Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

UREJANJE PROSTORA IN PLANIRANJE


13. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Ur. l. RS, št. 61/2017

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
- 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.

13.1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 10 (nov. 2017)

Opomba:
Razen 89. člena se preostale določbe uporabljajo do 1. junija 2018 (glej 299. člen ZUreP-2).


13.1.1. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ur. l. RS, št. 99/2007

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


13.1.2. Pravilnik o prikazu stanja prostora

Ur. l. RS, št. 50/2008


13.2. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS št. 80/2010 in naslednji
ZUPUDPP - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2012)
 

13.2.1. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS št. 103/2013


13.2.2. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta

Ur. l. RS, št. 106/2011

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


13.3. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)

Ur. l. RS, št. 8/2010
ZIPI - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2015)


13.3.1. Uredba o prostorskem informacijskem sistemu

Ur. l. RS, št. 119/2007
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2010)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


13.4. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

Ur. l. RS, št. 65/2003 in naslednji
ZVG - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2017)
 

13.4.1. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

Ur. l. RS, št. 79/2004
 

13.5. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


13.5.1. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Ur. l. RS, št. 35/2004

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


13.6. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Ur. l. RS, št. 62/2016


13.6.1. Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

Ur. l. RS, 42/2017


13.7. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Ur. l. RS, št. 59/1996 in naslednji
ZKZ - neuradno prečiščeno besedilo 17 (dec. 2017)


13.8. Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Ur. l. RS, št. 73/2012
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)

Opomba:
Spremembe, ki jih določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list 66/16), se začnejo uporabljati 3. aprila 2018.


13.9. Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada

Ur. l. RS, št. 45/2017


13.10. Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja

Ur. l. RS, št. 67/2016


13.11. Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Ur. l. RS, št. 123/2006
ZFO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)


13.12. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)

Ur. l. RS, št. 13/2018

Opomba:
8. člen se začne uporabljati 1. junija 20198. člen se začne uporabljati 1. junija 2019


13.13. Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Ur. l. RS, št. 43/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


13.14. Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru

Ur. l. RS, št. 48/2018


13.15. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme

Ur. l. RS, št. 66/2018

13.16. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Ur. l. RS, št. 11/2018
ZSPDSLS-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2018)