Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Predmet projektnega natečaja:Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) načrtuje v Mariboru v Mestni četrti Pobrežje gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje, kjer je predvidenih več objektov večstanovanjske gradnje s stanovanji, ki jih bo investitor oddajal v javni najem skladno z RNSP 2015-2025. Stanovanja bodo namenjena vsem zainteresiranim prosilcem. Predvidenih je od 420 do 450 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše, v okviru soseske pa bo možna tudi ureditev javnih programov, kot je medgeneracijski center, prostori za potrebe mladinskih dejavnosti, krajevna knjižnica in manjši lokali s storitveno dejavnostjo.
Projektna rešitev bo pridobljena z enostopenjskim javnim projektnim natečajem, na katerem bodo izbrane urbanistično in arhitekturno najustreznejše rešitve za posamezna območja v sklopu soseske, z željo po nadgradnji kvalitete prostora v smislu celovitega urbanistično krajinsko arhitekturnega oblikovanja.
Izbrane rešitve bodo hkrati osnova za urbanistično in krajinsko zasnovo območja OPPN za EUP Po 6S v Mariboru.

Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Rok oddaje: 07.09.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258930


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

OBMOČJE 1 (O1)
• 1. nagrada 19.000 EUR
• 2. nagrada 15.200 EUR
• 3. nagrada 11.350 EUR
• tri priznanja po 5.700 EUR

OBMOČJE 2 (O2)
• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR

ODŠKODNINE
• 10 odškodnin po 1.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 4. člen): dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, BIM, LCCA, dokumentacija za razpis, komercialno tehnična gradiva, projektantski nadzor, vodenje in koordinacija.
• Pogodbeni roki (12.člen): IDZ 30 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe; IDP in BIM 70 koledarskih dni po prejemu smernic k OPPN in/ali projektnih pogojev, odločbe o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje in potrditvi IDZ; PGD in BIM 60 koledarskih dni po prvi obravnavi OPPN in potrditvi IDP; PZI in BIM 90 koledarskih dni po potrditvi PGD; komercialno tehnična gradiva: 15 koledarskih dni po posamezni fazi; dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.
• Zahtevana finančna zavarovanja (16.člen):
o bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti posameznega uporabnega dovoljenja (predvidoma do 2022) z možnostjo podaljšanja,
o bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po prvem kolavdacijskem pregledu (5 let po prevzemu objekta)
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (16.člen):
o Za zakonsko odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji, ipd. …) za zavarovalno vsoto 250.000 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta)
• Pogodbena kazen (17.člen):
o 0,1 % za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije::
Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M. Arch (Dist) AA  (ZAPS)

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:
mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb. (naročnik)

Člani:
mag. Tomaž Kancler (MOMB), univ. dipl. inž. arh.
Barbara Brinovčar, univ.dipl.inž.arh.  (naročnik)
doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnika članov:
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Damjana Varšek, univ. dipl. inž. gradb. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka krajinsko arhitekturo.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec GOI:
mag. Marjan Čerin, univ. dipl .inž. gradb.

Izvedenec za izrabo plitke geotermije:
doc. dr. Želko Vukelić

Izvedenec za požarno varnost:
Gregor Kušar, univ. dipl. kem.

Skrbnica:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Kulturno upravni center Ivančna Gorica

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica
 

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je, da se pridobi strokovno najprimernejša rešitev za nov, večnamenski objekt kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo vseboval nove prostore občinske uprave, knjižnico in kulturni dom z dvorano. V kleti je predvidena javna garaža. Lokacija za novo stavbo je v neposredni bližini obstoječe občinske zgradbe, na izpostavljeni lokaciji v osrednjem delu naselja. Nov kulturno upravni center naj bo kar najbolje umeščen v obstoječe okolje, naj ima ustrezno funkcionalno, arhitekturno in oblikovno podobo ter naj bo skoraj nič-energijska stavba.

Naročnik: Občina Ivančna Gorica
Rok oddaje: 31.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=249346

Obvestila:

Sporočilo za javnost 18.6.2018: V petek 22. junija 2018, ob 11:00 bo javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba).


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 8.000 EUR
• 2. nagrada 6.400 EUR
• 3. nagrada 4.800 EUR
• tri priznanja po 2.400 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• Obseg del (2.-4. člen): dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI z opremo, dokumentacija za razpis, projektantski nadzor in PID.
• Pogodbeni roki (12.člen): dopolnitev IDZ 15 koledarskih dni po podpisu pogodbe, IDP 30 koledarskih dni po potrditvi IDZ in prejemu projektnih pogojev, PGD 45 + 30 koledarskih dni od potrditve IDP in vseh pridobljenih soglasij ter PZI z opremo 90 koledarskih dni po potrditvi PGD oz. 30 koledarskih dni po pridobitvi GD in PID 30 koledarskih dni pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zahtevana finančna zavarovanja (16.člen):
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 24 mesecev,
- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiv višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (17.člen): 
- za zavarovalno vsoto v skladu z 32. in 33. členom Zakona o graditvi objektov (osnovno zavarovanje) in z dozavarovanjem do vrednosti 200.000 EUR oz. dozavarovanjem do višine skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor je ta višja od z zakonom določene najnižje zavarovalne vsote in nižja od 200.000 EUR.
• Pogodbena kazen (18.-19.člen):
- za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del z DDV, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV,
- če naročnik upravičeno odstopi od ponudbe je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in vso škodo, ki jo s tem povzroči naročniku.
• Prenos avtorskih pravic (21.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije::
Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije:
Dušan Strnad, župan (naročnik)

Člani:
Aleš Vrhovec, univ.dipl.inž.arh. (ZAPS)
izr.prof.dr. Simon Muhič, univ.dipl.inž.stroj. (naročnik)
Meta Špendal, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)

Namestnika članov:
Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Tomaž Smole, podžupan (naročnik)

Poročevalalka za arhitekturo:
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec GOI:
Robert Pangršič, gr. teh.

Skrbnik:
dr. Jernej Markelj, mag.inž.arh.
Vrtec Kočevje

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve  za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje
Vrtec Kočevje

Predmet projektnega natečaja
Občina Kočevje razpisuje natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Cilj projekta je izgradnja vrtca z vsemi spremljajočimi, pomožnimi prostori, ki bodo prostorsko in funkcionalno ustrezali projektni nalogi. Projekt bo Občina izvedla po postopku javno-zasebnega partnerstva, podeljene bodo do tri enakovredne prve nagrade, investitor bo pristopil k pogajanjem z vsemi prvonagrajenci, izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja.

Naročnik: Občina Kočevje
Rok oddaje: 25.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248660

Obvestila:

Sporočilo za javnost 11.4.2018
Obveščamo vas, da je razpisna dokumentacija za natečaj Vrtec Kočevje dopolnjena z naslednjimi vsebinami in sicer v mapi DOLOPNITEV 11.04.2018:
- Projektni pogoji: varstvo kulturne dediščine, telekomunikacije in vodovod
- Navodila za izdelavo makete
- Dopolnjena CAD podloga C_1_geodetski posnetek z ureditvenim obmocjem_DOP.dwg, ki zdaj povsem natančno sledi parcelnim mejam.

V primeru, da s finalizacijo projektne rešitve še niste pričeli predlagamo, da uporabite priloženo dopolnjeno podlogo, če pa ste s finalizacijo že pričeli na prvotno objavljeni podlogi, lahko z delom nadaljujete, saj so izvedene korekcije pri tiskanju v merilu 1: 200 nezaznavne.

Sporočilo za javnost 10.5.2018: Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 10.5.2018.

Sporočilo za javnost 14.6.2018: V torek 19. junija 2018, ob 12:00 bo javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba).


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
• tri 1. nagrade po 4.800 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR:
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

Izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

 


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije::
Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Namestnik predsednice ocenjevalne komisije:
dr. Vladimir Prebilič, župan (naročnik)

Člani:
Ajda Vogelnik Saje, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Dean Pertinač, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)
Irena Robič, ravnateljica Vrtca Kočevje (naročnik)

Namestnika članov:
Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Kristina Krkovič, višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo (naročnik)

Poročevalalka za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka za krajinsko arhitekturo:
dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Skrbnica:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj.arh.