Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Arhigram

Poenostavljena merila za vrednotenje projektantskih storitev

Cene projektantskih storitev se na podlagi zakonodaje Evropske unije oblikujejo tržno. Za zaščito investitorjev, projektantov in javnega interesa sta Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirska zbornica Slovenije pripravili priročnik Arhigram 2 -  Poenostavljena merila za vrednotenje projektantskih storitev. Z njimi izračunamo priporočeno število normiranih projektantskih oziroma inženirskih ur, potrebnih za kakovostno izvedbo ponujenih storitev, pri čemer izračun vrednosti storitev ni več vezan le na vrednost investicije.

Vrednosti projektantskih storitev, kot jih izračunava program, predstavljajo priporočene cene, ki projektantom omogočajo načrtovanje kakovostnih arhitekturnih rešitev in izdelavo kvalitetne projektne dokumentacije. Večja odstopanja navzdol tako nedvomno pomenijo manj uspešne arhitekturne rešitve in nižji nivo obdelave načrtov. Slabše rešitve lahko za naročnika pomenijo slabši izkoristek prostorskega potenciala, zaplete pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in nenazadnje tudi višje stroške pri gradnji, vzdrževanju in uporabi.

Na spodnji povezavi je objavljena nova verzija programskega orodja za izračunavanje priporočenih vrednosti projektantskih storitev Arhigram 4.0, ki je zaenkrat v razvojni, beta verziji. Slednja je usklajena z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Gre za testno verzijo, ki bo v pomoč projektantom v premostitvenem obdobju do uveljavitve Pravil stroke, ko bo pripravljena nova posodobitev, v kateri bodo poleg projektiranja zajete tudi vse druge storitve, ki jih opravljajo projektanti.

Pripombe in predloge k testni verziji sprejemamo do konca decembra na naslov zaps@zaps.si. Prejete pripombe bomo preučili in smiselno upoštevali. Spremembe bodo vključene v dopolnjeno oz. končno verzijo aplikacije, ki bo dostopna na spletnih straneh ZAPS.

 

O ARHIGRAMU 4

Arhigram 4 izračunava vrednosti projektantskih storitev na dva načina. V zavihku  »EUR« (rdeča barva) se izračunavajo vrednosti projektantskih storitev v EUR, v zavihku »NU« (modra barva) pa število potrebnih normiranih ur (NU) za izvedbo posameznih projektantskih storitev. Norma ure so osnova za izračunavanja minimalnih vrednosti storitev, izračun norma ur je namreč merodajen pri zagotavljanju kakovostne izvedbe ponujenih storitev. Član ZAPS je ponudbo dolžan oblikovati tako, da sta iz nje razvidna potrebno število normiranih ur in vrednost normirane ure v evrih. Ponudbo, ki od priporočenega števila normiranih ur odstopa navzdol za več kot 30 %, je treba obravnavati kot neobičajno nizko ponudbo, pri kateri se ne upoštevajo pravila stroke in ki ne zagotavlja izdelave projektne dokumentacije v skladu z dobro projektantsko prakso. ZAPS uporablja ta pripomoček za izračun cene projektantskih storitev, kadar je zaprošen za strokovno mnenje. Izračun v evrih je zgolj informativne narave in lahko služi kot orientacija projektantu. Izračun, ki temelji na odstotku od investicije v evrih, ima namreč drugačno metodologijo kot izračun potrebnih norma ur za določeno storitev, zato se vrednosti izračuna lahko bistveno razlikujeta.

 

IZRAČUN V EUR

Vrednosti v EUR se izračunavajo glede na izbor vrste objekta (enodružinska hiša, vrtec,…),  velikost objekta ter glede na izbor težavnosti vsakega glavnega načrta posebej. Osnova za izračun vrednosti posameznega načrta je višina investicijskih stroškov za vsako posamezno vrsto načrta (arhitektura, krajinska arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro in strojne inštalacije). Vrednosti projektantskih storitev so določene v odstotkih glede na izračunane investicijske stroške za vsako posamezno vrsto načrta. Odstotni deleži so določeni na podlagi večletnih izkušenj in so prikazani v grafih na zavihku »PODATKI«.

 

IZRAČUN V NU

Izračun NU je pripravljen na podlagi publikacije Arhigram 2 – poenostavljena merila za vrednotenje projektantskih storitev (ZAPS, 2012). Iz publikacije so bile za izračun števila NU za osnovne načrte povzete računske formule za izračunavanje NU, ne pa tudi tabelarične vrednosti in grafični prikazi, ki prikazujejo drugačno število NU, kot ga dajejo izračuni po enačbah.

 

PODATKI

Zavihek »PODATKI« predstavlja osnovo, po kateri se izračunavata prva dva zavihka. Za uporabnike je zavihek sicer zaklenjen, omogoča pa vpogled v »ozadje« izračuna. Prednost takšnega načina je, da je mogoče vse vrednosti, ki vplivajo na izračun, na enostaven način spreminjati, kar omogoča tudi enostavne korekcije v bodoče. V spodnjem delu zavihka so prikazane tudi uporabljene krivulje za vse glavne načrte.

 

IZRAČUN VREDNOSTI NU 

Zavihek je dodan izračunu kot pomoč projektantom za lažje določanje vrednosti njihove NU. Vrednost normirane ure si izračuna vsak ponudnik sam glede na značilnosti svojega poslovanja.

 

RAZLIKE GLEDE NA ARHIGRAM 3

Zaradi usklajevanja z novo zakonodajo je bil izračun vrednosti za izdelavo vodilne mape preimenovan v »Projektno upravna dokumentacija« (PUD). Spremenjeno je bilo poimenovanje glavnih faz priprave dokumentacije in s tem tudi razporeditve odstotnih deležev za posamezno fazo. Usklajeno je bilo poimenovanje vseh sestavnih delov in faz. Poleg uskladitve z novo zakonodajo so bili dodani korekcijski faktorji, opisani v nadaljevanju. Odstotne vrednosti za izračun storitev so ostale nespremenjene, z izjemo izračuna vrednosti načrtov notranje opreme, kjer so bili odstotni deleži zvišani. Vsi podatki za izračun vrednosti v EUR so prikazani na zavihku »PODATKI«. 

 

KOREKCIJSKI FAKTORJI

GRADBENO DOVOLJENJE

Izbor te možnosti vklopi izračun vrednosti in števila NU za izdelavo Projektno upravne dokumentacije (PUD).

 

PID

Izbor te možnosti vklopi izračun vrednosti in števila NU za izdelavo Prikaza izvedenih del (PID). PID je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je potrebno dobiti za vse vrste gradnje, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

 

PRENOVA

Izbor zviša vrednost in število NU za izdelavo PUD ter PTD za osnovne načrte za 20 %.

 

UPORABA BIM PROCESOV

Izbor zviša vrednost in število NU za izdelavo PTD za osnovne načrte za 20 %.

 

VKLJUČEVANJE IZDELOVALCEV DRUGIH NAČRTOV V POGODBO 

Izbor zviša vrednost in število NU za izdelavo PTD za osnovne načrte za 8 %.

 

DODATNI PRIBITKI

Dodatni pribitki dvigujejo skupno vrednost izdelave projektne dokumentacije in jih določijo projektanti sami tako, da v označena polja vpišejo odstotne vrednosti.

 

Pripravila:

Mima Suhadolc

 

 

 

ARHIGRAM 2 – PRIROČNIK V PDF

ARHIGRAM 4 – PROGRAM ZA IZRAČUN VREDNOSTI

 


na vrh
 
O ARHIGRAMU 4