Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)

Predmet projektnega natečaja:
Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična zasnova območja, ki bo strokovna podlaga za pripravo OPPN MOL 147, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ter izdelovalec projektne dokumentacije za kompleks Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
Natečajna naloga opredeljuje izhodišča in usmeritve za izdelavo natečajne rešitve ter za projektiranje Zavoda za prestajanje kazni Ljubljana. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja moškega ZPKZ Ljubljana za 388 zaprtih oseb, izobraževalnega centra za uslužbence URSIKS z zmogljivostjo do 100 dnevnih uporabnikov in možnostjo nastanitve 30 oseb, ureditev zunanjih površin, prometne ureditve, površin za pridelavo zelenjave, varovalnih ograj ter gradnja komunalne infrastrukture. Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

 Naročnik: RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Rok oddaje: 29.09.2017
Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=2116412. nagrada: 29917, delovna šifra: 05

 Plakati


Avtorji

Sadar + Vuga d.o.o. / Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p.

Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.
Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh. Grad Dip (AA)
Martina Hočevar, univ. dipl. inž. arh.
Mojca Šabec Kalan, univ. dipl. inž. arh.
Andrej Šabec, univ. dipl. inž. arh.
Ivana Ljubanović, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci arhitektura:
Maja Omerzel, mag. inž. arh.
Klemen Šenk, abs. arh.
Aleš Pajk, mag. inž. arh.
Matic Kržan, abs. arh.
Kaja Pregelj, abs. arh.
Andreas Cesarini Ba Arch, vizualizacija
 
 
 


Sodelujoči

Konzultanti:

Miran Pezdirc, univ. dipl. inž., gr.statika
mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el. – elektro inštalacije
Bojan Germovšek, univ. dipl. inž. el. – požarna varnost
Jernej Gnidovec, univ. dipl. inž. str. – energetska zasnova in strojne inštalacije
Jure Dolenc, univ. dipl. inž. grad. – prometna ureditev
doc. Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh., Nika Marn, abs. kraj. arh. – krajinska ureditev
dr. Luka Jančič, mag. inž. arh., maketa
 

insert iz poročila komisije:

Natečajno rešitev odlikuje celostna obravnava razpoložljivega območja, ki je zasnovana na pojmu integracije in ga obravnava večplastno. Program uspešno vključuje v širše pol ruralno obrobje Ljubljane, odgovarja na funkcionalne in operativne zahteve institucije zapora, hkrati pa zapornikom omogoča zaznavati čim bolj bogato in zanimivo okolje. Krajinski vzorci prehajajo v prostor za zidom, kot da bi ta ne predstavljal močne meje.

Urbanistično zasnovo kompleksa sestavljajo trije sklopi, ki s pripadajočo zunanjo ureditvijo dosledno sledijo oblikovnim in organizacijskim principom in ustvarijo prepoznavno prostorsko enoto. Večji osrednji del zajema del znotraj varovalnega perimetra, kjer je umeščen osrednji objekt, na katerega sta pripeti bivalni stavbi zapora in pripora. Vhodno stran kompleksa določata stavba za izobraževanje in varovalni zid z vhodi v varovani del. Na skrajno severozahodni strani je na nižje ležečem terenu, izven varovalnega perimetra oblikovano območje odprtega oddelka, ki s svojim značajem izkorišča kontakt ob reki Ljubljanici z okoliškimi površinami.

Prometna zasnova celotnega kompleksa je enostavna in jasna in napaja kompleks iz vzhodne smeri. Peš, kolesarski in avtomobilski dostopi so rešeni in domišljeni. Manj ustrezna je rešitev parkiranja in dostopa do odprtega oddelka na severni strani kompleksa, kjer se poti podvajajo. Z vidika urbanistične zasnove območja velja izpostaviti predvsem kvalitetno zeleno potezo s parkirišči za obiskovalce z drevoredom vzdolž vzhodnega roba območja, kot ločnico proti obstoječi stanovanjski zazidavi.

Zasnova krajinske ureditve je konceptualno jasna in ustrezno izkorišča raščen teren. Z inovativnim preoblikovanjem terena, ki ga na nevpadljiv način diferencira med različnimi rabami je predlagana rešitev izboljšala odnos do obstoječih krajinskih značilnosti. Z ureditvijo zelenih površin ustvarja programsko jasno členjene prostore. Zunanja sprehajališča in igrišča predstavljajo zunanji dnevni prostor pripora in zapora in so primerno varovana. Zaradi varnostnih zahtev znotraj kompleksa prevladujejo linijsko zasajeni nasadi nižjih sadnih dreves, kjer ocenjevalna komisija ugotavlja, da ne morejo nadomestiti manjkajočih obdelovalnih površin.

Rešitev odlikuje premišljena hierarhija umeščanja programa v tipološko različne arhitekturne zasnove. Kompaktno pa vendar razvejano rešitev, ki z blagim odpiranjem stavbnih nizov z optimalno orientacijo bivalnih modulov vzhod–zahod, daje občutek boljše integracije v okolje. Konceptualno dobro zasnovani tlorisi, ki so med seboj smiselno povezani, zagotavljajo enostavne in logične komunikacije ter odlično preglednost. Arhitekturno in materialno so objekti kvalitetno in raznoliko oblikovani ter omogočajo jasno orientacijo in identifikacijo znotraj in zunaj območja. Avtorji so se z zasnovo objektov po vertikali, ki sicer odstopa od predlagane v natečajni nalogi (P+1), optimalno prilagodili zahtevam uporabnika in izkoristili za sistem kratkih, preglednih in jasno ločenih komunikacij.

V celoti je upoštevana trajnostna arhitekturno energetska zasnova s primerno orientacijo objektov in razmerji med volumni in ovoji. Zagotovljena je uporaba okolju prijaznih gradiv in konstrukcij, učinkovita raba obnovljivih virov, varčno prezračevanje in pretežno naravno osvetljevanje. Zasnova uporabe pitne vode je skladna s pričakovanji trajnostne gradnje. Zagotovljeno je upoštevanje vseh bistvenih zahtev za načrtovanje zahtevnih projektov. Predlagane rešitve so enostavne in lahko dosegajo visoke standarde pri izvedbi.

Ekonomičnost in vzdrževanje objektov je zagotovljena s kompaktno prostorsko zasnovo objektov z izjemno racionalno umeščenimi kletmi ob upoštevanju terena na lokaciji. V skupnem seštevku površin grajenih objektov je ena tretjina načrtovana pod terenom in dve tretjini površin nad terenom. Primernost zasnove glede na vzdrževanje in življenjski cikel objektov je zagotovljena z izborom trajnih materialov, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo in enostavno vzdrževanje.

Elaborat odlikuje celovito in dosledno izpeljana zasnova s kvalitetnim in humanim oblikovanjem različnih ambientov. Rešitev premišljeno združuje varnost, operativnost in učinkovitost načrtovanega kompleksa zapora in ga uspešno vključuje v širše območje, zato je ocenjevalna komisija na osnovi navedenih ugotovitev predlogu prisodila 2. nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije, ZAPS:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije, naročnik:
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.

Član imenovan s strani naročnika:
Jasmin Musić, univ. dipl. politolog

Član imenovana s strani naročnika:
Miran Candellari, univ. dipl. teolog

Članica imenovana s strani naročnika:
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.

Članica imenovana s strani ZAPS:
Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh.

Član imenovan s strani ZAPS:
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov ZAPS:
dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov naročnika:
Tina Teržan, univ. dipl. ekon.

Poročevalka A:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora:
Andrej Kužnik, dipl. ekonomist

Izvedenec URE/ OVE:
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenka za oceno investicije:
Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za urbanizem:
mag. Maja Brusnjak Hrastar

Skrbnik natečaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.