Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.6. Plačilo


na vrh

C.6.1. Splošno o plačilih

C.6.1.1. Določbe razdelka C.6. se ustrezno uporabljajo ne glede na to, ali naročnik in izvajalec podlago za plačilo poimenujeta kot račun, predračun, situacijo ali temu podobno.

C.6.1.2. Določbe razdelka C.6.1. veljajo za vsa plačila za naročilo.

C.6.1.3. Naročnik mora ob izstavljanju računov, pregledati izstavljene račune in izvajalcu sporočiti morebitne pripombe na račun v roku, ki je za to določen. Pripombe, ki prispejo izvajalcu po poteku navedenega roka, niso upoštevne.

C.6.1.4. Če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji ali z dogovorom med naročnikom in izvajalcem, je rok za morebitne pripombe naročnika na račun izvajalca petnajst dni od izstavitve računa.

C.6.1.5. V primeru morebitnih pripomb naročnika račun v delu, na katerega naročnik ni imel pripomb, postane dokončen in ga je treba plačati ob njegovi zapadlosti.

C.6.1.6. Plačilo računa ali delno plačilo računa velja kot odobritev izvajalčeve izpolnitve naročila, na katero se plačilo nanaša, razen če je naročnik s tem v zvezi izjavil izrecen pridržek.

C.6.1.7. Zadržanje plačila po računu zaradi zavarovanja jamčevalnih zahtevkov naročnika do izvajalca je dopustno le v primeru, če je to izrecno dogovorjeno med naročnikom in izvajalcem ali če to izhaja iz samega zakona.

C.6.1.8. Če ni določeno, kolikšen del zneska po računu naročnik zadrži zaradi zavarovanja jamčevalnih zahtevkov naročnika do izvajalca, velja, da sme naročnik zadržati največ pet odstotkov neto zneska po računu.

C.6.1.9. Naročnik pa v preostalem sme zadržati plačilo računa zaradi pripomb naročnika le v znesku, ki presega znesek, ki ga je naročniku sicer že dovoljeno zadržati zaradi zavarovanja jamčevalnih zahtevkov naročnika do izvajalca.


na vrh

C.6.2. Enkratno plačilo

C.6.2.1. V primeru dogovorjenega enkratnega plačila naročnika izvajalcu za celotno naročilo, sme izvajalec pred začetkom izvajanja naročila od naročnika zahtevati ustrezno zavarovanje.

C.6.2.2. Če ni dogovorjeno drugače, zapade v primeru enkratnega plačila izvajalčeva obveznost po izpolnitvi naročila najprej z naročnikovo obveznostjo plačila.

C.6.2.3. Če je določeno, da izvajalčeva obveznost izpolnitve naročila zapade pred zapadlostjo naročnikove obveznosti plačila ali najkasneje skupaj z njo, izvajalec ni dolžan izpolniti naročila, dokler mu izvajalec ne da ustreznega zavarovanja za celotno plačilo.


na vrh

C.6.3. Plačilo po fazah

C.6.3.1. V primeru dogovorjenega plačila za naročilo po fazah, izvajalec naročniku izstavi račun ob zaključku vsakokratne faze.

C.6.3.2. V primeru morebitnih pripomb naročnika na posamezen račun se morata naročnik in izvajalec uskladiti glede pripomb do zapadlosti računa za prvo naslednjo fazo, sicer je znesek, ki ni plačan zaradi pripomb naročnika, treba plačati ob zapadlosti prvega naslednjega računa.

C.6.3.3. Če je izpolnitev obveznosti izvajalca povezana z določenimi upravnimi, sodnimi ali drugimi uradnimi postopki, smeta naročnik in izvajalec dele plačila za naročilo glede zapadlosti vezati na posamezne dogodke in/ali ravnanja v takšnih postopkih le glede delov plačila za naročilo, ki se konkretno nanašajo na izvajalčeve naloge pri takšnih dogodkih in/ali ravnanjih, ne pa tudi glede tistih delov plačila za naročilo, ki so arhitekturne in/ali strokovne in/ali umetniške narave.


na vrh

C.6.4. Predujem

C.6.4.1. Izvajalec sme v primeru naročila večje vrednosti od naročnika zahtevati plačilo ustreznega predujma za kritje svojih materialnih stroškov, ki obsegajo stroške davkov, ki jih je treba plačati pred zapadlostjo plačila za naročilo ali njegov vsakokratni del, predvidene potne stroške, stroške potrebne programske opreme, stroške podizvajalcev in drugih sodelavcev ter druge podobne stroške.

C.6.4.2. Če ni drugačnega dogovora, se šteje, da je naročilo večje vrednosti, če neto vrednost celotnega naročila predstavlja vsaj četrtino prihodkov, ki jih je izvajalec ustvaril v koledarskem polletju, ki je pred koledarskim polletjem, v katerem zapade prva obveznost izvajalca po vsaj delni izpolnitvi naročila.

C.6.4.3. Če ni drugačnega dogovora, se šteje, da ustrezni predujem znaša desetino neto vrednosti celotnega naročila.

C.6.4.4. Plačani predujem se všteje v zadnje plačilo, ki ga naročnik dolguje izvajalcu po naročilu.


na vrh

C.6.5. Jamstvo za pravilnost izračuna

C.6.5.1. Jamstvo izvajalca za pravilnost izračuna za plačilo (drugje v teh splošnih pogojih: fiksna cena ali naročilo s fiksno ceno) naročila je podano le, če je tako izrecno dogovorjeno.


na vrh

C.6.6. Obračun

C.6.6.1. Izvajalec od naročnika lahko zahteva, da ob prevzemu naročila napravita obračun. Šteje se, da je takšna zahteva podana, če je izvajalec naročniku podal predlog obračuna.

C.6.6.2. Obračun vsebuje vse okoliščine, od katerih je odvisno zadnje plačilo naročnika, predvsem, vendar ne omejeno na: vsa vmesna plačila po vmesnih računih, stroške v zvezi z naročilom, preostanek plačila za naročilo, plačilo za dodatna dela, zneske, ki izhajajo iz sankcij za zamudo naročnika in/ali izvajalca, izredne stroške, datum zapadlosti obračuna in podobno.

C.6.6.3. Naročnik mora pregledati obračun in izvajalcu sporočiti morebitne pripombe na obračun v roku, ki je za to določen.

C.6.6.4. Če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji ali z dogovorom med naročnikom in izvajalcem, je rok za morebitne pripombe naročnika na obračun izvajalca petnajst dni od izstavitve obračuna. Pripombe, ki prispejo izvajalcu po poteku navedenega roka, niso upoštevne.

C.6.6.5. V primeru morebitnih pripomb naročnika obračun v delu, na katerega naročnik ni imel pripomb, postane dokončen in ga je treba plačati ob njegovi zapadlosti.


na vrh

C.6.7. Zamuda

C.6.7.1. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, dolguje naročnik izvajalcu v primeru zamude s plačilom vsakokrat veljavne zakonske zamudne obresti.


na vrh

C.6.8. Valuta

C.6.8.1. Če ni dogovorjeno drugače, velja, da morajo biti plačila v zvezi z naročilom plačana v valuti, ki je veljavno plačilno sredstvo na sedežu izvajalca in v kateri se običajno opravljajo plačila na sedežu izvajalca.

C.6.8.2. Izvajalec sme sprejeti tudi plačilo v drugi valuti. Takšno plačilo se šteje za sprejeto, če pri naročniku ne ugovarja v petnajstih dneh od prejetja plačila. Pojasnilo: Predmetni razdelek izvajalcu omogoča, da zahteva plačilo v tisti valuti, s katero izvajalec redoma posluje (npr. EUR). V primeru, da naročnik opravi plačilo v drugi valuti (npr. USD), pa mu v primeru, da mu je prejetje plačila v tej drugi valuti v interesu, omogoča, da sprejme tudi takšno plačilo za veljavno, pri čemer se šteje, da je takšno plačilo sprejel, če v zgoraj navedenem roku takšnemu plačilu pri naročniku ne ugovarja. Seveda pa stranki pri naročilu pravzaprav vedno določita, v kateri valuti bo opravljeno plačilo. V skladu s pravilom obligacijskega prava, da je denarna obveznost izpolnjena le takrat, če je plačilo opravljeno v dogovorjeni valuti, se bo zato malodane vedno štelo za veljavno plačilo le v tisti valuti, ki je dogovorjena in . Pomen tega razdelka je zato omejen na primere, ko stranki npr. pomotoma poleg zneska ne bi zapisali tudi valute.


na vrh

C.6.9. Valorizacija

C.6.9.1. Plačilo, ki je bilo dogovorjeno ob podaji naročila, se valorizira z letnim indeksom inflacije, če je ta pozitiven.

C.6.9.2. Če je letni indeks inflacije manjši od letnega indeksa gospodarske rasti, se dogovorjeno plačilo valorizira s slednjim.

C.6.9.3. Če plačilo za naročilo zapade v časovnih intervalih, ki so krajši od enega leta, se šteje, da je dogovorjena ustrezna uporaba s tem razdelkom dogovorjenih indeksov za takšne krajše časovne intervale.


na vrh

C.6.10. Neposredni zahtevki sodelavcev

C.6.10.1. Naročnik iz katerekoli vsote, ki jo dolguje izvajalcu, ne bo podizvajalcem ali drugim sodelavcem izvajalca plačal nobenega plačila, ne glede na to, ali je bila njihova izvedba storitev ali njihova dobava blaga izvajalcu potrjena s strani izvajalca. Takšno plačilo naročnika je mogoče le v primeru izrecnega pisnega naloga izvajalca.


na vrh
 
C.6. Plačilo

C.6.1. Splošno o plačilih

C.6.2. Enkratno plačilo

C.6.3. Plačilo po fazah

C.6.4. Predujem

C.6.5. Jamstvo za pravilnost izračuna

C.6.6. Obračun

C.6.7. Zamuda

C.6.8. Valuta

C.6.9. Valorizacija

C.6.10. Neposredni zahtevki sodelavcev