Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.4. Sodelovanje in komunikacija


na vrh

C.4.1 Sodelovanje z naročnikom

C.4.1.1. Naročnik se obvezuje, da bo v razumnih rokih omogočil izvajalcu pričetek izvajanja del, pregledoval delo izvajalca, potrjeval nesporni del tako opravljenih del in takšen del v dogovorjenem roku tudi plačal. Kolikor roki iz prejšnjega stavka niso določeni, jih sme naročniku vsakokrat določiti izvajalec.

C.4.1.2. Naročnik jamči, da razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, dejstvi, listinami in informacijami, ki so potrebne za izvedbo naročila.

C.4.1.3. Naročnik bo izvajalcu nemudoma sporočil morebitne spremembe ali dopolnitve projektne naloge ali druge okoliščine, ki vplivajo na izvedbo del.

C.4.1.4. V primeru, da bi izvajalec ugotovil, da so v podlagah, podatkih ali informacijah, ki so mu bile predložene zaradi izvajanja njegovih del, nejasnosti ali druge pomanjkljivosti, ki bi ovirale izvajanje naročila, ali da za izvedbo naročila potrebuje druge podatke, dejstva, listine ali informacije, mu bo naročnik s tem v zvezi nemudoma podal potrebne podatke, dejstva, listine oziroma informacije.

C.4.1.5. Izvajalec je upravičen, da sam, ali prek osebe, ki jo pooblasti, neomejeno in brez poprejšnje napovedi dostopa do gradbišča, na katerem se izvajajo dela, povezana z naročilom, pregleduje delo drugih naročnikovih sodelavcev ter da kontrolira dobavo materiala, ki se naročniku dobavlja v zvezi z naročilom.

C.4.1.6. Izvajalec ima v primerih, ko za to obstaja njegov upravičeni interes (npr. v primeru kršitve njegovih avtorskih pravic ali izvajalčevih zavezujočih navodil) pravico od naročnika zahtevati ustavitev del, ki se izvajajo v zvezi z naročilom.

C.4.1.7. Naročnik mora izvajalcu omogočiti nemoteno izvedbo naročila. Naročnik mora predvsem zagotoviti, da izpolnjevanje naročila s strani izvajalca ne bo ovirano z uveljavljanjem pravic tretjih oseb, povezanih z naročilom, kot so predvsem avtorske pravice, licence in druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

C.4.1.8. Če to šteje za potrebno zaradi izvedbe naročila, lahko izvajalec sklicuje koordinacijske sestanke z naročnikom, drugimi njegovimi izvajalci, podizvajalci, pogodbenimi partnerji ali drugimi sodelavci naročnika, ter določa čas, kraj in poimensko udeležence takšnih sestankov.

C.4.1.9. Izvajalec sme zavrniti ali ustaviti izvedbo dela ali celotnega naročila ali drugega navodila naročnika, kolikor bi to po mnenju izvajalca vsakokrat lahko imelo za posledico ravnanje v nasprotju z veljavno zakonodajo ali bi to lahko ogrozilo varnost življenja drugih oseb ali njihovega premoženja, ter s tem v zvezi zahtevati nadaljnja navodila naročnika.


na vrh

C.4.2 Drugi sodelavci naročnika in njihovi sodelavci

C.4.2.1. Izvajalec z nobenim svojim pravnim ali dejanskim ravnanjem ali izjavo ne vstopa na pasivni strani v nobeno razmerje solidarnosti drugih naročnikovih izvajalcev, podizvajalcev, pogodbenih partnerjev ali sodelavcev naročnika, do naročnika.

C.4.2.2. Če je izvajalec odgovorni projektant ali odgovorni vodja projekta ali odgovorni revident ali odgovorni vodja revidiranja ali odgovorni nadzornik ali nadzornik projektant (izvajalec »projektantskega nadzora«) ali druga oseba, ki ima glede na gradnjo, projektiranje, revidiranje, nadziranje ali drugi sklop del, povezanih z gradnjo, sklop posebnih odgovornosti in pristojnosti, ki jih udeležencem pri gradnji nalaga vsakokratna gradbena zakonodaja, ima izvajalec pravico, naročnik pa mora zagotoviti nemoteno izvajanje te pravice, tako naročniku kot tudi njegovim drugim izvajalcem, podizvajalcem, pogodbenim partnerjem ali sodelavcem podajati zavezujoča navodila, ki so po mnenju izvajalca potrebna za izpolnjevanje takšnih njegovih odgovornosti in pristojnosti. Prejšnji stavek se ustrezno uporablja, tudi če je predmet naročila izvajanje več sklopov del iz prejšnjega stavka.

C.4.2.3. V primeru, da je očitno, da izvajalec ne more izpolniti naročila, povezanega z gradnjo, v dogovorjenem roku, količini ali kvaliteti po krivdi drugega izvajalca, podizvajalca, sodelavca ali pogodbenega partnerja naročnika, lahko izvajalec od naročnika zahteva, da določi drugega izvajalca, podizvajalca, sodelavca ali pogodbenega partnerja.

C.4.2.4. Če je zavezujoč pogoj za izvedbo naročila angažiranje podizvajalcev, prevzema izvajalec le odgovornost za njihovo izbiro.


na vrh

C.4.3 Način komunikacije

C.4.3.1. Če v zvezi z naročilom obstaja poseben dogovor o načinu komunikacije, je takšen dogovor veljaven le, če je sklenjen pisno. Takšen dogovor se lahko spremeni le z naknadnim pisnim dogovorom.

C.4.3.2. Če takšnega dogovora ni, se šteje, da vsa sporočila, pozivi, prošnje, navodila ali druge izjave, ki jih je treba sporočiti zaradi izvedbe naročila, veljajo za ustrezno sporočene, če so v slovenskem jeziku, ali v tujem jeziku, k čemur mora biti priložen uradni prevod sporočila v slovenski jezik, in če je sporočilo dostavljeno osebno s potrdilom o prejemu, poslano s povratnico ali priporočenim pismom ali s pomočjo telefaksa ali kurirja. Izvajalec sme vseeno sprejeti veljavnost določenega sporočila, ki ni v slovenskem jeziku.

C.4.3.3. Če ni dogovorjeno drugače, se šteje, da komunikacija preko elektronske pošte ni veljavna.

C.4.3.4. Izpolnitev izvajalčevih obveznosti preko elektronske pošte je vedno veljavna.


na vrh

C.4.4 Navodila

C.4.4.1. Izvajalec sme od naročnika kadarkoli zahtevati navodila v zvezi z naročilom, ni pa k temu zavezan.

C.4.4.2. Naročnik sme izvajalcu med izvajanjem naročila podajati navodila, ki so za izvajalca zavezujoča, kolikor so znotraj veljavnega naročila.

C.4.4.3. V primeru, da je treba zaradi naročnikovih zavezujočih navodil opraviti ustrezne spremembe pri drugih delih naročila, je izvajalec upravičen, ni pa k temu zavezan, da to po lastni strokovni presoji stori, ne da bi mu bilo treba pred tem zahtevati nadaljnja navodila od naročnika.


na vrh

C.4.5 Nadzor

C.4.5.1. Naročnik sme izvajalca nadzorovati. Naročnik mora nadzor nad delom izvajalca opravljati tako, da ne moti izpolnjevanja naročila s strani izvajalca. V primeru motenja dela izvajalca ali prekomernega nadzora sme izvajalec zavrniti izpolnitev zahtevka za izvedbo ukrepa nadzora naročnika. Šteje se, da se nadzor v vsakem primeru izvaja prekomerno, če od prejšnjega ukrepa nadzora ni minilo več kot osem dni.

C.4.5.2. Če ni bilo dano naročilo s fiksno ceno, izvajalec pa je naročnika o neogibni prekoračitvi naročila obvestil, je izvajalec dolžan nadaljevati z izvajanjem naročila šele, ko je dosežen dogovor o dodatnih delih ali o spremenjeni ali novi projektni nalogi. V tem primeru se dogovorjeni roki podaljšajo za čas, ki je bil potekel od obvestitve naročnika do trenutka dosege dogovora o dodatnih delih oziroma o spremenjeni ali novi projektni nalogi.

C.4.5.3. Izvajalec sme, ni pa k temu zavezan, upoštevati ukrep osebe, ki za naročnika izvaja nadzor v smislu vsakokratne gradbene zakonodaje, kot ukrep nadzora naročnika. V primeru dvoma sme izvajalec v vsakem primeru od naročnika zahtevati, da ta izvajalcu poda dokončno navodilo, vezano na takšen ukrep nadzora.


na vrh

C.4.6 Razrešitev

C.4.6.1. Z vsako potrditvijo, odobritvijo, soglasjem ali podobno izjavo naročnika, dano izvajalcu na njegovo zahtevo ali samostojno med izvajanjem naročila v zvezi z delom naročila ali celotnim naročilom, je izvajalec razrešen odgovornosti za pomanjkljivosti do tedaj opravljenih delov naročila ter se šteje, da je naročnik sprejel do tedaj opravljeno delo izvajalca. To ne vpliva na odgovornosti, ki jih izvajalcu nalagajo prisilni predpisi.


na vrh
 
C.4. Sodelovanje in komunikacija

C.4.1 Sodelovanje z naročnikom

C.4.2 Drugi sodelavci naročnika in njihovi sodelavci

C.4.3 Način komunikacije

C.4.4 Navodila

C.4.5 Nadzor

C.4.6 Razrešitev