Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Natečaj za 'Namen reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda'

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 

Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda

Predmet projektnega natečaja:
izdelava idejne zasnove za celovito prenovo kompleksa Ižanskega gradu, ki zajema odstranitev obstoječih stavb na južni in vzhodni strani gradu, rekonstrukcijo grajske stavbe, gradnjo novih stavb za potrebe ZPKZ Ig ter ureditev pripadajočih zunanjih površin.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

 Naročnik

RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE


Rok oddaje

06.10.2017


Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 3: 3.10.2017

V seznamu natečajnega gradiva smo objavili fotografije makete.

Sporočilo za javnost št. 2: 20.9.2017
Objavljena je dopolnjena grafična podlaga makete z naslovom C_7_2-Graficna-podlaga-maketa_popravek, v kateri so dorisane manjkajoče plastnice v JV vogalu območja. Če ste maketo že začeli izdelovati na podlagi lastne rekonstrukcije manjkajočih plastnic, lahko objavljeno dopolnitev zanemarite. Maketa širšega območja bo na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 26.9.2017. 

Sporočilo za javnost št.1: 7.8.2017
Priloge natečajnih pogojev v obliki doc..Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je: 
• 1. nagrada 17.500 EUR 
• 2. nagrada 13.500 EUR 
• 3. nagrada 10.000 EUR 
• tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 59.000 EUR

Razpisani odškodninski sklad je: 
• odškodnine po 1.200 EUR 
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR V primeru, da bo podeljenih več kot 20 odškodnin se zneski ustrezno znižajo. 
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:

 • Obseg del: 
IDZ - dopolnitev, IDP, PGD z LCC, PZI z načrti celotne opreme, BIM za fazo PZI, dokumentacijo za razpis, in PID vključno z vodenjem, koordinacijo, projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja, ter tudi z načrti prometne in komunalne ureditve s priključevanjem na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) izven ureditvenega območja, dopolnitvijo posnetka obstoječega stanja, dopolnitvijo geomehanskega poročila in drugimi deli opredeljenimi v vzorcu projektantske pogodbe. 
• Pogodbeni roki***: IDZ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe, IDP 30 koledarskih dni po potrditvi IDZ in prejemu projektnih pogojev, PGD za pridobitev soglasij 60 koledarskih dni po potrditvi IDP, PGD s soglasji in LCC 30 koledarskih dni od pridobljenih vseh soglasij, vloga za PGD 10 koledarskih dni po uskladitvi PGD z recenzijskim poročilom, PZI vključno s popisi del (PZR), BIM modelom in načrtom celotne opreme 90 koledarskih dni po potrditvi PGD oz. 20 koledarskih dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja, in PID v času gradnje oziroma 30 koledarskih dni pred vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. *** podani roki so okvirni in se dodatno uskladijo s predvideno faznostjo prenove in izgradnje pred podpisom pogodbe
• Zahtevana finančna zavarovanja: 
- Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (brez projektantskega nadzora in brez DDV) z veljavnostjo 24 mesecev oz. 30 dni po podpisu gradbene pogodbe, 
- 10 dni po podpisu gradbene pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (s projektantskim nadzorom in brez DDV) z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: osnovno zavarovanje in dozavarovanje do 200.000,00 EUR.
• Pogodbena kazen: 
- za zamudo: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV na dan, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV in zahtevek za razliko do polne odškodnine, 
- za odstop: 20% pogodbene vrednosti z DDV in zahtevek za vso škodo povzročeno naročniku.
• Prenos avtorskih pravic: delenobmočje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Člani:
Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)
Jasmin Musić, univ. dipl. politolog. (naročnik)
Tadeja Glavica, univ. dipl. prav. (naročnik)
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Namestnika članov:
Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Tina Teržan, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Mojca Kalan Šabec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh.

Izvedenka za kulturno dediščino:
Marija Ana Kranjc, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora:
Goran Narič, dipl. varstvoslovec

Izvedenec za URE/OVE:
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenka za oceno investicije:
Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«

Sporočilo za javnost št.1: 7.8.2017
Priloge natečajnih pogojev v obliki doc..

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah: 
• 1. nagrada 17.500 EUR
• 2. nagrada 13.500 EUR
• 3. nagrada 10.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 59.000 EUR

Razpisani odškodninski sklad je:
• odškodnine po 1.200 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 20 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična zasnova območja, ki bo strokovna podlaga za pripravo OPPN MOL 147, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ter izdelovalec projektne dokumentacije za kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
Natečajna naloga opredeljuje izhodišča in usmeritve za izdelavo natečajne rešitve ter za projektiranje Zavoda za prestajanje kazni Ljubljana. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja moškega ZPKZ Ljubljana za 388 zaprtih oseb, izobraževalnega centra za uslužbence URSIKS z zmogljivostjo do 100 dnevnih uporabnikov in možnostjo nastanitve 30 oseb, ureditev zunanjih površin, prometne ureditve, površin za pridelavo zelenjave, varovalnih ograj ter gradnja komunalne infrastrukture.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Izvleček iz vzorca pogodbe za projektiranje:
• Obseg del: IDZ - dopolnitev, IDP, PGD z LCC, PZI z načrti celotne opreme, BIM za fazo PZI, dokumentacijo za razpis, in PID vključno z vodenjem, koordinacijo, projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja, ter tudi z načrti prometne in komunalne ureditve s priključevanjem na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) izven ureditvenega območja, dopolnitvijo geomehanskega poročila glede na temeljenje in drugimi deli opredeljenimi v vzorcu projektantske pogodbe.
• Pogodbeni roki***: IDZ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe in po izdelanem dopolnjenem osnutku OPPN, IDP 60 koledarskih dni po potrditvi IDZ in prejemu projektnih pogojev, PGD za pridobitev soglasij 60 koledarskih dni po potrditvi IDP in sprejetju OPPN, PGD s soglasji in LCC 30 koledarskih dni od pridobljenih vseh soglasij, vloga za PGD 10 koledarskih dni po uskladitvi PGD z recenzijskim poročilom, PZI vključno s popisi del (PZR), BIM modelom in načrtom celotne opreme: 90 koledarskih dni po potrditvi PGD oz. 20 koledarskih dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja, in PID v času gradnje oziroma 30 koledarskih dni pred vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. *** podani roki so okvirni in se dodatno uskladijo pred podpisom pogodbe
• Zahtevana finančna zavarovanja:
- Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (brez projektantskega nadzora in brez DDV) z veljavnostjo 24 mesecev oz. 30 dni po podpisu gradbene pogodbe,
- 10 dni po podpisu gradbene pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (s projektantskim nadzorom in brez DDV) z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: osnovno zavarovanje in dozavarovanje do 200.000,00 EUR.
• Pogodbena kazen:
- za zamudo: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV na dan, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV in zahtevek za razliko do polne odškodnine,
- za odstop: 20% pogodbene vrednosti z DDV in zahtevek za vso škodo povzročeno naročniku.
• Prenos avtorskih pravic: delenNaročnik

RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE


Rok oddaje

29.09.2017


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije, ZAPS:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije, naročnik:
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.

Član imenovan s strani naročnika:
Jasmin Musić, univ. dipl. politolog

Član imenovana s strani naročnika:
Miran Candellari, univ. dipl. teolog

Članica imenovana s strani naročnika:
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.

Članica imenovana s strani ZAPS:
Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh.

Član imenovan s strani ZAPS:
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov ZAPS:
dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov naročnika:
Tina Teržan, univ. dipl. ekon.

Poročevalka A:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora:
Andrej Kužnik, dipl. ekonomist

Izvedenec URE/ OVE:
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenka za oceno investicije:
Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za urbanizem:
mag. Maja Brusnjak Hrastar

Skrbnik natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Sporočilo za javnost št. 2, 21.9.2017
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se javno odpiranje ovojev »Naknadni preizkus«, določeno s podčlenom 24.1 Navodil na dan 25.09.2019 ob 13:00 uri, prestavi na kasnejši datum, ki ga bo naročnik objavil preko portala javnih naročil in na spletnih straneh ZAPS.

Sporočilo za javnost št.1, 26.7.2017
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 30.8.2017, do 14:00 ure.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah: 
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 1.000 EUR (največ 9)
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin se zneski ustrezno znižajo. 
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
Izdelava predloga za oblikovanje novega mostu na HC (5‐01) in novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko (5‐03), kot konstrukcijo samostojna mosta. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinskoarhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov čez Krko ter urbanistično in krajinsko‐arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostnima konstrukcijama in obcestnega prostora hitre ceste. Natečajne rešitve morajo prikazati celovito obravnavo širšega prostora ob Krki, kjer sta umeščena oba mosta.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 3 in Poglavja 9, ki sta ponudnikom dostopna v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000055/2017.Naročnik

DARS d.d.


Rok oddaje

30.08.2017


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Jurij Kobe univ.dipl.inž.arh. (ZAPS)

Člani:
Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad. (IZS)
dr. Miklavž Čepon, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)
prof.dr. Milenko Pržulj, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)
doc.dr.Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh. (naročnik)

Namestnika članov:
mag. Jelka Hudoklin univ.dipl.inž.kraj.arh. (ZAPS)
Izr.prof. dr. Stanislav Škrabl, univ.dipl.inž.grad. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Marko Mahnič univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za konstrukcijo:
Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.gradb.

Izvedenec za vode:
mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za naravo:
Andrej Hudoklin, univ. dipl. biolog (ZRSVN OE NM)

Izvedenka za investicijsko vrednost:
Jelka Novak Mavec, inž.grad.

Skrbnica:
Damjana Zaviršek Hudnik univ.dipl.inž.arh.
VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Sporočilo za javnost št.1, 15.5.2017:

Naročnik Mestna občina Koper je 15.05.2017 na Portalu JN v rubriki VI.3 Dodatne informacije objavil:
Naročnik je s sklepom župana številka 351-73/2017 z dne 8.5.2017 ustavil postopek javnega naročila za javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za vertikalno mobilno povezavo obalnega območja z Markovim hribom v Kopru na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3).

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU

Podatki o nagradnem skladu, priznanjah in odškodninah:
• 1. nagrada 7.000 EUR
• 2. nagrada 5.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR

Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 750 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 7.500 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet projektnega natečaja:
izbira strokovno najprimernejše rešitve za programsko, urbanistično, krajinsko, arhitekturno in prometno zasnovo območja vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom in območja ureditve kolesarske poti na Markovcu. Natečajno območje je razdeljeno na dva dela. Natečajno območje 1 obsega območje vertikalne povezave, natečajno območje 2 pa ureditev kolesarske steze od vertikalne povezave do obstoječe kolesarske steze ob Kvedrovi ulici.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: dopolnitev IDZ, IDP, PGD, PZI, dokumentacija za razpis, vključno z dopolnitvijo geomehanskega poročila, poročilom o vplivih na okolje v kolikor bo potrebno in drugimi študijami/elaborati glede na natečajno rešitev. PD ne vključuje projektantskega nadzora in PIDa.
• Pogodbeni roki: dopolnitev IDZ 10 koledarskih dni po prejemu projektne naloge s strani naročnika, IDP 20 koledarskih dni po potrditvi IDZ s strani naročnika in pridobitvi projektnih pogojev, PGD 70 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika, PZI 60 koledarskih dni po potrditvi PGD s strani naročnika in pridobitvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje, dokumentacija za razpis 10 koledarskih dni po potrditvi PZI s strani naročnika.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: osnovno zavarovanje in dozavarovanje do pogodbene vrednosti
• Pogodbena kazen: 5 ‰ od pogodbene cene na dan, v skupnem znesku največ 10 % celotne pogodbene cene.
• Zahtevana finančna zavarovanja: Najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen prenos materialnih pravic

Natečajni elaborat mora prispeti do četrtka 15.6.2017 do 12:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Mestna občina Koper na naslovu Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v vložišču v pritličju.Naročnik

in organizaror javnega natečaja Mestna občina Koper


Rok oddaje

15.06.2017


območje obdelave
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Viljem Šantavec, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dejan Škerlič

Člani:
Borut Lovšin, univ.dipl.inž.grad.
Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gorazd Kobal, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Tatjana Lečić, univ.dipl.inž.grad.
Marko Apollonio, univ.dipl.inž.arh.
 

Poročevalec za arhitekturo:
Andrej Mlakar, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski univ.dipl.inž.arh.