Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.5. Roki


na vrh

C.5.1. Splošno

C.5.1.1. Če ni drugače dogovorjeno, rok ni bistvena sestavina naročila.

C.5.1.2. Vendar sme izvajalec od naročnika v vsakem primeru zahtevati, da se dogovorita za rok za izvedbo naročila.

C.5.1.3. V primeru, da se naročnik in izvajalec ne moreta dogovoriti za rok za izvedbo naročila, sme izvajalec naročilo izvesti v roku, ki je po presoji izvajalca za to razumno potreben.


na vrh

C.5.2. Tek rokov

C.5.2.1. Katerikoli roki za izvedbo naročila začnejo teči, ko je dano naročilo v skladu s temi splošnimi pogoji in ko je izvajalec prejel vse podatke, dejstva, listine oziroma informacije, ki so po njegovi strokovni presoji potrebne za izpolnitev naročila.

C.5.2.2. Kolikor se določen rok v zvezi z naročilom, izteče na soboto, nedeljo, dela prost dan ali na dan, ko pošta izvajalčevega sedeža ali prebivališča ne dela, se rok izteče prvi naslednji delovni dan.

C.5.2.3. Izjava izvajalca ali ravnanje v zvezi z naročilom se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddano na pošto s priporočeno pošto ali s priporočeno paketno pošiljko, če je odpošiljanje opravljeno do 24. ure zadnjega dne roka po telefaksu ali elektronski pošti in če je navedeno odpošiljanje pisno dokazljivo.


na vrh

C.5.3. Terminski plan

C.5.3.1. Kolikor je izvedba naročila povezana z izvedbo določenih del po naročniku, njegovih izvajalcih, podizvajalcih, pogodbenih partnerjih ali sodelavcih, ki so vezana na terminski plan, sme izvajalec od naročnika zahtevati sklenitev dogovora o določitvi roka za izpolnitev naročila ali njegovih posameznih delov na način terminskega plana. Izvajalec sme to zahtevati kljub dejstvu, da je bil morda za izpolnitev naročila določen rok.

C.5.3.2. Terminski plan, povezan z izvedbo določenih del po naročniku, njegovih izvajalcih, podizvajalcih, pogodbenih partnerjih ali sodelavcih, izvajalca zavezuje samo, če so roki za izvajalca dogovorjeni po teh splošnih pogojih na način terminskega plana.


na vrh

C.5.4. Zadržanje teka rokov

C.5.4.1. Roki za izvedbo naročila ne tečejo, dokler:
C.5.4.1.1. izvajalec in naročnik ne moreta doseči dogovora o dodatnih delih, o spremenjeni ali novi projektni nalogi;
C.5.4.1.2. izvajalec od naročnika ne prejme potrebnega predujma;
C.5.4.1.3. naročnik izvajalcu ne da potrebnega zavarovanja za plačila ali ga v nasprotju s temi splošnimi pogoji ne obnovi;
C.5.4.1.4. je naročnik v zamudi z izpolnitvijo svojih zapadlih denarnih ali drugih obveznosti do izvajalca v zvezi z naročilom;
C.5.4.1.5. naročnik in izvajalec ne moreta doseči dogovora o določitvi roka na način terminskega plana;
C.5.4.1.6. v primerih, ko izvajalec v skladu s temi splošnimi pogoji ne pridobi pravočasno potrebnih podatkov, dejstev, listin oziroma informacij;
C.5.4.1.7. traja ukrep sodnega, upravnega ali drugega oblastvenega organa, ki mu objektivno preprečuje izvedbo naročila;
C.5.4.1.8. izvajalec zaradi nepredvidljivih tehničnih težav (kot npr. izpad elektrike, sesutje računalniškega sistema) ne more izvesti naročilo;
C.5.4.1.9. naročnik izvajalcu ne poda navodila, ki ga je ta zahteval;
C.5.4.1.10. izvajalec v primeru, da izpolnjevanje naročila obsega več faz, izvajalec odpravlja napake v rokih, ki jih za to predvidevajo ti splošni pogoji,
C.5.4.1.11. pristojni soglasodajalci ne podajo soglasij v z zakonom določenem roku, pridobivanje soglasij pa je bila obveznost izvajalca; ali
C.5.4.1.12. arbitratorji ne sprejmejo odločitve o vprašanjih, ki so jim predložena.


na vrh

C.5.5. Posledice zadržanje teka rokov

C.5.5.1. Izvajalec sme v primerih zadržanja teka rokov zaradi zmanjšanja stroškov naročila ustaviti izvajanje naročila za čas, ko je tek rokov zadržan.

C.5.5.2. V času zadržanja teka rokov ne morejo nastopiti okoliščine, ki so podlaga sankcijam za primer izvajalčeve zamude.


na vrh

C.5.6. Nadaljevanje

C.5.6.1. Roki za izvedbo naročila se nadaljujejo, ko prenehajo okoliščine, ki so vzrok zadržanju njihovega teka, in ko je izvajalec od naročnika prejel pisno navodilo za nadaljevanje.


na vrh

C.5.7. Pravica nadoknaditi rok

C.5.7.1. Če je izpolnjevanje naročila večfazno, predvsem tudi v primerih, ko so roki izvajalcu določeni na način terminskega plana, ima izvajalec v primeru, da je v zamudi z izpolnitvijo določene faze, pravico, da del naročila, ki zadeva zamujeno fazo, izpolni do poteka roka z prvo naslednjo fazo, ne da bi zaradi tega trpel kakršnekoli negativne posledice, pod pogojem, da naročniku zaradi tega ne nastane občutnejša škoda.


na vrh
 
C.5. Roki

C.5.1. Splošno

C.5.2. Tek rokov

C.5.3. Terminski plan

C.5.4. Zadržanje teka rokov

C.5.5. Posledice zadržanje teka rokov

C.5.6. Nadaljevanje

C.5.7. Pravica nadoknaditi rok