Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

SPOMENIŠKO VARSTVO in VARSTVO NARAVE


1.11.A Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Ur. l. RS, št. 16/2008 in naslednji
ZVKD-1 – neuradno prečiščeno besedilo 5 (mar. 2018)


1.11.B Zakon o vodah (ZV-1)

Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji
ZV-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2015)


1.11.1. Zakon o ohranjanju narave (ZON)

Ur. l. RS, št. 96/2004 in naslednji
ZON - neuradno prečiščeno besedilo 9 (maj 2018)


1.11.2. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.11.3. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti

Ur. l. RS, št. 24/1992


1.11.4. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot

Ur. l. RS, št. 117/2002
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2005)


1.11.5. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst

Ur. l. RS, št. 98/2002 in naslednji
Uredba - nauradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2008)


1.11.6. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot

Ur. l. RS, št. 52/2002 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2003)1.11.7. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

Ur. l. RS, št. 65/2003 in naslednji
ZVG - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2017)1.11.8. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Ur. l. RS, št. 49/2004 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 8 (jul. 2018)1.11.9. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2018)


1.11.10. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2018)


1.11.11. Uredba o stanju podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 25/2009 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)


1.11.12. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda

Ur. l. RS, št. 91/2013


1.11.13.  Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

Ur. l. RS, št. 55/2011 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jan. 2013)


1.11.14. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meja vodnega zemljišča tekočih voda

Ur. l. RS, št. 129/2006


1.11.15. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

Ur. l. RS, št. 57/2015


1.11.16. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Ur. l. RS, št. 81/2007 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (maj 2013)


1.11.17. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev

Ur. l. RS, št. 47/2012


1.11.18. Pravilnik o konservatorskem načrtu

Ur. l. RS, št. 66/2009


1.11.19. Pravilnik o registru kulturne dediščine  

Ur. l. RS, št. 66/2009 


1.11.20. Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah

Ur. l. RS, št. 102/2010


1.11.21. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

 
 
1.11.22. Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
 
 
1.11.23. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja  
 
Ur. l. RS, št. 64/2004 in naslednji

Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2016)


1.11.24. Pravilnik o arheoloških raziskavah

Ur. l. RS, št. 3/2013

1.11.25. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

Ur. l. RS, št. 48/2018


1.11.26. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A)

Ur. l. RS, št. 52/2010
ZTNP-1A - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2017)


1.11.27. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal

Ur. l. RS, št. 66/2017
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)


1.11.28. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

Ur. l. RS, št. 66/2017
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)


1.11.29. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Ur. l. RS, št. 76/2017

Opomba:
Četrti odstavek 26. člena se začne uporabljati leto dni po uveljavitvi predpisa iz osmega odstavka 26. člena; 33., 64. in 70. člen se začnejo uporabljati 1. januarja 2020; 95., 96. in 97. do 100. člen se začnejo uporabljati 1. junija 2018.


1.11.30. Uredba o sevalnih dejavnostih

Ur. l. RS, št. 19/2018


1.11.31. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Ur. l. RS, št. 27/2018


1.11.32. Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih

Ur. l. RS, št. 47/2018


1.11.33. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Ur. l. RS, št. 48/2018