala pobudo za oceno ustavnosti Zakona o standardizaciji (ZSta-1), po katerem so lahko obvezni standardi plačljivi. Ustavno sodišče je zavrnilo takojšnje zadržanje izvrševanja spornega člena zakona, našo pobudo pa je sprejelo v nadaljnjo obravnavo.

Pomembno pa je ločeno mnenje ustavnega sodnika ddr. Klemna Jakliča, da je protiustavnost tako očitna, da bi jo Ustavno sodišče moralo takoj ugotoviti. Na podlagi ločenega mnenja bo ZAPS pozvala vlado in državni zbor RS, da pripravijo in sprejmejo spremembe zakona, ki bodo odpravile plačljivost obveznih standardov.

objava Ustavnega sodišča RS >>
ločeno mnenje ddr Klemen Jaklič >>
ARHITEKTURA INVENTURA 2018-2020

11.02.2021 12:16

Razstava Arhitektura inventura >> je tradicionalna bienalna pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljane. Letošnja, deseta po vrsti, ki se bo med 12. februarjem in 11. aprilom 2021 ponovno odvila v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, bo predstavila prerez snovanja članov Društva v zadnjih dveh letih. Na razstavi bo več kot 150 avtorjev pokazalo 117 arhitekturnih in 16 študentskih projektov, od urbanističnega načrtovanja, do arhitekturnih zasnov in prenov javnih zgradb, večstanovanjskih stavb, enodružinskih hiš in interjerjev, pa tudi projekte grafičnega in industrijskega oblikovanja ter pisanje o arhitekturi. Virtualno odprtje bo v petek, 12. februarja 2021, v Veliki sprejemni dvorani CD. V času razstave bo preko spleta potekalo 6 arhitekturnih predavanj in 6 študentskih predstavitev pod skupnim naslovom Odporna arhitektura.
KULTURNI PRAZNIK

08.02.2021 15:59

Spoštovane kolegice in kolegi, želimo vam lep kulturni dan! Letos ima stroka vse razloge za praznovanje, saj gresta po ena velika Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada v roke arhitektom. Za življenjski opus jo, po sedemnajstih letih premora za arhitekturo, prejme Marko Mušič, za Materinski dom in Poslovno stavbo TEM Čatež pa prodorna ekipa Budja-Jereb-Majoranc. Hvala spoštovani kolegi, za vaš doprinos k nacionalni kulturi in iskrene čestitke! Arhitekturna skupnost se veseli in praznuje z vami.
Natečaj za urbano prenovo medicinskega območja Vodmat je zaključen

05.02.2021 12:12

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbano prenovo medicinskega območja Vodmat je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela projektna skupina Katušić Kocbek Arhitekti: Davor Katušić, d.i.a. MA BiA Jana Kocbek, u.d.i.a. Aljoša Kotnjek, m.i.a. Karla Jelić Balta, m.i.a. Antonija Anđelić, m.i.a. Ivana Đurđević, m.i.a.

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
pripombe ZAPS na osnutek novele ZJN-3

05.02.2021 11:11

ZAPS je v sklopu javne obravnave osnutka predloga ZJN-3, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (EVA: 2020-3130-0004) Ministrstvu za javno upravo 25.1.2021 posredovala pripombe in predloge.

pripombe ZAPS na ZJN-3 >>
natečaj za Vodni center Brežice je zaključen

04.02.2021 13:19

Natečaj za izbiro najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice je zaključen. Prvo zvišano nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: 
- krajinskih arhitektov (Landstudio 015, d.o.o.): Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh. Nika Marn, mag. inž. kraj. arh. Živa Pečenko, mag. inž. kraj. arh. Tom Pogačar, mag. inž. kraj. arh. Urška Kristina Škerl, MA arh. urb in
- arhitektov (Elementarna d.o.o.): Rok Staudacher, mag. inž. arh. Ambrož Bartol, mag. inž. arh. Dominik Košak, mag. inž. arh. Miha Munda, mag. inž. arh. Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.
 

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
Stališče matične sekcije krajinskih arhitektov do GZ-1

03.02.2021 20:46

Matična sekcija krajinskih arhitektov je pripravila stališče do sprememb gradbene zakonodaje, ki zadevajo projektiranje odprtega prostora. Krajinski arhitekti pozivajo k spoštovanju med strokami, prav tako pa tudi k jasni opredelitvi strokovnega vodenja projektov glede na kompetentno in prevladujočo stroko.

stališče MSKA do GZ-1 >>
13 Nominacij za nagrado Mies van der Rohe

03.02.2021 18:51

Trinajst izvedb slovenske arhitekture se poteguje za prestižno nagrado Mies van der Rohe - Evropsko nagrado za sodobno arhitekturo 2022. Vsem želimo veliko uspeha pred mednarodno žirijo!

Scapelab: Tehnološko središče ELES, OFIS: Stopniščna hiša, Medprostor: Hiša Hribljane   

Curk Arhitektura: Ekohiša BIC, Kontra arhitekti: Športni center Trebelno in dozidava šole, ARREA: Obnova prostorov v gradu Grad, Bevk Perović: Nova Galerija in kazemate, Wiener Neustadt (avstrijska nominacija)  

OFIS: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, ATELIERarhitekti: Sv. Urh, razstava 1941-1945, Bevk Perović: Islamski center 

Air arhitekti: Velodrom in atletska dvorana, Medprostor: Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje Brod, ATELIERarhitekti: Prenova Glavnega trga v Novem mestu, Arhitektura: Hiša za oblikovalko keramike  

nominacije >>
Novi evropski Bauhaus: Komisija začela fazo zasnove

03.02.2021 17:33

Predsednica Evropske komisije z veseljem sporoča, da se je v ponedeljek, 18. januarja 2021, uradno začela prva etapa sooblikovanja Novega evropskega Bauhausa, katerega vrednote so trajnost, vključenost in estetika. Vabljeni oblikovalci, arhitekti, inženirji, znanstveniki, študentje in ustvarjalci, da delite svoje ideje za zeleno in vključujočo prihodnost. Vabimo vas k sodelovanju v začetni, tako imenovani 'fazi zasnove', o kateri lahko več preberete na spletnem mestu New European Bauhaus >> 

K 'fazi zasnove' lahko prispevate do tega poletja, na treh področjih:

1. Delite na spletnem mestu NEB >>  
- obstoječi navdihujoči primeri, 
- izzivi in potrebe, za katere bi moral poskrbeti novi evropski Bauhaus,
- ideje za novo evropsko akcijo in skupnost Bauhaus,

2. Organizirajte pogovor >> s strokovnjaki z različnih področij in naložite svoje poročilo na spletno mesto NEB. Na spletnem mestu NEB boste našli priročnik, ki vam bo pomagal voditi takšne okrogle mize.

3. Prijavite se in postanite partner NEB >>
Navodila MOP glede določanja gradbene parcele

03.02.2021 13:19

Članom posredujemo navodila MOP glede določanja gradbene parcele v prehodnem obdobju do uvedbe prostorsko informacijskega sistema.

gradbena parcela navodila MOP >>
6. DAN ODPRTIH ATELJEJEV arhitektk, oblikovalk in gradbenic

03.02.2021 12:56

Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca 2021, Center arhitekture Slovenije po vsej Sloveniji organizira 6. Dan odprtih vrat ateljejev arhitektk, oblikovalk in gradbenic. Dan odprtih vrat ponuja projektantkam možnost, da širši javnosti, študentom, obrtnikom in gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo.

Arhitektke, gradbenice in oblikovalke vabimo, da odprejo vrata svojega ateljeja ali delavnice in razkažejo svoje delo in projekte. Prijavite se lahko do 20. februarja 2021.

spletna prijavnica >> 
več o projektu >> 
Program projektov eProstor - eNovice št. 14

01.02.2021 19:11

Izšla je nova številka eNovice projekta Program projektov eProstor. Do vsebine lahko dostopate na spodnji povezavi.

eNovice št.14 >>
Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

29.01.2021 12:25

Konec decembra lani je ministrstvo za javno upravo dalo v javno obravnavo osnutek predloga sprememb zakona o javnem naročanju ZJN-3, ki predvideva ukinitev obveze arhitekturnih natečajev za javne investicije. Konzorcij institucij, ki se ukvarjajo s prostorom, je podpisal Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev in ga poslal ministrstvu za javno upravo, vladi RS, državnemu zboru, poslanskim skupinam in medijem.

apel >>
medijski razmisleki o posledicah predlaganih sprememb ZJN in GZ

29.01.2021 11:41

Člane vabimo k spremljanju medijskih objav o posledicah v prostoru in stroki, ki bi jih prinesle predlagane spremembe ZJN in GZ. Do objav zaklenjenih vsebin v Delu lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Boris Matič v Mladini 15.1.2021 >> 
Mika Cimolini za Outsider 18.1.2021 >>
Matevž Granda v Delu 20.1.2021 >>
Tomaž Krištof in Peter Gabrijelčič, Osmi dan RTV SLO 21.1.2021, začetek na 7 minuti >> 
podpisniki za ustanovo Max Fabiani v Mladini 22.1.2021 >> 
Miloš Kosec v Delu 27.1.2021 >>
Črtomir Remec v AnaAšičSic 27.1.2021 >> 
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON: #8 ARHITEKTURA BREZ ARHITEKTOV.

26.01.2021 11:41

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo ARHITEKTURA BREZ ARHITEKTOV želimo pokazati, da se ob zakonodaji, ki se do pristojnosti posameznih strok pri načrtovanju objektov ne opredeli dovolj natančno, v praksi izrine arhitekte iz procesov načrtovanja stavb, kar dolgoročno privede do neustreznega in nekvalitetnega grajenega bivalnega okolja.

#8: Arhitektura brez arhitektov >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #7: POKLIC ARHITEKTA V PRAVNEM REDU EU

25.01.2021 17:01

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo POKLIC ARHITEKTA V PRAVNEM REDU EU smo želeli pokazati, da Evropska unija arhitekturno stroko skupaj z zdravstvenimi poklici postavlja na najvišji nivo varuhov javnega interesa in zaradi tega tudi kot edinemu projektantskemu poklicu posebej predpisuje kompetence, ki jih študent arhitekture mora osvojiti tekom svojega študija.

#7: Poklic arhitekta v pravnem redu EU >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #6: ŠTUDIJSKE VSEBINE ZA VODENJE DEL

22.01.2021 16:03

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo ŠTUDIJSKE VSEBINE ZA VODENJE DEL smo želeli pokazati, da študij arhitekture obsega tudi vsebine, potrebne za vodenje del, in da pri vodenju del gre za veščino, ki se skoraj v celoti pridobi zgolj s prakso in ne s študijem, kot v primeru projektiranja.

#6: Študijske vsebine za vodenje del >>
Priloga: Pregled kompetenc >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #5: OHRANITEV PRIDOBLJENIH PRAVIC

20.01.2021 16:36

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo OHRANITEV PRIDOBLJENIH PRAVIC smo želeli pokazati, da je ZAPS leta 2004 ob menjavi zakonodaje spoštovala pridobljene pravice in ohranila licenco za arhitekturno načrtovanje gradbenim inženirjem in gradbenim tehnikom, ki so to licenco pridobili po prejšnji zakonodaji, medtem ko je bila arhitektom, ki so imeli licenco za vodje del, ta licenca odvzeta.

#5: Ohranitev pridobljenih pravic >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #4: PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

19.01.2021 09:02

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV smo želeli poudariti, da je osnovno poznavanje vsebine sorodnih strok, ki ga pooblaščeni arhitekt ali inženir pridobi že v času študija, nujno za uspešno sodelovanje v praksi, nikakor pa to ne more biti izgovor za prevzemanje poklicnih nalog drugih strok.

#4: Primerjava študijskih programov >>
i-Portunus 2021 - EU PROGRAM MOBILNOSTI ZA UMETNIKE, USTVARJALCE IN KULTURNE PROFESIONALCE: RAZPIS ZA ARHITEKTURO

18.01.2021 15:34

Druga pilotna faza i-Portunus in njen razpis za arhitekturo podpira mobilnost umetnikov, ustvarjalcev in kulturnih delavcev med vsemi državami, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Program i-Portunus podpira umetniško mobilnost v okviru mednarodnega sodelovanja, produkcijsko usmerjenega bivanja in poklicnega razvoja. i-Portunusa sofinancirata Ustvarjalna Evropa Evropske unije in konzorcij, ki ga vodita Goethe-Institut skupaj z Institut français in Izolyatsia. 

Razpis za arhitekturo je stopil v veljavo 15.1.2021 z rokom oddaje 14.3.2021. Na razpis se lahko prijavijo arhitekti in kulturni delavci dejavni v arhitekturi. Prijave se nanašajo na kratkoročno mobilnost (7-60 dni) med 16.6. in 30.11.2021, v okviru:
- mednarodnega sodelovanja 
- produkcijsko usmerjenega bivanja
- dejavnosti poklicnega razvoja

Najvišja dotacija na osebo znaša 3.000,00 €.
 

več >> 
registracija in prijava >>  
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #3: BISTVENE ZAHTEVE

18.01.2021 12:49

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo BISTVENE ZAHTEVE smo želeli pokazati, da nobena izmed sodelujočih strok sama nima zadosti kompetenc, da bi brez sodelovanja ostalih zagotavljanja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev, zaradi česar je potrebno sodelovanje vseh, da pa se v primeru stavb največji del bistvenih zahtev izpolnjuje skozi načrt arhitekture.

#3: Bistvene zahteve >>
Razstava natečajnih rešitev za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru

18.01.2021 11:25

Mestna občina Maribor in ZAPS vas vabita na virtualno otvoritev razstave natečajnih elaboratov odprtega projektnega enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru, ki bo v petek, 22. 1. 2021, ob 14.00 na aplikaciji Zoom >>.  Meeting ID: 980 8855 4983, Passcode: 060099

Otvoritev bodo z  nagovori pospremili:
župan MOM: Aleksander Saša Arsenovič, direktor ZP MB: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., predsednik ocenjevalne komisije: Gregor Reichenberg, predstavnik zmagovalne ekipe: David Mišič
Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Z veseljem vas pričakujemo!
 
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #2: MONOPOL STROKE

15.01.2021 13:20

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo MONOPOL STROKE smo želeli pokazati, da načelo prevladujoče stroke pri določitvi vodje projekta, vodje nadzora in vodje del ne pripelje do monopolnega položaja posameznih poslovnih subjektov na trgu, in da je izraz "monopol stroke" v primeru reguliranih strok že sam po sebi nesmiseln.

#2: monopol stroke >>
Problematika parcelacije zaradi neusklajenega pristopa urbanistične in geodetske stroke

15.01.2021 13:15

Kolegica Martina Lipnik je za ZAPS pripravila prispevek, v katerem opozarja na razkorak med opredeljevanjem zemljiških parcel in gradbeno parcelo po ZUreP-2 ter na nekatere negativne posledice, ki iz tega izhajajo.

prispevek Martine Lipnik >>
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikova priznanja za leto 202P

15.01.2021 12:05

Sklad Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2021 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta . Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, je potrebno poslati do 18. februarja 2021 na DAL, Društvo arhitektov Ljubljana >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #1: VRSTA DEL NA GRADBIŠČU

14.01.2021 10:19

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo VRSTA DEL NA GRADBIŠČU želimo pokazati, da se na gradbiščih stavb velika večina del izvaja po načrtih arhitekture, zato je  kakršnokoli omejevanje arhitektov pri vodenju nadzora ali vodenju del nesmiselno. Izdelava standarda za popise gradbeno obrtniških del, ki so del strokovne vsebine načrtov arhitekture, pa mora biti poverjena tudi zbornici, ki zastopa arhitekte.

#1: vrsta del na gradbišču >>
Stališče ZAPS do predloga novega gradbenega zakona

13.01.2021 10:31

ZAPS v celoti zavrača besedilo predloga novega gradbenega zakona (GZ-1).

Gradbeno dovoljenje za stavbo (na primer vrtec, stanovanjsko stavbo ali dom starejših občanov) se bo po novem lahko pridobilo brez sodelovanja arhitekta, s čemer MOP ukinja potrebo po celovitem arhitekturnem načrtovanju stavb. Ob tem pa nov gradbeni zakon celo dopušča, da se tudi PZI in z njim torej celotna projektna dokumentacija za stavbo izdela povsem brez arhitektov. MOP s predlogom GZ-1 dolgoročno ukinja potrebo po arhitekturni stroki nasploh!

V kolikor bo zakon sprejet v tej obliki, bo naredil nepopravljivo škodo slovenski arhitekturi in prostoru. Besedilo predlaganega zakona je v nasprotju z javnim interesom po arhitekturi kot izrazu kulture, v nasprotju s sprejetimi dokumenti Arhitekturne politike Slovenije in tudi v nasprotju s sodobnimi dokumenti in politikami Evropske unije.

Stališče ZAPS smo podrobneje pojasnili v dopisu na Ministrstvo za okolje in prostor.

stališče ZAPS do GZ-1 (dopis na MOP) >>
poklic arhitekta v pravnem redu EU (priloga dopisa) >>
Posebne gradbene uzance

10.01.2021 09:26

Decembra 2020 so s sprejemom na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v veljavo stopile prenovljene Posebne gradbene uzance. PGU so zbrana in poenotena pravna določila, ki se običajno uporabljajo v pogodbenih besedilih  na gradbenem področju. Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21.12.2020. Izšle so tudi v tiskani obliki.

Gradbene uzance iz leta 1977 so bile po več kot štirih desetletjih uporabe potrebne posodobitve, zlasti na področju novih zakonodajnih in poslovnih praks povezanih z gradbeništvom. Potrebne so bile jezikovne posodobitve in prilagoditev novim izrazom in definicijam v stroki in pogodbenem okolju.

Člane vabimo tudi na izobraževanje, ki ga v formatu webinarja 19.1.2021 organizira Uradni list RS.

posebne gradbene uzance >>
izobraževanje >>
Menjava žigov ZAPS

08.01.2021 18:30

Obveščamo vas, da bo ZAPS v mesecu januarju svojim aktivnim članom zamenjala žige. Zamenjavo žigov so narekovali drugačni poklicni nazivi opredeljeni v ZAID-u, nova grafična podoba pa je določena v Splošnem aktu o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ZAPS >>.
V skladu s sklepom Upravnega odbora ZAPS se novi žigi pričnejo uporabljati takoj. Do 31.1.2021 velja prehodno obdobje, v katerem še vedno veljajo tudi stari žigi. Po 31. 1. 2021 stari žigi prenehajo veljati, o čemer bodo obveščene tudi upravne enote in MOP.
 
Nova storitev ZAPS: tedenski novičnik javnih naročil s področja poklicnih nalog naših članov

08.01.2021 13:50

ZAPS je v sodelovanju z Uradnim listom oblikovala novo storitev rednega obveščanja svojih članov o aktualnih javnih naročilih. Tako kot zainteresirani člani že sedaj po elektronski pošti prejemate dnevna poročila o medijskih objavah (kliping), imate sedaj vsi člani ZAPS tudi možnost prejemanja tedenskih obvestil o aktualnih javnih naročilih, objavljenih na portalu javnih naročil.

Po elektronski pošti boste ob petkih prejemali tedenski novičnik javnih naročil s področja poklicnih nalog naših članov, ki so objavljeni na portalu javnih naročil. Aktualna javna naročila so članom ves čas z dnevno posodobljeno vsebino dostopna tudi preko povezave na spletni strani ZAPS >>. Storitev je dosegljiva le članom, zato je potrebno imeti urejen uporabniški račun in geslo.

Tedenski novičnik javnih naročil bomo pošiljali vsem članom ZAPS. V kolikor ga ne bi želeli več prejemati, se od storitve odjavite z odgovorom na prejeti novičnik z navedbo: Odjava. Seznam javnih naročil je ustvarjen samodejno – ZAPS vsebine javnih naročil ne pregleduje in zanjo ne odgovarja.
Predlog sprememb ZJN-3: ukinjanje obveznih arhitekturnih natečajev

08.01.2021 13:41

Člane obveščamo, da je ogrožen institut obveznih javnih arhitekturnih natečajev za javna naročila projektne dokumentacije za novogradnje, katerih vrednost presega 2.5 mio €. Predlog spremembe zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Predlagano je črtanje 3. odstavka 100. člena ZJN-3.

Z umikom natečaja, kot ključnega orodja za urejanje prostora, je kvaliteta grajenega okolja močno ogrožena. Posegi v prostor so kompleksne naloge, ki uravnavajo različne interese in kot taki presegajo avtomatizem birokratskih postopkov.

Odslej naj bi pri javnih investicijah, ki bi morale predstavljati zgled odgovornega načrtovanja investicij in urejanja prostora, namesto konkurence natečajnih rešitev prevladovala predvsem konkurenca najnižjih cen projektantov. ZAPS bo v okviru javne razprave, ki je odprta do 25.1.2021, nasprotovala takšni spremembi zakona.

predlog sprememb ZJN-3 (MJU) >>
povezava za oddajo komentarjev na spremembo ZJN-3 >>
Natečaji

07.01.2021 13:04

V rubriki natečaji drugi >> objavljamo ocene ustreznosti razpisov natečajev, pri katerih  ZAPS ne sodeluje. V teku je tudi pred kratkim objavljeni oblikovalski natečaj za izbor kreativne zasnove, po kateri bo izdelana simbolna nagrada Zlata čebela. Natečaj razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rok oddaje je 22.2.2021.

Zlata čebela >>
Pripombe ZAPS na predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih

06.01.2021 09:56

ZAPS je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru javne razprave o predlogu sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) poslala pripombe na dele zakona, ki se tičejo prostorskega načrtovanja.

pripombe ZAPS na ZKZ >>
Umrla je arhitektka Majda Dobravec Lajovic (1931-2020)

02.01.2021 13:19

Majda Dobravec, Gusja, je bila pionirka v inženirskem poklicu. Pripadala je prodorni povojni generaciji ustvarjalk, ki so, nemalokrat v ozadju svojih stanovskih kolegov, snovale in oblikovale prostor svojega časa. Bila je generalistka, dobro se je počutila v teoriji in praksi, v eksperimentu in rutini, kot pedagoginja in profesionalka. Njen prostor je imel velike razsežnosti, obvladovala je vsa prostorska in človeška merila. Predvsem pa je z lahkoto premagovala strokovne stereotipe in z avtoriteto, ki pripada odločnim in pogumnim, suvereno delovala v moškem poklicu in tlakovala pot generacijam mlajših arhitektk.

Bila je Arhitektka, bila pa je tudi izpolnjen človek.

Poklic arhitekta je v svojem bistvu kompleksen, ne pozna prostega časa in upokojitve. V skrajnih oblikah je arhitektura tako požrešna, da postane arhitektovo življenje sebična obsesija, izven katere ni čustev, empatije in prostora za drugega - vedno na preži za novim projektom in naslednjim priznanjem. Gusja se je s svojo družino, štirimi otroci in soprogom arhitektom Janezom Lajovicem, tem pastem izognila v velikem loku. Svoje profesionalno in zasebno življenje je izgradila v skladu s svojim bistvom, ki ga je izpričala že kot mlada asistentka na B smeri pri prof. Ravnikarju in kasneje skozi komunikacijo in delo v stroki. V vseh svojih vlogah je delovala skladno in povezovalno, z mislijo na človeka in kontekst, izven zgolj funkcionalnih, abstraktnih, formalnih ali sistemskih rešitev. Njeni projekti so hiše spreminjali v domove, šole v druge domove, razstave v doživetja, Šumijeve bonboniere želejev pa v objekte barvitega poželenja.

Gusjin koncept življenja in dela je modrost, vredna posnemanja. Svojo pot je zastavila po svojih merilih in v slovenskem profesionalnem prostoru uveljavila prvenstveno smer.
Hvala, spoštovana kolegica, jadraj v svobodnih prostranstvih!

Urša Vrhunc


poslovilni govor >>
srečno 2021 / happy 2021

31.12.2020 18:39

 
Predlog novega gradbenega zakona - poraz za arhitekturno stroko

30.12.2020 12:41

Prejeli smo predlog sprememb gradbenega zakona (GZ-1), ki ga je MOP poslal v medresorsko razpravo.

Predlog zakona ukinja zahteve za strokovno kompetentnost vodij projektov, kar pomeni da bo vodja projekta za katerikoli objekt lahko predstavnik katerekoli stroke. Ker v skladu z novo zakonodajo vodja projekta že sedaj lahko sam pridobi gradbeno dovoljenje, ostale stroke pa k sodelovanju povabi šele v fazi PZI, bodo po novem možne vse naslednje situacije:

- Gradbeno dovoljenje za vrtec bo lahko pridobil strojni inženir.
- Gradbeno dovoljenje za stanovanjsko naselje bo lahko pridobil geomehnik.
- Gradbeno dovoljenje za šolo bo lahko pridobil inženir požarne varnosti.
- Gradbeno dovoljenje za kulturni center bo lahko pridobil statik.
- Gradbeno dovoljenje za dom starejših bo lahko pridobil elektro inženir.

Takšen predlog gradbenega zakona pomeni velik poraz za arhitekturno stroko. V primeru, da bo zakon sprejet v tej obliki, bo dolgoročno povzročil izjemno škodo slovenski arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter degradiral kvaliteto našega grajenega bivalnega okolja.

V sporu med arhitekti in gradbenimi inženirji je Ministrstvo za okolje in prostor, namesto iskanja kompromisne rešitve, v celoti sledilo željam Inženirske zbornice Slovenije. ZAPS je v dosedanji komunikaciji z MOP zelo intenzivno in argumentirano nasprotovala takšnemu besedilu zakona, v prihodnjih mesecih pa bomo poskušali narediti vse, kar je v naši moči, da se predlog zakona spremeni. 
Pogovori z MOP se nadaljujejo.

predlog Gradbenega zakona GZ-1 >>
obrazložitev predloga GZ-1 (MOP) >>
Nova leipziška listina

29.12.2020 10:45

Na spletnem sestanku ministrov držav članic EU, pristojnih za urbani razvoj, ki je potekal 30. 11. 2020, je bila sprejeta Nova leipziška listina, dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest, ki predstavlja nadgradnjo prve Leipziške listine iz leta 2007.

Čeprav so načela izvajanja urbanih politik prve listine ostala nespremenjena (družbeni, okoljski in gospodarski vidik), je bilo zaradi številnih nenadnih trendov in dogodkov, kot so podnebne spremembe, demografska gibanja, migracije, pandemija ter njihove gospodarske posledice, nujno posodobiti pristope in strategije razvoja mest.

Ministri so hkrati z listino sprejeli Dokument za izvajanje Nove leipziške listine in Teritorialno agendo 2030, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.
 

Dokumenti (v angleščini):

Nova leipziška listina >>
dokument za izvajanje Nove leipziške listine >>
Teritorialna agenda 2030 >>
Natečaj za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru je zaključen

26.12.2020 13:20

Natečaj za izbiro najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Uroš Lobnik, univ.dipl.inž.arh. David Mišič, univ.dipl.inž.arh. Žiga Kreševič, univ.dipl.inž.arh. Sašo Žolek, mag.inž.arh. Goran Piršić, dipl.inž.arh. (UN) Davor Fistrič, dipl.inž.arh. (UN) Maja Žalik, dipl.inž.arh. (UN)

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
ZAPS se je pridružila mednarodni iniciativi Architects Declare

22.12.2020 15:10

Izredne razmere na področju podnebja in biotske raznovrstnosti so eden največjih izzivov našega časa, gradbeništvo pa eden od sektorjev z najbolj škodljivimi vplivi na okolje: proizvedemo 40% okoljskih emisij v Evropi in tretjino vseh odpadkov, porabimo 40% materialov in skoraj 20% svetovne porabe vode, na račun stavb pa porabimo tudi 40% vse energije, ki jo proizvedemo. ZAPS se je priključila mednarodni iniciativi Architects Declare, ki jo v Sloveniji vodi neformalna skupina Podnebni arhitekti! 

Deklaracijo je v Sloveniji podpisalo že nekaj več kot 50 arhitekturnih birojev. Vabimo vas, da se pridružite tudi vi.

Architects Declare >>
deklaracija >>
Novi žigi

21.12.2020 09:49

Članice in člane obveščamo, da z novim letom 2021 uvajamo nove žige pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev v cian barvi. Stari črni žigi s tem prenehajo veljati. V luči skrbi za okolje smo se odločili, da zamenjamo zgolj matriko žiga in blazinico s črnilom, ki ju boste po priloženih navodilih lahko sami zamenjali. Matrik starih žigov ni potrebno vračati na ZAPS. Žige boste prejeli po pošti v prvih dneh po Novem letu.

Naj nova podoba žiga pospremi in spodbudi prehod v novo, uspešno in ustvarjalno obdobje na vaši poklicni poti!
natečaj za Hotel Europa Bled je zaključen

18.12.2020 10:02

Natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Peter Cesar, univ.dipl.inž.arh. Ana Kosi, univ.dipl.inž.arh. Ognen Arsov, univ.dipl.inž.arh. Domen Radosavljevič, univ.dipl.inž.arh. Tamara Rijavec, univ.dipl.inž.arh. Sara Škarica, univ.dipl.inž.arh. Andraž Žitnik, univ.dipl.inž.arh. Jakob Marčič, študent Ana Cesar, univ.dipl.inž.arh


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >> 

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
Skupna izjava ZAPS in Fakultete za arhitekturo

18.12.2020 09:21

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta podali skupno izjavo v zvezi z dvema javnima pismima gradbenih inženirjev, poslanima več državnim in strokovnim institucijam, ki arhitektom odrekata kompetence in jih imenujeta za nezaposljiv in odvečen kader v državi.

skupna izjava >>
pismo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor >>
Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

16.12.2020 15:04

Novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki stopa v veljavo 19.12.2020, določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti ter metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti.

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so skladno z predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 Stavbe in kjer je zanje potrebno izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo in je podlaga za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom. Ocene požarne ogroženosti se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbeno inženirske objekte.

Oceno požarne ogroženosti za stavbe izdelajo lastniki ali uporabniki stavbe skladno z metodologijo za izdelavo požarne ogroženosti stavbe iz pravilnika. Oceno požarne ogroženosti lahko izdelajo in potrdijo lastniki (uporabniki) sami ali pa to zanje izdelajo pravne ali fizične osebe, ki jih lastniki ali uporabniki za to pooblastijo v skladu s predpisi o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Požarne ogroženosti so razdeljene v 6 stopenj, pri čemer pomeni stopnjo: 1 – zelo majhna požarna ogroženost, 2-majhna požarna ogroženost, 3-srednja požarna ogroženost, 4-srednja do povečana požarna ogroženost, 5- velika požarna ogroženost, 6 -zelo velika požarna ogroženost.

Postopek izdelave požarne ogroženosti stavbe se prične s klasifikacijo stavbe skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, upoštevajo pa se namen stavbe ter gradbeni in tehnični ukrepi ter dejavnosti v stavbah. Pomemben podatek za izdelavo ocene ogroženosti stavbe je deset dejavnikov, ki so razdeljeni na tri skupine: 1 – osnovni dejavniki, kot podlaga za izračun (O), dejavniki, ki lahko zmanjšajo (Z) oz. povečajo (P) oceno požarne ogroženosti stavbe.

1 – osnovni dejavniki (O) se delijo na površino stavbe in površino etaž (DPV1), namen uporabe (DPV2), dejavnosti v stavbi (DPV3).
2 – dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe (Z) so lahko: vgrajeni gasilni sistemi (DPV4), sistemi za odrivanje požara (DPV5), velikost požarnega sektorja (DPV6), gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in toplote (DPV7).
3 – dejavniki, ki lahko povečajo oceno ogroženosti stavbe (P) so lahko: dolžina evakuacijske poti (DPV8), vertikalne povezave (DPV9) in odmik stavbe od relevantne meje (DPV10).

Oceno požarne ogroženosti stavbe je potrebno dopolniti ali spremeniti, ko nastanejo spremembe, ki vplivajo na vrednosti dejavnikov.
Oceno izdelave požarne ogroženosti je potrebno izdelati v treh letih od uveljavitve Pravilnika, torej najkasneje po 17.12.2023, ukrepi varstva pred požarom, ki iz tega izhajajo, pa je potrebno izvesti v enem letu od določitve ocene požarne ogroženosti.
Metodologija za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe je določena v prilogi 1, metodologija za oceno požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta v prilogi 2 pravilnika.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte zlasti pri stavbah kjer je ena od najpomembnejših bistvenih lastnosti požarna varnost. Spremljajte seznam usposabljanj >>  na spletni strani ZAPS.

pravilnik >> 
Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE

16.12.2020 14:26

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE - (Uradni list RS, št. 158/20), ki je stopil v veljavo 17.11.2020 določa, da morajo biti vse nove stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31.decembra dalje 2020 »skoraj nič energijske«. 

Stavbe po ZURE so »krite konstrukcije, v katerih se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, kar v praksi pomeni, da so to večinoma vse stavbe, ki so v domeni poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov.
»Skoraj ničenergijska stavba« ali sNES po tem zakonu je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

ZURE določa cilje na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, mehanizme na področju spodbujanja energijske učinkovitosti: 

- Določa obveznosti v zvezi z učinkovito rabo energije. Pomembno poglavje za projektante arhitekture je poglavje o energetsko učinkovitosti stavb, saj morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Če bo vloga za gradnjo nove stavbe oddana po 30.12.2020, bo morala biti skoraj ničenergijska, skladno z ZURE, kar je zelo stroga določba.
- Pomembna zahteva se nanaša na polnilna mesta za električna vozila, saj mora investitor pri novogradnjah stavb ali večjih prenovah obstoječih stavb z več kot deset parkirnimi mesti, predvideti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električno hkratno napajanje na vsaj eno od pet parkirnih mest. Če gre za novogradnje ali večje prenove stanovanjskih stavb z več kot 10 parkirnimi mesti, mora investitor zagotoviti inštalacije tako, da bo omogočeno polnjenje parkirnih mest na vsakem parkirnem mestu. Take zahteve je potrebno izpolniti, če je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 17.11.2020.
- Zahteva, da je potrebno predvideti za novogradnje ali večje prenove nestanovanjskih stavb z več kot dvajset parkirnimi mesti elektro predinštalacijo na vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest in sicer na način možnosti poznejše namestitve polnilnih mest za električna vozila, pa se uporablja od 1. januarja 2025 dalje.
- V določilih ZURE so opredeljeni vsi pogoji v zvezi z izdajanjem, namestitvijo energetskih izkaznic, kakor tudi pogoji za pridobitev licenc neodvisnih strokovnjakov za izdajanje energetskih izkaznic. Licenca neodvisnega strokovnjaka je trajna, ti pa se bodo morali dodatno usposabljati vsakih pet let.
- ZURE predpiše tudi zahteve glede energetske učinkovitosti za proizvode, saj je vsak gradbeni proizvod, povezan z energijo, lahko dan na trg šele ob izpolnjevanju določenih pogojev.
- V zakonu je opredeljeno tudi področje informiranja, ozaveščanja ter usposabljanja, kamor sodi tudi energetsko svetovanje.
- Nadzor nad izvajanjem določb ZURE izvaja energetska inšpekcija, razen na področju oglaševanja energetskih izkaznic, kjer ima pristojnost tržna inšpekcija.
- Iz prehodnih določb izhaja, da so obveznosti in način izdelave Študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo energije, če so bile vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja vložene po uveljavitvi ZURE, spremenjene.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Zakona o učinkoviti rabi energije, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte, ki se vsakodnevno srečujejo s projektiranjem novih stavb, vedno več pa tudi prenov obstoječih stavb. Spremljajte seznam usposabljanj >> na spletni strani ZAPS.

zakon >>
Program dela ZAPS za leto 2021

16.12.2020 14:20

Objavljamo program dela Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za leto 2021, ki ga je na predlog upravnega odbora sprejela skupščina zbornice.

program 2021 >>
Apel Ministrstvu za okolje in prostor

12.12.2020 12:29

Ministru Andreju Vizjaku in državnemu sekretarju Robertu Rožacu smo v luči sprejemanja sprememb Gradbenega zakona poslali nov apel za ohranitev primerne vloge arhitekturne stroke pri načrtovanju stavb. 

apel >>


Priloge

Ursula von der Leyen – Novi evropski Bauhaus >>
Davoška deklaracija >>
Trg projektantskih storitev kot trg limon >>
Razpisan natečaj za gimnazijo Šentvid in telovadnico Osnovne šole Šentvid

11.12.2020 09:36

Razpisan je nov javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid. Predmet projektnega natečaja je ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Natečaj razpisujeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MOL.

Vabljeni k sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
"PRIX DES FEMMES ARCHITECTS? - NAGRADA ŽENSKAM ARHITEKTKAM

10.12.2020 09:56

Francoska organizacija ARVHA je letos že osmič zapored podelila nagrade "Prix des femmes architects”, katerih namen je izpostaviti dela in kariere arhitektk v navdih mladim kolegicam. Prizadevajo si za prenos znanj in modelov delovanja ter spodbujanje enakosti v poklicu, v katerem prevladujejo moški. Na razpis se je prijavilo 465 arhitektk s 1500 projekti. Žirija, v kateri je bila tudi slovenska predstavnica ZAPS Špela Kuhar, je podelila štiri nagrade in eno omembo v kategorijah:
Ženska arhitektka ­ Florence LIPSKY (LIPSKY ROLLET)
Izvirno delo arhitektke ­ Cathrin TREBELJAHR
Posebno priznanje ­ Sophie DENISSOF (Atelje CASTRO-DENISSOF)
Mlada ženska arhitektka ­ Stéphanie Franceschi, Marie Fade, Caroline Mangin - atelje OH ! SOM architects
Mednarodna nagrada (podeljeni sta bili enakovredni nagradi) - Anna HERINGER (Nemčija) in­ Benedetta TAGLIABUE (Španija)
V pripravi je šest novih natečajev

07.12.2020 15:41

Natečajna služba ZAPS v sodelovanju z naročniki pripravlja šest novih arhitekturnih natečajev, ki bodo predvidoma objavljeni v naslednjih dveh mesecih (decembra in januarja). Člane in članice ZAPS vabimo, da se natečajev udeležijo. Informacije o načrtovanih natečajih redno objavljamo in posodabljamo na spletni strani, v rubriki Natečaji v pripravi.

natečaji v pripravi >> 
virtualna razstava natečajnih rešitev za Urbanizem Roška

04.12.2020 15:50

 

V skladu z novimi časi vas Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ZAPS prvič vabi na otvoritev virtualne razstave natečajnih rešitev odprtega projektnega urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Reševanje prostorske problematike nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči, ki bo v četrtek, 10. decembra 2020 ob 13. uri na spodnji povezavi.

Razstava bo na povezavi na ogled od otvoritve pa do 24. decembra 2020. Vabljeni k ogledu!
Za boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da si predhodno preberete navodilo o uporabi virtualne razstave. 

virtualna razstava >>
navodilo 
>> 

Otvoritve in ogleda razstava se lahko udeležite tudi preko neposrednega prenosa.

youtube >> 
Prešernove nagrade 2020

04.12.2020 15:45

Prejemnik letošnje velike Prešernove nagrade za življenjsko delo je tudi arhitekt Marko Mušič. "Marko Mušič, izjemen risar in samosvoj arhitekturni potohodec ter humanist, prepoznaven v posebni, včasih kontroverzni drži, ki vztraja 'proti toku časa' in arhitekturnim trendom, še vedno lovi duha 'arhitekture za vse čase', kot se je izrazil njegov oče, ter nagovor 'večnostne arhitekture', kot ga neslišno nagovarja nepreseženi mojster slovenske arhitekture, Jože Plečnik."

Med nagrajence Prešernovega sklada se je uvrstila tudi odlična in prodorna ekipa arhitektov Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc.

Ob dvojni arhitekturni prisotnosti na največjem kulturnem odru nagrajencem iskreno čestitamo!

več >>
OHS: Odprto! podkast o prostoru

04.12.2020 15:06

Odprte hiše Slovenije tudi letos pripravljajo podkast o prostoru, arhitekturi in oblikovanju z naslovom Odprto. Pogovarjali so se z arhitektko Majo Ivanič in Majo Simoneti, ki sta letošnji prejemnici nagrade Častna članica ZAPS.

Prisluhnite prostoru, prisluhnite podkastu Odprto! 

OHS >>
soundcloud >> 
youtube >>    
Natečaji

02.12.2020 08:35

V rubriki natečaji drugi >> objavljamo ocene ustreznosti razpisov natečajev, pri katerih  ZAPS ne sodeluje. V teku sta dva takšna natečaja.
Izjava za javnost: Prenovitveni val kot kulturni projekt

30.11.2020 11:52

Skupno stališče o Novem evropskem Bauhausu so v izjavi za javnost 19.11.2020 podale ključne evropske organizacije arhitektov, prostorskih načrtovalcev, krajinskih arhitektov, interieristov, inženirjev, oblikovalcev, umetnikov, pedagogov in raziskovalcev grajenega okolja. Vse enotno pozdravljajo novo evropsko pobudo Bauhaus, ki jo je Evropska komisija sprejela kot del strategije Prenovitvenega vala.

Predsednik ACE, Georg Pendl: "Veseli smo bili, ko je predsednica Evropske komisije izjavila: "Toda ta - Prenovitveni val - ni le okoljski ali gospodarski projekt: to mora biti nov kulturni projekt za Evropo“. To je lahko začetek politike, ki spreminja igro, saj prenova ni več razumljena kot tehnična ovira, ampak spodbuja celostni pristop, ki ne samo vključuje kvaliteto oblikovanja, ampak ga postavlja v samo jedro in izhodišče pobude."

izjava >>
spletni dogodek Program projektov e-Prostor in Inspire dan

30.11.2020 11:00

Vabljeni, da se udeležite 4. konference »Program projektov eProstor« in 6. slovenskega INSPIRE dneva. Dogodka bosta potekala v virtualnem formatu, preko prenosa iz prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, 9. decembra 2020. Za spremljanje dogodkov je potrebna prijava.

vabilo >>
program >>
prijava >>
PROSTORSKO NAČRTOVANJE V PROTIKORONSKEM PAKETU PKP6

30.11.2020 10:46

Prostorske načrtovalce opozarjamo na spremembi postopkov sprejemanja OPN, ki jih je državni zbor potrdil v okviru 6. protikoronskega paketa (PKP 6). Prva sprememba (103. člen PKP6), se nanaša na obvezo določitve ureditvenih območjih naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, v uporabi bo še dve leti, do 31.12.2022. Druga sprememba (104. člen PKP6) pa se nanaša na javno razgrnitev prostorskih aktov in bo veljala v času epidemije.

103. in 104. člen PKP6 >> 
celoten PKP6 >>
20 X 20 DNEVI ORISA

26.11.2020 12:22

Ker je leto 2020 v mnogih pogledih posebno, je takšna tudi jubilejna 20. izdaja festivala Oris: 20 x 20 Days of Oris. Festival je predviden kot 20 20-minutnih predavanj in vključuje prenos v živo iz arhitekturne hiše Oris, pa tudi interakcijo med govorci, občinstvom in partnerji. Dnevi orisa so na sporedu od 10. do 12. decembra 2020.

Dnevi orisa 20 x 20 >>
BAUKULTUR = GRADNJA + KULTURA GRADNJA + KULTURA = ARHITEKTURA

26.11.2020 11:12

Ob sprejemanju popravkov gradbene zakonodaje ponovno objavljamo Davoško deklaracijo, ki so jo sprejeli ministri za kulturo držav EU, predstavniki Unesca, Sveta Evrope, Evropske komisije in drugih mednarodnih organizacij na konferenci v Davosu leta 2018.

Deklaracija, ki vpeljuje pojem 'Baukultur' (ta se ne prevaja v nacionalne jezike), opozarja na zmanjševanje kakovosti grajenega okolja in odprte krajine, ki se kaže v trivializaciji gradnje, pomanjkanju oblikovalskih vrednost in izgubi regionalnih identitet. Nasproti temu je poudarjen pomen kulturne dimenzije gradnje in njenega načrtovanja.

Davoška deklaracija >>
Program projektov eProstor - eNovice št. 13

25.11.2020 11:22

Izšla je nova številka eNovice projekta Program projektov eProstor. Do vsebine lahko dostopate na spodnji povezavi.

eNovice št.13 >>
Zaključen natečaj urbanizem Roška

20.11.2020 09:59

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto - območje »Roška« - je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Matija Bevk, univ. dipl. inž. arh., Vasa J. Perović, MA BiA, Tine Tribušon, mag. inž. arh., Samo Bojnec, mag. inž. arh., Antonia Rubić, abs. arh.


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >> 

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!

 
Vizije SO - 15 : Univerza in mesto

19.11.2020 11:59

Društvo arhitektov Ljubljana v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani vabi na razstavo Vizije SO-15 z naslovom Univerza in mesto. Razstava se je iz eksteriera na Kongresnem trgu v Ljubljani preselila v interier Galeriji Kresija. Na ogled bo od 17. novembra do 3. decembra 2020 skozi izložbeno okno ali virtualno. Izšel bo tudi katalog razstave.

Raziskovalni projekt študentov in mentorjev FA se osredotoča na prostorski in vsebinski potencial Univerze v Ljubljani na življenje v mestu. Namen razstave je razprava o prihodnosti prostorskega razvoja Univerze v Ljubljani. V času trajanja razstave na Kongresnem trgu, do 6.novembra 2020, se na e-poštnem naslovu urednistvo@drustvo-dal.si  zbirajo mnenja, komentarji, sugestije in prispevki, ki bodo objavljena na spletni strani in v katalogu razstave.


vizije SO:15 >>
Zgodbe slovenske arhitekture in V ospredje

19.11.2020 11:47

Izšle so Zgodbe slovenske arhitekture, petdeset zgodb o slovenski arhitekturi skozi čas, prostor in ustvarjalce. Avtorja nove knjige, ki je izšla pri Beletrini, sta kolega arhitekta Špela Kuhar in Robert Potokar.

več >>

Iz ozadja V ospredje - Pionirke v slovenski arhitekturi in oblikovanju. V monografiji je predstavljenih štirideset ustvarjalk, od prvih predvojnih diplomantk do povojnih generacij, ki so s svojimi deli in dosežki na različnih področjih arhitekture, gradbeništva in oblikovanja orale ledino za mlajše rodove stanovskih kolegic. Posvečena je torej pionirkam, ki so aktivno sodelovale pri snovanju, oblikovanju in označevanju prostora svojega časa.

več >>
zaključen natečaj za rešitev prostora in opreme šolske učilnice

19.11.2020 10:52

Zavod za šolstvo RS je septembra organiziral in izpeljal idejni natečaj za rešitev prostora in opreme šolske učilnice. Šestčlanska komisija, v kateri so prevladovali arhitekti, je izmed petih prispelih predlogov izbrala zmagovalno rešitev studia Svet Vmes, ki se osredotoča na raziskovanje in oblikovanje programskega in prostorskega potenciala izobraževalnih stavb. Kraj in čas razstave vseh natečajnih rešitev bosta objavljena na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Čestitamo!

nagrajenci >>

Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz studia Svet Vmes.
izobraževanje Dnevna svetloba ?od zgoraj?

18.11.2020 11:51

Velux in OHS vabita na 60 minutno izobraževanje o dnevni svetlobi »od zgoraj«. Na webinar, ki bo potekal 27.11.2020 ob 10. uri se je potrebno prijaviti. Kotizacije ni. Za udeležbo prejmete 1 KT/ sklop B.

več >>
SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

17.11.2020 10:03

Eko sklad je v sodelovanju z ZAPS pripravil Smernice za izdelavo projektne dokumentacije PZI za pridobitev nepovratne finančne spodbude na javnem pozivu 67SUB-OBPO19 >> za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti v starejših stavbah.

smernice >>
Smernice za prezračevanje v luči Covid-19

16.11.2020 12:39

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je objavil smernice za prezračevanje zaprtih prostorov v luči epidemije Covid 19. Pomanjkljivo urejeno prezračevanje zaprtih prostorov, še posebej v domovih za ostarele, zdravstvenih ustanovah, na delovnih mestih in v javnih prostorih, po nekaterih študijah lahko pomembno prispeva k širjenju bolezni. Arhitektom, ki se pri svojem delu srečujejo s tovrstnimi prostori, zato predlagamo, da se s problematiko seznanijo. Besedilo je v angleškem jeziku.

HVAC in the context of Covid-19 >>
ECDC >> 
Delavnica Integrirani postopki za seizmično ojačitev in energetsko učinkovitost stavb

13.11.2020 11:06

Evropska komisija v okviru Skupnega raziskovalnega središča (JRC) organizira delavnico o Evropskem pilotnem projektu Integrirani postopki za seizmično ojačitev in energetsko učinkovitost stavb. Delavnica bo potekala od 16. do 19.11.2020 v virtualnem okolju in bo obravnavala smiselnost in potencial sočasne energetske in protipotresne sanacije stavb.

Energetska sanacija potresno neodpornih objektov, ki jih preko Eko sklada pri nas nekritično prakticiramo, ni smiselna, zato tudi na evropski ravni prihaja do zavedanja o izzivih in priložnostih na področju celovitih prenov.

Z udeležbo na delavnici se boste seznanili z namenom projekta in možnostmi sodelovanja z zainteresirano skupnostjo, izmenjali informacije in izkušnje ter začrtali morebitne skupne cilje. Vabljeni!

več >>
program >>
prijava na delavnico >>
Javni razpis MOL za oddajo umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti.

11.11.2020 13:08

Predmet razpisa so trije umetniški ateljeji in 14 prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti.Rok za prijavo je 7.12.2020. Za proste umetniške ateljeje se lahko prijavijo posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti. Za brezplačno uporabo prostorov za kulturne dejavnosti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture in posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.


Edu.arh: prakse arhitekturnega izobraževanja

05.11.2020 13:04

V MAO je od 29.10. do 4.4.2021 odprta nova razstava edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja. Razstava se uvršča v serijo razstav in dogodkov ob 100 letnici Univerze v Ljubljani in tematizira alternative arhitekturnega izobraževanja pri nas. Edu.arh. se ukvarja z vprašanji, kakšen naj bo profil bodočega arhitekta, da bo sledil spremembam sodobnega okolja, ga aktivno oblikoval in ustvarjal pogoje za nove realnosti. Kakšna naj bo institucija, ki ga izobražuje? Katere bodo prakse te nove institucije arhitekturnega izobraževanja, ki bodo porajale spremembe v sodobni družbi? Retrospektivno in projektivno, vizualno, zasnovano s kritičnimi kustosi in sugestivnimi oblikovalci. Vabljeni.

več >>
Pripombe in predlogi ZAPS za ZUREP-3

05.11.2020 10:07

V okviru javne razprave je ZAPS na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pripombe in predloge za spremembe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)


pripombe in predlogi ZAPS za ZUreP-3 >>
Ursula von der Leyen: Novi evropski Bauhaus

26.10.2020 11:53

"Če bomo trajnostnost znali združiti z dobrim oblikovanjem, bo evropski zeleni dogovor dobil zagon, tudi zunaj naših meja." "Evropski zeleni dogovor mora biti tudi – in še posebno – nov kulturni projekt za Evropo."

Po dovoljenju slovenskega predstavništva Evropske komisije objavljamo pismo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o novem evropskem zelenem dogovoru - gospodarskem in okoljskem projektu, v katerem poudarja pomen arhitekture in dobrega oblikovanja. 


novi evropski Bauhaus >>
Vizije SO-15: Univerza in mesto

25.10.2020 13:00

Društvo arhitektov Ljubljana v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani vabi na razstavo Vizije SO-15 z naslovom Univerza in mesto. Razstava bo odprta od 26. oktobra do 6. novembra 2020 na Kongresnem trgu v Ljubljani in od 17. novembra do 3. decembra 2020 v Galeriji Kresija ali virtualno >>.

Raziskovalni projekt študentov in mentorjev FA se osredotoča na prostorski in vsebinski potencial Univerze v Ljubljani na življenje v mestu. Namen razstave je razprava o prihodnosti prostorskega razvoja Univerze v Ljubljani. V času trajanja razstave na Kongresnem trgu, do 6.novembra 2020, se na e-poštnem naslovu urednistvo@drustvo-dal.si  zbirajo mnenja, komentarji, sugestije in prispevki, ki bodo objavljena na spletni strani in v katalogu razstave.


vizije SO:15 >>
Novi sveženj protikoronskih ukrepov PKP5

24.10.2020 17:12

S 24. oktobrom 2020 je stopil v veljavo tako imenovani peti protikoronski paket. 

Novi sveženj protikoronskih ukrepov PKP5 predvideva podaljšanje ukrepa čakanje na delo doma do konca leta 2020 za vse panoge, pogoj je upad prihodkov glede na leto 2019. Od 1. septembra dalje zakon prinaša možnost uveljavljanja 80-odstotnega nadomestila za odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile, to je, če je bila zanj odrejena karantena. Za zaposlene je podaljšan ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Samozaposleni bodo upravičeni do povračila nadomestila v vrednosti 250 evrov, če jim je bila odrejena karantena.

Za samozaposlene in mikropodjetja se znova uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka v vrednosti 700 evrov in povračila prispevkov v vrednosti 400 evrov mesečno. Temeljni dohodek lahko samozaposleni uveljavljajo za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020 v primeru upada prihodkov zaradi epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Mesečni temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov (glej 88 - 97.člen zakona na spodnji povezavi)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) >>
Skupinski nakup programske opreme

24.10.2020 13:53

V dogovoru s proizvajalci in dobavitelji programske opreme ponovno organiziramo skupinske nakupe programov pod ugodnejšimi pogoji. Podjetje Arhinova objavlja izjemne BIM akcije.


podrobnosti >>
Zaključki 31. Sedlarjevega srečanja

22.10.2020 12:25

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije – DUPPS je izpeljalo že 31. Sedlarjevo srečanje z naslovom “Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi«. Potekalo je v petek, 2. oktobra 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, tokrat kot spletna konferenca v živo.


zaključne ugotovitve >>
 

video posnetki dogodka in fotogalerija >>
Dan arhitektov in podelitev priznanj ZAPS 2020

13.10.2020 17:48

 

V petek 9. oktobra se je na Fužinskem gradu odvil Dan arhitektov z naslovom Mednarodna zgodba slovenske arhitekture. Dogodek je zaradi epidemije potekal v okrnjeni obliki, brez tradicionalnega stanovskega druženja. Simpozij in otvoritev razstave smo lahko spremljali virtualno, slavnostna podelitev priznanj ZAPS  pa je bila izpeljana v intimnem vzdušju jesensko obarvanega grajskega dvorišča, ob žlahtni glasbi in v družbi letošnjih nagrajenk in nagrajencev, ki so jih na oder pospremili slavnostni govorci, člani komisij in predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Vsem prejemnikom priznanj ponovno čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihove dosežke, ki dvigajo ugled celotni arhitekturni in krajinsko arhitekturni stroki!

posnetek simpozija >>
posnetek podelitve priznanj >>
nagovor predsednika ZAPS >>
fotogalerija >>
Dva nova prevoda smernic SZPV

12.10.2020 12:27

Obveščamo vas, da sta na spletni strani Slovenskega združenja za požarno varnost SZPV objavljena dva nova prevoda smernic CFPA-E (Confederation of Fire Protection Associations Europe):

CFPA-E 29:2019 F: Zaščita umetniških slik: transport, razstavljanje in deponiranje >> 
CFPA-E 5:2012 S: Varnostne smernice za muzeje in razstavne prostore >>  

Vse smernice CFPA-E najdete na spletni strani CFPA-E, slovenske prevode pa tudi na spletni strani SZPV. V zimskih mesecih SZPV načrtuje usposabljanja o temah, ki jih obravnavata smernici, predvidoma preko spleta.
DAN ARHITEKTOV: POMEMBNO OBVESTILO

10.10.2020 13:25

Glede na kritično rast okužb s Covid-19 v zadnjem tednu bomo prireditev Dneva arhitektov izvedli v okrnjeni obliki brez fizično prisotne publike in brez družabnega dela dogodka.

Predavanja bomo prenašali v živo preko internetnih servisov v obliki webinarja, podelitev nagrad zbornice pa bo potekala v MAO, vendar brez publike. Vse člane, z izjemo nekaterih predavateljev, nagrajencev in organizatorjev obveščamo, da vstop na dogodek v MAO odpade!

Vsi na dogodek prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli povezavo na webinar, ki bo potekal 9.10.2020 od 15.00 do 18.00 preko spletne platforme ZOOM.
Po končanih predavanjih bo ob 18.00 slavnostna podelitev priznanj in ogled razstave, ki bosta na voljo javnosti kot posnetek na kanalu youtube v prihodnjih dneh.

prijava na dogodek >>

ZAPS ima sicer pridobljeno dovoljenje in vsa navodila NIJZ za izvedbo dogodka v polnem obsegu, vendar pa odgovorno vedenje v času epidemije pomeni tudi, da se sami odpovemo druženjem, ki za naše delovanje niso nujno potrebna. Člane prosimo za razumevanje.
Dan arhitektov 2020

09.10.2020 22:16

 

Dan arhitektov 2020 bo potekal 9.oktobra 2020 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Kljub pridobljenemu pozitivnemu mnenju NIJZ za izvedbo dogodka, bo zaradi epidemije Dan arhitektov letos izpeljan brez publike. Ob 15.uri bomo začeli z virtualnim simpozijem na temo Mednarodna zgodba slovenske arhitekture, ki ga bodo udeleženci lahko spremljali preko spletne platforme. Po uvodnem nagovoru Mihe Dešmana bodo letošnjo temo osvetlili vabljeni predavatelji:

 

Miha Dešman

Boris Bežan, Studio BAX

Tina Javornik, sodelavka biroja V+

     

Tomaž Krušec. Lena Krušec
Krušec arhitektura
 

Špela Videčnik, OFIS arhitekti


Boštjan Vuga, Sadar+VugaČlani ZAPS za udeležbo na popoldanskem sklopu predavanj prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).

Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne prijave >>
Vsi na dogodek prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli povezavo na webinar, ki bo potekal v živo 9.10.2020 od 15 do 18 ure preko spletne platforme ZOOM, kasneje pa bo na razpolago javnosti kot posnetek na kanalu Youtube.

Ob 18 uri se z nagovorom predsednika ZAPS Tomažem Krištofom začne slovesna podelitev nagrad za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2020. Podelili bomo nagrade Platinasti svinčnik, Zlati svinčnik ter Častni član. Tudi podelitev priznanj bo potekala brez publike.
Slavnostni govornik bo dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongre

 

Ob razstavi bo izšel zbornik Slovenska arhitektura in prostor 2020, ki prinaša pregled arhitekturne produkcije zadnjega leta ter letos prvič tudi prispevke vabljenih predavateljev.

 

 

Razstavljalci prejmejo en brezplačni izvod kataloga na projekt. Cena kataloga v prednaročilu do četrtka 8. oktobra znaša 12,00 EUR z DDV (brez poštnine). Redna cena kataloga od petka 9. oktobra bo 17,00 EUR za člane ZAPS ter 20,00 EUR za nečlane. Prevzem kataloga bo možen po 9.10.2020.

naročilnica  >>

Želimo vam, da ohranite vedrino, zdravje in optimizem in se nam pridružite na osrednjem dogodku ZAPSa.
Vabljeni!
Javna obravnava osnutka 2. izdaje smernic SZPV

06.10.2020 12:02

Obveščamo vas, da do 12.10.2020 do 15. ure lahko na elektronski naslov info@szpv.si podate morebitne pripombe na osnutek 2. izdaje smernic SZPV 408, Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.


gradivo >>
Svetovni Dan arhitekture

05.10.2020 21:51

Drage kolegice arhitektke in kolegi arhitekti, 5. oktobra praznujemo svetovni Dan arhitekture!

Dan arhitekture je leta 2005 ustanovilo Mednarodno združenje Arhitektov (UIA) z namenom, da se javnost pokloni naši stroki in našemu delu v širšem družbenem in kulturnem kontekstu. Arhitektura izraža naš pogled na svet in tudi na to, kako vidimo sebe. Je disciplina, ki oscilira med znanostjo in umetnostjo in s svojim likovnim jezikom nagovarja tako poznavalsko kot širšo javnost. Govori analogno in je hkrati tehnološko napredna, tematizira večna vprašanja na nov način. Arhitektura je tisti del umetnosti in kulture, ki se ji ni moč izogniti ali je spregledati. Vpliva na posameznika in na družbo. Prepleta se s politiko, ekonomijo, psihologijo, sociologijo, zato, da bi bil svet boljši in lepši.

Dan arhitekture je namenjen našemu delu in vlogi v družbi.
Nagrade ZAPS 2020

30.09.2020 15:35

Častna članica ZAPS

 

Maja Ivanič, arhitektka

Arhitektura nas spremlja na vsakem koraku. Čeprav naše izkušnje, povezane z njo, marsikdaj niso ozaveščene, njen kulturni izraz pa je pogosto spregledan, se ji ne moremo izogniti. Prav zato je pomembno opozarjati na dobro arhitekturo, dobre arhitekte in njihovo delo pa predstavljati strokovni in približati širši javnosti.

Maja Ivanič že vrsto let skrbi za izmenjavo in spoznavanje različnih arhitekturnih idej. Slovenskim arhitektom z raznolikimi razstavami v prvi slovenski arhitekturni galeriji DESSA ter s predavanji na že kar legendarnih Piranskih dnevih arhitekture omogoča vpogled v delo kolegov po vsem svetu, širši javnosti pa z iskanjem svežih, še ne uveljavljenih arhitekturnih praks omogoča razumevanje arhitekture onkraj populističnega.

Maja Ivanič je diplomirala leta 1995 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pri profesorju Janezu Koželju. Že isto leto je postala članica arhitekturne galerije DESSA, leta 2013 pa je prevzela njeno vodenje. V tem času je organizirala več kot sedemdeset razstav, s svojim mednarodnim angažiranjem pa skrbela za mednarodno prepoznavnost galerije in sodobne slovenske arhitekture. Od leta 2008 predseduje organizacijskemu odboru mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture, ki vsako leto pripravi predavanja in razstave z mednarodno udeležbo. Bila je tudi kuratorica, selektorica in organizatorica številnih drugih slovenskih in mednarodnih arhitekturnih razstav, dogodkov in konferenc, kot so Arhitektura inventura (DAL), Vizije so (DAL), 11xena hiša. Leta 2018 je s sokustosinjama Kristino Dešman in Špelo Nardoni Kovač pripravila pregledno razstavo Slovenska alpska arhitektura 2008–2018, lani pa s sokustosi Boštjanom Bugaričem, Kristino Dešman, Špelo Kuhar, Evo Mavsar, Špelo Nardoni Kovač in Damjano Zaviršek Hudnik zelo odmevno mednarodno razstavo Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945–1991. Obakrat je bila tudi gostujoča urednica revije ab (Arhitekturni bilten) z istoimenskim tematskim naslovom in preglednim katalogom obeh razstav.

Njena publicistična dejavnost sega že v leto 1997, ko je začela triletno obdobje pripravljanja arhitekturnih prispevkov za oddajo Trend na Televiziji Slovenija. Od leta 2000 je bila članica uredniškega odbora, nato pa v letih 2005–2010 glavna urednica revije Hiše. Še vedno piše za razne slovenske in tuje arhitekturne revije (Hiše, ab, Piranesi, Oris, ArchAlp itd.). Od leta 2019 je članica uredniškega odbora slovaške arhitekturne revije ARCH.

Leta 2008 sta v sodelovanju s Špelo Kuhar pri mednarodni založbi Springer izdali knjigo Sodobna arhitektura šol v Sloveniji 1991–2007 (Contemporary School Architecture in Slovenia 1991–2007), nato pa aprila 2009 skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport RS organizirali še mednarodno konferenco Sustainable School Buildings: From Concept to Reality.

Bila je članica različnih slovenskih in mednarodnih arhitekturnih komisij in žirij, kot so žirija za Plečnikovo nagrado, mednarodno nagrado piranesi, mednarodno Baumit award, nacionalno slovaško nagrado ARCH, madžarsko nagrado Media Prize of Architecture. Od leta 2013 je kot direktorica DESSA članica svetovalnega odbora za evropsko nagrado Mies van der Rohe, ki jo Evropska unija bienalno podeljuje za sodobno arhitekturo. Leta 2014 sta bila z Miho Turšičem na 14. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah komisarja slovenske razstave Problem vožnje po vesolju – supre:arhitektura.

V letih 2011–2016 je predsedovala Društvu arhitektov Ljubljana, od leta 2011 do danes pa Zvezi društev arhitektov Slovenije. V času njenega predsedovanja so bili izvedeni mnogi pomembni projekti društva, med drugim ponovna umestitev natečajev v zakonodajo, razstave, ki opozarjajo na pomembnost slovenske in jugoslovanske arhitekture modernizma, prizadevanja za uveljavitev cen arhitekturnih storitev in statusa arhitekturne stroke v družbi.

Kot projektantka se je Maja Ivanič specializirala za arhitekturo vrtcev in šol. V letu 2018 je s soavtorji (Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič) prejela nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije zlati svinčnik 2018 za novi vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo v Ljubljani, ter posebno priznanje na Salonu arhitekture 2018 v Novem Sadu. Vrtec je bil nominiran za nagrado Mies van der Rohe 2019 in za Plečnikovo odličje 2019. Predstavljen je bil na več razstavah v Sloveniji in tujini.

Maja Ivanič je s svojim udejstvovanjem na področju promocije arhitekture nepogrešljiva. S širokim poznavanjem področja in nezmotljivim čutom za prepoznavanje kakovosti nam, kolegom in kolegicam arhitektom, omogoča slišati in videti kakovostno arhitekturo iz prve roke, slovensko arhitekturo pa z gostovanji razstav in predavanj umešča na svetovni arhitekturni zemljevid. Upravni odbor se ji za njeno predano delo zahvaljuje in ji podeljuje naziv častne članice Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
 

Častna članica ZAPS

 

dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka

Poklicno delovanje Maje Simoneti temelji na tridesetletnih izkušnjah s prostorskim načrtovanjem v praksi, ki jih je v zadnjih letih prenesla in nadgradila v svetovanje in zagovorništvo javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja, pri čemer ji je uspelo načrtovalske izkušnje povezati z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. Z obsegom svojega delovanja in angažiranostjo, ki presega običajne okvire poklicnega udejstvovanja, je bistveno zaznamovala in pripomogla k uveljavitvi krajinske arhitekture kot stroke, hkrati pa s tem utrla pot novejšim generacijam v krajinski arhitekturi in drugih strokah, med drugim s pedagoškim delom na več fakultetah.

Dr. Maja Simoneti je diplomirala na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete (1986) in na tem oddelku v letih 1990–1995 delala kot mlada raziskovalka. Leta 1995 je magistrirala na področju krajinske arhitekture z delom Vključevanje javnosti v urejanje mestnih zelenih površin, ki ga je kasneje izdala v znanstveni monografiji Mestne zelene površine.

Delo na področju prostorskonačrtovalskih, urbanističnih, krajinskoarhitekturnih in raziskovalnih projektov je nadaljevala na Ljubljanskem urbanističnem zavodu (LUZ), kjer je kot vodja projektov ali sodelavka v interdisciplinarnih skupinah izdelala več kot sto projektov različne narave, meril in ravni. Kot ena ključnih oseb je na LUZ-u vzpostavila delo avtonomne skupine krajinskih arhitektov, ki je v devetdesetih letih sodelovala pri razvoju metodologije ter izdelavi različnih strokovnih podlag, primerjalnih študij in prostorskih aktov na vseh ravneh prostorskega načrtovanja. Po letu 2000 se je omenjena skupina krajinskih arhitektov uveljavila z izdelavo inovativnih strokovnih podlag za potrebe priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter za Prostorsko zasnovo Mestne občine Ljubljana, uspešno pa se je vključila tudi v izdelavo razvojnih programov ter strokovnih podlag za druge kraje in občine.

Po letu 2005 je prevzela vodenje prvih mednarodnih projektov in drugih razvojnih nalog ter aplikativnih raziskav na področju prostorskega načrtovanja in urejanja javnega odprtega prostora, s težiščem predvsem na ohranjanju in revitalizaciji krajin, načrtovanju in vzdrževanju javnih mestnih zelenih površin ter načrtovanju otroških igrišč. Slednje ji je s kakovostnimi in nadstandardnimi rešitvami v soavtorstvu uspelo prenesti v nekatere uspešne realizacije (Šmartinski park, otroško igrišče na Trgu 9. maja v Ljubljani).

Participacija javnosti je ena od osrednjih tem njenega poklicnega delovanja. Kot (so)avtorica je izdelala številna ekspertna mnenja, priporočila in raziskave, s katerimi je bistveno prispevala h krepitvi sposobnosti različnih akterjev za sodelovanje v sistemu prostorskega načrtovanja. Na osnovi tega dela v okviru Inštituta za politike prostora (IPoP) podrobno raziskuje možnosti za nove modele upravljanja prostora, ki izvirajo iz participativne kulture in prakse.

Ugotovitve strokovnega in raziskovalnega dela redno objavlja kot avtorica ali soavtorica prispevkov v publikacijah, tudi znanstvenih in strokovnih monografijah (Mestne zelene površine, Mestno drevje, Berilo za trajnostno urejanje prostora), ter o njih poroča na znanstvenih in strokovnih konferencah in seminarjih tako doma kot v tujini.

V letu 2016 je doktorirala z raziskavo Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih. Raziskala je način delovanja aktualnega slovenskega sistema urejanja javnih zelenih površin glede na dejstvi, da se pomen javnih zelenih površin za kakovost bivanja v urbanem okolju z razvojem povečuje in da novi koncepti izpostavljajo pomen celovitega in vključujočega urejanja za zagotavljanje družbenih, ekoloških in gospodarskih koristi urbanih zelenih površin.

Maja Simoneti je s svojim pronicljivim in pogosto kritičnim odnosom do aktualnih in sistemskih problemov prostorskega načrtovanja, ki so velikokrat odraz trenutnih družbenih razmer, ključna oseba, ki s svojim delovanjem podira in premika meje razumevanja, zaznavanja in obravnavanja problemov v urejanju prostora na politični, strokovni in splošni ravni, zaradi česar ji upravni odbor podeljuje naziv častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
 

Platinasti svinčnik

Komisija Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije letos ni prejela nobenega predloga za podelitev nagrade. To je člane komisije v sestavi doc. mag. Polone Filipič, dr. Maje Simoneti, doc. Janke J. Zadravca in skrbnice Dunje Šutanovac presenetilo in postavilo v položaj, ko so morali razmisliti o možnosti in pravici, da nominiranko ali nominiranca poiščejo sami.

"Kot zbornica, tj. »javnoupravna skupnost ljudi istega poklica, ustanovljena z namenom, da ščiti interese svojih članov« (SSKJ), smo priznanja ustanovili pred petnajstimi leti z namenom spodbujati kvaliteto dela, ki ga v najširšem smislu zaobjemata arhitektura in prostor. Platinasti svinčnik je naše najvišje priznanje, »priznanje za obsežen opus avtorja in vrhunske dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja«.
Nekaj besed je treba reči o obsežnosti. Z njo se naše stroke spopadajo za preživetje in hkrati služijo zelo različnim interesom javnega in zasebnega poseganja v prostor. Obsežnost našega dela ni nujno povezana s kvaliteto tega, kar izdelamo, še manj tega, kar se v prostoru realizira. Kosovela ne ljubimo zaradi skoraj nepredstavljivega razmerja med obsežnostjo opusa in starostjo, ki jo je doživel, temveč zaradi umetniške moči in brezčasnosti njegove poezije, besed in misli. Obsežnost Plečnikovega opusa ni merilo njegove izjemnosti. Zato morda v prihodnje lahko razmislimo in sklenemo, da platinasti svinčnik podeljujemo za opus, ki obsega vrhunske dosežke presežne kvalitete na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja.
Naše delo so procesi v času, malo tega se zgodi na hitro. Opusi nastajajo, se zaokrožujejo, z nekaj časovne distance se pokažejo kvalitete. Zato ni ne razumljivo in še manj ohrabrujoče, da letos ni bilo predloga za nagraditev opusa. Vzrok za to gotovo ne more biti virus. V prepričanju, da je naša strokovna produkcija dovolj obsežna, da je v njej tudi kaj presežnega in da sodi izpostavljanje in nagrajevanje kvalitetega dela med pomembne oblike ščitenja interesov članstva Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, smo kot komisija pretehtali nekaj svojih predlogov in med njimi soglasno izbrali nosilko letošnjega platinastega svinčnika, magistrico Jelko Hudoklin, diplomirano inženirko krajinske arhitekture."

 

 

mag. Jelka Hudoklin, krajinska arhitektka

Jelka Hudoklin je krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka z izredno bogatim in kakovostnim opusom. Njena dela so prepoznavna tako po izvrstnosti kot po strokovnosti.

Jelka Hudoklin že od začetka svojega delovanja prispeva h kakovostnemu soustvarjanju prostora in dviguje raven prostorske kulture v Sloveniji. Njen opus je raznolik in obsega različna področja in ravni prostorskega tin urbanističnega načrtovanja, od državnih do občinskih prostorskih načrtov, urbanističnih in regionalnih zasnov, sega pa tudi v polje krajinskoarhitekturnega projektiranja, varstva okolja in raziskovalnega dela. Za podelitev nagrade Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) sta pomembni predvsem visoka kakovost njenega dela in njena strokovna integriteta. Oboje se kaže v njenem angažiranem soustvarjanju slovenske prostorske kulture ter sodelovanju v organih in delovnih telesih ZAPS, Društva za krajinsko arhitekturo Slovenije (DKAS), Društva urbanistov in prostorskih planerjev (DUPPS) ter Društva arhitektov Dolenjske (DAD), kjer je doma in od koder deluje.

Seznam njenih strokovnih dosežkov je dolg in impresiven ter kaže visoko profesionalen in ustvarjalen pristop na raznolikih področjih. Jelka Hudoklin že skoraj 35 let deluje kot načrtovalka in projektantka, revidentka in raziskovalka. V njenem opusu je več kot 170 bibliografskih enot, med katerimi so številni državni in občinski prostorski načrti, občinski izvedbeni načrti, regionalni prostorski akti in programi, primerjalne študije variant prostorskih ureditev, strokovne podlage za državne ter občinske planske in izvedbene akte, strokovne podlage za načrtovanje prostorskega razvoja regij in države, presoje vplivov na okolje, razvojno-raziskovalni in mednarodni projekti s področja urejanja prostora ter tudi projektna dokumentacija s področja krajinske arhitekture.

Za svoje delo je kot vodja projekta prejela nagradi ZAPS zlati svinčnik leta 2007 za državni lokacijski načrt HE Krško in zlati svinčnik letu 2013 za državni prostorski načrt za območje HE Brežice ter nagradi Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja leta 2010 za urbanistični načrt Novega mesta in leta 2015 za regionalno zasnovo prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije.

Jelka Hudoklin je vsestranska in celovita načrtovalska osebnost. Z vso predanostjo v praksi udejanja žlahtno tradicijo ljubljanske šole krajinske arhitekture. Kot soavtorica raziskav o krajinski tipologiji se je v okviru Tipologije kulturnih krajin prva lotila opredeljevanja in raziskovanja izjemnih krajin Slovenije, je soavtorica raziskav o identiteti slovenskih krajin, soustvarjalka Terminološkega slovarja urejanja prostora ter Koncepta Krajinske politike Slovenije. Sodeluje pri uveljavljanju strokovnih standardov dobre prakse urejanja prostora na formalni in neformalni ravni ter še posebno varstva in razvoja krajine na različnih strokovnih dogodkih doma in v tujini. Je aktivna članica stanovskih organizacij (DKAS, DAD, DUPPS), soustanoviteljica skupine Odgovorno do prostora! in članica razširjenega strokovnega sveta ZAPS. Svoje izkušnje in znanje tudi več kot radodarno prenaša na mlajše.

Njena dela in strokovni ugled kažejo izjemno strokovnost in sposobnost resnično spoštljivega in tvornega sodelovanja z zelo raznolikimi akterji. Kot krajinska arhitektka si je za svoje polje delovanja izbrala prostorsko načrtovanje kot tisto področje, na katerem lahko najbolj vpliva na kakovost razvoja in varstva prostora in na katerem je avtorska identiteta posameznika na prvi pogled zabrisana. Vendar se njen osebni, avtorski prispevek kaže v razvijanju strokovnega jezika, v poznavanju in rabi metodoloških in praktičnih rešitev, v njej lastnem načinu sodelovanja in sposobnosti usklajevanja znanja in idej. Kot tak je njen avtorski prispevek vedno naravnan v oblikovanje za okolje, človeka in prostor najboljših možnih rešitev, ki v daljšem časovnem obdobju puščajo jasne in prepoznavne sledi v prostoru.

Opus Jelke Hudoklin je v razponu od oblikovanja idej, strategij, zakonodaje pa vse do realizacij in prostorskih sprememb izjemen, vsestranski in dragocen prispevek h kakovosti prostorskega načrtovanja in naši prostorski kulturi, pri čemer gre še posebej izpostaviti načrtovanje velikih in okoljsko zahtevnih posegov v prostor ter sposobnost prefinjenega in učinkovitega usklajevanja varstvenih in razvojnih interesov. Prav tako je posebnega priznanja vredna njena neomajna strokovna pokončnost pri uveljavljanju javnega interesa v urejanju prostora. Prostorsko načrtovanje in urbanizem sta izrazito skupinsko in s formalnimi procesi zaznamovano delo, avtorska poetika v klasičnem projektantskem smislu tu ni sprejemljiva, avtorska moč se izraža v kompetencah sodelovanja in ustvarjanja sinteznih rešitev. Obojega Jelki Hudoklin ne manjka.
 

Zlati svinčnik za odlično izvedbo

V izbor za strokovne nagrade zlati svinčnik 2020 se je uvrstilo 52 projektov, od tega je komisija v sestavi Mojce Gregorski, Roberta Potokarja, Suzane Simič, prof. Aleša Vodopivca in skrbnice komisje Dunje Šutanovac v ožji izbor uvrstila 16 predlogov.

"Letošnji nabor projektov je za stroko nadvse obetaven, saj zgovorno kaže, da se kvaliteta arhitekture iz leta v leto dviguje in dosega zavidljivo visoko raven. Žal tega ne moremo trditi o področju krajinske arhitekture, saj je prispelo le nekaj manjših projektov, očitna odsotnost naročil pa kaže na zaskrbljujoč odnos do urejanja odprtih površin.
Komisija je  ob vsakem ogledu znova ugotovila, da bi prav vsa izbrana dela lahko povsem upravičeno prejela nagrado zlati svinčnik, saj po arhitekturni zasnovi, kakovosti oblikovanja, obdelavi uporabljenih materialov, dovršenosti detajlov in zahtevnosti izvedbe niso povsem primerljiva le s projekti, ki so prejeli priznanja v preteklih letih, temveč tudi z vidnejšimi arhitekturnimi dosežki v gospodarsko najmočnejših državah sveta. Končni izbor za nagrade je bil zato izredno zahtevna in nehvaležna naloga.
Odlična arhitekturna dela sama postavljajo kriterije umetniške vrednosti. Zato smo se odločili, da bomo nagradili tista dela, ki odstopajo od ustaljenih predstav o sodobni slovenski arhitekturi in so se nas ob obisku zaradi svoje avtentičnosti dotaknila na poseben, povsem oseben način. To niso le vrhunsko oblikovani objekti, ki služijo svojemu namenu, temveč predvsem prostori ali stavbe, ki nam nekaj povedo o življenju, kulturi in resničnosti našega prostora, obenem pa niso le izraz trenutka in modnih trendov, temveč zaradi svoje poetičnosti presegajo dimenzije našega časa." 

Islamski versko kulturni center
Bevk Perović arhitekti: Matija Bevk, Vasa Perović, Christophe Riss

Islamski versko-kulturni center Novozgrajeni islamski versko-kulturni center v Ljubljani govori o simbolni odprtosti slovenskega prostora do drugače verujočih, hkrati pa je njegova arhitektura zasnovana tako, da ni namenjena le pripadnikom islamske veroizpovedi, marveč tudi vsem zunanjim obiskovalcem. Osnovni motiv je namreč odprt javni prostor s ploščadjo, trgom, ki ga določajo trije, v kleti med seboj povezani objekti. Ploščad je razširjen del odprtega prostora, ki je namenjen vhodom v posamezne dele centra, prostoru srečevanja in prostoru vizualnega dojemanja arhitekture. Bela arhitektura centra preseneti s svojim izčiščenim jezikom, v katerem se skrivajo plasti tradicionalnega bosanskega kot tudi otomanskega arhitekturnega izročila, predvsem s svojo miselnostjo in logiko, kjer prevladujeta jasnost linij in geometrijska abstrakcija vzorcev na fasadi, v notranjosti in v tlaku na ploščadi. Princip arabeske v obliki geometrijske mreže poenoti vse tri arhitekturne volumne v enotno kompozicijo, hkrati pa skozi čipko preseva svetloba, čuti se igra senc, iz notranjosti se vidi ven, obratno pa je notranjost za pogled od zunaj zastrta. Kupola je v tradicionalni džamiji poleg minareta drugi najrazpoznavnejši zunanji element, vendar je v primeru ljubljanske džamije simbolno prenesena v notranjost osrednjega prostora v obliki tekstilne modre poloble, ki ustvarja asociacijo na nebesni svod. Tudi tradicionalni elementi notranje opreme so reinterpretirani v sodobnem arhitekturnem jeziku, a še vedno jasno izražajo navezavo na islamsko izročilo.

Pomen islamskega centra je tudi v preoblikovanju degradiranega območja ob železniški progi. Javna funkcija osrednjega trga, ki ga dopolnjuje skrbno načrtovani, v terasah zasnovani park z zelenjem in vodnim elementom, značilnim za zunanje prostore islamskih verskih centrov, bo nedvomno privabljala tako verujoče kot tudi okoliške prebivalce in obiskovalce. Celostna rešitev, ki zajema vse ravni zasnove, od urbanistične in arhitekturne prek oblikovanja notranjosti do grafične podobe, islamski center spreminja v brezčasno arhitekturno delo, ne le v slovenskem, ampak tudi v širšem evropskem in svetovnem merilu.

 

Soba za keramiko
Sanja Premrn

Vstop po kamnitem, relativno ozkem stopnišču starejše stavbe ob Tržaški cesti z ničimer ne nakazuje, da se za vrati stanovanja odpira visok, svetel in čutnih dražljajev poln prostor. Hrup ceste v trenutku zamenjata popolna ustvarjalna tišina in svež vonj po smrekovem gozdu. Interier preseneti z zadržano zasnovo, a hkrati z bogato in senzibilno atmosfero, ki se dotakne prav vsakega obiskovalca, lastnici pa predstavlja izjemno ustvarjalen in navdihujoč prostor za umetniško ustvarjanje.

Soba za keramiko je delovni in razstavni prostor oblikovalke keramike, ki je v svojem poklicu geodetke in v stiku z gradbišči odkrila ustvarjalni izziv preoblikovanja gline v prefinjene keramične izdelke. Njeno delavnico in razstavni del ločuje lahka drsna stena iz platna, ki omogoča delitev funkcij, a hkrati ohranja prostorsko povezanost obeh delov sobe. Osnovna oprema so enostavni in v detajlu premišljeni leseni regali, surove lesene podnice ter lesena delovna miza. Zasnova ne gradi na impresiji oblike, temveč se poigrava s kreiranjem prostorskih in čutnih doživetij. Dvignjeni leseni podij razstavnega dela prikliče izkušnjo japonske čajne hiše, nizka miza in trinogi stol, izdelana po starih načrtih iz etnografskega muzeja, pa sta s svojim unikatnim, a preprostim oblikovanjem glasnika slovenske tradicije. Močan vonj po smrekovem lesu dopolnjujejo zemeljski odtenki glineno kremenčeve barve in vonj po surovi glini, iz katere lastnica oblikuje svoje izdelke. Vsi profili, stiki, napeljave in detajli arhitekturne zasnove so vidni, iskreni v svoji pripovednosti, spoštljivi drug do drugega. Med prenovo odkrite plasti barv se manifestirajo v obliki kroga, ki nas simbolno poveže s preteklim življenjem tega prostora.

Ves uporabljeni les je iz družinskega gozda lastnice, ki so ga bili prisiljeni posekati zaradi nove trase avtoceste. Arhitektka je sušeni smrekov les uporabila kot osnovni material prenove, ki skupaj s kamninami in glino prikliče izkušnjo dotika z naravo. Tišina prostora in vonj lesa zabrišeta prisotnost mestnega vrveža tik pod oknom; obiskovalca potopita v mirno, čutnih zaznav polno doživetje. Ne preseneča, da studio gosti tudi čajne večere in ure joge.

Interier se nas dotakne s svojo enostavno zasnovo, a hkrati emocionalno bogato izkušnjo, kar je še posebno spodbudno v času, ko smo priča številnim prenovam starejših stavb, izvedenim v duhu globalnih trendov. Soba za keramiko je prostor kulture, identitete in brezčasnega oblikovanja, prostor umetnosti in umetnost prostora.

 

Poglobljen oblikovalski studio
Dekleva Gregorič arhitekti: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič

Za slovenski prostor in arhitekturo zadnjih nekaj desetletij je značilna kultura prizidkov, ki se v veliki večini manifestira v prostorsko, oblikovno in ambientalno nekakovostnih dozidavah. Problematika je na terenu še veliko bolj zaskrbljujoča, saj dozidave pogosto uničujejo prostorska razmerja in materialni izraz sicer redke kakovostne arhitekture. Popolno nasprotje tega je poglobljeni oblikovalski studio, izveden kot dozidava stanovanjske hiše iz sedemdesetih let. Dekleva Gregorič arhitekti so z zadržano, a hkrati premišljeno intervencijo ustvarili kakovosten primer na poti k (re)generaciji stanovanjskih sosesk, še posebno v času aktualnosti dela na domu.

Za dozidavo je značilna krajinska intervencija nagnjene, z grmovnicami obrasle površine na mestu nekdanjega vrta. Da se pod zelenim jezikom skriva ustvarjalni studio, nakazuje zgolj ozka, betonska cezura s poliranimi kovinskimi vrati, ki, presenetljivo, ne vodijo v studio, temveč v minimalističen, z japonskim pridihom zasnovan atrij. Atrij je hkrati cezura med dozidavo in hišo, vir svetlobe za nove delovne prostore, za lastnika in uporabnike pa prostor miru in usmerjenega, vedno zanimivega pogleda v nebo. Višinski nivo atrija se skozi zasteklitev napol vkopanega studia prelije v nivo delovnih miz ter tako spaja notranji in zunanji prostor, ustvarjalci pa so ob delu pred zaslonom dobesedno potopljeni v naravo.

Studio je majhen, s premišljeno in dobro izkoriščeno organizacijo prostora; s pomočjo mobilnih omar ga je mogoče spremeniti tudi v manjši razstavni prostor. Sicer minimalistična zasnova je po funkciji kompleksna in po ambientu bogata. Projekt odlikuje tudi natančna izvedba detajlov in unikatnih rešitev, ki sta jih delno izvedla sama lastnika.

Arhitektom je uspelo zasnovati v prostor in okolico vpet objekt, ki je zgleden primer kakovostne kontekstualne arhitekture. Na aktualne prostorske probleme stanovanjskih zidav prejšnjega stoletja so odgovorili z nizom premišljenih in inovativnih rešitev, ki pa so polne nasprotij: dozidava ne povečuje, temveč zmanjšuje, atrij ne ločuje, temveč povezuje, streha ne razkriva, temveč prikriva.

Skoraj neopazna, oblikovno zadržana dozidava je arhitekturni presežek, katerega sporočilnost in poslanstvo presegata marsikatere večje projekte. Sporočata, da dobra arhitektura ni nujno tista, ki se bohoti v svoji obliki in veličini, temveč tista, ki se ji uspe vpeti v prostor – v primeru studia za oblikovalca tako, da je skoraj nevidna.

 

Gozdna vasica Theodosius
Detajl: Marko Lavrenčič

V času ekspanzije glampingov, ki kar tekmujejo, kateri bo zasedel lepši, naravneje ohranjen košček narave, je na gozdnem pobočju nad Vipavsko dolino zrasla mala gozdna vasica Theodosius. Njena umestitev na očem neizpostavljeno lokacijo in oblikovanje sta zadržani, spoštljivi do krajine, ki je njen dom, in še nadgrajujeta naravne danosti, ki tu nikakor niso skromne.

Hiške s prefinjenim oblikovanjem in materiali ter že s samo razmestitvijo prinašajo prostoru novo, posebno vrednost. Posamezne enote se kot spalno-bivalne sobe z velikimi okenskimi stenami odpirajo v gozdno scenerijo in obenem gozd povabijo v sam objekt. Pri tem je še posebno zanimiva hiška s fasado iz ogledal, ki je sama po sebi presenečenje oziroma suspenz, obenem pa reflektira gozdno okolico in s tem povečuje gozdni prostor.

Tudi pri izbiri materialov, konstrukcijski zasnovi in ureditvi komunalne infrastrukture je čutiti angažiranost in predanost arhitekta, kar je dal celotni ureditvi potrebno funkcionalnost in trdnost tudi ob ostrejših vremenskih razmerah, hkrati pa toplino in funkcionalnost po meri uporabnikov. Hiške iz lesa in kortena ter stekla in ogledal so le na videz tipske, v resnici pa unikatne, tako da vsaka na svoj način dopolnjujejo gozdni prostor in strukturo celotne gruče. Poti in elementi drobne urbane opreme so ob tem primerno zadržani, skoraj neopazni.

Arhitekt je skalovito gozdno pobočje premišljeno uporabil za postavitev objektov in minimalistično, skoraj nevidno posegel v relief in vegetacijo ter ustvaril vtis lebdenja posameznih objektov. S tem je omogočil avtentično izkušnjo bivanja, primerljivo s tisto »tam zgoraj – v krošnjah dreves«. Gozdna vegetacija, ki je ohranjena v vseh vertikalnih slojih, in ohranjene posamezne skalne gmote, ki predirajo površinski pokrov, dajejo vasici posebno, dosti več kot le naravno kuliso in osmišljajo celotno ureditev. Vasica je kljub svoji arhitekturni zadržanosti izjemno atraktivna, zato ni naključje, da že privlači številne domače in tuje goste.

Arhitektu je z umestitvijo in oblikovanjem skupine svojstvenih objektov uspelo na pravi lokaciji in v pravem času zgraditi v več pogledih prepričljivo zgodbo, zato si nedvomno zasluži zlati svinčnik.

 

Sveti Urh, Razstava 1941-1945 (prenova mežnarije)
Atelierhitekti: Jurij Kobe, Maja Kovačič

Obeležje spomina na medvojno mučenje v domobranski postojanki na svetem Urhu pri Ljubljani je bilo v petdesetih letih 20. stoletja zaupano arhitektu Borisu Kobetu, ki je poleg obnove cerkve in mežnarije zasnoval spominski krajinski park z monumentalnim spomenikom na jasi sredi gozda. Nadaljevanje njegovega dela in ponovna postavitev spominske razstave sta bili zaupani njegovemu sinu, arhitektu Juretu Kobetu. S soavtorico arhitektko Majo Kovačič sta nekdanje prostore mežnarije, v katerih so se dogajala od oči odmaknjena grozodejstva, obnovila in nadgradila s subtilnimi posegi. Mojstrsko zasnovani in izpeljani detajli zapirajočih mrež sicer odprte lope funkcionalno prekrijejo odprtine med strešnim napuščem in obodnim zidom, hkrati pa jih lahko razumemo kot sloj pajčevine, ki se nabira z leti in prekriva narodov spomin – sloj, ki ga moramo vsake toliko časa odstreti, simbolno odstraniti, da se seznanimo z bolečo resnico.

V vhodni lopi so postavljeni pojasnjevalni panoji, ki s svojo zadržano črno-belo grafiko delujejo umirjeno in nas pripravijo na odhod v kletne prostore, v katerih so mučili jetnike. Obokani prostori so očiščeni, na tleh ostaja prvinska zemlja, v kateri lahko razberemo zapise krvi in potu, temačni prostor pa je osvetljen zgolj z diskretno svetlobo, ki se s tal razliva po neobdelanih kamnitih zidovih. Svetloba skupaj s senco poudarja vtis temačnosti. V obstoječi leseni vratni okvir vstavljena nova kovinska vrata so spremenjena v spominski zapis s fotografijami mučenih in usmrčenih. S svojo velikostjo in nemožnostjo premikanja ali odpiranja nakazujejo brezizhodnost položaja, v katerem so se znašli jetniki.

Tankočutna prenova nekdanje mežnarije in postavitev spominske razstave sta majhno arhitekturno delo, ki pa s svojo zadržano zasnovo, z izredno premišljeno uporabo materialov in oblik, predvsem pa na simbolni ravni bistveno presega svojo materialnost.

Za medije
31. Sedlarjevo srečanje

28.09.2020 10:39

Vabljeni na 31. Sedlarjevo srečanje Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine - načrtovanje in ukrepi, ki bo potekalo v petek, 2. oktobra od 9 - 14.15 ure preko spleta v živo.  

Glede na potek Sedlarjevih srečanj na daljavo letos ne bo običajne kotizacije. Za udeležbo pa je vseeno potrebna prijava >> in plačana znižana članarina DUPPS za leto 2020 oziroma plačilo prispevka (znižane kotizacije) za udeleženca, če ni član DUPPS.

Člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke v klopu B - Teorija in referenčna praksa. 

podrobnosti >>
SKUPINSKI NAKUPI PROGRAMSKE OPREME

26.09.2020 16:15

V dogovoru s proizvajalci in dobavitelji programske opreme ponovno organiziramo skupinske nakupe programov pod ugodnejšemi pogoji.
Podjetje CGS LABS ponuja program AUTOPATH, ki je profesionalna programska rešitev za analizo manevrov vožnje ter analizo poti.

podrobnosti >>
 

Podjetji GRAPHISOFT  in PILON ponovno organizirata akcijo skupinskega nakupa BIM programa za arhitekturno načrtovanje ARCHICAD 24. Akcija se bo zaključila 16. oktobra 2020.

podrobnosti >>
razpisan natečaj za Vodni center Brežice

25.09.2020 18:30

Razpisan je nov javni, projektni natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice.

Občina želi pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena. Cilj natečaja je tudi izbor izdelovalca projektne dokumentacije. Dostopni vodni center bo imel pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi. Izhajamo iz želje po vzpostavitvi Dostopnega vodnega centra Brežice, ki bo zgrajen ob akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice in bo omogočal dostop do športno rekreativnih aktivnosti za vse.

Vabljeni k sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
konferenca ARHIKULT 2020

25.09.2020 18:03

Zavod za promocijo arhitekture vas vabi na dogodek »ARHIKULT 2020«, ki bo 6.oktobra 2020 v dvorani Splendens v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Tema srečanja je Arhitektura in Kultura ter javne površine.

Na dogodku bodo predavatelji predstavili nove standarde, zakonodajo, raziskave in strokovne poglede ter svoja dela. Predstavili bomo pregled obsežnega opusa, ki je nastal v zadnjih letih v segmentu objektov ter zunanjih ureditev. Po inženirsko obarvanem začetku bomo nadaljevali s predstavitvijo izbranih arhitekturnih birojev in njihovih del. Zaključili bomo z okroglo mizo na temo »arhitektura kot jezik«, ki nas razlikuje, povezuje, izobražuje ter s podelitvijo nagrad najboljšim realizacijam.

Arhitekte vabimo, da oddajo svoje predloge realiziranih arhitektur s področja kulturnih objektov in ureditev javnih površin (dela realizirana med leti 2013 – 2020). Več o prijavah projektov >> za nagrado Arhikult 2020.

Člani ZAPS za 1. sklop prejmejo 2 kreditni točki ter za 2. sklop 2 KT. Udeleženci obeh sklopov bodo prejeli skupaj 4 KT. Število slušateljev je zaradi ukrepov letos omejeno na 104, zato pohitite s prijavo  na dogodek >> 


več o programu >> 

več o predavateljih >> 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVO ŽELEZNIŠKO POSTAJO LJUBLJANA - IZJAVA ZAPS

25.09.2020 10:20

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku meseca septembra objavilo razpis za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju postaje Ljubljana.Gre za prvo fazo izgradnje nove železniške postaje.

ZAPS je v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti dolžna spremljati javne razpise na področju projektiranja in opozarjati na nepravilnosti. Na osnovi vseh nam znanih dejstev v zvezi z objavljenim razpisom podajamo izjavo za javnost >>.
Objavljen je predlog sprememb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)

25.09.2020 09:56

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog sprememb Zakona o urejanju prostora >>. Javna razprava je odprta do 24.10.2020, predlog zakona je možno komentirati na zgornji povezavi.

Člani ZAPS lahko svoje pripombe do dne 10.10.2020 oddate tudi zbornici na naslov zakonodaja@zaps.si - združene in usklajene pripombe bomo ob koncu javne razprave posredovali na MOP.
Festival odprte hiše 2020

24.09.2020 14:02

Vabljeni na enajsti festival Odprte hiše Slovenije, ki se bo odvil med 25. in 27. septembrom 2020. Celoten program projektov, ki bodo predstavljeni na letošnjem festivalu, najdete na spletni strani OHS. Prijave >> na posamezne oglede so že odprte. Ne zamudite!


Na ogled bo več kot 90 zasebnih in javnih objektov ter prostorskih ureditev, ki jih je med prijavljenimi izbrala strokovna žirija. Tema letošnjega festivala je »Arhitektura za prihodnje generacije«. Obiskovalci si bodo v sklopu festivala v Ljubljani lahko ogledali tudi gradbišče prenove Cukrarne, kjer bodo pobliže spoznali delo na gradbišču in konstrukcijske posebnosti projekta. Na ogled javnosti bo svoja vrata odprla poslovna stavba Zavarovalnice Triglav na Miklošičevi ulici v Ljubljani, ki predstavlja pomembno Plečnikovo arhitekturno dediščino. Prav tako pa si bo mogoče ogledati tudi prvo virtualno predstavitev stavbe novega Centra znanosti (MIZŠ). Obiskovalci se bodo preko aplikacije, ki spodbuja k aktivnemu raziskovanju grajenega prostora na zanimiv in sodoben način, spoznali s ključnimi prostori in arhitekturnimi značilnostmi predvidenega objekta. Pred ogledom si lahko naložite aplikacijo na svoj telefon in raziskujete prihodnost v Centru znanosti. Aplikacija je dostopna na povezavah: iOS >>, Android >>
 


Vsi arhitekti prejmete za udeležbo na festivalu 1 kreditno točko.

Tudi letos bomo skupaj z obiskovalci in zainteresirano javnostjo podelili nagrado OHS AWARD za najboljšo stavbo in zunanjo ureditev. Glasovanje po potekalo od 15. 9. do 27. 9. 2020 na spletni strani OHS >>.

Vabljeni k ogledom in glasovanju!
Zaključen natečaj za urbano rekonstrukcijo Trga Evrope / Piazza Transalpina

19.09.2020 15:03

Mestna občina Nova Gorica in občina Gorizia sta, v sodelovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Gorica EZTS GO, in pod okriljem Mednarodne zveze arhitektov UIA, organizirali in izpeljali Mednarodni arhitekturni natečaj za idejni rešitev urbane rekonstrukcije Trga Evrope / Piazza Transalpina (z objektom EpiCenter), v okviru kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.
Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italija).
Predlogi ZAPS za spremembe gradbenega zakona

16.09.2020 10:42

ZAPS je v okviru javne razprave na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pripombe in predloge za spremembe gradbenega zakona. Pri pripravi pripomb smo intenzivno sodelovali tudi z IZS. Po dogovoru je vsaka zbornica pripravila svoj končen predlog, v predlogu druge zbornice pa označila tiste dele, ki jih podpira tudi sama. Na ZAPS smo ob tem pripravili še predlog informativne tabele obveznosti pri gradnji objektov. Objavljamo vse tri dokumente.


GZ-1: Predlogi ZAPS (s komentarji IZS) >>
GZ-1: Predlogi IZS (s komentarji ZAPS) >>
GZ-1: Predlog tabele obveznosti (ZAPS) >>
Zlati grb mesta Maribor za leto 2020 v roke krajinskemu arhitektu Niku Staretu

16.09.2020 10:21

Mariborska občina bo na oktobrski svečanosti ob prazniku mestne občine podelila Zlati grb mesta Maribor, ki ga letos prejme mag. Niko Stare, za dolgoletno delo na področju krajinske arhitekture in urbanističnega načrtovanja, za učinkovit, sodoben in trajnostni razvoj mesta. Pobudo za nagrado sta podala Regijski odbor Maribor Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Društvo arhitektov Maribor. Svečana podelitev bo predvidoma 20. oktobra 2020.

Nagrajencu iskreno čestitamo!
Program projektov eProstor - eNovice št. 12

15.09.2020 17:16

Izšla je nova številka eNovice projekta Program projektov eProstor. Do vsebine lahko dostopate na spodnji povezavi.

eNovice št.12 >>
razpisan natečaj za urbano prenovo medicinskega območja Vodmat

14.09.2020 19:06

Zavod RS za Transfuzijsko medicino v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisujeta javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbano prenovo medicinskega območja Vodmat.

Predmet natečaja je razmestitev, oblikovanje in funkcionalne usmeritve za novo predvideno stavbo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, novih objektov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z ter objekta druge faze Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, oblikovanje in funkcionalna zasnova pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, dovozi, manipulacija), predvsem pa javnih odprtih površin pred vhodi v predvidene stavbe v ožjem natečajnem območju ob upoštevanju funkcionalnih povezav in predlaganih ureditev v širšem prostoru.

Vabljeni k sodelovanju!
 

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
razpisan natečaj za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru

14.09.2020 10:51

Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala nov odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru.

Natečaj ima dva cilja:
- pridobiti najprimernejšo idejno urbanistično zasnova natečajnega območja z umestitvijo objekta Zdravstvene postaje Tezno z lekarno ter Četrtnega centra Tezno na natečajno območje obdelave.
- pridobiti najprimernejšo idejno arhitekturno zasnovo objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru, ki bo zagotovila nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti in prostore lekarne, v skladu s Programsko nalogo, ki sta jo posredovala ZDM in Mariborske lekarne.

Vabljeni h kreativnemu sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Razstava natečajnih rešitev za zdravstveno postajo Tabor v Mariboru

09.09.2020 14:07

Vabimo vas na razstavo natečajnih rešitev odprtega, enostopenjskega natečaja za novo zdravstveno postajo Tabor v Mariboru. Razstava bo na ogled do 23. septembra 2020, od ponedeljka do petka med 10-13 in 16-18 uro v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
Z veseljem vas pričakujemo! 

SHARE Ljubljana 2020

04.09.2020 14:21

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in SHARE Architects z veseljem objavljata dogodek Mednarodnega foruma za arhitekturo in inženiring, SHARE Ljubljana 2020. Konferenca bo potekala 22. septembra 2020 v okviru novega hibridnega koncepta, ki bo v času pandemije združil konferenco v živo v hotelu Intercontinental z virtualnimi vsebinami.


SHARE Forum za prihodnost

Dogodek se bo osredotočil na nekaj glavnih tem: napredek v oblikovanju, nove gradbene tehnologije in novi materiali; Transformativni premiki v oblikovanju domov in pisarn, prihodnost urbanega življenja, prihodnost funkcionalnih, trajnostnih in cenovno dostopnih fasad.
Med glavnimi govorci bodo Sonja Radovic, Jan Knikker, Maurizio Meossi, Jeremy Edmiston, Dean Lah, Kerem Yazgan, Begum Yazgan, Martin Knuijt.

Za člane ZAPS je ob registraciji na voljo brezplačen dostop do vsebin, ki vključujejo predavanja v živo, okrogle mize in delavnice (več kot 10 ur visokokakovostnih vsebin), priložnost za vprašanja in odgovore v živo, dostop do posnetkov, video posnetkov in diapozitivov po dogodku, neposredno komuniciranje z drugimi udeleženci, dostop do virtualne razstavne dvorane in izmenjavo vizitk.
Dogodek je akreditiran z dvema kreditnima točkama v sklopu B.

Za brezplačen dostop do vsebin je potrebna registracija >> v Skupnost SHARE, ki vam naknadno posreduje povezavo do virtualnega dogodka. Za ogled dogodka je potrebno prenesti uradno aplikacijo dogodka na svoje namizje ali mobilni telefon. Če ste že registrirani, lahko aplikacijo prenesete s te povezave >> 

 

SHARE Future Projects Awards 2020

Vabimo vas, da do 12.septembra na razpis prijavite svoja najnovejša dela, ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali so v fazi izgradnje, vendar še niso dokončana. Vabljeni, da izkoristite možnost promocije v mednarodnem prostoru.

Projekte lahko prijavite v eno ali več kategorij:
1. Javna arhitektura
2. Trgovina in pisarne / prenova v arhitekturi / industrija
3. Stanovanjska arhitektura
4. Gostinstvo in interier


več informacij >>
 
POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI PLAČLJIVIH STANDARDOV

02.09.2020 12:16

ZAPS je na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti določb Zakona o standardizaciji (ZSta-1), ki po našem mnenju kršijo ustavno načelo zagotavljanja dostopnosti do predpisov (154. člen Ustave RS), načelo pravne države in z njo povezane pravne varnosti (2. člen Ustave RS). Po stališču ZAPS standardi, katerih uporaba je določena za obvezno po gradbeni in z njo povezani zakonodaji, vse dokler niso javno objavljeni kot vsi drugi predpisi, ne morejo zavezovati kot obvezni.

S tem nadaljujemo s prizadevanji za spremembo sedanje ureditve, po kateri obvezni standardi niso javno objavljeni in po kateri so javnosti le navidezno prosto dostopni (le za branje v čitalnici SIST po predhodni najavi in le ob sredah med 8.00 in 12.00 uro), sicer pa jih je potrebno kupiti. Ustavno sodišče je zadevi dodelilo številko U-I-354/20-3.

Pri opravljanju poklicnih nalog je do morebitne odločitve ustavnega sodišča potrebno še naprej upoštevati veljavno zakonodajo in standarde, katerih uporaba je predpisana.


pobuda za oceno ustavnosti >>
Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji

01.09.2020 18:32

Ministrstvo za okolje in prostor organizira v torek, 15. 9. 2020, ob 9h, konferenco o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji. Potekala bo preko platforme Zoom

Konferenca je prednostno namenjena inšpektorjem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne gradnje ter predstavnikom občin in drugim investitorjem objektov v javni rabi.

Število udeležencev je omejeno. Potrebna je prijava, najkasneje do 7. septembra oz. do zapolnitve mest.
Kotizacije ni. Člani ZAPS za udeležbo na izobraževanju prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B - Teorija in referenčna praksa. 


program konference >>
 
Pripravljalni seminar za strokovni izpit

28.08.2020 13:24

ZAPS organizira pripravljalni seminar pred jesenskim rokom za strokovni izpit, s poudarkom na novi gradbeni zakonodaji (GZ, ZAID, ZUreP-2) in pripravi OPPN, ki bo potekal od ponedeljka 7. 9. do srede 9. 9. 2020 od 9.00 in do 15.00 / 16.00 ure. Odločitev glede izvedbe seminarja v predavalnici v Ljubljani ali na daljavo bo objavljena naknadno. Prosimo za razumevanje.

program seminarja >>

Udeležba na seminarju ni pogoj za pristop k opravljanju strokovnega izpita, je pa priporočljiva. Za seminar je predvidena kotizacija.
- za kandidate za izpit in za člane ZAPS znaša kotizacija za vse tri dni 240,00 € z ddv, za 2 dni 160,00 € z ddv ter za enodnevno udeležbo 100,00 € z ddv,
- za člane IZS znaša kotizacija za udeležbo na tridnevnem seminarju 300,00 € z ddv, na dvodnevnem 200,00 € z ddv ter za enodnevno udeležbo 125,00 € z ddv,
- za druge zainteresirane znaša kotizacija za vse tri dni 360,00 € z ddv, za 2 dni 240,00 € z ddv ter za enodnevno udeležbo 150,00 € z ddv.

Prijave sprejemamo do četrtka, 3. 9. do 16. ure, prijavo pošljite na e-naslov andreja.divjak@zaps.si. Prednost pri prijavi imajo kandidatke in kandidati prijavljeni na novembrski termin ustnega izpita.
NOMINACIJE ZA NAGRADO MIES VAN DER ROHE 2021

26.08.2020 14:57

ZAPS je imenovala pet realizacij, ki so se uvrstile v nacionalni izbor za nagrado Mies van der Rohe 2021. Izbor del je bil opravljen izmed Plečnikovih priznanj in Zlatih svinčnikov preteklih dveh let. Za priznanja se bodo v mednarodni konkurenci potegovali:

Bevk Perović arhitekti, Islamski versko-kulturni center v Ljubljani, 2020 >> 
Atelier arhitekti, Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta, 2019 >> 
Scapelab, Tehnološko središče Eles, faza 1, Beričevo, 2019 >> 
Ofis, Prenova konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, 2019 >> 
Air_Marjan Zupanc, Velodrom in atletska dvorana, Novo mesto, 2019 >> 

Nominiranim arhitekturam želimo veliko sreče pred mednarodno žirijo!
Obvestilo članom glede sodbe Upravnega sodišča št. I U 254/2020-9

24.08.2020 19:47

Sodba Upravnega sodišča RS št. I U 254/2020-9 ima pomemben vpliv na prakso umeščanja objektov z znatnimi vplivi na okolje v prostor. Pri umeščanju takšnih prostorskih posegov mora biti vplivno območje posega opredeljeno pravilno, pri čemer je potrebno vključiti ves predel, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi. Oseba, ki na takšnem območju stalno prebiva, ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, sme sodelovati v procesu izdaje okoljevarstvenega soglasja, pri čemer mora imeti možnost, da se v njem izreče o omilitvenih ukrepih, predvidenih za načrtovani poseg. Pri tem je potrebno upoštevati vse relevantne okoljevarstvene predpise, vključno z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Direktiva), katero Sodišče Evropske unije smatra za dovolj natančno in brezpogojno, da jo morajo nosilci umeščanja posegov v prostor na območju Evropske unije pri zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje upoštevati.


obvestilo članom glede sodbe Upravnega sodišča št. I U 254/2020-9 >>

sodba Upravnega sodišča št. I U 254/2020-9 >>
Obvestilo članom glede odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-151/15-13

24.08.2020 19:41

Člane zbornice obveščamo o novi Odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-151/15-13), ki ima tako kot Odločba št. U-I-139/15-16, o kateri smo člane ZAPS v mesecu juniju letos že obvestili, pomemben vpliv na prakso spreminjanja namenske rabe prostora iz zazidljive v nezazidljivo. V njej je ponovno poudarjena potreba po dovolj skrbnem tehtanju javnega in zasebnega interesa. Pri takšni spremembi namenske rabe prostora ni dovolj, da ima občina za to razumen razlog. Za spremembo je potrebno pripraviti kvalitetne strokovne podlage, s katerimi je možno poseg v zasebno lastnino dovolj trdno utemeljiti in dokazati sorazmernost med javno in zasebno koristjo. Pri tem je potrebno tudi ves čas sodelovati z lastniki zemljišča, ki se jim bo spremenila namenska raba prostora iz zazidljive v nezazidljivo, in državnimi nosilci urejanja prostora, ki s sprejetjem smernic in mnenj zagotavljajo spoštovanje zahtev predpisov s posameznih področij.


obvestilo članom glede odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-151/15-13 >>

odločba Ustavnega sodišča št. U-I-151/15-13 >>
Enajsti festival OHS

20.08.2020 08:47

Med 25. in 27. septembrom 2020 bo potekal enajsti festival Odprte hiše Slovenije. Na ogled bo več kot 80 zasebnih in javnih objektov ter prostorskih ureditev, ki jih je med prijavljenimi izbrala strokovna žirija. Predstavljeni projekti prikazujejo najkakovostnejšo arhitekturno produkcijo zadnjih nekaj let. Na ogled pa bodo odprti tudi nekateri starejši objekti, ki s svojo pojavnostjo in družbeno vlogo pomembno prispevajo k oblikovanju slovenske arhitekturne krajine.

V letošnjem letu je večji poudarek namenjen javnim in izobraževalnim objektom, ki nakazujejo da se znova vse več investicij vlaga v urejanje skupnega prostora. Predstavili bomo tudi nekaj nagrajenih objektov in zunanjih ureditev. Celoten program projektov, ki bodo predstavljeni na letošnjem festivalu, najdete na spletni strani OHS >>.
Podaljšana javna razprava o predlogu spremembe Gradbenega zakona

19.08.2020 09:40

Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali skupen dopis ZAPS in IZS s prošnjo za podaljšanje javne razprave o predlogu spremembe Gradbenega zakona, saj bi sicer ta v celoti potekala v času dopustov. MOP je javno razpravo podaljšal za deset dni, do 10.9.2020.

podrobnosti >>
Razstava natečajnih rešitev za vrtec v Bohinjski Bistrici

18.08.2020 12:33

Vabimo vas na otvoritev razstave natečajnih rešitev javnega, enostopenjskega, projektnega natečaja za nov vrtec v Bohinjski Bistrici. Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 24.8.2020 ob 18.00 uri, v domu Joža Ažmana, Triglavska cesta 16, Bohinjska Bistrica. Razstava bo na ogled do 18. septembra 2020, od ponedeljka do petka med 8-20 uro.
Z veseljem vas pričakujemo!


vabilo >>
Zaključen natečaj za zdravstveno postajo Tabor v Mariboru

03.08.2020 11:04

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Zdravstveno postajo Tabor v Mariboru je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh., David Mišič univ. dipl. inž. arh., Žiga Kreševič univ. dipl. inž.arh., Sašo Žolek mag. inž. arh., Goran Piršić dipl. inž. arh. (UN), Davor Fistrič dipl. inž. arh. (UN)


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
 
Objavljen je predlog sprememb Gradbenega zakona

03.08.2020 00:43

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog sprememb Gradbenega zakona >>

Javna razprava je odprta do 31.8.2020, predlog zakona je možno komentirati na zgornji povezavi. Člani ZAPS lahko svoje pripombe do dne 20.8.2020 oddate tudi zbornici na naslov zakonodaja@zaps.si - združene in usklajene pripombe bomo ob koncu javne razprave posredovali na MOP. Pri pripravi pripomb bomo sodelovali tudi z IZS.
Sprememba uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje

02.08.2020 10:46

Vlada RS je sprejela spremembo uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Sprememba dviguje prag za uvedbo predhodnega postopka. Kot pojasnjuje MOP, je cilj sprememb pospešitev upravnih postopkov - število posegov, za katere bo potrebno izvesti predhodni postopek, naj bi se zmanjšalo za dobro polovico.

Sprememba je objavljena v uradnem listu >> 
RAZPISAN NATEČAJ ZA URBANIZEM ROŠKA

29.07.2020 10:17

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisalo natečaj za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t. i. območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Objavljen je predlog sprememb Stanovanjskega zakona

24.07.2020 14:30

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog sprememb Stanovanjskega zakona >> 


Javna razprava je odprta do 20.8.2020, predlog zakona je možno komentirati na zgornji povezavi. Člani ZAPS lahko svoje pripombe do dne 10.8.2020 oddate tudi zbornici na naslov zakonodaja@zaps.si - združene in usklajene pripombe bomo ob koncu javne razprave posredovali na MOP.
Zaključen natečaj za stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu

16.07.2020 10:58

Dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o.: Urban Petranovič, univ. dipl. inž. arh., Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh., Aleksi Vičič, mag. inž. arh., Astrid Magajna, štud. arh., Urša Gantar, mag. inž. arh., Tinka Dolinar, abs. arh. 


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
 
Ustavno sodišče zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov

16.07.2020 10:52

Ustavno sodišče je zadržalo gradbeni del drugega svežnja vladnih ukrepov, ki pomeni začasno prenehanje izvajanja nekaterih spornih določb Gradbenega zakona, sprejetih v okviru izrednih ukrepov v času epidemije COVID-19. Tri nevladne organizacije so z okoljsko pravnico Senko Šifkovič Vrbica sprožile postopek na Ustavnem sodišču o presoji ustavnosti brez javne razprave ter povezave zaradi pandemije sprejetih določb in dosegle prvi pomemben uspeh v procesu oporekanja spornim spremembam GZ. Spremembe sprejete v seriji ukrepov v času pandemije so omogočale, da bi se v Sloveniji lahko začelo graditi brez pravnomočnega GD in omejilo pravico sodelovanja nevladnim organizacijam v postopkih odločanja. Gre za prvi pomemben uspeh pri ohranjanju varovalk posegov v prostor, ki lahko povzročijo za okolje in naravo težko popravljive posledice.
Nagrada Europa Nostra

08.07.2020 15:05

Europa Nostra od leta 2002 organizira nagrade European Heritage Awards, namenjene spodbujanju najboljših praks na področju ohranjanja dediščine, upravljanju, raziskavam, izobraževanju in komunikaciji. Na ta način prispevajo k večjemu javnemu prepoznavanju kulturne dediščine kot strateškega vira za evropsko družbo in gospodarstvo.

Vsako leto je podeljenih do 30 izjemnih dediščinskih dosežkov iz vseh delov Evrope. Do štirje projekti so izbrani za dobitnike Grand Prix, eden pa prejme nagrado Public Choice, izbrano v spletni anketi. Vsi nagrajenci prejmejo potrdilo in plaketo. Nagrajenci najvišje kategorije, Grand Prix, prejmejo tudi po 10.000 EUR.

Strokovne žirije, ki jih sestavljajo neodvisni strokovnjaki, ocenjujejo prijave in v štirih kategorijah izberejo zmagovalce.
1. Ohranjanje
Izjemni dosežki na področju ohranjanja, izboljšanja in prilagajanja novim načinom uporabe kulturne dediščine.
2. Raziskave
Izjemni raziskovalni projekti in projekti prenosa znanja, ki vodijo do oprijemljivih učinkov na ohranjanje in povečanje kulturne dediščine v Evropi.
3. Dejavnosti posameznikov ali organizacij
Odprto za posameznike ali organizacije, katerih prispevki v daljšem časovnem obdobju kažejo odličnost na področju varovanja, ohranjanja in povečanja kulturne dediščine v Evropi
4. Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje
Izjemne pobude, povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem na področju opredmetene in / ali nesnovne kulturne dediščine, za spodbujanje in / ali prispevanje k trajnostnemu razvoju okolja.

Rok za prijavo je 1. oktober 2020 (datum pošiljanja).


prijava >>
Zaključen natečaj za vrtec v Bohinjski Bistrici

03.07.2020 17:09

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec v Bohinjski Bistrici je zaključen. Znižano prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Ana Jerman, abs. arh., Janja Šušnjar, mag. inž. arh., Sofia Romero Guerra – Nozaleda, M. Arch., Miguel Sotos Fernandez – Zuniga, M. Arch., Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh. in Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh.


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
 
Razstava natečajnih rešitev za Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za farmacijo

03.07.2020 13:00

Vabimo vas na razstavo natečajnih rešitev za nova objekta Fakultete za farmacijo in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Razstava bo na ogled do 15. julija 2020, od torka do nedelje med 10-18 uro, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7, Ljubljana.

 Apel ministrstvu za brezplačen dostop do obveznih standardov

02.07.2020 13:06

Po mnenju ZAPS je ureditev, po kateri obvezni standardi niso brezplačni in prosto dostopni, v nasprotju z ustavo. Zato smo na MOP poslali apel za vzpostavitev prostega dostopa do obveznih standardov na področju graditve objektov z obširno razlago neustavnosti sedanje ureditve.


apel >>
ZNIŽANO ŠTEVILO TOČK SPU ZA LETO 2020

01.07.2020 13:47

ZAPS je za leto 2020 zaradi epidemije Covid-19 znižala število potrebnih kreditnih točk stalnega poklicnega usposabljanja iz 6 kreditnih točk na 3 kreditne točke. Umaknjena je tudi obveza pridobivanja kreditnih točk iz najmanj dveh različnih vsebinskih sklopov - člani lahko letos vse kreditne točke SPU pridobite iz istega vsebinskega sklopa.


podrobnosti >>
Program projektov eProstor - eNovice št. 11

30.06.2020 12:29

Izšla je nova številka eNovice projekta Program projektov eProstor. Do vsebine lahko dostopate na spodnji povezavi.


eNovice št.11 >>
razstava Plečnikovih odličij 2020

29.06.2020 12:59

Razstava nagrajenih in nominiranih del za Plečnikova odličja 2020  letos prvič poteka v javnem prostoru. Na ogled bo v galeriji na prostem mesta Ljubljana, na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici, od 22. 6. do 1. 7.2020. 

V ponedeljek, 29. junija, bodo ob 19. uri nagrajeni avtorji in žirija pripravili voden ogled po razstavi.
 Obvestilo članom glede odločbe Ustavnega sodišča

29.06.2020 12:45

Ustavno sodišče RS je 23. aprila 2020 sprejelo odločitev, da je OPN Občine Bled v delu, ki spreminja namensko rabo zemljišča v privatni lasti iz stavbnega v kmetijsko, v neskladju z Ustavo RS. V javnosti in tudi med člani ZAPS so se pojavile interpretacije te odločitve, po katerih občine zazidljivih zemljišč odslej ne bodo več smele spreminjati v kmetijska brez soglasja njihovih lastnikov. Te interpretacije ne držijo, zato v prilogi podajamo razlago odločbe Ustavnega sodišča.


obvestilo članom glede sodbe Upravnega sodišča št. U-I-139/15-16 >> 
odločba Upravnega sodišča št. U-I-139/15-16 >>
 
Plečnikova odličja 2020

22.06.2020 18:00

 

Plečnikova nagrada 2020 - Islamski versko-kulturni center v Ljubljani; avtorji: Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss

Strokovna komisija je soglasno podelila Plečnikovo nagrado in tri Plečnikove medalje.
Plečnikovo nagrado prejmejo Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss za Islamski versko-kulturni center v Ljubljani.

Plečnikovo medaljo
za realizacijo prejmeta Rok Žnidaršič in Žiga Ravnikar za Telovadnico Osnovne šole Vižmarje Brod, za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike Tomaž Vuga za knjigo Projekt: Nova Gorica, za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture Matevž Vidmar Čelik za vodenje Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter uveljavitev muzeja v mednarodni arhitekturni skupnosti.

Podeljeni sta bili dve študentski Plečnikovi priznanji, ki ju prejmeta Vid Žnidaršič za magistrsko delo Drama! (začasna) in Valentin Tribušon Ovsenik za magistrsko delo Fužinska Copacabana.

Izbor Plečnikovih odličij 2020 je pripravila strokovna komisija, ki so jo sestavljali arhitektka in profesorica Tina Gregorič, arhitekt in arhitekturni kritik Andrej Hrausky, filozofinja Mateja Kurir, arhitekt Aleksander Lužnik in krajinska arhitektka Ana Tepina.

Razstava nagrajenih in nominiranih del za Plečnikova odličija 2020 bo letos prvič potekala v javnem prostoru, in sicer bo na ogled v galeriji na prostem mesta na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici od 22. 6. do 1. 7.2020.
V ponedeljek, 29. junija, bodo ob 19. uri nagrajeni avtorji in žirija pripravili voden ogled po razstavi.

Iskrene čestitke nagrajencem!


več v končnem poročilu žirije >>
PRENOVA HOTELA BRDO - IZJAVA ZAPS

22.06.2020 12:08

V medijih je v zadnjih tednih izpostavljena problematika spornega naročila izdelave projektne dokumentacije za načrtovano prenovo hotela Brdo. ZAPS je v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti dolžna spremljati javne razpise na področju projektiranja in opozarjati na nepravilnosti. Na vsa nam znana dejstva v zvezi z oddajo naročila podajamo izjavo za javnost.


izjava >>
Zlati red za zasluge v roke Borisu Podrecci

18.06.2020 11:09

Arhitektu Borisu Podrecci, častnemu članu ZAPS, je predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači vročil Zlati red za zasluge. Državno odlikovanje je izraz spoštovanja in zahvala slovenskega naroda izjemnemu ustvarjalcu. Odlikovanje je prejel za izstopajoče arhitekturno ustvarjanje v mednarodnem prostoru. Spoštovanemu kolegu ob prejemu visokega priznanja iskreno čestitamo.


več >> 
ŽENSKE V ARHITEKTURI

17.06.2020 14:35

Na ZAPS je bila ustanovljena delovna skupina Ženske v arhitekturi, na pobudo kolegic iz Kammer der ZiviltechnikerInnen f. Steiermark und Kärnten iz Avstrije. Skupina je tudi del Women in Architecture v okviru ACE (Architects' Council of Europe), od novembra 2019 pa kot partnerska organizacija pri projektu Erasmus+ z naslovom Yes, we plan!.

Posvečale se bodo arhitekturnemu poklicu kot celoti in ne zgolj podpori ženskam v stroki. Cilj delovne skupine je sprožiti spremembe z raziskavo trenutnega stanja, s pripravo predlogov za usposabljanja v sklopu ZAPS ter z ozaveščanjem in vzpostavitvijo dialoga v strokovni ter širši javnosti.
Vabimo vas, da Ženske v arhitekturi spremljate na naših spletnih straneh in drugih komunikacijskih kanalih.
Predlogi za spremembo GZ

18.05.2020 13:42

Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje nov sveženj sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora. V okviru njegove priprave je zbornica na ministrstvo naslovila svoj predlog sprememb Gradbenega zakona.

 konferenca ARHIKULT se prestavlja na 13. oktober

08.05.2020 10:24

Obveščamo vas, da se strokovna konferenca Arhikult skladno s še vedno aktualno »Uredbo o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih« ponovno prestavlja na kasnejši datum. Odvila se bo 13.oktobra 2020 od 8h -19h v dvorani Splendens, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Skladno z odlogom konference se podaljša tudi rok oddaje projektov za nagrado Arhikult, letos iz segmenta Kulture ter Ureditev javnih površin. Vabljeni h kandidaturi!
Spremljajte osvežene novosti na spletni stranii Arhikult.Stališče ZAPS do ZIUZEOP

30.04.2020 14:40

Državni zbor je na predlog vlade sprejel drugi sveženj ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 in njenih posledic, v okviru katerih so tudi spremembe postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj (100. člen ZIUZEOP).

 
Zbornica je na vlado RS in ministrstvo za okolje in prostor poslala dopis s stališčem glede sprememb postopkov.
 Pripombe ZAPS na SPRS 2050

17.04.2020 00:23

ZAPS je v okviru javne razprave na Ministrstvo za okolje in prostor poslal strokovne pripombe na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050). Pripombe sta ločeno pripravili matična sekcija prostorskih načrtovalcev in matična sekcija krajinskih arhitektov.

SPRS 2050 >>
pripombe ZAPS-MSPN >>
pripombe ZAPS-MSKA (strategija) >>
pripombe ZAPS-MSKA (okoljsko poročilo) >>
Zaključen natečaj za MINIPLEKS MESTNEGA KINA

16.04.2020 20:53

Natečaj za Minipleks mestnega kina je zaključen. Prvo nagrado >>  je prejela ekipa avtorjev: mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Tomaž Ebenšpanger, univ.dipl.inž.arh., Boštjan Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Aleš Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Anja Mencinger, abs.arh., Nik Solina, abs.arh., Lovre Mohorič, štud.arh..


Vabljeni na ogled spletne razstave vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!

 
ZAKLJUČEN NATEČAJ ZA BAZENSKI KOMPLEKS V ČEŠČI VASI

16.04.2020 20:00

Natečaj za Bazenski kompleks v Češči vasi je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev Deana Laha in Milana Tomca. 


Vabljeni na ogled spletne razstave vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
 
Razstava natečajnih rešitev za Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za farmacijo

16.04.2020 13:34

Vabimo vas k ogledu spletne razstave natečajnih rešitev javnega, dvostopenjskega (urbanističnega in arhitekturnega) natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

1. faza urbanizem >>
2. faza arhitektura: Fakulteta za strojništvo >>
2. faza arhitektura: Fakulteta za farmacijo >>

Ko bodo razmere dopuščale, bo razstava izvedena tudi v fizični obliki.

Čestitamo zmagovalcem posameznih sklopov natečaja in naročnikom!
POROČILO O DELU ZAPS V LETU 2019

10.04.2020 15:25

Objavljamo poročilo o delu ZAPS v letu 2019 >>

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je dolžna delovati v javnem interesu in interesu stroke ter ob tem zastopati poklicne, socialne in gospodarske interese naših članov. Upamo, da ste člani z delom zbornice zadovoljni!ZNIŽANA ČLANARINA ZA LETO 2020

10.04.2020 15:05

Člane obveščamo, da smo kot pomoč v času epidemije Covid-19 predvideli izredno znižanje članarine za leto 2020. Članarina bo za člane z aktivnim poklicnim statusom znašala 236€ (namesto 315€), za člane s poklicnim statusom v mirovanju pa 75€ (namesto 100€).
Interventni ukrepi - podrobnejša pojasnila in opozorilo FURS

08.04.2020 18:00

FURS je na svoji spletni strani dne 7.4.2020 objavil spletno brošuro Interventni ukrepi - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa s koristnimi podrobnejšimi informacijami v zvezi s sprejetimi interventnimi ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa. 

več >>

 
FURS na svoji spletni strani še opozarja, da je uveljavljanje izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka po ZIUZEOP vezano na pravočasno plačilo akontacije dohodnine, ki zapade v plačilo na dan 10.4.2020, to je na dan, ko banke in hranilnice ne bodo izvajale medbančnega prometa. Zato svetujejo izpolnitev te obveznosti že dan pred tem, to je dne 9.4.2020.Pomembne informacije v povezavi s COVID-19

06.04.2020 18:51

Informacije o sprejetih predpisih  v času interventnih ukrepov in splošna navodila za urejanje pravnih zadev pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti bomo objavljali na spletni strani ZAPS, v zavihku Strokovna pomoč, v rubriki COVID19 >>, in sicer po naslednjih temah, ki jih bomo po potrebi dopolnjevali:

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti projektantov v času epidemije COVID19 >>
Pomembnejši interventni predpisi z bistvenimi poudarki >>
Vodenje postopka občinskih prostorskih aktov v času COVID19 >>
Med nujnimi zadevami tudi izdajanje gradbenih dovoljenj

06.04.2020 18:00

Kljub razmeram zaradi epidemije Covid-19, mora državna uprava nadaljevati z delom. Nujne zadeve, ko se tek rokov ne prekine, opredeljuje tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Glede na namen te določbe med nujne zadeve lahko med drugimi štejemo tudi izdajanje gradbenih dovoljenj.
 Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti projektantov v času epidemije COVID-19

03.04.2020 22:18

V času epidemije COVID-19 je zaradi okoliščin, povezanih z ukrepi za njeno zajezitev, zelo oteženo delo projektantskih ekip in marsikatero projektantsko podjetje ne bo zmožno izpolniti vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z naročniki – predvsem spoštovanje dogovorjenih rokov za dokončanje izdelave posameznih faz projektne dokumentacije. Projektantom podajamo nekaj informacij, ki bi lahko služile kot pomoč pri sprejemu odločitev, kako ravnati v takšnem primeru.

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti projektantov v času epidemije COVID19 >>
Vodenje postopka občinskih prostorskih aktov v času koronavirusa

01.04.2020 12:17

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je na vse občine in ZAPS naslovilo dokument s priporočili in navodili, kako naj občine v času izrednih razmer vodijo postopke sprejemanja občinskih prostorskih aktov.

podrobnosti >>
Natečaji v času Covid-19

23.03.2020 19:09

V prihodnjih dneh bomo na ZAPS razpisali nekaj novih natečajev. Navkljub izrednim razmeram si prizadevamo, da natečajna dejavnost poteka še naprej in kar se da tekoče, predvsem pa varno, brez osebnih stikov: 

- Delovanje pisarne ZAPS in natečajne službe je preusmerjeno na splet;
- Za tekoče natečaje smo zagotovili možnost spletne oddaje; 
- Oddaja novih natečajev bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje;
- Delo ocenjevalnih komisij bo potekalo preko internetnih video konferenc;  
- Razstave rezultatov natečajnih elaboratov bomo objavljali na naši spletni strani.
 
Z nadaljevanjem natečajne dejavnosti želimo našim članom omogočiti, da kljub morebitni začasni ustavitvi nekaterih projektov lahko nadaljujejo z delom birojev (seveda od doma), hkrati pa bi želeli postaviti pozitiven zgled, da tudi času nujne samoizolacije ni potrebno prenehati z našimi aktivnostmi.
 Javna obravnava osnutka 2. izdaje smernic SZPV

00.00.0000 00:00

Obveščamo vas, da do 12.10.2020 do 15. ure lahko na elektronski naslov info@szpv.si podate morebitne pripombe na osnutek 2. izdaje smernic SZPV 408, Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

gradivo >>
Javna obravnava osnutka 2. izdaje smernic SZPV

00.00.0000 00:00

Obveščamo vas, da do 12.10.2020 do 15. ure lahko na elektronski naslov info@szpv.si podate morebitne pripombe na osnutek 2. izdaje smernic SZPV 408, Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

gradivo >>
 arhiv novic:

julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000