Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

SPLOŠNO


1.1.A Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) -
Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 102/2004
ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 18 (nov. 2017)

Opomba:
Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).


1.1.A.a Gradbeni zakon (GZ)

Ur. l. RS, št. 61/2017
GZ - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017)

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
- Določbe 9. člena glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena, šestega odstavka 57. člena v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.
          
          
1.1.A.b Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti  (ZAID)

Ur. l. RS, št. 61/2017

Opomba:
Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018


1.1.B Zakon o meroslovju (ZMer-1)

Ur. l. RS, št. 22/2000 in naslednji
ZMer-1 - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2005)


1.1.C Zakon o standardizaciji (ZSta-1)

Ur. l. RS, št. 59/1999


1.1.D Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

Ur. l. RS, št. 21/1995 in naslednji
Ur. l. RS, št. 56/2015 - zadnje spremembe in dopolnitve ZASP-G
Ur. l. RS, št. 63/2016 - Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
ZASP - neuradno prečiščeno besedilo 12 (okt. 2016)


1.1.E Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)

Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji
ZIL-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (dec. 2013)


1.1.F Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) 

Ur. l. RS, št. 32/2016


1.1.G Obligacijski zakonik (OZ)

Ur. l. RS, št. 83/2001 in naslednji
OZ - neuradno prečiščeno besedilo 4 (okt. 2016)

Opomba:
Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631), stran 3007


1.1.H Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 10 (nov. 2017)

Opomba:
Razen 89. člena se preostale določbe uporabljajo do 1. junija 2018 (glej 299. člen ZUreP-2).


1.1.H.a Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Ur. l. RS, št. 61/2017

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018

- 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.


1.1.I Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)

Ur. l. RS, št. 44/2007 - uradno prečiščeno besedilo 1 (ZDVGOMP-UPB1)
ZDVGOMP - neuradno prečiščeno besedilo 3 (okt. 2010)

Spremembe in dopolnitve:
ZUPUDPP: z dnem uveljavitve Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS, št. 80/2010), to je 27.10.2010, prenehajo veljati določbe drugega odstavka 6. člena, 7. do 11. člena, prvega odstavka 12. člena in 13. do 27. člena ZDVGOMP.
Z dnem začetka uporabe določb iz drugega odstavka 72. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur.l. RS, št. 80/2010) se prenehajo uporabljati določbe 18. člena ZDVGOMP ter določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 105. člena ter prvega stavka osmega odstavka 110. člena ZUreP-1 za določanje odškodnin pri razlastitvah nepremičnin in omejitvah lastninske pravice v območju načrta ter območju državnih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi ZPNačrt, državnih lokacijskih načrtov, sprejetih na podlagi ZUreP-1, in prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih je na podlagi ZUN sprejela država. Ne glede na navedeno se še naprej uporabljajo določbe 18. člena ZDVGOMP, ki so potrebne za dokončanje postopkov po 67. členu navedenega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.  


1.1.J Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Ur. l. RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2 in naslednji
ZUP – neuradno prečiščeno besedilo 11 (okt. 2013)1.1.K Stvarnopravni zakonik (SZP)

Ur. l. RS, št. 87/2002 in naslednji
SPZ – neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2013)1.1.L Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Ur. l. RS, št. 47/2006 in naslednji
Ur. l. RS, št. 61/2017 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
Ur. l. RS, št. 7/2018 - zadnje spremembe in dopolnitve (ZEN-A)
ZEN - neuradno prečiščeno besedilo 4 (feb. 2018)


1.1.1. Posebne gradbene uzance

Ur. l. SFRJ, št. 18/1977


1.1.2. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Ur. l. RS, št. 81/2018


1.1.3. Odredba o merskih enotah

Ur. l. RS, št. 26/2001 in naslednji
Odredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)


1.1.4. Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Ur. l. RS, št. 73/2012 in naslednji
Ur. l. RS, št. 66/2016 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)


1.1.5. Pravilnik o vsebini in načinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Ur. l. RS, št. 9/2004 
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2018)

Opombe:
2. poglavje in 3. do 8. člen se še uporabljajo do 1. junija 2019 (glej 30. člen ZEN-A).


1.1.6. Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije

Ur. l. RS, št. 123/2003
Ur. l. RS, št. 56/2005 - spremembe in dopolnitve 
Ur. l. RS, št. 37/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 40/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 65. člen ZAID, 13. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 11. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18).


1.1.7. Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 13. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 124/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)


1.1.8. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Ur. l. RS, št. 35/2004

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


1.1.9. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 114/2004
Ur. l. RS, št. 53/2005 - sprememba 
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2005)


1.1.10. Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji

Ur. l. RS, št. 50/2006


1.1.11. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

Ur. l. RS, št. 63/2008 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2016)


1.1.12. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 51/2004 in naslednji
Ur. l. RS, 37/18 -  Statut Inženirske zbornice Slovenije
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2011)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 88. člen Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18)).


1.1.13. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 28.10.2017

Ur. l. RS, št. 35/2005


1.1.14. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22.10.2016

Ur. l. RS, št. 65/2006


1.1.15. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Ur. l. RS, št. 95/2011
Ur. l. RS, št. 41/2014 - zadnje spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 77/2017 - Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2014)

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 57. člen ZMVN-1)


1.1.16. Disciplinski pravilnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.17. Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Ur. l. RS, št. 33/2003 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2014)


1.1.18. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

Ur.l. RS, št. 46/2006
Ur.l. RS, št. 8/2017 - spremembe
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2017)


1.1.19. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami 

Ur. l. RS, št. 67/2016


1.1.20. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

Ur. l. RS, št. 58/2003
ZZK-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (feb. 2018)


1.1.21. Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Ur. l. RS, št. 123/2006
ZFO -1 - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)


1.1.22. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Ur. l. RS, št. 51/2009
Odlok - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)1.1.23. Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)

Ur. l. RS, št. 13/2018


1.1.24. Pravilnik o evidenci trga nepremičnin

Ur. l. RS, št. 35/2018

Opomba:
13 člen se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi.


1.1.25. Uredba o razvrščanju objektov

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.26. Uredba o podatkih registra nepremičnin

Ur. l. RS, št. 37/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.1.27. Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja

Ur. l. RS, št. 37/2018

 
1.1.28. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.29. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.30. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.31. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.32. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.33. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.34. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe

Ur. l. RS, št. 41/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.1.35. Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Ur. l. RS, št. 43/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.1.36. Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja

Ur. l. RS, št. 43/2018

Opombi:
- Veljaven, vendar se še ne uporablja.
- 6. člen, prvi odstavek 7. člena in 10. člen se začnejo uporabljati 1. avgusta 2019.


1.1.37. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin

Ur. l. RS, št. 43/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.1.38. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Ur. l. RS, št. 47/2018


1.1.39. Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru

Ur. l. RS, št. 48/2018