Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovni izpiti

 

Izpit iz prostorskega načrtovanja –
licenca "P"

Osnovni in dopolnilni izpit

Namen izpita
Osnovni izpit obsega splošni in posebni del in je namenjen temu, da se preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje storitev prostorskega načrtovanja in, ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje izvajanja takšne inženirske storitve tako, da lahko nastopa kot odgovorni prostorski načrtovalec.
Dopolnilni izpit obsega samo posebni del in je namenjen temu, da se preveri ali je kandidat, ki je sicer že dokazal, da je usposobljen za nastopanje odgovorni prostorski načrtovalec (torej kandidat, ki je že opravil določen osnovni strokovni izpit), usposobljen tudi za samostojno opravljanje storitve, s področja katere opravlja dopolnilni izpit tako, da lahko nastopa tudi kot odgovorni prostorski načrtovalec druge vrste načrtov.

Obseg in vsebina izpita
Osnovni izpit obsega splošni in posebni del.
Dopolnilni izpit obsega samo posebni del.
Splošni del je enak za vse strokovne izpite in se opravlja samo ustno. Splošni izpitni program obsega poznavanje:
1. temeljev sistema predpisov s področja urejanja prostora in graditve objektov ter zborničnega sistema;
2. temeljev sistema predpisov s področij, ki so neposredno povezana s sistemom urejanja prostora in graditve objektov ter obsegajo tri sklope:
* poznavanje sistema varstva okolja, varovanje zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu
* poznavanje sistema standardizacije in tehničnih predpisov in
* poznavanje sistema investicijskih procesov, projektnega vodenja, gospodarnosti investicij, stroškov in kalkulacij ter vzdrževanja objektov v povezavi z obligacijskimi in stvarno-pravnimi razmerji.

Posebni del je prilagojen vrsti izpita ter se opravlja pisno in ustno. Posebni izpitni program za odgovorno prostorsko načrtovanje obsega poznavanje metod in tehnik pri izdelovanju prostorskih aktov ter poznavanje predpisov in pravil dobre prakse, ki se navezujejo na izdelavo posameznih sestavin državne in občinske prostorske strategije, izdelavo regionalnih prostorskih zasnov in posameznih sestavin občinskega prostorskega reda.

Pogoji za opravljanje izpita
Osnovni izpit
Kandidat mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja, ki jih je pridobil po pridobljeni univerzitetni izobrazbi, ali ustrezno visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja, ki jih je pridobil po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi.

Dopolnilni izpit
Kandidat mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja, opravljen osnovni izpit iz projektiranja pri IZS ali ZAPS oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja, ali ustrezno visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja, opravljen osnovni izpit iz projektiranja pri IZS ali ZAPS oziroma s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja.

Ustrezna izobrazba za pristop k izpitu
Šteje se, da ima kandidat ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja, če ima naslednjo izobrazbo:

1. Dodiplomski študij
* Fakulteta za arhitekturo - smer urbanizem;
* Biotehniška fakulteta - smer krajinska arhitektura;
* Filozofska fakulteta - smer geografija;
* Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: o gradbeništvo - komunalna smer, o geodezija - prostorska informatika, o vodarstvo in komunalno inženirstvo.

2. Podiplomski študij
* Podiplomski študij, zaključen z magisterijem ali specializacijo ne glede na predhodno izobrazbo in sicer: Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja (IPŠPUP, glej: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo);
* Podiplomski magistrski ali specialistični študij urbanističnega načrtovanja na Fakulteti za arhitekturo;
* Podiplomski študij krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti;
* Podiplomski študij varstva okolja ali planiranja (po individualnem programu), geografske osnove regionalnega planiranja na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete;
* Podiplomski študij znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici.

3. Ostala ustrezna izobrazba
Za izpolnitev pogoja izobrazbe (ustreznih znanj) lahko kandidirajo tudi kandidati z univerzitetno diplomo, magisterijem ali specializacijo, ki dokažejo, da so opravili izpite, s katerimi so dosegli ustrezno znanje za prostorsko načrtovanje. Ustrezni izpiti so:
* prostorsko načrtovanje in planiranje,
* varstvo okolja,
* statistika,
* prostorska ekonomika,
* sociologija lokalnih skupnosti,
* regionalna ekonomika,
* prostorsko pravo,
* pravo okolja,
* presoje vplivov na okolje,
* prostorski menedžment,
* upravljanje zemljišč,
* urbanizem,
* rurizem,
* načrtovanje izven mestnega prostora,
* arhitektura mesta,
* prometno planiranje,
* komunalna infrastruktura,
* inventarizacija in valorizacija prostora,
* daljinsko zaznavanje in fotointerpretacija,
* GIS - informacijski sistemi,
* kartografija ali
* drugi s prostorskim načrtovanjem tesno povezani predmeti ali seminarji.

Prijava na izpit
Kandidat se na osnovni izpit prijavi z obrazcem, ki je v prilogi. Na dopolnilni izpit pa z obrazcem, ki je v prilogi. Izpolnjeno prijavnico za izpit z vsemi prilogami je potrebno poslati na zbornico najpozneje dva meseca pred razpisanim izpitnim rokom. Prijavi mora priložiti:
1. Dokazilo o strokovni izobrazbi - original ali notarsko overjen prepis diplome, zaključnega spričevala ali druge listine ustreznega javnega zavoda;

2. Dokazilo o delovnih izkušnjah - za dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah šteje pisna izjava pravne ali fizične osebe, da imate najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev ter spisek referenčnih del z navedbo, s katerimi odgovornimi prostorskimi načrtovalci ste ob tem sodelovali. Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za prostorskega načrtovalca. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja. Za čas opravljanja storitev prostorskega načrtovanja šteje obdobje, v katerem je kandidat po pridobljeni zahtevani izobrazbi neposredno sodeloval z odgovornimi prostorskimi načrtovalci pri prostorskem načrtovanju (obrazec ZAPS).

3. Dokazilo o opravljenem osnovnem izpitu (če kandidat opravlja izpit kot dopolnilni);

4. Spisek referenčnih del - najmanj 5 referenčnih del z opisom vsakega na vsaj polovici A4 formata, s priloženo zbirno karto namenske rabe iz strateškega dela OPN za vsako izbrano referenčno delo ter za vsako izbrano referenčno delo priložen originalni dokument (sestavni del projektne dokumentacije - naslovnica) podpisan s strani odgovornega prostorskega načrtovalca z navedenimi vsemi obdelovalci projekta, iz katerega je razvidno kandidatovo sodelovanje na projektu. 

Ustrezna referenčna dela ali pisne naloge za področje licence "P" so:
* prostorske sestavine družbenega plana občine ali republike oz. prostorski plan občine ali republike oz. upravno odločanje na njegovi osnovi (lahko tudi deli oz. posamezne sestavine teh planov);
* urbanistični program ali red občine (po zakonu iz leta 1967) oz. upravno odločanje na njegovi osnovi;
* študija, raziskava, plan za potrebe regije oz. za državni ali regionalni ravni;
* diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo izrazito prostorsko planskega značaja;
* mednarodni plani raznih vrst, če zajemajo prostor občine, regije, dežele, države ali več držav;
* študije izvedljivosti predlogov obsežnih prostorskih ureditev;
* sektorski plani, študije, raziskave s področij planiranja prometa, energetike, vodnega gospodarstva, rudarstva, kmetijstva, gozdarstva, turizma, rekreacije na ravni občine, regije, države;
* kompleksne presoje vplivov na okolje pomembne infrastrukture ali objektov državnega pomena.

5. Druga dokazila po lastni izbiri.

Potek izpita
1. Prijava na izpit
Kandidat se na izpit prijavi z obrazcem, ki je v prilogi. Prijavi mora priložiti vsa potrebna dokazila (natančnejši napotki v prejšnji točki). Če je prijava ni popolna, je kandidat o tem pisno obveščen. Kandidat mora vlogo dopolniti v osmih dneh, v nasprotnem primeru se šteje, da je kandidat odstopil od prijave na izpit. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, je o tem obveščen tako, da se mu po uradni dolžnosti izda ustrezna ugotovitvena odločba. Če je prijava popolna oz. je bila pravočasna dopolnjena, kandidat po pošti prejme račun za plačilo prijavnine, ki mora biti poravnan v osmih dneh, sicer se šteje, da je kandidat odstopil od opravljanja izpita. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu.

2. Določitev mentorja in pisne naloge
Po prejemu dokazila o plačilu prijavnine se kandidatu določi mentorja. Mentorja izbere predsednik izpitne komisije izmed članov izpitne komisije. Mentor izmed prijavi priloženih opisov referenčnih del izbere tisto, ki se bo štelo za pisno nalogo kandidata. Po obvestilu o izbranem referenčnem delu mora kandidat v pregled mentorju predložiti vodilno mapo izbranega projekta in načrt arhitekture. Kandidat in mentor se dogovorita o datumu oddaje izbranega referenčnega dela in sicer najpozneje trideset dni pred datumom ustnega dela izpita. Če mentor ugotovi, da referenčna dela niso ustrezna osnova za opravljanje pisnega dela izpita, mora kandidat izdelati pisno nalogo, ki jo določi mentor. Če kandidat ne odda referenčnega dela oz. pisne naloge v dogovorjenem roku, se šteje, da je od izpita odstopil. Kandidat po potrditvi referenčnega dela oz. pisne naloge s strani mentorja od zbornice prejme potrdilo z obvestilom o izpitnem roku in račun za plačilo izpitne pristojbine. Izpitno pristojbino mora poravnati v osmih dneh po prejemu obvestila. Izpitno pristojbino mora poravnati v osmih dneh po prejemu obvestila. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu. Če pristojbina ni plačana v določenem roku, se šteje, da je kandidat od opravljanja izpita odstopil.

3. Potek ustnega dela izpita
Po prejemu dokazila o plačilu izpitne pristojbine, je kandidat pisno obveščen o datumu ustnega dela izpita. Ustni del izpita se opravlja v uradnih prostorih ZAPS. Začne se tako, da predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik kandidatu pojasni način opravljanja izpita. Kandidati za osnovni izpit najprej odgovarjajo na vprašanja iz splošnega dela izpita, nato opravijo zagovor pisne naloge. Izpit se zaključi z dodatnimi vprašanji s področja stroke. Kandidati za dopolnilni izpit najprej opravijo zagovor pisne naloge, izpit pa se zaključi z dodatnimi vprašanji s področja stroke.

4. Posledice odsotnosti kandidata
Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k ustnem izpitu, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita, se šteje, da izpita ni opravil. O opravičenosti razlogov za odsotnost kandidata odloči predsednik izpitne komisije.

Popravljanje in ponavljanje izpita
Možnost popravnega izpita ima kandidat, ki je na osnovnem oz. dopolnilnem izpitu uspešno opravil zagovor pisne naloge ter splošni del izpita, ni pa opravil ustnega dela izpita iz največ dveh področij. V tem primeru kandidat ponovno opravlja samo del izpita, ki ga ni opravil. Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar samo, če ga opravi najpozneje v dveh letih od prve prijave, sicer se šteje, da kandidat izpita ni opravil. Izpit se ponavlja v celoti, če:
* pisna naloga ni ocenjena pozitivno;
* kandidat ni uspešno opravil zagovora pisne naloge izpita;
* kandidat ni uspešno opravil splošnega dela izpita;
* kandidat, ki na osnovnem izpitu uspešno opravil zagovor pisnega dela izpita, ni pa opravil ustnega dela izpita iz več kot polovice postavljenih vprašanj iz programa splošnega ali posebnega dela izpita;
* kandidat, ki na dopolnilnem izpitu uspešno opravi zagovor pisnega dela izpita, ne opravi pa ustnega dela izpita iz več kot polovice postavljenih vprašanj iz posebnega dela izpita.

Obrazec za prijavo na ponovni oz. popravni izpit je v prilogi.