Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

VPIS V IMENIK

Člani zbornice so posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorno arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno projektiranje oziroma za odgovorno prostorsko načrtovanje, ter so vpisani v imenik. Vpis v imenik ZAPS se opravi na zahtevo posameznika. Posameznik, ki se želi vpisati v imenik ZAPS, pošlje na naslov ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, izpolnjen in podpisan obrazec za vpis skupaj s prilogami:

1. dokazilo o državljanstvu;
2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
3. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
4. dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo (skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C, Ur.l. RS, št. 108/2009));
5. dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve, zaradi katere se vpisuje v imenik, zahtevajo s predpisi o graditvi objektov, t.j. pisno izjavo pravne ali fizične osebe (projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju), da ste pri njej opravljali storitve arhitekturnega projektiranja, krajinsko-arhitekturnega projektiranja oz. prostorskega načrtovanja, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev ter spisek referenčnih del z navedbo, s katerimi odgovornimi projektanti, revidenti oz. prostorskimi načrtovalci ste ob tem sodelovali (obrazec ZAPS)
6. dokazilo o plačani vpisnini (265,00 €); Vpisnina se nakazuje na transakcijski račun zbornice št.: 03100-1001291427, odprt pri SKB Banki, d.d.
7. posameznik, ki se vpisuje v imenik kot odgovorni prostorski načrtovalec (licenca A, licenca KA oz. licenca P), mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence predložiti tudi ustrezna dokazila oz. izjavo, da za nepremičninsko družbo ne opravlja poslov posredovanja nepremičnin kot nepremičninski posrednik na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi.

Dokumenti, ki se prilagajo zahtevi za vpis, morajo biti predloženi v izvirniku ali v overjenem prepisu (izjema je dokazilo o državljanstvu, zadostuje fotokopija potnega lista oz. osebne izkaznice). O vseh zadevah s področja imenika odloča Vpisna komisija ZAPS, ki praviloma zaseda enkrat mesečno, naslednja seja je planirana v ponedeljek, 26. 6. 2018. Če ugotovi, da vlagatelj zahteve za vpis v imenik izpolnjuje vse pogoje, ga vpiše v imenik in mu izda potrdilo o vpisu v imenik. Potrdilo se posamezniku po vpisu v imenik izda na njegovo vsakokratno zahtevo, če ima poravnane vse terjatve, ki jih ima ZAPS do njega. Posamezniku se ob vpisu dodeli tudi enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika. Najpozneje v 15 dnevih od vpisa v imenik prejme novo vpisani član žig z identifikacijsko številko. Če Vpisna komisija ZAPS ugotovi, da vlagatelj zahteve za vpis v imenik ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik, zavrne vpis v imenik z odločbo, izdano v upravnem postopku. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.

Vloga za vpis v imenik


EU CITIZENS - MUTUAL RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS