Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

VARSTVO OKOLJA (TLA, VODA, HRUP, ZRAK)


11.1. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
ZVO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 12 (nov. 2013)
 

11.1.1. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Ur. l. RS, št. 51/2014


11.1.2. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila

Ur. l. RS, št. 10/1999 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2004)


11.1.3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

Ur. l. RS, št. 47/2005


11.1.4. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

Ur. l. RS, št. 98/2007 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2010)


11.1.5. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Ur. l. RS, št. 88/2011 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2013)
 

11.1.6. Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla

Ur. l. RS, št. 84/2005 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 4 (dec. 2013)
 

11.1.7. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Ur. l. RS, št. 113/2009 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jan. 2013)
 

11.1.8. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Ur. l. RS, št. 62/2008


11.1.9. Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov

Ur. l. RS, št. 62/2008

Sprememba:
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011): Preneha veljati 4. poglavje in priloga 4 Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov.
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/2013): Z 18.12.2013 prenehajo veljati določbe Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, razen 13. člena, ki preneha veljati dve leti po uveljavitvi te uredbe (18.12.2015).


11.1.10. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Ur. l. RS, št. 21/2001
 

11.1.11. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Ur. l. RS, št. 10/2014


11.1.12. Trenutno se pod to št. ne nahaja noben predpis.
 

11.1.13. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda

Ur. l. RS, št. 25/2008
 

11.1.14. Uredba o odpadkih

Ur. l. RS, št. 103/2011


11.1.15. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Ur. l. RS, št. 34/2008 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo1 (jul. 2011)


11.1.16. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Ur. l. RS, št. 34/2008


11.1.17. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 121/2004


11.1.18. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 105/2005 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2010)
 

11.1.19. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Ur. l. RS, št. 81/2007 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (maj 2013)


11.1.20. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Ur. l. RS, št. 64/2012 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (avg. 2014)


11.2. Zakon o vodah (ZV-1)

Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji
ZV-1 – neuradno prečiščeno besedilo 6 (jun. 2014)


11.2.1. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur. l. RS, št. 25/2009
 

11.2.2. Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture

Ur.l. RS, št. 46/2005


11.2.3. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005


11.2.4. Pravilnik o določitvi in razvrstiitvi vodnih teles površinskih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005
Ur. l. RS, št. 26/2006 – spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 21/2011 – spremembe in dopolnitve
 

11.2.5. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda

Ur. l. RS, št. 129/2006
 

1.2.6. Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Ur. l. RS, št. 89/2008


1.2.7. Pravilnik o vodni knjigi

Ur. l. RS, št. 10/2012


1.2.8. Pravilnik o vodnem katastru

Ur. l. RS, št. 20/2013


11.3. Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

Ur. l. RS, št. 44/2000 in naslednji
ZVU – neuradno prečiščeno besedilo 2 (feb. 2011)


11.3.1. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

Ur. l. RS, št. 39/2011
Ur. l. RS, št. 64/2011 – popravek