Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

Člani zbornice so pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci. Vpis v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih arhitektov) se opravi na zahtevo posameznika.

Posameznik, ki se želi vpisati v imenik pooblaščenih arhitektov, dostavi ali pošlje na naslov ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, izpolnjen in podpisan predpisan obrazec za vpis skupaj s prilogami.

Posameznik se lahko vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in pridobi poklicni naziv pooblaščeni arhitekt PA, če:
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja arhitekture (udia, mia),
- ima najmanj dve leti ustreznih praktičnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
- ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta (Opomba: do 17. 11. 2022 se kot ustrezni strokovni izpit za vpis v imenik šteje tudi strokovni izpit opravljen iz odgovornega projektiranja po ZGO-1),
- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR, iz police mora biti razvidno tudi, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata za vpis,
- mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID.

Posameznik se lahko vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in pridobi poklicni naziv pooblaščeni krajinski arhitekt PKA, če:
- ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja krajinske arhitekture (udika, mika)
- ima najmanj dve leti ustreznih praktičnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
- ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega krajinskega arhitekta (Opomba: do 17. 11. 2022 se kot ustrezni strokovni izpit za vpis v imenik šteje tudi strokovni izpit opravljen iz odgovornega projektiranja po ZGO-1),
- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR, iz police mora biti razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata za vpis,
- mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID.

Posameznik se lahko vpiše v imenik pooblaščenih arhitektov in pridobi poklicni naziv pooblaščeni prostorski načrtovalec PPN, če:
- ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ki zagotavlja znanja s področja vodenja in izdelave prostorskih izvedbenih aktov (glej Pravila o ustreznosti izobrazbe pooblaščenega prostorskega načrtovalca; (5) odstavek 58. člena ZAID: diplomanti študijskega programa druge bolonjske stopnje, ki je po dosedanjih predpisih ustrezal za pridobitev pooblastil in licenc A ter KA po ZGO-1 in je bil začet najkasneje v letu 2021, izpolnjujejo pogoj glede ustrezne vrste izobrazbe)
- ima najmanj dve leti ustreznih praktičnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi,
- ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega prostorskega načrtovalca (Opomba: do 17. 11. 2022 se kot ustrezni strokovni izpit za vpis v imenik šteje tudi strokovni izpit za pridobitev licence A ter KA opravljen po ZGO-1),
- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR, iz police mora biti razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata za vpis,
- mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID.

Obvezne priloge:
- dokazilo o državljanstvu (fotokopija veljavnega osebnega dokumenta);
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (overjena fotokopija diplome ali original na vpogled);
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (če ste strokovni izpit opravili v Sloveniji, zadošča navadna fotokopija);
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah (pisna izjava pravne ali fizične osebe z navedbo vrsta in čas opravljanja nalog ter spisek referenčnih del z navedbo pooblaščenega arhitekta)
- dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog (pogodba o zaposlitvi, obrazec M-1 - Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ali izpis podatkov o zavarovanju iz ZZZS),
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti;
- izjava, da vam ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 265,00 EUR na transakcijski račun SI56 6100 0001 8357 306, Delavska hranilnica d.d., BIC koda HDELSI22.

Poklicne naloge morajo PA, PKA in PPN opravljati dejansko in biti osebno prisotni pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvajajo. Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci lahko svoje poklicne naloge opravljajo stalno in trajno na enega ali več naslednjih načinov:
1. kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
2. na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah ZAID,
3. na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah ZAID, če je pooblaščeni arhitekt ali inženir družbenik,
4. na podlagi delovnega razmerja kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne osebe javnega prava, v kateri so zaposleni,
5. na podlagi delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte izključno za lastno uporabo in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun.

Če posameznik izpolnjuje pogoje za vpis, ga ZAPS vpiše v imenik, hkrati pa mu izda potrdilo o vpisu.
Če ZAPS ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik, zavrne vlogo za vpis v imenik z odločbo, izdano v upravnem
postopku.
Posamezniku se ob vpisu dodeli tudi enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika. Ob ponovnem vpisu dobi posameznik novo identifikacijsko številko.

 

 

Kontaktna oseba:

Andreja Divjak

Tel:+386 (0)1 24 20 676 (med 10:00 in 12:00 uro, ob torkih med 14:00 in 16:00 uro)
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si