Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Predmet projektnega natečaja:
JSS MOL načrtuje v Ljubljani, v delu kareja med Šmartinsko cesto, Flajšmanovo ulico, Kavčičevo ulico in Pokopališko ulico, gradnjo večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj, ki bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj v mestu. Na natečajnem območju je predvidena gradnja okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območje je približno 10.000 m2. Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m2.

Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
Rok oddaje: 30.05.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=302582

Obvestila:

Morebitne udeležence natečaja opozarjamo, da cena izdelave projektne dokumentacije v višini 4% ocenjene investicijske vrednosti GOI del, pri kateri je vztrajal naročnik, znatno odstopa od ciljnih vrednosti izdelave projektne dokumentacije opredeljenih v Arhigramu. Sodelovanje v teh pogojih lahko prinaša finančna tveganja.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 9.000 EUR
• 2. nagrada 7.200 EUR
• 3. nagrada 5.400 EUR
• tri priznanja po 2.700 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR.

Razpisani odškodninski sklad:
19 odškodnin po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• Predmet pogodbe (2. - 4. člen): izdelava IDZ z izdelavo 3D vizualizacije objektov in ureditve, vključno s sodelovanjem v fazi priprave OPPN, , IDP, DGD, PZI, LCCA faza PZI, dokumentacija za razpis, PID, BIM v fazah PZI, PZR in PID, komercialno tehnična gradiva, projektantski nadzor, vodenje in koordinacija.
• Pogodbeni roki (14.člen): IDZ 30 delovnih dni po podpisu pogodbe ter pridobitvi vseh potrebnih podlog; IDP 80 delovnih dni po sprejetem dopolnjenem osnutku OPPN, potrditvi IDZ, prejemu vseh projektnih in drugih pogojev, pisni potrditvi projektne naloge IDP s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika; DGD 70 delovnih dni po potrditvi IDP in sprejetju OPPN, pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika; PZI, in LCCA PZI 90 pridobitve gradbenega dovoljenja, pisni potrditvi projektne naloge PZI s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika, komercialno tehnična gradiva: 30 delovnih dni; dokumentacija za razpis izvedbe del: 30 delovnih dni po potrditvi PZI; PID 15 delovnih dni pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zahtevana finančna zavarovanja (18. člen):
o garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, brez vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 2 leti od podpisa pogodbe, z možnostjo podaljšanja,
o garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene celotne pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom z DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (18. člen): o Za zakonsko odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti ipd., za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta (5 let po prevzemu objekta)
• Pogodbena kazen (19. člen): Za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih z DDV, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV,
• Prenos avtorskih pravic (22. člen): izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP z izjemo pravice predelave (z omejitvijo iz krivdnih razlogov).


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):
Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednice ocenjevalne komisije (naročnik):
Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh.

Člani (naročnik):
Matic Kuščer, mag.inž.arh

Član (naročnik):
Tomaž Marc, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalalka za arhitekturo:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalalka za krajinsko arhitekturo:
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec investicija GOI:
Robert Pangršič, gr. teh.

Izvedenec za osončenje:
Urh Vidmar

Izvedenec za ponikovalno polje:
Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za OPN:
Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica:
Katja Ševerkar, mag. inž. arh.

 
Osnovna šola Preska

Odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: OSNOVNO ŠOLO PRESKA

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik želi pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za izgradnjo nove Osnovne šole Preska za približno 600 učencev, 27 oddelkov (9 razredov x 3) ter za 60 zaposlenih.

Naročnik: Občina Medvode
Rok oddaje: 29.05.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301852


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 12.000 EUR
• 2. nagrada 9.600 EUR
• 3. nagrada 7.200 EUR
• tri priznanja po 3.600 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 39.600 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

 


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Nejc Smole, župan

Članica (naročnik):
Saša Malenšek, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Nataša Špilak, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Gašper Medvešek, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
Primož Jurman, ravnatelj OŠ Preska

Namestnica članov (ZAPS):
mag. Lidija Dragišić, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.

Poročevalka KA:
Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangršič

Skrbnica natečaja: 
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

Vabljeni in odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta ob Erjavčevi cesti v Ljubljani. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja večstanovanjskega objekta s pritličjem v javni rabi v ožjem natečajnem območju (cca 1600 m2 bruto tlorisne površine) ter krajinsko arhitektura ureditev natečajnega območja (ca 1500 m2 tlorisne površine).

Dostop do natečajnega gradiva:
Dostop do natečajnega gradiva je brezplačen. Gradivo se prevzame s spletne strani www.zaps.si preko gesla. Geslo lahko potencialni natečajnik pridobi tako, da na elektronski naslov ZAPS natecaji@zaps.si z obveznim pripisom NATEČAJ ERJAVČEVA pošlje zahtevo za dostop do natečajnega gradiva in podpisano izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (Priloga IZJAVA NATEČAJNO GRADIVO).

 

Naročnik: LEONTIPODIUM, d. o. o.
Rok oddaje: 17.04.2019
Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 15.5.2019
Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala štiri (4) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v drugo stopnjo. Štirje kandidati po izboru naročnika se bodo v drugo stopnjo uvrstili neposredno, ne da bi jim bilo potrebno sodelovati v prvi stopnji.

2. stopnja:
• 1. nagrada 4.500 EUR
• 2. nagrada 3.500 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 2.000 EUR
• 2 odškodnini po 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko natečajniki oz. gospodarski subjekti pošljejo vprašanja na elektronski naslov ZAPS: natecaji@zaps.si z obveznim pripisom NATEČAJ ERJAVČEVA. Roki za postavljanje vprašanj so navedeni v poglavju NATEČAJNI ROKI. Odgovori na vprašanja, morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije za natečaj bodo potencialnim natečajnikom dostopne prek gesla, na enak način kot natečajno gradivo. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije za natečaj in jih je treba upoštevati pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije.

Oddaja elaborata:
1. stopnja: Natečajni elaborat mora prispeti do srede, 17.4. 2019 do 16:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana.

2. stopnja (navedeni roki so predvideni roki, dejanski roki bodo objavljeni po zaključeni prvi stopnji na spletni strani ZAPS www.zaps.si: objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v drugo stopnjo: petek 26.4. rok oddaje za drugo stopnjo: Natečajni elaborat mora prispeti do četrtka, 6.6. 2019 do 16:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Urh Bahovec, univ. dipl. ekon.

Članica (naročnik):
Marija Bahovec, univ. dipl. ekon.

Članica (ZAPS):
Maja Ivanič, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnik natečaja: 
Jure Henigsman, mag. inž. arh.
POKOPALIŠČE ANKARAN

Odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: POKOPALIŠČE ANKARAN

Predmet projektnega natečaja:
Cilj natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno idejno zasnovo pokopališča. Naloga obravnava umestitev prepleta pietetnih, sakralnih in rekreacijskih dejavnosti v robni prostor naselja Ankaran. Predmet načrtovanih ureditev so zasnova pokopališča s poslovilnim objektom in zvonikom, ureditev odprtih prostorov ob cerkvi, zasnova parkovnega gozda, zasnova internih povezav v območju ter zasnova navezav na okolico, vključno z zasnovo zaledne sprehajalne poti in cestnega dostopa do območja.

Naročnik: OBČINA ANKARAN
Rok oddaje: 23.05.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301574


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.800 EUR
• 3. nagrada 3.600 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):
dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Strmčnik, župan

Članica (naročnik):
Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Ivan Krapež, dipl. inž. grad.

Član (ZAPS):
doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Urška Vrhunc, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo:
Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnica natečaja: 
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Ureditev starega mestnega jedra Laško

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Predmet projektnega natečaja:
Z natečajem želi Občina Laško pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga. Rešitev naj vključuje prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Naročnik bo v nadaljevanju postopka, upoštevajoč rezultate natečaja, izbral izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

Naročnik: Občina Laško
Rok oddaje: 28.03.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292215

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 1.3.2019
Dodatno objavljeno:
V1_miza izobilja 1
V2_miza izobilja 2
V3_Potok Zikovec
V4_lokacija sramotilnega stebra
V5_oroznov trg


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.500 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 16.500 EUR.

• 7 odškodnin po 500 EUR
Skupni znesek odškodninski sklada je: 3.500 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 7 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Franc Zdolšek, župan

Članica (naročnik):
Tina Rosina Košir, univ.dipl.prav.

Član (naročnik):
Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Andrej Kaluža, univ.dipl.inž.stroj.

Namestnik članov (ZAPS):
dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh.

Izvedenka ZVKD:
Nataša Podkrižnik, univ.dipl.umet. zgod.

Skrbnik natečaja:
Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.
Center Barje

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER BARJE

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi izvesti celostno ureditev območja med križiščem Ižanske ceste in Peruzzijeve ulice na zahodu ter vodotokom Iščica na vzhodu območja. Območje je danes precej zapuščeno in delno degradirano, leži pa na osrednjem območju naselja, ob križišču dveh prometnih cest. Površina celotnega območja je 14.412,88 m2.

Želja naročnika je, da bi z omenjenimi ukrepi ustvaril vaško središče, kjer bi se lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bi lahko otroci in občani kvalitetno izkoristili svoj prosti čas. Hkrati pa bi se ustvaril tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodaje lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.
Vse to bi omogočila ureditev Centra Barje.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 15.03.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288623

Obvestila:

Sporočilo za javnost, št. 1, 28.1.2019
Priložen je posnetek fasade objekta Stare šole (Priloga 1a_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada in Priloga 1b_C_4_posnetek_obst_stara_sola+ fasada.dxf)


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 15.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž

Članica (naročnik):
Zlata Gavrilovč, univ. dipl. politolog

Članica (ZAPS):
dr. Andreja Zapušek, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Martin Maček univ. dipl. prav.

Namestnik članov (ZAPS):
Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:
Andreja Bahar Muršič, univ. dipl. etnolog in sociolog kulture

Skrbnik natečaja:
Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.

 

 
UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, naj pedagogom in študentom zagotovijo kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje fakultet (FKKT in FRI). Po občinskem prostorskem načrtu MOL je natečaj predpisan za tri enote urejanja prostora, to so RD-358 z namensko rabo centralnih dejavnosti za izobraževanje, RD-486, ki je namenjena ureditvi parkovnih površin ob Poti spominov in tovarištva in RD-555, ki predstavlja obvodni pas Glinščice. Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE bo podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču. Območje natečaja meri ca 4,30 ha, od tega EUP RD-358 ca 3,67 ha.

Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 07.11.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262681

Obvestila:

Obvestilo za javnost št. 1: 24.7.2018

Objavljena je natečajna naloga v angleščini:
Contest brief in english is published: B_1_CONTEST TASK eng

Obvestilo za javnost št. 2: 15.10.2018

Objavljena so pojasnila in dopolnitev natečajnih pogojev.
Natečajni elaborat je potrebbno oddati najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure, maketo najpozneje do srede 14.11.2018 do 12:00 ure in kuverto ANKETA najpozneje do petka 17.5.2019!

Sporočilo za javnost 31.10.2018:

Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 5.11.2018.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FFA
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

2.faza arhitektura: UL FS
• 1. nagrada 20.000 EUR
• 2. nagrada 16.000 EUR
• 3. nagrada 12.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
• 6 odškodnin a 1.000 EUR

V primeru, da bo v drugi fazi UL FFA ali UL FS podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

• predmet pogodbe (2. - 5. člen): izdelava analitičnega dela, izdelava zazidalne osnove na podlagi natečajne rešitve, izdelava strokovnih podlag – prilog OPPN, izdelava OPPN, izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč in druge aktivnosti.
• Pogodbeni roki: kot navedeno v 6. členu
• Zavarovanje projektantske odgovornosti (11.člen):
- za zavarovalno vsoto do višine skupne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po sprejetju OPPN (dokazilo se dostavlja po podpisu pogodbe)
• Prenos avtorskih pravic (20.člen): delen


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS

Članica (naročnik):
prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA

Članica (naročnik):

Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Član (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

Član (ZAPS):

prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):

prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Namestnica članov (ZAPS
):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:

Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA
:
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za program UL FS
:
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka za OPN MOL ID:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnika natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.