Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

SPLOŠNO


1.1.A Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Ur. l. RS, št. 110/2002 in naslednji
Ur. l. RS, št. 110/2013 - dopolnitev ZGO-1E
Ur. l. RS, št. 19/2015 - zadnja sprememba ZGO-1F
ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 16 (mar. 2015)

Opombe:
 -
Pojasnila MOP v zvezi z razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena ZGO-1 z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011.

- Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe ZGO-1: 1. 6. 2018.

- Podaljšanje uporabe (glej 125. člen GZ). Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).


1.1.A.a Gradbeni zakon (GZ) - Veljaven, vendar se še ne uporablja

Uradni list RS, št. 61/17

Opomba:
Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
          
          
1.1.A.b Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti  (ZAID) -Veljaven, vendar se še ne uporablja

Uradni list RS, št. 61/17

Opomba:
Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018


1.1.B Zakon o meroslovju (ZMer-1)

Ur. l. RS, št. 22/2000 in naslednji
Ur. l. RS, št. 26/2005 - uradno prečiščeno besedilo 1 (ZMer-1-UPB1)
 

1.1.C Zakon o standardizaciji (ZSta-1)

Ur. l. RS, št. 59/1999


1.1.D Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

Ur. l. RS, št. 21/1995 in naslednji
UR. l. RS, št 56/2015 - zadnje spremembe in dopolnitve ZASP-G
ZASP - neuradno prečiščeno besedilo 11 (jul. 2015)


1.1.E Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)

Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji
ZIL-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (dec. 2013)
 

1.1.F Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti (ZICPES)

Ur. l. RS, št. 25/2004 in naslednji
Ur. l. RS, št 55/2015 zadnje spremembe in dopolnitve ZICPES-B
ZICPES - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2015)
 

1.1.G Obligacijski zakonik (OZ)

Ur. l. RS, št. 83/2001 in naslednji
Ur. l. RS, št. 97/2007 - uradno prečiščeno besedilo 1 (OZ-UPB1)


1.1.H Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-B)
Ur. l. RS, št. 109/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-C)
ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 9 (feb. 2015)

Sprememba:
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 35/2013)
Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo (Ur.l. RS, št. 76/2014)

Opomba:
Razen 89. člena se preostale določbe uporabljajo do 1. junija 2018 (glej 299. člen ZUreP-2).


1.1.H.a Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Veljaven, vendar se še ne uporablja

Uradni list RS, št. 61/17

Opombe:
Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018

180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.
  

1.1.I Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)

Ur. l. RS, št. 111/2001 in naslednji
Ur. l. RS, št. 44/2007 - uradno prečiščeno besedilo 1 (ZDVGOMP-UPB1)
ZDVGOMP - neuradno prečiščeno besedilo 3 (okt. 2010)

Spremembe in dopolnitve:
ZUPUDPP: z dnem uveljavitve Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS, št. 80/2010), to je 27.10.2010, prenehajo veljati določbe drugega odstavka 6. člena, 7. do 11. člena, prvega odstavka 12. člena in 13. do 27. člena ZDVGOMP.
Z dnem začetka uporabe določb iz drugega odstavka 72. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur.l. RS, št. 80/2010) se prenehajo uporabljati določbe 18. člena ZDVGOMP ter določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 105. člena ter prvega stavka osmega odstavka 110. člena ZUreP-1 za določanje odškodnin pri razlastitvah nepremičnin in omejitvah lastninske pravice v območju načrta ter območju državnih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi ZPNačrt, državnih lokacijskih načrtov, sprejetih na podlagi ZUreP-1, in prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih je na podlagi ZUN sprejela država. Ne glede na navedeno se še naprej uporabljajo določbe 18. člena ZDVGOMP, ki so potrebne za dokončanje postopkov po 67. členu navedenega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.  
 

1.1.J Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Ur. l. RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2 in naslednji
ZUP – neuradno prečiščeno besedilo 11 (okt. 2013)


1.1.K Stvarnopravni zakonik (SZP)

Ur. l. RS, št. 87/2002 in naslednji
SPZ – neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2013)

 

1.1.L Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Ur. l. RS, št. 47/2006 in naslednji
ZEN – neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2012)


1.1.1. Posebne gradbene uzance

Ur. l. SFRJ, št. 18/1977


1.1.2. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Ur. l. RS, št. 13/2004
Ur. l. RS, št. 45/2006 - spremembe in dopolnitve
Statut - neuradno prečiščeno besedilo


1.1.3. Odredba o merskih enotah

Ur. l. RS, št. 26/2001 in naslednji
Odredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)


1.1.4. Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Ur. l. RS, št. 73/2012
Ur. l. RS, št. 87/2014 - dopolnitve
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2014)


1.1.5. Pravilnik o vsebini in načinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Ur. l. RS, št. 9/2004 


1.1.6. Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije

Ur. l. RS, št. 123/2003
Ur. l. RS, št. 56/2005 - spremembe in dopolnitve 
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2009)

Spremembe:
ZGO-1C: z dnem 12.01.2010 preneha veljati drugi odstavek 2. člena, drugi odstavek 3. člena, 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. in 26. člen tega pravilnika.


1.1.7. Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev

Ur. l. RS, št. 124/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2011)


1.1.8. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Ur. l. RS, št. 35/2004

Spremembe:
ZPNačrt: do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) se uporablja ta predpis, sprejet na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02), kolikor ni v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju.


1.1.9. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 114/2004
Ur. l. RS, št. 53/2005 - sprememba 
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2005)


1.1.10. Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji

Ur. l. RS, št. 50/2006 


1.1.11. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

Ur. l. RS, št. 63/2008 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2016)


1.1.12. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 51/2004 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2011)


1.1.13. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami

Ur. l. RS, št. 35/2005 


1.1.14. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami

Ur. l. RS, št. 65/2006
 

1.1.15. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Ur. l. RS, št. 95/2011
Ur. l. RS, št. 41/2014 - zadnje spremembe in dopolnitve
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2014)


1.1.16. Disciplinski pravilnik

Ur. l. RS, št. 69/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jul. 2013)


1.1.17. Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Ur. l. RS, št. 33/2003 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2014)


1.1.18. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

Ur.l. RS, št. 46/2006
Ur.l. RS, št. 8/2017 - spremembe