Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

stanovanjska soseska JESIHOV ŠTRADON

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik natečaja JSS MOL načrtuje v Ljubljani, na območju Galjevice, izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon. Gradnja večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja teh stanovanj ter tudi k strnjevanju mesta, saj se načrtuje gradnja na prazni in neizkoriščeni lokaciji. Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
Rok oddaje: 25.10.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=271688


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 7.000 EUR
• 2. nagrada 5.600 EUR
• 3. nagrada 4.200 EUR
• tri priznanja po 2.100 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 23.100 EUR.

Razpisani odškodninski sklad:
19 odškodnin po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 4. člen): dopolnitev IDZ z 3D vizualizacijo objektov in ureditev, IZP, IDP, DGD, PZI, BIM faza PZI, LCCA faza PZI, dokumentacija za razpis, PID, komercialno tehnična gradiva, projektantski nadzor, vodenje in koordinacija.
• Pogodbeni roki (14. člen): IDZ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe; IDP 80 koledarskih dni po potrditvi IDZ in prejemu projektnih pogojev; DGD 70 koledarskih dni po potrditvi IDP; PZI, BIM in LCCA 90 koledarskih dni po potrditvi DGD oz. 20 koledarskih dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja; komercialno tehnična gradiva: 30 koledarskih dni; dokumentacija za razpis izvedbe del: 30 koledarskih dni po potrditvi PZI; PID 15 koledarskih dni pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zahtevana finančna zavarovanja (18.člen):
o garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbene vrednosti z DDV (brez vrednosti projektantskega nadzora), z veljavnostjo 2 leti od podpisa pogodbe, z možnostjo podaljšanja,
o garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene celotne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, z možnostjo podaljšanja,
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (18.člen):
o Za zakonsko odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti ipd.) za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta (5 let po prevzemu objekta)
• Pogodbena kazen (19.člen): o 2 ‰ od pogodbene cene za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene cene
• Prenos avtorskih pravic (22.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije:
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL (naročnik)

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:
Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Člani:
Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh (naročnik)

Namestnika članov:
Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing.,Republika Avstrija (ZAPS)
Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh. (naročnik)

Poročevalalka za arhitekturo:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalalka za krajinsko arhitekturo:
dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec investicija GOI:
Robert Pangršič, gr. teh.

Izvedenec za osončenje:
David Hosta

Skrbnik:
Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.
BRV IN KOLESARSKA POT LOKA - KANDIJA

Obvestilo za javnost 26.7.2018

Mestna občina Novo mesto je dne 26.7.2018 razpisala natečaj za brv in kolesarsko pot Loka-Kandija

ZAPS je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije za natečaj do zaključne faze, ko je bila zaradi vztrajanja naročnika pri objavi, po merilih ZAPS in IZS, prenizko ocenjene vrednosti projektne dokumentacije, ki jo naročnik ni pripravljen preseči (višina zagotovljenih sredstev) prisiljena odstopiti od nadaljnjega sodelovanja pri organizaciji natecaja.

 

 

Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 12.10.2018
Povezava na Portal JN: https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=268115  Dokumentacija
UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, naj pedagogom in študentom zagotovijo kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje fakultet (FKKT in FRI). Po občinskem prostorskem načrtu MOL je natečaj predpisan za tri enote urejanja prostora, to so RD-358 z namensko rabo centralnih dejavnosti za izobraževanje, RD-486, ki je namenjena ureditvi parkovnih površin ob Poti spominov in tovarištva in RD-555, ki predstavlja obvodni pas Glinščice. Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE bo podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču. Območje natečaja meri ca 4,30 ha, od tega EUP RD-358 ca 3,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 07.11.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262681

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 24.7.2018

Objavljena je natečajna naloga v angleščini:
Contest brief in english is published: B_1_CONTEST TASK eng


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FFA
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FS
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FFA ali UL FS podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 5. člen): izdelava analitičnega dela, izdelava zazidalne osnove na podlagi natečajne rešitve, izdelava strokovnih podlag – prilog OPPN, izdelava OPPN, izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč in druge aktivnosti.
• Pogodbeni roki: kot navedeno v 6. členu
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (11.člen):
- za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po sprejetju OPPN (dokazilo se dostavlja po podpisu pogodbe)
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS

Članica (naročnik):
prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA

Članica (naročnik):

Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

Član (ZAPS):

prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):

prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Namestnica članov (ZAPS
):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:

Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za program UL FS
:
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnika natečaja:

dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.
SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Predmet projektnega natečaja:Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) načrtuje v Mariboru v Mestni četrti Pobrežje gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje, kjer je predvidenih več objektov večstanovanjske gradnje s stanovanji, ki jih bo investitor oddajal v javni najem skladno z RNSP 2015-2025. Stanovanja bodo namenjena vsem zainteresiranim prosilcem. Predvidenih je od 420 do 450 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše, v okviru soseske pa bo možna tudi ureditev javnih programov, kot je medgeneracijski center, prostori za potrebe mladinskih dejavnosti, krajevna knjižnica in manjši lokali s storitveno dejavnostjo.
Projektna rešitev bo pridobljena z enostopenjskim javnim projektnim natečajem, na katerem bodo izbrane urbanistično in arhitekturno najustreznejše rešitve za posamezna območja v sklopu soseske, z željo po nadgradnji kvalitete prostora v smislu celovitega urbanistično krajinsko arhitekturnega oblikovanja.
Izbrane rešitve bodo hkrati osnova za urbanistično in krajinsko zasnovo območja OPPN za EUP Po 6S v Mariboru.

Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Rok oddaje: 07.09.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258930

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 24.7.2018

Objavljena sta spremenjena vzorca pogodb o izdelavi projektne dokumentacije za območji O1 in O2 v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL.RS. 5486/2018) z dne 30.05.2018.

Datoteka: A_1_NATEČAJNI POGOJI_DOPOLNITEV_VZORCA POGODB

Obvestilo za javnost št. 2: 26.7.2018
Objavljena je spremenjena priloga "Ponudba".Datoteka: A_2 NATEČAJNI_POGOJI_POPRAVEK_PONUDBA

Obvestilo za javnost št. 31.8.2018:
Zaradi spremenjene dinamike plačil ja na spletni strani ZAPS objavljena nova priloga VZOREC POGODBE; A_3 natecajni_pogoji_popravek_ponudba 2


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

OBMOČJE 1 (O1)
• 1. nagrada 19.000 EUR
• 2. nagrada 15.200 EUR
• 3. nagrada 11.350 EUR
• tri priznanja po 5.700 EUR

OBMOČJE 2 (O2)
• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR

ODŠKODNINE
• 10 odškodnin po 1.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 4. člen): dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, BIM, LCCA, dokumentacija za razpis, komercialno tehnična gradiva, projektantski nadzor, vodenje in koordinacija.
• Pogodbeni roki (12.člen): IDZ 30 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe; IDP in BIM 70 koledarskih dni po prejemu smernic k OPPN in/ali projektnih pogojev, odločbe o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje in potrditvi IDZ; PGD in BIM 60 koledarskih dni po prvi obravnavi OPPN in potrditvi IDP; PZI in BIM 90 koledarskih dni po potrditvi PGD; komercialno tehnična gradiva: 15 koledarskih dni po posamezni fazi; dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.
• Zahtevana finančna zavarovanja (16.člen):
o bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti posameznega uporabnega dovoljenja (predvidoma do 2022) z možnostjo podaljšanja,
o bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po prvem kolavdacijskem pregledu (5 let po prevzemu objekta)
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (16.člen):
o Za zakonsko odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji, ipd. …) za zavarovalno vsoto 250.000 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta)
• Pogodbena kazen (17.člen):
o 0,1 % za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije::
Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M. Arch (Dist) AA  (ZAPS)

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:
mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb. (naročnik)

Člani:
mag. Tomaž Kancler (MOMB), univ. dipl. inž. arh.
Barbara Brinovčar, univ.dipl.inž.arh.  (naročnik)
doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnika članov:
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Damjana Varšek, univ. dipl. inž. gradb. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka krajinsko arhitekturo.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec GOI:
mag. Marjan Čerin, univ. dipl .inž. gradb.

Izvedenec za izrabo plitke geotermije:
doc. dr. Želko Vukelić

Izvedenec za požarno varnost:
Gregor Kušar, univ. dipl. kem.

Skrbnica:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.