Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.14. Zavarovanje izvajalca


na vrh

C.14.1. Osnovno projektantsko zavarovanje

C.14.1.1. Če naročilo predvideva zavarovanje obveznosti izvajalca, sredstvo zavarovanja pa ni določeno, zadošča, če ima izvajalec sklenjeno vsaj osnovno projektantsko zavarovanje v skladu s predpisi s področja graditve objektov.

C.14.1.2. Če naročilo predvideva zavarovanje obveznosti izvajalca z vinkulacijo, odstopom terjatev iz zavarovalne police v zavarovanje ali njihovo zastavitvijo ali podobnim sredstvom zavarovanja, ki se tiče terjatev izvajalca do njegove zavarovalnice, ni pa specificirano razmerje izvajalca z njegovo zavarovalnico, iz katerega takšne terjatve izvirajo, zadošča, če so predmet tovrstnih sredstev zavarovanja terjatve izvajalca do njegove zavarovalnice, ki izvirajo iz police za zavarovanje osnovne projektantske odgovornosti v skladu s predpisi s področja graditve objektov.


na vrh

C.14.2. Pogodbena kazen

C.14.2.1. Če iz določb naročila ne izhaja, za kakšen namen je dogovorjena pogodbena kazen, velja, da je pogodbena kazen določena za neizpolnitev naročila s strani izvajalca. V takem primeru ima izvajalec pravico bodisi izpolniti naročilo bodisi plačati pogodbeno kazen in odstopiti od naročila.

C.14.2.2. Če je pogodbena kazen izrecno dogovorjena za primer zamude z izpolnitvijo izvajalca, velja, da dnevni znesek pogodbene kazni ne more presegati dveh promilov neto vrednosti celotnega naročila, celotni seštevek zapadlih dnevnih zneskov pa ne more presegati petih odstotkov neto vrednosti celotnega naročila.

C.14.2.3. Določbe tega razdelka C.14.2. se uporabljajo ne glede na to, ali sta izvajalec in naročnik pri podelitvi naročila uporabila termin pogodbena kazen, penali, sporazumna odškodnina ali kaj temu podobnega.


na vrh

C.14.3. Bančna garancija

C.14.3.1. Naročnik sme od izvajalca za zavarovanje izpolnitve njegovih obveznosti zahtevati izročitev bančne garancije samo v primeru, da je to med njima izrecno pisno dogovorjeno, kot tudi da je pisno dogovorjen namen, za katerega se bančna garancija daje, kot je npr. bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo del, bančna garancija za odpravo napak in podobno.

C.14.3.2. Če ni drugačnega dogovora, velja, da lahko izvajalec kot ustrezno sredstvo zavarovanja svojih obveznosti namesto bančne garancije naročniku izroči tudi garancijo zavarovalnice.

C.14.3.3. Če besedilo bančne garancije kot ustreznega sredstva zavarovanja za obveznosti izvajalca ni določeno, velja, da je ustrezno besedilo takšne bančne garancije sledeče:

»BANČNA GARANCIJA

Firma banke: […]
Kraj in dan izdaje: […]
Upravičenec: […]
Garancija št. […]

V skladu s pogodbo št. […], sklenjeno dne […] med upravičencem in stranko […] (v nadaljevanju naročnik) v zvezi z naročilom za […], je naročnik dolžan priskrbeti upravičencu bančno garancijo za zavarovanje naročnikovih obveznosti po navedeni pogodbi, in sicer za namen […].

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na zahtevo upravičenca brez odlašanja le-temu plačali katerikoli znesek do […], če naročnik ne bi izpolnil svojih obveznosti po navedeni pogodbi v zvezi z zgoraj opredeljenim namenom izstavitve bančne garancije, in to ne glede na morebitne ugovore naročnika iz navedene pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora biti podan v obliki pisma upravičenca za unovčenje garancije z navedbo, da je nastopil primer po namenu, zaradi katerega je bančna garancija izdana, pri čemer morajo biti podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje upravičenca na takšnem pismu overjeni bodisi s strani vaše banke bodisi s strani notarja.

Jamstvo po tej garanciji se znižuje za vsak unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do […] in v primeru, da ni popolnoma uveljavljena ter preneha veljati zaradi poteka časa, preneha veljati tudi v primeru, če banki ni vrnjena originalna listina s to bančno garancijo.

Upravičenja po tej garanciji niso prenosljiva.

Za to garancijo se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Morebitne spore po tej garanciji rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu banke.

Banka

(žig in podpis)«


na vrh

C.14.4. Vrstni red uveljavljanja zavarovanj

C.14.4.1. Če vrstni red uveljavljanja zavarovanj, ki jih izvajalec ustanavlja za zavarovanje svojih obveznosti za izpolnitev naročila, ni določen, velja, da mora naročnik uveljaviti tisto zavarovanje, s katerim je mogoče doseči namen zavarovanja in izvajalca pripraviti do izpolnitve naročila, pri čemer pa takšno zavarovanje s stališča izvajalca hkrati predstavlja najmilejši ukrep.

C.14.4.2. Če ni drugačnega dogovora, se šteje, da je vrstni red uveljavljanja zavarovanj, ki jih daje izvajalec, od najmilejšega k najstrožjemu sledeč: pogodbena kazen, poroštva, menice, uveljavljanje terjatev do zavarovalnic izvajalca, bančne garancije.


na vrh
 
C.14. Zavarovanje izvajalca

C.14.1. Osnovno projektantsko zavarovanje

C.14.2. Pogodbena kazen

C.14.3. Bančna garancija

C.14.4. Vrstni red uveljavljanja zavarovanj