Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

VARSTVO OKOLJA (TLA, VODA, HRUP, ZRAK)


11.1. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
ZVO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 17 (mar. 2018)

Opomba:
Tretji odstavek 69. člena, četrti odstavek 82. člena in tretji odstavek
86. člena se še uporabljajo do 1. junija 2018. 1. junija 2018 se v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku prenehajo uporabljati šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 61. člena, 61.a člen, prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 62. člena ter drugi odstavek 63. člena (glej 125. člen GZ).


11.1.1. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Ur. l. RS, št. 51/2014
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2017)


11.1.2. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila

Ur. l. RS, št. 10/1999 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2004)


11.1.3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

Ur. l. RS, št. 47/2005


11.1.4. Uredba o stanju podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 25/2009
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)


11.1.5. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Ur. l. RS, št. 98/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2017)
 

11.1.6. Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Ur. l. RS, št. 74/2016


11.1.6.1. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Ur. l. RS, št. 76/2017

Opomba:
Četrti odstavek 26. člena se začne uporabljati leto dni po uveljavitvi predpisa iz osmega odstavka 26. člena; 33., 64. in 70. člen se začnejo uporabljati 1. januarja 2020; 95., 96. in 97. do 100. člen se začnejo uporabljati 1. junija 2018.


11.1.6.2. Uredba o sevalnih dejavnostih

Ur. l. RS, št. 19/2018


11.1.7. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Ur. l. RS, št. 113/2009 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (mar. 2017)
 

11.1.8. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Ur. l. RS, št. 62/2008


11.1.9. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

Ur. l. RS, št. 99/2013
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2015)


11.1.10. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Ur. l. RS, št. 33/2007
 

11.1.11. Uredba o odlagališčih odpadkov

Ur. l. RS, št. 10/2014
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2018)


11.1.11.1. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Ur. l. RS, št. 84/2006 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2017)


11.1.12. Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka

Ur. l. RS, št. 55/2011
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (feb. 2017)


11.1.13. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda

Ur. l. RS, št. 25/2008
 

11.1.14. Uredba o odpadkih

Ur. l. RS, št. 37/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2015)


11.1.15. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Ur. l. RS, št. 34/2008
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2011)


11.1.16. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Ur. l. RS, št. 34/2008


11.1.17. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 121/2004


11.1.18. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 43/2018


11.1.19. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Ur. l. RS, št. 81/2007 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (maj 2013)


11.1.20. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Ur. l. RS, št. 64/2012 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2015)


11.2. Zakon o vodah (ZV-1)

Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji
ZV-1 – neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2015)


11.2.1. Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

Ur. l. RS, št. 92/2010
Uredba – neuredno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2018)


11.2.2. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur. l. RS, št. 25/2009
 

11.2.3. Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture

Ur.l. RS, št. 46/2005


11.2.4. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2018)


11.2.5. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda

Ur. l. RS, št. 63/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2018)


11.2.6. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda

Ur. l. RS, št. 129/2006 


11.2.7. Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Ur. l. RS, št. 89/2008


11.2.8. Pravilnik o vodni knjigi

Ur. l. RS, št. 48/2018


11.2.9. Pravilnik o vodnem katastru

Ur. l. RS, št. 30/2017


11.2.10. Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda

Ur. l. RS, št. 10/2009 in naslednji
Pravilnik – neuradno prečiščeno besedilo 2 (nov. 2016)


11.3. Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

Ur. l. RS, št. 44/2000 in naslednji
ZVU – neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2011)


11.3.1. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

Ur. l. RS, št. 59/2015
Pravilnik - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (nov. 2015)


11.4. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)

Ur. l. RS, št. 75/2016


11.5. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

Ur. l. RS, št. 38/2017


11.6. Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem

Ur. l. RS, št. 41/2017


11.7. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

Ur. l. RS, št. 48/2018


11.8. Pravilnik o pitni vodi 


Ur. l. RS, št. 19/2004
Prvailnik - neuradno prečiščeno besedilo 6 (sep. 2017)


11.9. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
 
Ur. l. RS, št. 66/2017
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)


11.10. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
 
Ur. l. RS, št. 66/2017
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)


11.11. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
 
Ur. l. RS, št. 76/2017


11.12. Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo
 
Ur. l. RS, št. 82/2003
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (feb. 2018)


11.13. Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib

Ur. l. RS, št. 28/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (feb. 2018)


11.14.
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Ur. l. RS, št. 27/2018


11.15. Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih

Ur. l. RS, št. 47/2018


11.16. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Ur. l. RS, št. 48/2018