Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovni izpiti

 

Izpit iz revidiranja načrtov arhitekture in krajinske arhitekture

dopolnilni izpit

Namen izpita
Z dopolnilnim izpitom se preveri, ali je kandidat, ki je sicer že dokazal, da je usposobljen za nastopanje kot odgovorni projektant načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture, usposobljen tudi za samostojno opravljanje storitev, s področja katere opravlja dopolnilni izpit, tako da lahko nastopa tudi kot odgovorni revident določene vrste načrtov.

Obseg in vsebina izpitnega programa
Dopolnilni izpit obsega samo posebni del, ki je prilagojen vrsti izpita in se opravlja pisno ter ustno.
Posebni izpitni program za revidiranje načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture obsega poznavanje metod in tehnik pri revidiranju načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture ter poznavanje predpisov in pravil dobre prakse, ki se navezujejo na revidiranje načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture.

Pogoji za opravljanje izpita
Kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja, opravljen osnovni izpit iz arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja oz. s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj osem let delovnih izkušenj na področju izdelovanja načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture zahtevnih objektov ali visoko strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja, opravljen izpit iz arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja oz. s takšnim izpitom izenačen preizkus znanja ter najmanj enajst let delovnih izkušenj na področju izdelovanja načrtov arhitekture oz. krajinske arhitekture zahtevnih objektov.

Za pridobljene delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil kandidat, ko je z odgovornimi revidenti neposredno sodeloval pri revidiranju oziroma je nastopal kot odgovorni projektant zahtevnih objektov. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve.

Prijava na izpit
Kandidat se na izpit prijavi z obrazcem, ki je v prilogi. Prijavi mora priložiti:

1. Dokazilo o strokovni izobrazbi - original ali notarsko overjen prepis diplome, zaključnega spričevala ali druge listine ustreznega javnega zavoda;

2. Dokazilo o delovnih izkušnjah - za dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah šteje pisna izjava pravne ali fizične osebe, da imate najmanj 8 (11) let delovnih izkušenj na področju arhitekturnega oz. krajinsko-arhitekturnega projektiranja, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev ter spisek referenčnih del z navedbo, s katerimi odgovornimi projektanti oz. revidenti ste ob tem sodelovali. Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta oz. revidenta (projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju). Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve; (obrazec ZAPS).

3. Dokazilo o opravljenem osnovnem oz. dopolnilnem izpitu

4. Seznam referenčnih del na zahtevnih objektih - obsegati mora opis najmanj petih referenčnih del po izbiri kandidata. Pri opisu vsakega referenčnega dela (na najmanj eni strani A-4 formata) mora kandidat navesti merila, po katerih se objekt po zakonu oz. seznamu uvršča med zahtevne objekte, in njegovo vlogo (odgovorni projektant, odgovorni vodja del, sodelovanje z odgovornimi revidenti) ter aktivnost pri tem delu. Mentor lahko v fazi prijave na izpit zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnih delih, če v prijavi niso dovolj jasno predstavljena.

5. Druga dokazila po lastni izbiri

Potek izpita
1. Prijava na izpit

Kandidat se na izpit prijavi z ustreznim obrazcem. Prijavi mora priložiti vsa potrebna dokazila (natančnejši napotki v prejšnji točki). Če prijava ni popolna, je kandidat o tem pisno obveščen. Kandidat mora vlogo dopolniti v osmih dneh, v nasprotnem primeru se šteje, da je kandidat odstopil od prijave na izpit.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, je o tem obveščen tako, da se mu po uradni dolžnosti izda ustrezna ugotovitvena odločba. Če je prijava popolna oz. je bila pravočasna dopolnjena, kandidat po pošti prejme račun za plačilo prijavnine, ki mora biti poravnan v osmih dneh, sicer se šteje, da je kandidat odstopil od opravljanja izpita. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu.

2. Določitev mentorja in pisne naloge
Po prejemu dokazila o plačilu prijavnine se kandidatu določi mentorja. Mentorja izbere predsednik izpitne komisije izmed članov izpitne komisije. Mentor izmed prijavi priloženih opisov referenčnih del izbere tisto, ki se bo štelo za pisno nalogo kandidata. Po obvestilu o izbranem referenčnem delu mora kandidat v pregled mentorju predložiti vodilno mapo izbranega projekta in načrt arhitekture.
Kandidat in mentor se dogovorita o datumu oddaje izbranega referenčnega dela in sicer najpozneje trideset dni pred datumom ustnega dela izpita. Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit iz odgovornega revidiranja, se mora na izpit prijaviti z opisi referenčnih del na zahtevnih objektih po zakonu o graditvi objektov oziroma seznamu, ki ga pripravi posamezna stroke pristojne poklicne zbornice. Opis referenčnih del mora obsegati opis najmanj petih referenčnih del po izbiri kandidata.
Pri opisu vsakega referenčnega dela (na najmanj eni strani A-4 formata) mora kandidat navesti merila, po katerih se objekt po zakonu oziroma seznamu uvršča med zahtevne objekte, in njegovo vlogo (odgovorni projektant, odgovorni vodja del, sodelovanje z odgovornimi revidenti) ter aktivnost pri tem delu. Mentor lahko v fazi prijave na izpit zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnih delih, če v prijavi niso dovolj jasno predstavljena. Če kandidat ne odda referenčnega dela oz. pisne naloge v dogovorjenem roku, se šteje, da je od izpita odstopil.
Kandidat po potrditvi referenčnega dela oz. pisne naloge s strani mentorja od zbornice prejme potrdilo z obvestilom o izpitnem roku in račun za plačilo izpitne pristojbine. Izpitno pristojbino mora poravnati v osmih dneh po prejemu obvestila. Izpitno pristojbino mora poravnati v osmih dneh po prejemu obvestila. Dokazilo o plačilu prijavnine mora kandidat mora poslati po pošti ali faksu. Če pristojbina ni plačana v določenem roku, se šteje, da je kandidat od opravljanja izpita odstopil.

3. Potek ustnega dela izpita
Po prejemu dokazila o plačilu izpitne pristojbine, je kandidat pisno obveščen o datumu ustnega dela izpita. Ustni del izpita se opravlja v uradnih prostorih ZAPS. Začne se tako, da predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik kandidatu pojasni način opravljanja izpita. Kandidati za najprej opravijo zagovor pisne naloge, izpit pa se zaključi z dodatnimi vprašanji s področja stroke.

4. Posledice odsotnosti kandidata
Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k ustnem izpitu, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita, se šteje, da izpita ni opravil. O opravičenosti razlogov za odsotnost kandidata odloči predsednik izpitne komisije.

Popravljanje in ponavljanje izpita
Možnost popravnega izpita ima kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil zagovor pisne naloge, ni pa opravil ustnega dela izpita iz največ dveh področij. V tem primeru kandidat ponovno opravlja samo del izpita, ki ga ni opravil. Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar samo, če ga opravi najpozneje v dveh letih od prve prijave, sicer se šteje, da kandidat izpita ni opravil. Izpit se ponavlja v celoti, če:
* pisna naloga ni ocenjena pozitivno;
* kandidat ni uspešno opravil zagovora pisne naloge izpita;
* kandidat, ki na dopolnilnem izpitu uspešno opravi zagovor pisnega dela izpita, ne opravi pa ustnega dela izpita iz več kot polovice postavljenih vprašanj iz posebnega dela izpita.

Obrazec za prijavo na ponovni oz. popravni izpit je v prilogi.