Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovni izpiti

 

Strokovni izpiti za pooblaščenega arhitekta: PA

NAMEN IZPITA
S strokovnim izpitom se preveri ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja arhitekturnega projektiranja in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnega naziva pooblaščenega arhitekta: PA.

Poklicne naloge pooblaščenega arhitekta so arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora, vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kakor tudi sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture. Med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta sodijo tudi nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni, kot tudi svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije.

OBSEG IN VSEBINA IZPITA
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Program splošnega dela strokovnega izpita je enak za vse kandidate, program posebnega dela pa je prilagojen strokovnemu področju, za katero se pridobiva poklicni naziv in praktičnim izkušnjam kandidata, ki si jih je pridobil pod mentorstvom.
Splošni del izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
– predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
– investicijski procesi in vodenje projektov,
– predpisi s področij, ki so neposredno povezani s sistemom urejanja prostora in graditve objektov ter sistemom varstva okolja, naravnih virov, narave, kulturne dediščine, varovanja zdravja in življenja ljudi, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu.
Posebni del strokovnega izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
– preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
– varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
– področni predpisi in standardizacija s strokovnega področja PA: arhitekturno projektiranje, vodenja izdelave OPPN, urbanizem, nadzor nad gradnjo...

POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA
K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat za pooblaščenega arhitekta, ki ima poleg predpisane izobrazbe pridobljene tudi predpisane praktične izkušnje v skladu Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti / ZAID:

- Ustrezna izobrazba za pooblaščenega arhitekta je izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja arhitekture (to je mag. inž. arh. – bolonjski študij, univ. dipl. inž. arh. - pred bolonjski študij)

- Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj dveh let, in sicer po pridobitvi izobrazbe iz prejšnje alineje in jih je kandidat pridobil v zadnjih 15 letih pred pristopom k strokovnemu izpitu.
Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta. Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov brez mirovanja in mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov na strokovnem področju, za katerega kandidat pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega arhitekta. Posameznik je lahko mentor istočasno največ dvema kandidatoma, ki si pridobivata praktične izkušnje.
Kandidat ne more hkrati pridobivati praktičnih izkušenj iz poklicnih nalog z dveh ali več strokovnih področij.
Praktične izkušnje pridobljene pred 1. 6. 2018 po pravilih ZGO-1 se dokazujejo po pravilih ZGO-1 >>.

POTEK IZPITA
Ko ZAPS prejme prijavo na strokovni izpit:
- in če je prijava nepopolna, kandidata najkasneje v 5 dneh pisno obvesti, da mora prijavo dopolniti v 8 dneh,
- in če kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu mu izda odločbo,
- in če je prijava popolna, kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita v znesku 700,00 evrov, ki morajo biti poravnani v roku 8 dni.

Pisni izpit
Če je kandidat v prijavi k strokovnemu izpitu navedel, da bo izdelal pisno nalogo ali če kandidat ne more predložiti referenčnih del ali če izpitna komisija ugotovi, da predložena referenčna dela niso ustrezna za preveritev praktičnih izkušenj, mu izpitna komisija na podlagi poročila mentorja določi naslov naloge. Preverjajo se referenčna dela iz podorčja projektiranja kakor tudi iz področja izdelave OPPN. 
Pristojna služba ZAPS kandidata obvesti o naslovu naloge v roku 15 dni po prejemu dokazila o plačilu stroškov strokovnega izpita. Če kandidat ne odda pisne naloge v roku, se šteje, da je od opravljanja strokovnega izpita odstopil, o čemer mu pristojna služba ZAPS izda sklep.
Kandidat, ki bo izdelal pisno nalogo, lahko pristopi k ustnemu izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit.

Ustni izpit
Kandidat najprej zagovarja referenčna dela ali pisno nalogo. Če zagovor uspešno opravi, lahko pristopi k splošnemu delu strokovnega izpita in preostalemu delu posebnega dela strokovnega izpita
Če kandidat ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil. V primeru opravičenih razlogov za izostanek ali odstop, lahko kandidat opravljanje izpita prestavi, a mora na dan strokovnega izpita vsaj ustno obvestiti pristojno službo o razlogih izostanka in najpozneje v osmih dneh od dneva strokovnega izpita, izpitni komisiji predložiti dokazila o opravičenosti izostanka oziroma odstopa. Če predsednik izpitne komisije odloči, da so razlogi za izostanek ali odstop opravičeni, lahko kandidat ponovno pristopi k strokovnem izpitu na naslednjem razpisanem izpitnem roku. Kandidat mora pristopiti k opravljanju ustnega dela strokovnega izpita najkasneje v dveh letih od prijave k strokovnemu izpitu.

Ponavljanje strokovnega izpita in možnost popravnega izpita
Kandidat v celoti ponavlja izpit, če:
– ni uspešno opravil zagovora praktičnih izkušenj ali pisne naloge,
– ni opravil treh vsebinskih sklopov izpita.

Popravni izpit:
Kandidat, ki je na osnovnem izpitu uspešno opravil zagovor praktičnih izkušenj ali pisne naloge in je opravil vsaj še dva vsebinska sklopa izpita, lahko del izpita, ki ga ni opravil, ponavlja - popravni izpit.
Kandidat lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat. Kandidat mora opraviti popravni izpit najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič ni opravil celotnega izpita, sicer se šteje, da izpita ni opravil.
Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit, mora najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom opravljanja popravnega izpita oddati prijavnico in dokazilo o plačilu stroškov popravnega izpita, sicer se prijava zavrže kot nepopolna.

PRIJAVA NA IZPIT
Prijavnico z dokazili je potrebno dostavi na naslov Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Obvezne priloge:
- prijavnica,
- kopija osebnega dokumenta,
- dokazilo o ustrezni izobrazbi - overjena fotokopija diplome ali original na vpogled,
- potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah >> oziroma izjava o delovnih izkušnjah za izkušnje pred 1. 6. 2018 >>,
- tri referenčna dela s strokovnega področja za katero opravlja strokovni izpit, ki ustrezajo merilom, določenim v izpitnem programu (če referenčnih del kandidat ne more predložiti, bo izdelal nalogo) - kandidati izkazujejo referenčna dela tako iz področja projektiranja kakor tudi iz področja izdelave OPPN!
Najmanj tri izbrana referenčna dela s področja projektiranja predložite na predpisanem obrazcu >>

Merila za ustreznost referenčnih del - arh. projektiranje >>

Navodilo za izdelavo praktičnega dela strokovnega izpita s področja priprave OPPN >>