Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

POKLICNE KVALIFIKACIJE

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije na podlagi 20 člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) izvaja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, to je Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

Postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev je postopek, v katerem se ugotavlja usposobljenost kandidata, ki si je v drugi državi članici Evropske unije pridobil kvalifikacije za opravljanje posameznega reguliranega poklica. V postopku se ugotavljajo poklicne kompetence posameznika, ocenjuje se ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji.
Postopek temelji na Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in sveta


Več informacij o priznanju kvalifikacij najdete na spletnih straneh eVem, na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti >>   

OBČASNO OPRAVLJANJE STORITEV V PRIMERU OPRAVLJANJA REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA DEJAVNOSTI

Občasno opravljanje storitev pomeni, da ponudnik storitev storitve opravlja določen čas v državi članici EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer nima sedeža. Tudi državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic morajo na ZAPS vložiti pisno prijavo.

Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ZAPS vložiti pisno prijavo. Poleg sestavin, ki jih za prijavo določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij in so navedeni spodaj, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev vsebovati tudi podatke o projektu, o predvidenem trajanju opravljanja storitve, o projektantu, revidentu, izvajalcu ali nadzorniku, v imenu katerega se bo storitev opravljala, in zavarovanju odgovornosti. 

Več o občasnem opravljanju reguliranih poklicev najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oziroma spletni strani VPPK - vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Prijava za občasno opravljanje storitev 

 

NAVODILA

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki želi opravljati reguliran poklic ali regulirane dejavnosti v Republiki Sloveniji. Kandidat vloži vlogo pri pristojnem organu za določen reguliran poklic oziroma dejavnost naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah.

K vlogi je potrebno priložiti (dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa in če so napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):
- dokazilo o državljanstvu (fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države),
- diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi, ki jih vsebujejo seznami dokazil poklicnih kvalifikacij, ki vsebujejo tudi navedbo institucij držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, pristojnih za izdajanje ustreznih potrdil in dokazil, kateri so navedeni v področnih predpisih ministrstev, pristojnih za reguliranje posameznih poklicev oziroma dejavnosti,
- potrdila o strokovni usposobljenosti in izkušenj (opravljen strokovni izpit, članstvo v strokovni zbornici),
- dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji),
- dokazilo o plačanih stroških izdaje odločbe (30,00 € za priznavanje poklicnih kvalifikacij po področnem sistemu (arhitekt) oziroma 50,00 € za priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu) - na transakcijski račun zbornice št.: 03100-1001291427, odprt pri SKB Banki, d.d.

in po potrebi:
- potrdila pristojnih organov države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi,
- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
- dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah.

ZAPS posameznika vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov najpozneje v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, če se za regulirani poklic, ki je bil priznan z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, vpis v ustrezen imenik zahteva tudi za državljane Republike Slovenije. Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

Z vpisom v imenik postane posameznik član ZAPS z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Posameznik, ki je vpisan v imenik ZAPS mora ravnati v skladu z etičnim kodeksom ZAPS in za svoja dejanja odgovarja pred zbornico tudi disciplinsko, hkrati pa se mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Enotni žig se posamezniku izda samo na njegovo izrecno zahtevo.

Vloga 1 - za priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu
Vloga 2 - za priznavanje poklicnih kvalifikacij po področnem sistemu (odgovorni projektant arhitekture)