Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Kulturno upravni center Ivančna Gorica

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica
 

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je, da se pridobi strokovno najprimernejša rešitev za nov, večnamenski objekt kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo vseboval nove prostore občinske uprave, knjižnico in kulturni dom z dvorano. V kleti je predvidena javna garaža. Lokacija za novo stavbo je v neposredni bližini obstoječe občinske zgradbe, na izpostavljeni lokaciji v osrednjem delu naselja. Nov kulturno upravni center naj bo kar najbolje umeščen v obstoječe okolje, naj ima ustrezno funkcionalno, arhitekturno in oblikovno podobo ter naj bo skoraj nič-energijska stavba.

Naročnik: Občina Ivančna Gorica
Rok oddaje: 31.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=249346


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 8.000 EUR
• 2. nagrada 6.400 EUR
• 3. nagrada 4.800 EUR
• tri priznanja po 2.400 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• Obseg del (2.-4. člen): dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI z opremo, dokumentacija za razpis, projektantski nadzor in PID.
• Pogodbeni roki (12.člen): dopolnitev IDZ 15 koledarskih dni po podpisu pogodbe, IDP 30 koledarskih dni po potrditvi IDZ in prejemu projektnih pogojev, PGD 45 + 30 koledarskih dni od potrditve IDP in vseh pridobljenih soglasij ter PZI z opremo 90 koledarskih dni po potrditvi PGD oz. 30 koledarskih dni po pridobitvi GD in PID 30 koledarskih dni pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zahtevana finančna zavarovanja (16.člen):
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 24 mesecev,
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiv višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (17.člen): 
- za zavarovalno vsoto v skladu z 32. in 33. členom Zakona o graditvi objektov (osnovno zavarovanje) in z dozavarovanjem do vrednosti 200.000 EUR oz. dozavarovanjem do višine skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor je ta višja od z zakonom določene najnižje zavarovalne vsote in nižja od 200.000 EUR.
• Pogodbena kazen (18.-19.člen):
- za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del z DDV, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV,
- če naročnik upravičeno odstopi od ponudbe je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in vso škodo, ki jo s tem povzroči naročniku.
• Prenos avtorskih pravic (21.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije::
Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:
Dušan Strnad, župan (naročnik)

Člani:
Aleš Vrhovec, univ.dipl.inž.arh. (ZAPS)
izr.prof.dr. Simon Muhič, univ.dipl.inž.stroj. (naročnik)
Meta Špendal, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)

Namestnika članov:
Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Tomaž Smole, podžupan (naročnik)

Poročevalalka za arhitekturo:
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec GOI:
Robert Pangršič, gr. teh.

Skrbnik:
dr. Jernej Markelj, mag.inž.arh.
Vrtec Kočevje

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve  za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje
Vrtec Kočevje

Predmet projektnega natečaja
Občina Kočevje razpisuje natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Cilj projekta je izgradnja vrtca z vsemi spremljajočimi, pomožnimi prostori, ki bodo prostorsko in funkcionalno ustrezali projektni nalogi. Projekt bo Občina izvedla po postopku javno-zasebnega partnerstva, podeljene bodo do tri enakovredne prve nagrade, investitor bo pristopil k pogajanjem z vsemi prvonagrajenci, izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja.

Naročnik: Občina Kočevje
Rok oddaje: 25.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248660

Obvestila:

Sporočilo za javnost, 11.4.2018
Obveščamo vas, da je razpisna dokumentacija za natečaj Vrtec Kočevje dopolnjena z naslednjimi vsebinami in sicer v mapi DOLOPNITEV 11.04.2018:
- Projektni pogoji: varstvo kulturne dediščine, telekomunikacije in vodovod
- Navodila za izdelavo makete
- Dopolnjena CAD podloga C_1_geodetski posnetek z ureditvenim obmocjem_DOP.dwg, ki zdaj povsem natančno sledi parcelnim mejam.

V primeru, da s finalizacijo projektne rešitve še niste pričeli predlagamo, da uporabite priloženo dopolnjeno podlogo, če pa ste s finalizacijo že pričeli na prvotno objavljeni podlogi, lahko z delom nadaljujete, saj so izvedene korekcije pri tiskanju v merilu 1: 200 nezaznavne.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
• tri 1. nagrade po 4.800 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR:
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

Izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije::
Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnik predsednice ocenjevalne komisije:
dr. Vladimir Prebilič, župan (naročnik)

Člani:
Ajda Vogelnik Saje, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Dean Pertinač, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)
Irena Robič, ravnateljica Vrtca Kočevje (naročnik)

Namestnika članov:
Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Kristina Krkovič, višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo (naročnik)

Poročevalalka za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka za krajinsko arhitekturo:
dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Skrbnica:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj.arh.

 
Brv čez Sočo

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 
brv čez Sočo

Predmet projektnega natečaja
Naročnik želi pridobiti projekt za novo brv čez Sočo v bližini cestnega odseka za Prapretno. Rešitev zajema tudi ureditev obeh bregov na izteku brvi na modrejčanskem polju (desni breg) in priključitev na obstoječo nabrežno pot na levem bregu Soče. Nova brv bo za peš in kolesarski promet povezala kraja Most na Soči in Tolmin, hkrati pa bo izboljšala navezavo na širši prostor doline Soče, ki je na turističnih zemljevidih poznana kot odlična destinacija za aktivni oddih.

Naročnik: Občina Tolmin
Rok oddaje: 20.04.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244282

Obvestila:

Sporočilo za javnost št.1: 5.3.2018
Priloge natečajnih pogojev v obliki doc..


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.800 EUR
• 3. nagrada 3.600 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
Naročnik bo postopek izvedel z odložnim pogojem.
Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• Obseg del (4.-6. člen): dopolnitev IDZ, PGD, PZI z opremo, projektantski nadzor in PID.
• Pogodbeni roki (12.člen): dopolnitev IDZ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe, PGD 60 + 10 koledarskih dni od potrditve dopolnitve IDZ in vseh pridobljenih soglasij ter PZI z opremo 30 koledarskih dni po pridobitvi GD.
• Zahtevana finančna zavarovanja (16.člen):
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 12 mesecev,
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (17.člen)
- za zavarovalno vsoto v skladu z 32. in 33. členom Zakona o graditvi objektov (osnovno zavarovanje) in z dozavarovanjem do višine skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor je ta višja od z zakonom določene najnižje zavarovalne vsote.
• Pogodbena kazen (18.–19.člen):
- za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del z DDV, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV,
- če naročnik upravičeno odstopi od ponudbe je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in vso škodo, ki jo s tem povzroči naročniku.
• Prenos avtorskih pravic (21. člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije:
Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)

Člani:
Zoran Štanta, univ. dipl. inž. arh.. (naročnik)
Nina Lipušček, univ. dipl. inž. kraj. arh. (naročnik)
Peter Kristanič, univ. dipl. inž. grad. (IZS)

Namestnika članov:
Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Tomaž Balut, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Klemen Vodnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec GK in GOI:
Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.