Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI IG

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 

Namen reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda

Predmet projektnega natečaja:
izdelava idejne zasnove za celovito prenovo kompleksa Ižanskega gradu, ki zajema odstranitev obstoječih stavb na južni in vzhodni strani gradu, rekonstrukcijo grajske stavbe, gradnjo novih stavb za potrebe ZPKZ Ig ter ureditev pripadajočih zunanjih površin.  

 

 Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.

vabiloNaročnik: RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Rok oddaje: 06.10.2017
Zaključno poročilo komisije: 02.11.2017
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=2132842. nagrada: 64377, delovna šifra: 03

 Plakati


Avtorji
Matjaž Bolčina, u.d.i.a.
Ernest Milčinović, u.d.i.a.
Katja Saje, u.d.i.a.
Marko Tul, u.d.i.a.
Nina Vidič Ivančič, u.d.i.a.
Matic Škarabot, abs.arh.
Aleš Žmavc, abs.arh.
Dušan Stupar, u.d.i.k.a.
Tomaž Stupar, u.d.i.k.a.


Sodelujoči

Samatha Vuk u.d.i.a.
Denis Rovan u.d.i.a.
Marko Vrabec u.d.i.s.
Viktor Oštarjaš d.i.e.
Aljojz Rovan u.d.i.g.


insert iz poročila komisije:

Natečajna rešitev predlaga umestitev dveh jasno oblikovanih volumnov, katerih funkcionalna organizacija zavestno sledi principu načrtovanja kompaktnih zaporov. Postavitev objekta na južni rob parcele vzpostavi nov odnos do gradu, katerega glavna os se premakne iz osi vzhod-zahod v smer sever-jug. Novi lameli dveh objektov sta vstavljeni med obodne zidove, ki z zarezo v pokrajini in različnimi funkcijami rešujejo dilemo odnosa med krajino in objektom, ki naj bi bil zaradi vsebine zaprt navzven.

Z vidika funkcionalne organizacije projekt odlikuje izjemno jasna, enostavna in logična tlorisna organizacija, z ambientalno in prostorsko dobrimi rešitvami. V volumen gradu so umeščeni: v pritličju skupni programi - knjižnica, kapela, trgovina, v 1.nadstropju uprava in pisarne odprtega oddelka ter v 2. nadstropju odprti oddelek, ki ima del prostorov zagotovljen tudi v pritličju in 1. nadstropju. Na novo oblikovana streha gradu je dvignjena nad koto nekdanje višine fasade; v vmesnem delu je zastekljeni pas, ki ohranja tektoniko nekdanjega volumna, hkrati pa omogoča kakovostno osvetlitev bivalnih prostorov v preoblikovani etaži.

V dveh lamelah novogradnje, na vzhodu, so umeščeni pripor, zaprti in polodprti oddelek. Vhod je umeščen v sredino 2. kletne etaže, kar omogoča optimalno razporeditev dostopnih poti. V 2.kleti se nahajajo tudi delavnice, kuhinja, pralnica in telovadnica. Nadzor nad dvoetažnimi delavnicami se vrši iz 1.kletne etaže, kjer so umeščeni tudi prostori obiskov. Pritličje je namenjeno bolniškemu oddelku, priporu, zaprtemu oddelku in celicam ter sprehajališčem polodprtega oddelka, medtem ko sta obe zgornji etaži namenjeni priporu, zaprtemu oddelek in delu polodprtega oddelka s skupnimi prostori.

Avtorji izjemno dobro rešujejo problematiko medsebojnih pogledov in vse celice obrnejo na jug, skupne prostore na notranji vmesni atrij (t.i.«notranjo krajino« ), sprehajališča pa na severno stran stavbe. Južna orientacija celic zagotavlja dobro osenčenost ter odprte poglede v gozd. Posamezni programski sklopi so med seboj povezani z vertikalnimi jedri ter logično in jasno sledijo funkcionalnim in varnostnim zahtevam zapora.

Krajinska zasnova jasno odpira poglede na in z gradu proti severu. S tem se vzpostavi vedutni dialog z Ljubljanskim gradom, žal pa se zavestno prekine stik z grajskim parkom na lokaciji. Grajski park je gosto zasajen, s čimer avtorji rešujejo tudi problem strmih brežin ob stavbi, ki nastanejo zaradi geometrije objekta, neprilagojene konfiguracije terena. Zaprte osebe v priporu in zaprtem oddelku imajo relativno malo odprtih površin (le minimalna sprehajališča in manjše ograjeno igrišče....), na zunanjih površinah odprtega in polodprtega oddelka pa je poleg športnih površin umeščenih največ kmetijskih programov, ki so smiselno razporejeni.

Z vidika varnosti elaborat večino zahtev za kvalitetno varovanje rešuje ustrezno.

Z vidika spomeniškega varstva v pozitivnem smislu izstopa rešitev preobrazbe gradu - najvišjo etažo zniža in s subtilno stekleno cezuro omogoči osvetlitev zgornjega nadstropja. Novogradnja je z vidika južne vedute manj primerna, predvsem v skrajno levem vogalu »podstavka« z izkopanim terenom, kar moti pogled na grad ob prihodu na območje. V splošnem je z vidika varovanja grajskega prostora rešitev manj ustrezna, saj se ne prilagaja obstoječim danostim, temveč si prostor popolnoma podredi.

Konstrukcijska zasnova novogradnje predvideva monolitno stenasto ab konstrukcijo. Obstoječa stavba gradu se rekonstruira in protipotresno ojača, del objekta se podkleti.

Z vidika energijskih značilnosti objekta ima kompaktna zasnova objekta že v osnovi boljša izhodišča za racionalno rabo energije. Projekt sicer uspešno izkorišča možnosti različnih rab tehnologij (plinske toplotne črpalke ali toplotne črpalke zrak/hladilni medij za ogrevanje in hlajenje).

Projekt je bil s strani natečajne komisije v odnosu do drugih rešitev prepoznan kot bolj uspešen, predvsem v subtilni prenovi gradu in dobri funkcionalni organizaciji. Kljub vsemu pa so urbanistična umestitev, dolžina lamele v odnosu do gradu ter globina izkopa prepoznani kot manj kvalitetne rešitve. Objekt je v svoji pojavnosti sicer jasen in razpoznaven, a v nekaterih robovih stavbe, predvsem na zahodu, zelo izstopajoč v odnosu do obstoječega volumna gradu. Kot manj primeren je prepoznan tudi ambient vstopa v objekt, kjer se obiskovalcu linija pogleda ustavi na voluminozni stavbni masi po celotni širini prostora.

Komisija je mnenja, da objektu zaradi arhitekturnih kvalitet rešitve, predvsem pa izjemno dobre funkcionalne organizacije novogradnje ter senzibilne in kakovostne prenove gradu, soglasno podeli drugo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)

Člani:
Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS)
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad. (naročnik)
Jasmin Musić, univ. dipl. politolog. (naročnik)
Tadeja Glavica, univ. dipl. prav. (naročnik)
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Namestnika članov:
Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS)
Tina Teržan, univ. dipl. ekon. (naročnik)

Poročevalec za arhitekturo:
Mojca Kalan Šabec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh.

Izvedenka za kulturno dediščino:
Marija Ana Kranjc, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora:
Goran Narič, dipl. varstvoslovec

Izvedenec za URE/OVE:
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenka za oceno investicije:
Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.