Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

stalno poklicno usposabljanje

 

Predavanja v letu 2010

FENG SHUI v arhitekturi

8.12.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
 

Feng shui je starodavna kitajska modrost urejanja harmoničnega okolja. Gre za nekoliko drugačno branje prostora, ki skuša uskladiti ljudi, prostor in čas v povezano celoto. Danes je o feng shuiju dostopnih veliko informacij, relativno malo pa je res kvalitetnih informacij o tradicionalnem feng shuiju. V okviru predavanja bodo predstavljena temeljna filozofska izhodišča iz katerih feng shui izhaja (daoistična kozmologija, koncept življenjske energije chi, yin in yang, pet elementarnih stopenj spremembe, osem trigramov), njegovi glavni šoli (šola kompasa in šola oblike) in najbolj značilne tehnike, ki se jih v feng shui analizi uporablja (materiali po smereh neba, vzhodno zahodni sistem in feng shui čas). Predstavljene bodo glavne zmote o feng shuiju, predvsem pa obseg informacij, ki naj bi jih arhitekt od kvalitetne feng shui analize dobil.
 
 


na vrh

Nizkoenergijska gradnja - temeljna plošča in ravna streha 

17.11.2010 ob 14.00 uri v prostorih podjetja FIBRAN NORD d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 45, 1317 Sodražica.

Vsebina:
1. Nizkoenergijska gradnja je stvarnost
2. Osnovna načela nizkoenergijske gradnje, smernice za prihodnost
3. Posebni elementi nizkoenergijske gradnje:
    - temeljna plošča in toplotna izolacija
    - ravne strehe kot dolgotrajno funkcionalne, estetske in koristne površine
    - fasadni ovoj in preprečevanje oz. zmanjševanje toplotnih mostov

Na ogled bodo izvedeni 3D detajli za lažjo predstavo. Projektantom bo na voljo FIBRANxps material v različnih barvah za izvedbo maket. Po zaključku predavanj si bo možno ogledati LUMAR-jevo nizkoenergijsko hišo v Ribnici.

Predavateljica: Marjeta Vide Lutman
 na vrh

Elektrika iz sonca - fotovoltaika

10.11.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
Fotovoltaika (PV – angl. »Photovoltaics«) je mlada znanstvena veda in še mlajša gospodarska panoga, ki že dokazuje, še bolj pa obeta, da bo pomembno pripomogla k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne bo obremenjevala okolja. Fotonapetostni sistemi pretvarjajo svetlobno energijo neposredno v električno energijo z izkoriščanjem fotonapetostnega pojava. Proces neposredne pretvorbe se vrši v raznovrstnih sončnih celicah, ki so povezane v fotonapetostni (PV) modul kot neločljiva celota. Učinkovitost pretvorbe svetlobne energije v električno je močno odvisna od tipa sončnih celic in v najboljših raziskovalnih laboratorijih pod posebnimi pogoji dosega celo preko 40 %. Modularna zasnova fotonapetostnih generatorjev omogoča izdelovanje sistemov za oskrbo z električno energijo zelo različnih moči – od samo nekaj tisočink vata za zapestne ure do sistemov z nazivno močjo nekaj kW za samostojne porabnike, kot so na primer gorske koče, in celo do omrežnih fotonapetostnih sistemov, t. i. sončnih elektrarn, z nazivno močjo nekaj MW. Fotovoltaika se razvija v obsežen, trajnostno naravnan in inovativen gospodarski sektor, ki tudi Sloveniji ponuja veliko priložnost za razvoj in prodor naprednih tehnologij izrabe obnovljivih virov energije. Na predavanju bodo prikazane tudi možnosti za umeščanje fotonapetostnih sistemov (ali sončnih elektrarn) na objekte in v prostor ter v elektroenergetsko omrežje.

Teme:                                                                         
1.  Sončne celice - principi in tehnologije
2.  Fotonapetostni moduli in sistemi
3.  Umeščanje fotonapetostnih sistemov 
Predavatelj: prof. dr. Marko Topič, univ.dipl.inž.el. UL FE
 
 na vrh

Požarna varnost 

6.10.2010 ob 17.00 v Plečnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana.

Izhodišča:
Namen predavanja je predstaviti del zakonodaje, ki lahko vpliva na arhitektovo kreativnost. S pravilnim pristopom in medsebojnim sodelovanjem izvajalca elaborata požarne varnosti in ostalih projektantov se ta lahko rešuje na najrazličnejše načine, tako da arhitektova kreativnost ni omejena.

Teme:
1. Zakonske osnove - možnosti za načrtovanje in razvoj
2. Upoštevanje arhitektove kreativnosti - prilagajanje rešitev požarne varnosti
3. Pasti pri projektiranju, nadzoru, izvedbi in vzdrževanju
4. Primeri iz prakse

Predavatelj:Ivo Gostiša, Izolirka požarni inženiring d.o.o.na vrh

Priprava uredb in odlokov prostorskih aktov

2.6.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
Čeprav gre za dejavnost, ki zahteva predvsem širok nabor načrtovalskih znanj in jo zato izvajajo osebe s tem primernimi oziroma zahtevanimi poklicnimi kvalifikacijami, pa je končni rezultat prostorskega načrtovanja vedno pravni akt. Načrtovalske rešitve morajo tako postati pravne norme, kar pomeni, da se morajo prevesti v pravni jezik in zapisati v obliki predpisa. Ker izdelovalci prostorskih aktov pogosto prevzamejo naloge celotne izdelave prostorskega akta, torej tudi priprave uredbe oziroma odloka, ki ga nato obravnava vlada oziroma občinski svet, je pomembno, da poznajo vsaj osnovna pravila in zakonitosti glede strukture predpisov, uporabe jezika, terminologije ter drugih prvin normiranja. Še tako dobro zamišljene načrtovalske rešitve lahko zaradi slabe ali pomanjkljive priprave predpisa zgrešijo svoj namen ali se nikoli udejanjijo, lahko pa dosežejo celo nasproten namen in zmanjšajo pravno in investicijsko varnost tistih, ki se po njih ravnajo.

Teme:                                                               
Predavatelji:
1.  Nomotehnična pravila
2.  Jezikovna pravila
3.  Strokovne vsebine
4.  Izkušnje pri pripravi OPN Novo mesto
5.  Določanje varstvenih meril in pogojevna vrh

Pravilen pristop k projektiranju, konstruiranju in izvedbi lesenih konstrukcij

19.5.2010 ob 17.00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
Namen predavanja je predstaviti les kot visokotehnološki proizvod. Lesene konstrukcije ne predstavljajo zgolj strešnega sistema ali klasičnih konstrukcijskih sklopov in objektov. Sodobna arhitektura posega po lesu kot konstrukcijskem materialu tudi v najzahtevnejših arhitekturno konstrukcijskih izvedbah, kjer lahko novi lesni kompoziti s sodobnimi tehnologijami obdelave in izvedbe presegajo zmožnosti klasične gradnje. Predstavljena bodo izhodišča lesene gradnje v smislu sodelovanja med arhitekturno, gradbeniško in lesarsko stroko.

Teme:                                                                                                                                   
1. Sodobna lesena gradnja v Sloveniji                                                                          
dr. Manja Kitek Kuzman, univ.dipl.inž.arh.,
UL BF Oddelek za lesarstvo
 
2. Izhodišča za projektiranje, konstruiranje in izvedbo lesenih konstrukcij      
dr. Bruno Dujič, univ.dipl.inž.grad., CBD
    
3. Uporaba sodobnih lesnih materialov in zaščita lesa                                         
doc.dr.Miha Humar, univ.dipl.inž.les., UL,
BF, Oddelek za lesarstvo
Jasna Starc, univ.dipl.inž.arh.
 


na vrh

Urbana odvodnja

12.5.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
V uvodnem delu bo podan kratek pregled razvoja urbane odvodnje in problemi, s katerimi se danes srečuje urbana odvodnja v okviru celostnega gospodarjenja s povodji. Poudarjeni bodo novejši pristopi, ki se pravzaprav vračajo k naravnim izhodiščem, to je k zadrževanju vode (zadrževalniki, zelene površine, zelene strehe...) in ponikanju na mestu nastanka. Posebej bo obravnavana tudi varnost pred poplavljanjem, ki je vse prepogosto napačno razumljena. Predstavljeni bodo tudi vidiki čiščenja odpadne vode (različne vrste kompaktnih čistilnih sistemov, rastlinske in lagunske čistilne naprave...) ter možnosti ponovne uporabe očiščene odpadne vode na zelenih površinah in v stavbah. Ob vsem tem bo predstavljena korelacija med reševanjem problematike urbane odvodnje in krajinskim oblikovanjem oziroma načrtovanjem poselitve.

Teme:                                                                     
Predavatelja:
1.  Izhodišča in principi
2.  Zadrževanje vode
3.  Čiščenje vode
4.  Uporaba "sive" vode
5.  Tehnični vidiki urbane odvodnje
6.  Urbana odvodnja v planiranju in oblikovanju prostora
    na vrh

ndikatorji geometrijskih lastnosti stavb po SIST ISO 9836

21.4.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
V uvodnem delu predstavitev indikatorjev geometrijskih lastnosti po standardu SIST ISO 9836, uporaba najpogostejših indikatorjev ter primeri najbolj pogostih napačnih načinov uporabe. Predstavitev osnovnega indikatorja zazidana površina in primeri, ki so v praksi najbolj nedorečeni ter povezava z Uredbo o določanju strank v postopku. Primerjava indikatorjev standarda SIST ISO 9836 in urbanističnih kazalcev, s poudarkom na pomembnih razlikah med izračuni. Povzetek s predlogi interpretacij načinov uporabe, ki v standardu niso dovolj natančno opredeljene.
 
Teme:
2.  Izračun zazidane površine v praksi 
3.  Primerjava terminov standarda SIST ISO 9836 in urbanističnih kazalcev
4.  Povzetek s predlogi interpretacij standarda
 
Predavatelj:
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
 


na vrh

Sanacije objektov

14.4.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
Sanacije vedno povzročajo obilico težav. Predavanje bo v pomoč arhitektom, kako se lotiti projekta sanacije v smislu identifikacije vzrokov poškodb, analize teh poškodb, možnih ukrepov, primerjave rešitev in pravilnega izbora sanacijskih materialov za različne konstrukcije in objekte.
 
Teme:
1.  Problematika sanacij s stališča arhitekturnega projektiranja
2.  Statične sanacije
3.  Sanacije kapilarne vlage in reševanje zamakanja pri starejših objektih
4.  Sanacije in obnove betonskih konstrukcij
 
Predavatelj:
Roman Granfol, univ.dipl.inž.grad., Kema Puconci d.o.o.


na vrh

Prometne ureditve

24.3.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
Razvoj mesta, hitra rast motorizacije, porast rabe osebnih avtomobilov, povečanje prometa vseh vrst in posegi v prometno infrastrukturo v mestu lahko pripeljejo do velikih problemov v funkcioniranju prometnega sistema mesta. Kako se učinkovito in uspešno boriti proti temu problemu? Kaj imamo kot načrtovalci prometa sploh na razpolago? Kot okvir vsega razmišljanja je potrebna konsistentna prometna politika v kateri se bomo odločili, kaj sploh želimo doseči na področju prometa. S pomočjo ukrepov prometne politike lahko spreminjamo načine uporabe prometnih sredstev in tako usmerjamo bodoče prometne in tudi urbanistične ureditve. Z načrtovanjem »popolnih« cest, s stimulativnim urejanjem mirujočega prometa in z ukrepi za umirjanje prometa lahko po eni strani pozitivno vplivamo na prometno varnost, po drugi strani pa vzgajamo oziroma prisilimo vsakdanje uporabnike prometnih površin, da začnejo o prometu razmišljati drugače in s spreminjanjem navad vplivajo na prometni sistem mesta.

Teme:                                                                       
2.  Mestne prometne površine
4.  Ukrepi za umirjanje prometa

Predavatelj:
dr. Peter Lipar, univ.dipl.inž.grad., UL FGG PTI


na vrh

Svetloba v arhitekturi

10.3.2010 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana
 
Izhodišča:
Oblikovanje nokturnih mestnih ambientov in njihov pomen za mestni prostor. Izhodišča za oblikovanje novih in kriteriji vrednotenja za analizo obstoječih, degradiranih urbanih svetlobnih ambientov. Vloga svetlobe v podzemnih mestnih ambientih. O nekaterih tehničnih vidikih projektiranja zunanje razsvetljave. Vpliv Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja na projektiranje arhitekture in zunanje razsvetljave.

Teme:                                                                       
1.  Osvetlitev v zunanjem prostoru
2.  Urbani svetlobni ambienti
3.  Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
     onesnaževanja
 

Predavatelja:
doc.dr.Tomaž Novljan, univ.dipl.inž.arh., UL FA
asist.dr. Matej B. Kobav, univ.dipl.inž.elek., UL FE


na vrh

Načrtovanje komunalne infrastrukture in program opremljanja stavbnih zemljišč

10.02.2010

Komunalna infrastruktura so komunalni objekti, vodi in naprave za zagotavljanje in zadovoljevanje temeljnih materialnih pogojev za življenje in delo v naseljih. Komunalna infrastruktura je nujni in sestavni del vsakega naselja ter služi naselju in njegovim prebivalcem, njeno delovanje pa je izrazito v javnem interesu. Čeprav infrastruktura v splošnem sledi razvoju naselja, pa njeno delovanje in obstoj predstavlja tudi razvojno (gospodarsko ali družbeno) vzpodbudo in generiranje določene stopnje razvoja, poleg tega pa v prostoru seveda postavlja tudi določene pogoje in omejitve.
Komunalna infrastruktura igra pomembno (a v zadnjem času precej zapostavljeno) vlogo v prostorskem načrtovanju. Načrtovanje komunalne infrastrukture je pomembno predvsem zato, da je razvoj infrastrukture siceršnjemu prostorskemu razvoju vsaj enakovreden (in hkrati sočasen), saj predstavlja predpogoj za posege oziroma gradnjo (stavb) v prostoru. V skladu z zakonskimi predpisi je gradnja stavb namreč dovoljena samo na opremljenih stavbnih zemljiščih, kar komunalno infrastrukturo postopkovno postavlja na prvo mesto pri siceršnjem razvoju naselij.
Namen predavanja je bil povečati razumevanje pomena načrtovanja komunalne infrastrukture v sistemu prostorskega načrtovanja, osvetliti proces in vsebinske poudarke načrtovanja komunalne infrastrukture od zasnove prek prostorskih aktov do izvedbe ter prikazati sistem opremljanja stavbnih zemljišč kot temeljnega pogoja za bodoči razvoj naselij.

Teme:                                                                                                
1.  Izhodišča načrtovanja komunalne infrastrukture
2.   Komunalna infrastruktura v prostorskih aktih
3.   Program opremljanja stavbnih zemljišč        

Predavatelj:

Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., LUZ d.d.


na vrh

Komasacija kot orodje v prostorskem načrtovanju

27.01.2010

Predstavljena so bila teoretična izhodišča komasacije zemljišč za namen gradnje v Sloveniji. Podani so bili odgovori predvsem na vprašanja, kaj je komasacija zemljišč za namen gradnje, zakaj jo uporabiti in kako jo vključiti že v proces prostorskega načrtovanja. Komasacija je lahko orodje za izvedbo že sprejetih izvedbenih načrtov ali tvorna sestavina načrtovalskega procesa. Predvsem slednje zahteva celovitejši pristop k pripravi izvedbenih prostorskih dokumentov, kar vodi k večji učinkovitosti načrtovalsko-izvedbenih postopkov. Prikazane so bile različne možnosti uporabe komasacije zemljišč za namen gradnje iz prakse v tujini in osvetljeno stanje in trendi na področju razvoja tega instrumenta v Sloveniji.

Teme:
1. Izhodišča
2. Tuji primeri
3. Možnosti uporabe v naši praksi
4. Uporaba v praksi

Predavatelj: asist.mag. Mojca Foškl, UL FGG 
 

 

 


na vrh
 
FENG SHUI v arhitekturi

Nizkoenergijska gradnja - temeljna plošča in ravna streha 

Elektrika iz sonca - fotovoltaika

Požarna varnost 

Priprava uredb in odlokov prostorskih aktov

Pravilen pristop k projektiranju, konstruiranju in izvedbi lesenih konstrukcij

Urbana odvodnja

ndikatorji geometrijskih lastnosti stavb po SIST ISO 9836

Sanacije objektov

Prometne ureditve

Svetloba v arhitekturi

Načrtovanje komunalne infrastrukture in program opremljanja stavbnih zemljišč


Komasacija kot orodje v prostorskem načrtovanju