Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Plečnikova dela na UNESCOVEM seznamu

30.07.2021 10:57

Kultura in stroka danes praznujeta!

Na prestižen Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine se je vpisal tudi naš največji arhitekt in vizionar Jože Plečnik. Plečnikova Ljubljana je tako od 28.7.2021 uvrščena med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja. Izbor del, vpisanih na seznam, obsega sedem sestavnih delov, vodno os mesta, nabrežje Ljubljanice z mostovi od Trnovskega pristana do zapornic in Trnovski most, kopenski del, Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda, ureditev arheološkega parka Rimski zid, tako imenovani kompleks mesta mrtvih, Plečnikove Žale, vrt vseh svetih ter cerkev svetega Mihaela v Črni vasi in svetega Frančiška Asiškega v Šiški.

Plečnikova Ljubljana je fenomen urbane krajine 20. stoletja, vpis na seznam Unesca pa priznanje za kakovost Plečnikovega javnega prostora. Plečnikovim delom v Ljubljani je bila priznana tako imenovana izjemna univerzalna vrednost. Med spomenike in območja, pomembna za vse človeštvo, se od zdaj uvrščajo dela, ki sestavljajo spomeniško območje, nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnima vojnama kot rezultat arhitektovih intervencij v mestno tkivo Ljubljane. 

Nominacijo z naslovom Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani - urbano oblikovanje po meri človeka, pod vodstvom Ministrstva za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je pripravila delovna skupina strokovnjakov s področij varovanja, ohranjanja in upravljanja kulturne dediščine v sodelovanju z lastniki in upravljavci Plečnikovih del. Kompleksen proces, od prve iniciative do končne realizacije, je trajal deset let.

Velik poklon mojstru in iskrene čestitke pripravljavcem predloga!
Protiustavnost plačljivosti obveznih standardov SIST – nadaljevanje postopka pred Ustavnim sodiščem RS

29.07.2021 10:21

ZAPS je julija 2020 na Ustavno sodišče RS podala pobudo za presojo ustavnosti veljavne ureditve po Zakonu o standardizaciji (ZSta-1), po kateri obvezni slovenski nacionalni standardi SIST niso javno objavljeni in prosto dostopni, temveč so plačljivi.  
Ustavno sodišče je januarja 2021 v postopku za preizkus te pobude zavrnilo predlog ZAPS, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 4. odstavka 22. člena ZSta-1 ter predlog ZAPS za prednostno obravnavo zadeve.

V nadaljevanju je Ustavno sodišče pobudo ZAPS v odgovor posredovalo nasprotnemu udeležencu Državnemu zboru, v izjasnitev pa tudi Vladi RS in Slovenskemu inštitutu za standardizacijo; vsi navedeni udeleženci so v vlogah pobudi nasprotovali. ZAPS je v svojem odgovoru zavrnila stališča omenjenih udeležencev postopka, vztrajala pri prvotnih argumentih, le-te pa dodatno podkrepila še s konkretnimi podatki, pridobljenimi v obsežni raziskavi o številu in strošku obveznih standardov SIST na podlagi podzakonskih predpisov, ki pri izvajanju poklicnih nalog zavezujejo člane ZAPS (poglavje »O dostopnosti slovenskih nacionalnih standardov«, str. 19).
V dodatno ponazoritev protiustavnosti izpodbijane slovenske ureditve in kot protiargument navedbam udeležencev v postopku, je ZAPS na primerih Nizozemske in Avstrije prikazala, da so zakonodajne možnosti vsekakor lahko tudi drugačne.

vloga ZAPS >>
priloga – Popis dela podzakonskih aktov z navedbo standardov s cenami >>
Sprejeta je sprememba ZJN-3: Arhitekturni natečaji (zaenkrat) ostajajo!

28.07.2021 14:50

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) je sprejet in objavljen v Uradnem listu. Veljati začne s 1. januarjem 2022. Ukinitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije, ki je bila predvidena v prejšnjih različicah zakona, je opuščena, tako da ureditev natečajev ostaja zaenkrat nespremenjena. Vendar pa ukinitev obveznosti razpisovanja javnih arhitekturnih natečajev predvidevata še dva predloga zakonov, ki sta trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru: Gradbeni zakon in Zakon o debirokratizaciji.

ZJN-3b >>
Novi evropski Bauhaus - Prenovitveni val naj bo kulturni projekt

28.07.2021 10:19

New European Bauhaus Collective NEBC je združenje več evropskih organizacij, ki zastopajo arhitekte, prostorske načrtovalce, krajinske arhitekte, notranje arhitekte, inženirje, oblikovalce, umetnike, pedagoge in raziskovalce ter kulturni in ustvarjalni sektor na splošno.

Člani in podporniki NEBC so združili moči, da skupaj podprejo razvoj in izvajanje pobude Novi evropski Bauhaus >>, ki jo z navdušenjem pozdravljajo. Kot je v svojem govoru o stanju Unije izjavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, mora biti strategija prenovitvenega vala "kulturni projekt za Evropo". S tem NEBC meni, da lahko strategija spremeni prehod na bolj trajnostno gospodarstvo in družbo ter približa zeleni dogovor državljanom za njihovo dobro počutje. Odpira vrata celovitejšemu pristopu h grajenemu okolju, s katerim želimo hkrati okrepiti gospodarske, družbene, okoljske in kulturne vrednote ter dostop do kulture in širše sodelovanje na področju kulture.

NEBC je novembra 2020 objavilo izjavo Prenovitveni val naj bo kulturni projekt, da bi izrazil začetna stališča o novem evropskem Bauhausu in ponudil podporo Komisiji.

Novi evropski kolektiv Bauhaus (NEBC) je 29. aprila 2021 organiziral spletno konferenco "Skupna osnova – Prenovitveni val naj bo kulturni projekt“. Video posnetek si lahko ogledate tukaj >>.

Poročilo konference >> povzema ključna spoznanja in ugotovitve konference. Konference NEBC se je udeležilo približno 800 udeležencev iz različnih okolij: predstavniki institucij EU, držav članic in lokalnih oblasti; strokovnjaki iz različnih teles, ki so soorganizirali ta dogodek, in sicer arhitekti, prostorski načrtovalci, krajinski arhitekti, notranji arhitekti, inženirji, oblikovalci, umetniki, vzgojitelji in raziskovalci grajenega okolja ter drugi strokovnjaki iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Dogodek je bil organiziran s finančno podporo programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) Evropske unije.

Izjava novega evropskega kolektiva Bauhaus (NEBC) o javnih naročilih >>
Razpisan je natečaj za Novo sodno stavbo v Ljubljani

27.07.2021 16:48

Razpisan je nov javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Novo sodno stavbo v Ljubljani.

Predmet natečaja je gradnja nove sodne stavbe v Ljubljani vključno z zunanjo ureditvijo.
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za pravosodje namerava na območju ob Dunajski cesti in Topniški ulici zgraditi novo sodno stavbo, ki bo združevala Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Ljubljani ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
Naročnik je Ministrstvo za pravosodje. Rok oddaje je 14.10. 2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>

 
julijski medijski razmisleki o posledicah predlaganega Gradbenega zakona

26.07.2021 13:35

Člane in javnost vabimo k spremljanju julijskih medijskih razmislekov o posledicah v prostoru in stroki, ki jih prinaša predlagani Gradbeni zakon. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Tomaž Krištof za Finance Gradnja, julij 2021  >>
Angelo Žigon za Finance Gradnja, julij 2021  >>
Erik Jurišević za Primorske Novice, 16.7.2021 >>
Standard ZAPS

23.07.2021 14:09

Spoštovane kolegice in kolegi!

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo na ZAPS pripravili osnutek prvih štirih zvezkov Standarda Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki jih dajemo v javno obravnavo vsem članom ZAPS.

Standard Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ST ZAPS) je zbirka zvezkov s pravili in navodili s področja arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega načrtovanja, namenjena ustreznemu in smiselnemu organiziranju, vodenju, vrednotenju in izvajanju procesa, katerega cilj je uresničitev investicijske namere. 

Za izdelavo standarda ZAPS smo se odločili zato, da z njim presežemo pogosto menjajočo se zakonodajo na področju graditve. Prav zato je standard pripravljen tako, da zasleduje korake oziroma faze v življenjskem ciklu objektov, ki ne glede na trenutno veljavna zakonska določila potekajo vedno enako. Standard je torej pisan širše od zakonodaje na način, da je mogoče del storitev, ki jih določa standard, kot izvleček ali v celoti uporabiti kot zakonsko določene vsebine v postopku dovoljevanja.  

Projektantske storitve pri načrtovanju stavb in odprtega prostora od pobude do uresničitve investitorjeve namere poleg izdelave projektne dokumentacije vsebujejo tudi množico raznovrstnih drugih postopkov, usmerjenih v dosegljiv in uresničljiv cilj. Normiranje oziroma opredelitev teh storitev omogoča pot do jasnejše komunikacije med naročniki in izvajalci teh storitev, saj njihova pričakovanja in zahteve velikokrat presežejo začetni naročniški okvir. V razmerah izrazitih razlik v poznavanju obsega naročenih storitev in vsebine projektne in druge dokumentacije pa se ustvarjajo nerazumevanje, nezaupanje in spori.

Pomanjkanje standarda, v katerem bi bile storitve natančneje opredeljene, tako povzroča raznoliko vsebino ponudb na trgu arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih storitev, kakor tudi zelo širok razpon vrednotenja teh ponudb. Prav tako pomanjkanje takšnih pravil investitorjem onemogoča preverjanje, kaj ponujena storitev dejansko zajema, oziroma kaj bi morala zajemati. Zlasti kadar je ponudba podvrednotena.

Jasna opredelitev obveznih in neobveznih storitev in načina njihove izvedbe v posameznih fazah načrtovanja je temelj dobrega sodelovanja in zaupanja med investitorjem in projektantom. Z normiranjem storitev postanejo uresničljive tudi pobude o določanju porabe potrebnega časa za opravljanje posameznih storitev v odvisnosti od vrste objektov in priporočenih investicijskih vrednosti.

Standardizacija na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja ni namenjena omejevanju arhitektovega dela na načrtovalsko pravilnost in skladnost, temveč je pripomoček, s katerim je mogoče doseči rutinsko stopnjo zanesljive, smiselne in jasne grafične komunikacije, ki omogoča opravljanje osnovnih nalog, vezanih na raziskovanje in analizo konteksta, empatično razumevanje potreb uporabnika, sintezo, umestitev in predstavitev koncepta, ter čim bolj celovito obravnavo arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih prvin na stavbah in v odprtem prostoru. Rutinski nivo obvladovanja načrtovalskih tehnik omogoča zanesljivo, smiselno in jasno komunikacijo z uporabniki načrtov, temeljitost pri uporabi tovrstnega znanja pa zmanjšuje možnosti napačnega razumevanja prikazanih tehničnih rešitev.

Pričujoči standard je nastal kot usedlina izkušenj aktivnih projektantov, veljavnih standardov ter drugih domačih in tujih predpisov s tega področja. Nove izkušnje, spoznanja in ugotovitve, ki nastajajo med vsakodnevnim delom, bodo vanj periodično umeščene. Standardi tako niso dokončna zbirka pravil načrtovanja, temveč delo v nastajanju, h kateremu vas vabimo, da se nam pridružite. 

Besedilo prvih štirih zvezkov standarda dajemo v javno obravnavo, končno besedilo pa bo na podlagi prejetih pripomb pripravljeno letošnjo jesen in potrjeno na jesenski skupščini ZAPS. Po potrditvi se bo pričelo enoletno poskusno obdobje, v katerem bomo besedila še dopolnjevali.

 

V JAVNI OBRAVNAVI:  
   
ST ZAPS 01:2021 Storitve na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja
ST ZAPS 02:2021 Vrednotenje storitev na področju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja
ST ZAPS 03-1:2021 Podrobnejša vsebina načrtov arhitekture
ST ZAPS 04-1:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih arhitekture
   
V PRIPRAVI:  
   
ST ZAPS 03-2:2021 Podrobnejša vsebina načrtov krajinske arhitekture
ST ZAPS 04-2:2021 Navodila za izdelavo risb v načrtih krajinske arhitekture
 
 
 
 
 
 Razpisan je natečaj za Potniško središče Bohinjska Bistrica

12.07.2021 10:07

Razpisan je nov javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno središče na železniški postaji. 

Predmet natečaja je umestitev avtobusne postaje in ureditev vseh prometnih in zunanjih površin, zasnova širšega območja centralne avtobusne in železniške postaje. Vključuje naj tudi parkirišča za osebne avtomobile, avtodome, taksije, shuttle, kolesa ter ureditev dostopa na avtovlak. Novo potniško središče naj poleg ureditev, namenjenih različnim oblikam mobilnosti, vsebuje pokrito čakalnico, trgovsko gostinski program ter turistično informacijsko točko. Predlog naj prav tako vsebuje idejno rešitev vseh zunanjih površin z zasnovo urbane opreme in predlog ureditve Triglavske ulice znotraj natečajnega območja.
Naročnik je občina Bohinj. Rok oddaje je 23.09.2021.

Vabljeni k sodelovanju!

podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
Natečaji v pripravi

07.07.2021 10:03

Drage kolegice in kolegi, obveščamo vas o novih natečajih, ki so v pripravi >>

Nova sodna stavba na Dunajski cesti v Ljubljani
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Predvidena objava natečaja konec julija 2021.
Predvidena oddaja elaboratov sredina oktobra 2021.

Srednja šola Jesenice
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Predvidena objava natečaja v prvi polovici avgusta 2021.
Predvidena oddaja elaboratov druga polovica oktobra 2021.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru
Naročnik: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Predvidena objava natečaja jeseni 2021.

Dom Krajevne skupnosti Šentilj v Velenju
Naročnik: Mestna občina Velenje
Predvidena objava natečaja jeseni 2021.
Gradimo Evropo – H kulturi kakovostne arhitekture in grajenega okolja za vse

07.07.2021 08:58

Od 6. do 8. oktobra 2021 bo v Gradcu in v Mariboru ob zaključku dela strokovnjakov pri Evropski komisiji OMC potekala konferenca o evropskih arhitekturnih politikah s skupnim naslovom »Gradimo Evropo – H kulturi kakovostne arhitekture in grajenega okolja za vse« / »Building Europe – Towards a Culture of High-Quality Architecture and Built Environment for Everyone«.

Slovenski del konference se bo z naslovom »Rehab(il)itacija - enodružinska hiša, od predmestja do podeželja«, posvetil temi prenove, ki je prav tako ena od prioritet agende EU. V središču bo izziv prenove fonda tipičnih individualnih stanovanjskih hiš, ki predstavljajo prevladujoč vzorec poselitve Slovenije in bivalno okolje polovice njenega prebivalstva. Fond, ki po ocenah obsega 360.000 enot, je povsem dotrajan, energetsko potraten, arhitekturno-urbanistično konflikten in ekonomsko neizkoriščen. Predstavili bomo pogled, ki poskuša največji problem spremeniti v največjo primerjalno prednost razvoja neurbanega prostora Slovenije.

O vsebini, prijavah in možnostih nastanitev vas bomo tekoče obveščali. 

save the date >>
Poziv ZAPS za dodatno obravnavo Gradbenega zakona

06.07.2021 10:17

ZAPS jer predlagatelja zakona, Vlado RS pozvala, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor končni predlog GZ-1 ponovno vrne v javno obravnavo in s tem omogoči transparentno in demokratično razpravo o predlaganih rešitvah zakona. S tem bi tako pomembnemu zakonu omogočili primerno participacijo javnosti ter v širši razpravi preverili posledice mnogih rešitev, ki so bile domišljene in besedilu dodane v zadnjem trenutku in jih v zbornici, ki zastopa arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske načrtovalce, vidimo kot potencialno izjemno škodljive za kvaliteto našega grajenega bivalnega okolja.

poziv ZAPS za dodatno obravnavo >>
43 poslank in poslancev državnega zbora vložilo zahtevo za splošno razpravo GZ-1

05.07.2021 22:55

Pomemben proceduralni mejnik: 43 poslank in poslancev državnega zbora iz vseh poslanskih skupin opozicije (Levica, LMŠ, SAB, SD in poslanska skupina nepovezanih poslancev) je vložilo zahtevo za splošno razpravo predloga novega gradbenega zakona (GZ-1).

Splošna razprava predstavlja dodatno varovalo pred sprejemanjem neprimernih zakonskih predlogov. V okviru splošne razprave lahko državni zbor predlog zakona zavrne, še preden se ta umesti v nadaljnjo proceduro sprejema zakona.

zahteva poslancev za splošno razpravo o predlogu Gradbenega zakona >>
 
Skupinski nakup ArchiCAD

05.07.2021 16:16

S podjetjem PILON nam je uspelo nadgraditi naše sodelovanje iz skupinskih nakupov programske opreme ARCHICAD. Po novem možnost cenovno ugodnejšega nakupa ne bo več časovno omejena na določen termin ampak bodo posebni pogoji pri nakupu trajne licence programa veljali za člane celo leto. Poleg že vključenega osnovnega izobraževanja podjetje PILON pripravlja ob predstavitvi nove verzije programa za BIM arhitekturno načrtovanje ARCHICAD 25 še dodatne ugodnosti. Več informacij zainteresirani lahko zahtevajo preko  maila >>  ali telefona 0590 3 0590.
Stališče o noveli Zakona o vodah / zakaj glasovati proti

05.07.2021 14:51

V imenu strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, ustvarjanjem kvalitetnega bivalnega okolja in kulturo gradnje, zavračamo novelo Zakona o vodi in bomo na referendumu glasovali proti.

Na referendumu 11.7.2021 se bomo odločali o sprejetju ali zavrnitvi novele Zakona o vodah, kjer se bo pokazalo, kaj hočemo prebivalke in prebivalci Slovenije. Upravljanje z vodo je ta hip tudi v naših rokah! 

Stališče Zakona o vodah/ zakaj glasovati proti >>
Sopodpisniki izjave so : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, ZAPS - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani, Mreža za prostor, IPoP - Inštitut za politike prostora in Društvo arhitektov Ljubljane
Ključne medijske objave v podporo arhitekturi v času sprejemanja GZ-1

01.07.2021 15:30

V času priprave sprememb Gradbenega zakona smo funkcionarji ZAPS in drugi podporniki kulture gradnje intenzivno objavljali članke in javna pisma v podporo arhitekturni in krajinsko-arhitekturni stroki. Do objav zaklenjenih vsebin lahko člani dostopate preko klipinga >> . Objavljamo pomembnejše prispevke:

Boris Matič: Majhne spremembe s katastrofalnim učinkom, Mladina 15.1.2021 >> 
Mika Cimolini: V kakšno realnost se bomo zbudili, če bodo poslanci podprli GZ-1, Outsider 18.1.2021 >>
Ustanova Max Fabiani: Poziv ministru za okolje in prostor, Mladina 22.1.2021 >> 
Miloš Kosec: Obresti plačujejo prihodnje generacije, Delo 27.1.2021 >>
Urša Vrhunc: Prostor ni surovina, je dobrina, Sobotna priloga Dela 30.1.2021 >>
Tomaž krištof: Štirje stebri arhitekture, Outsider 5.2.2021 >>
Boris Matič: Pomirimo se, najhujše šele pride, Sobotna priloga Dela 6.2.2021 >> 
Matej Zwitter: Podrejanje arhitekture, Oštro 18.2.2021 >> 
Aleš Vrhovec: Boj na požiralniku, Sobotna priloga Dela 20.2.2021 >> 
Peter Gabrijelčič: Za kulturo prostora gre, Sobotna priloga Dela 20.2.2021 >> 
Arne Vehovar: Upor 2, Dnevnik 24.2.2021 >> 
Janez Lajovic: Je nam vsem prostor res dragocena dobrina?, Sobotna priloga Dela 27.2.2021 >> 
Damjan Bradač: Komu koristi umetni spor med arhitekti in gradbinci?, Necenzurirano, 6.3.2021  >>
Gregor Rihar: pisma bralcev, Sobotna priloga Dela, 8.3.2021 >>
Vlado Krajcar: Kompetenčni spor, baukultur in biznis, Dnevnik, 13.3.2021  >>
Tomaž Krištof: pisma bralcev, Sobotna priloga Dela, 13.3.2021  >>
Tomaž Krištof: Demokracija in javni arhitekturni natečaj, Dnevnikov Objektiv 30.4.2021 >>
Tomaž Krištof: Ustoličenje projektantske superlige, Finance Gradnja 13.5.2021  >>
Arne Vehovar: por 3, Dnevnik 24.6.2021  >>
Jernej Prijon: Arhitekturni natečaji in debirokratizacija, Sobotna priloga Dela 26.6.2021  >>
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000