Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovni izpiti

 

Izpit iz prostorskega načrtovanja –
licenca "A" in "KA"

dopolnilni izpit

Namen izpita
Osnovni izpit obsega samo posebni del in je namenjen temu, da se preveri ali je kandidat, ki je sicer že dokazal, da je usposobljen za nastopanje odgovorni projektant načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture, usposobljen tudi za samostojno opravljanje storitve, s področja katere opravlja dopolnilni izpit tako, da lahko nastopa tudi kot odgovorni prostorski načrtovalec.

Obseg in vsebina izpita
Dopolnilni izpit obsega samo posebni del, prilagojen vrsti izpita, ter se opravlja pisno in ustno. Posebni izpitni program za odgovorno prostorsko načrtovanje področje dela licence "A" in "KA" obsega poznavanje metod in tehnik pri izdelovanju prostorskih aktov ter poznavanje predpisov in pravil dobre prakse, ki se navezujejo na izdelavo urbanističnih oz. krajinskih zasnov, občinskih prostorskih redov ter državnih in občinskih lokacijskih načrtov.

Pogoji za opravljanje izpita
Kandidat mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja oz. s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter tri leta delovnih izkušenj na področju izdelovanja prostorskih aktov ali visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja oz. s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izdelovanja prostorskih aktov.

Prijava na izpit
Kandidat se na izpit prijavi z obrazcem, ki je v prilogi. Prijavi mora priložiti:
1. Dokazilo o strokovni izobrazbi - original ali notarsko overjen prepis diplome, zaključnega spričevala ali druge listine ustreznega javnega zavoda;

2. Dokazilo o delovnih izkušnjah - za dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah šteje pisna izjava pravne ali fizične osebe, da imate najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izdelovanja prostorskih aktov, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev ter spisek referenčnih del z navedbo, s katerimi odgovornimi prostorskimi načrtovalci ste ob tem sodelovali. Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za prostorskega načrtovalca. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja. Za čas opravljanja navedenih storitev šteje obdobje, v katerem je kandidat po pridobljeni izobrazbi neposredno sodeloval z odgovornimi prostorskimi načrtovalci pri izdelovanju prostorskih aktov (obrazec ZAPS).

3. Dokazilo o opravljenem osnovnem izpitu

4. Spisek referenčnih del - najmanj 5 referenčnih del z opisom vsebine na vsaj polovici A4 formata in s priloženim značilnim grafičnim načrtom iz prostorskega akta (OPN, OPPN, DPN...) ter s prilogo za vsako referenčno delo, ki dokazuje zvezo na originalni dokument (naslovnico oz. notranje naslovne liste) podpisan s strani odgovornega prostorskega načrtovalca z navedbo vseh obdelovalcev, iz katere je razvidno kandidatovo sodelovanje na projektu.

Ustrezna referenčna dela oz. pisne naloge za področje licence "A" oz. "KA" so:
* prostorski ureditveni pogoji;
* zazidalni, ureditveni in lokacijski načrti (po ZUN);
* prostorski redi občin, občinski lokacijski načrti in državni lokacijski načrti (po ZUreP-1);
* občinski prostorski načrti, občinski podrobni prostorski načrti (po ZPNačrt) izdelani najmanj do ravni dopolnjenega osnutka in z opravljeno javno razgrnitvijo;
* državni prostorski načrti (po ZPNačrt) izdelani najmanj do ravni osnutka in z opravljeno javno razgrnitvijo.

5. Druga dokazila po lastni izbiri

Potek izpita
1. Prijava na izpit

Kandidat se na izpit prijavi z obrazcem, ki je v prilogi. Prijavi mora priložiti vsa potrebna dokazila (natančnejši napotki v prejšnji točki). Če je prijava ni popolna, je kandidat o tem pisno obveščen. Kandidat mora vlogo dopolniti v osmih dneh, v nasprotnem primeru se šteje, da je kandidat odstopil od prijave na izpit. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, je o tem obveščen tako, da se mu po uradni dolžnosti izda ustrezna ugotovitvena odločba. Če je prijava popolna oz. je bila pravočasna dopolnjena, kandidat po pošti prejme račun za plačilo prijavnine, ki mora biti poravnan v osmih dneh, sicer se šteje, da je kandidat odstopil od opravljanja izpita. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu.

2. Določitev mentorja in pisne naloge
Po prejemu dokazila o plačilu prijavnine se kandidatu določi mentorja. Mentorja izbere predsednik izpitne komisije izmed članov izpitne komisije. Mentor izmed prijavi priloženih opisov referenčnih del izbere tisto, ki se bo štelo za pisno nalogo kandidata. Po obvestilu o izbranem referenčnem delu mora kandidat v pregled mentorju predložiti vodilno mapo izbranega projekta in načrt arhitekture. Kandidat in mentor se dogovorita o datumu oddaje izbranega referenčnega dela in sicer najpozneje trideset dni pred datumom ustnega dela izpita. Če mentor ugotovi, da referenčna dela niso ustrezna osnova za opravljanje pisnega dela izpita, mora kandidat izdelati pisno nalogo, ki jo določi mentor. Če kandidat ne odda referenčnega dela oz. pisne naloge v dogovorjenem roku, se šteje, da je od izpita odstopil. Kandidat po potrditvi referenčnega dela oz. pisne naloge s strani mentorja od zbornice prejme potrdilo z obvestilom o izpitnem roku in račun za plačilo izpitne pristojbine. Izpitno pristojbino mora poravnati v osmih dneh po prejemu obvestila. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu. Če pristojbina ni plačana v določenem roku, se šteje, da je kandidat od opravljanja izpita odstopil.

3. Potek ustnega dela izpita
Po prejemu dokazila o plačilu izpitne pristojbine, je kandidat pisno obveščen o datumu ustnega dela izpita. Ustni del izpita se opravlja v uradnih prostorih ZAPS. Začne se tako, da predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik kandidatu pojasni način opravljanja izpita. Kandidati za najprej opravijo zagovor pisne naloge, izpit pa se zaključi z dodatnimi vprašanji s področja stroke.

4. Posledice odsotnosti kandidata
Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k ustnem izpitu, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita, se šteje, da izpita ni opravil. O opravičenosti razlogov za odsotnost kandidata odloči predsednik izpitne komisije.

Popravljanje in ponavljanje izpita
Možnost popravnega izpita ima kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil zagovor pisne naloge, ni pa opravil ustnega dela izpita iz največ dveh področij. V tem primeru kandidat ponovno opravlja samo del izpita, ki ga ni opravil. Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar samo, če ga opravi najpozneje v dveh letih od prve prijave, sicer se šteje, da kandidat izpita ni opravil. Izpit se ponavlja v celoti, če:
* pisna naloga ni ocenjena pozitivno;
* kandidat ni uspešno opravil zagovora pisne naloge izpita;
* kandidat, ki na dopolnilnem izpitu uspešno opravi zagovor pisnega dela izpita, ne opravi pa ustnega dela izpita iz več kot polovice postavljenih vprašanj iz posebnega dela izpita.

Obrazec za prijavo na ponovni oz. popravni izpit je v prilogi.