Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

ZAKONI
 

1.1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji
ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 10 (nov. 2017)

Opomba:
Razen 89. člena se preostale določbe uporabljajo do 1. junija 2018 (glej 299. člen ZUreP-2).


1.2. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Ur. l. RS, št. 61/2017

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018

- 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.


1.3. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 102/2004
ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 18 (nov. 2017)

Opomba:
Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).


1.4. Gradbeni zakon (GZ)

Ur. l. RS, št. 61/2017
GZ - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017)

Opombe:
- Datum sprejetja: 24. 10. 2017, datum objave: 2. 11. 2017, datum začetka veljavnosti: 17. 11. 2017, datum začetka uporabe:  1. 6. 2018
- Določbe 9. člena glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena, šestega odstavka 57. člena v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.


1.4. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Ur. l. RS, št. 20/2011
ZSRR-2 – neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2016)


1.5. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
ZVO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 17 (mar. 2018)

Opomba:
Tretji odstavek 69. člena, četrti odstavek 82. člena in tretji odstavek 86. člena se še uporabljajo do 1. junija 2018. 1. junija 2018 se v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku prenehajo uporabljati šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 61. člena, 61.a člen, prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 62. člena ter drugi odstavek 63. člena (glej 125. člen GZ).


1.6. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Ur. l. RS, št. 16/2008 in naslednji
ZVKD-1 – neuradno prečiščeno besedilo 5 (mar. 2018)

Spremembe:
Odločba Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 30/2011) o ugotovitvi, da 2. in 3. točka 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine  nista v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da so prvi odstavek 6. člena, 53. člen, deseta alineja prvega odstavka 127. člena in 135. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine v neskladju z Ustavo ter o zavrženju pobud.


1.7. Zakon o ohranjanju narave (ZON)

Ur. l. RS, št. 56/1999 in naslednji
ZON – neuradno prečiščeno besedilo 9 (maj. 2018)


1.8. Zakon o vodah (ZV-1)

Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji
ZV-1 – neuradno prečiščeno besedilo 7 (avg. 2012)


1.9. Zakon o gozdovih (ZG)

Ur. l. RS, št. 30/1993 in naslednji
ZG – neuradno prečiščeno besedilo 10 (dec. 2016)


1.10. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Ur. l. RS, št. 59/1996 in naslednji
ZKZ – neuradno prečiščeno besedilo 17 (dec. 2017)


1.11. Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
ZRud-1 – neuradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)

Opomba:
1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina uporabe nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).


13.16. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Ur. l. RS, št. 11/2018
ZSPDSLS-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2018)