Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.13. Zavarovanje naročnika


na vrh

C.13.1. Zavarovanje plačil

C.13.1.1. Naročnik mora izvajalcu pred pričetkom izvajanja naročila dati ustrezno sredstvo zavarovanja za plačilne obveznosti naročnika.

C.13.1.2. Če ni dogovorjeno drugače, ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati sredstvo zavarovanja, ki se izvajalcu zdi ustrezno.

C.13.1.3. Če ustrezno sredstvo zavarovanja ni izrecno določeno, se šteje, da je ustrezno sredstvo zavarovanja bančna garancija z učinki, ki jih predvideva slovenski zakon o obligacijskih razmerjih za bančne garancije, plačljive na prvi poziv.

C.13.1.4. Če besedilo bančne garancije kot ustreznega sredstva zavarovanja za plačilne obveznosti naročnika ni določeno, velja, da je ustrezno besedilo takšne bančne garancije sledeče:

»BANČNA GARANCIJA

Firma banke: […]
Kraj in dan izdaje: […]
Upravičenec: […]
Garancija št. […]

V skladu s pogodbo št. […], sklenjeno dne […] med upravičencem in stranko […] (v nadaljevanju naročnik) v zvezi z naročilom za […], je naročnik dolžan priskrbeti upravičencu bančno garancijo za zavarovanje naročnikovih plačilnih obveznosti po navedeni pogodbi.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na prvi poziv upravičenca le-temu plačali katerikoli znesek do […], če naročnik ne bi izpolnil svojih plačilnih obveznosti po navedeni pogodbi, in to ne glede na morebitne ugovore naročnika iz navedene pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora biti podan v obliki pisma upravičenca za unovčenje garancije, pri čemer morajo biti podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje upravičenca, na takšnem pismu notarsko overjeni. Za uveljavitev zahtevka za unovčitev te bančne garancije ni treba, da bi bila zahtevku predložena listina s to bančno garancijo.

Ta garancija velja najkasneje do […] in v primeru, da ni popolnoma uveljavljena ter preneha veljati zaradi poteka časa, preneha veljati tudi v primeru, če banki ni vrnjena originalna listina s to bančno garancijo.

Za to garancijo se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Morebitne spore po tej garanciji rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Banka

(žig in podpis)«

C.13.1.5. Če je bila kot ustrezno sredstvo zavarovanja za plačilne obveznosti naročnika dogovorjena menica, velja, kolikor ni določeno nič drugega, da je bila dogovorjena izročitev treh lastnih bianco menic naročnika s klavzulo brez protesta, brez domiciliata, ter da se je naročnik zavezal izvajalcu skupaj z menicami izročiti tudi pooblastila za izpolnitev menice ter splošni nalog vsem bankam naročnika za izplačilo menice, vse v skladu z besedili, ki so splošno uveljavljeni med slovenskimi poslovnimi bankami, v številu izvodov, ki je enak številu menic.

C.13.1.6. Izvajalec ima kadarkoli pravico zavrniti sredstvo zavarovanja naročnikove plačilne obveznosti in zahtevati novo ustanovitev sredstva zavarovanja, kolikor po njegovem mnenju ni ustanovljeno na pravilen način ali kolikor glede na konkretne okoliščine ne zavaruje plačilnih obveznosti izvajalca v zadostni meri.

C.13.1.7. Izvajalec bo imel pravico unovčiti vsakokratno sredstvo zavarovanja v obdobju njegovega vsakokratnega trajanja do katerekoli višine, ne glede na morebitne ugovore naročnika iz naročila in ne glede na to, ali je utemeljenost takšne s takšnim sredstvom zavarovanja zavarovane terjatve ugotovljena s pravnomočno sodno ali drugačno odločbo ali ne.

C.13.1.8. Izvajalec je zavezan, da prične sodelovati pri prenehanju sredstev zavarovanj, ki so ustanovljena v zavarovanje plačilnih obveznosti naročnika, šele tedaj, ko bo naročnik izpolnil vse svoje plačilne obveznosti po naročilu. Avtomatično prenehanje ustanovljenih sredstev zavarovanj v posledici delne ali popolne izpolnitve plačilnih obveznosti naročnika je s tem izrecno izključeno.

C.13.1.9. Izvajalec je neomejeno upravičen, da se zaradi izpolnitve katerekoli plačilne obveznosti naročnika iz naročila poljubno in alternativno poplača z uveljavljanjem kateregakoli zavarovanja, ki je ustanovljeno v korist izvajalca na podlagi naročila, ali z uveljavljanjem kateregakoli drugega zavarovanja, ustanovljenega v korist izvajalca na podlagi poslovnega razmerja, ki ga ima ta z naročnikom.

C.13.1.10. Opustitev uveljavljanja kateregakoli zavarovanja, ustanovljenega za zavarovanje plačilne obveznosti naročnika, ne vpliva niti na obveznost izvajalca pričeti s sodelovanjem pri prenehanju sredstev zavarovanj šele s poplačilom vseh plačilnih obveznosti naročnika niti na pravico poljubnega in alternativnega uveljavljanja sredstev zavarovanj, ustanovljenih za zavarovanje plačilnih obveznosti naročnika. To velja tudi v primeru, če izvajalca k takšnemu uveljavljanju pozove naročnik ali katerikoli drugi ustanovitelj zavarovanj, ki obstajajo v zvezi s poslovnim razmerjem, ki ga ima naročnik z izvajalcem.


na vrh

C.13.2. Obveznost obnavljanja zavarovanj

C.13.2.1. Vsako sredstvo zavarovanja za zavarovanje plačilnih obveznosti naročnika bo v primeru, da je trajanje zavarovanja krajše od časa, ki je potrebno za poplačilo obveznosti naročnika, obnovljivo in bo do nudilo ustrezno zavarovanje do popolne izpolnitve plačilnih obveznosti naročnika.

C.13.2.2. Če je treba eno sredstvo zavarovanja naročnikove plačilne obveznosti nadomestiti z drugim, takšna obveznost v vsakem primeru zapade v primernem roku pred prenehanjem veljavnosti prvega zavarovanja.

C.13.2.3. Če izvajalec glede na okoliščine v času, ko je gotovo, da bo določeno sredstvo zavarovanja naročnikovih plačilnih obveznosti zaradi poteka časa prenehalo veljati, lahko sklepa, da naročnik ne namerava obnoviti sredstev zavarovanja oziroma ustanoviti novih ustreznih sredstev zavarovanj, se sme za svoje dotedaj zapadle terjatve poplačati iz sredstev zavarovanj, ki obstajajo v takem trenutku.


na vrh
 
C.13. Zavarovanje naročnika

C.13.1. Zavarovanje plačil

C.13.2. Obveznost obnavljanja zavarovanj