Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Odprti, enostopenjski, natečaj (projektni za ožje območje in idejni za širše območje) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Predmet projektnega natečaja
Mestna občina Maribor želi na območju levega in desnega brega reke Drave izvesti parkovno in urbano ureditev, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine. V ta namen se je občina odločila, da razpiše odprti, projektni, enostopenjski natečaj za ureditev Dravske promenade (projektni del natečaja na Lentu) in idejni del natečaja v širšem območju obeh dravskih nabrežij od Malečniškega mostu na vzhodu do Mariborskega otoka na zahodu. Mestna občina Maribor želi z razpisom natečaja pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev s poudarkom na rešitvah ureditev promenade s parkovnimi ureditvami linearne povezave prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površinRazstava

Otvoritev razstave bo v petek 8.11.2019, ob 17.00 uri v Razstavnem salonu Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
Razstava bo na ogled vsak delovni dan od 8.11. do 22.11.2019 med 8.00 in 19.00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 30.08.2019
Zaključno poročilo komisije: 11.09.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3134091.nagrada: 39710, delovna šifra: 02

 Plakati


Avtorji
Maruša Zorec, univ.dipl.inž.arh.
Martina Tepina, univ.dipl.inž.arh.
Ana Merklin, mag.inž.arh.
Jan Žonta, abs.arh.
Nika Curk, abs.arh.
Špela Zakrajšek, abs.arh.
Rok Willenpart, abs.arh.

Avtorji krajinske arhitekture:

Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Danijel Mohorič, mag.inž.kraj.arh.


Sodelujoči
Elvis Jerkič, abs.arh.
Tadej Bolta, univ.dipl.inž.arh.

insert iz poročila komisije:

Projektni del

Drava – reka, ki pripoveduje zgodbe

Avtorji natečajnega elaborata so ob obširni prostorski analizi grajenih prostorskih danosti in obstoječega zelenega sistema, podali predlog ureditve celotnega obrežje Drave, v katerega je kot najbolj urbani del subtilno umeščena nova ureditev parterja Lenta.

Horizontalno usmerjenost obstoječega prostora Lenta so avtorji nadgradili z enotno urbanistično in likovno potezo novega tlaka, ki je v območju med Sodnim in Vodnim stolpom predviden kot štokana betonska površina – terrazzo, ki simbolno spominja na nekdanjo peščeno (in zatravljeno) ureditev tega prostora. Enovit tlak s predvidenimi dilatacijami se preko razširjenih stopnic - terasastih tribun, spušča do reke Drave in tako v največji možni meri približa reko uporabniku. Ob stavbnem tkivu mestnega jedra se tlak zaključi z navezavami na povezovalne ulice in prehode na Glavni trg. Po sredini je speljana intervencijska in dostopna pot (kontroliran dostop preko potopnih količkov), ki je sestavni del ureditve t.i. shared space prostora. Tako je prostor pretežno definiran kot promenada med stavbnim robom in reko, namenjena predvsem pešcem in kolesarjem.

Zahodno od območja Lenta je ob Dravi predviden dvostranski drevored, podobno pa tudi enostranski drevored na vzhodni strani, s čimer je osrednje območje Lenta vpeto v obrečno krajino. Znotraj območja Lenta se linija zmehča, zredči, z ohranjenimi vrbami in nižjimi linijsko zasajenimi drevesi, da lahko pride do izraza veduta stavbnega tkiva mestnega jedra. Avtorji namreč v prvem planu ohranjajo obstoječa drevesa – vrbe ob reki Dravi, z novimi točkovno zasajenimi tremi vrbami v območju terasastega stopnišča pa enovito horizontalno zasnovo prekinjajo z združitvijo teras in pod krošnjami vrb ustvarjajo intimne prostore za druženje. Zeleni sistem nadgrajujejo z novim, enostranskim drevoredom nižjih dreves, ki je zasajen v deljenih linijah pred obstoječim stavbnim tkivom in s tem definira, zameji predprostore pred gostinskimi lokali.

Strukturiranje višin in materialnosti tlakov je narejena smiselno glede na dejanski kontekst, kar je v projektu tudi podrobneje utemeljeno. V osrednjem prostoru Lenta pred staro trto se terrazzo tlak preko širših teras spušča do vhodov v objekte in ustvarja mali amfiteater namenjen gostinskemu vrtu ali prireditvam pod trto. Tlak granitnih kock srednjeveškega jedra iz Splavarskega prehoda in Vojašniške ulice se v pasovih prelije v terrazzo tlak nove ureditve nabrežja Lenta. V podrobneje obravnavanem delu okrog Vodnega stolpa je predvidena zasaditev dodatnih vrb in postavitev otroškega igrišča poleg Židovskega trga, ob obrežju vzhodnega pristana izposoja čolnov in supov, v zalivu ob Sodnem stolpu pa oder na vodi. Terrazzo tlak se tu, na Lentu konča, nadaljuje se s tlakom iz lokalnega kamna gnajsa, ki nakazuje prehod novonastalih mestnih teras do mestnega jedra. Prostor povezovalnega prehoda je dodatno ozelenjen kot spomin na nekdanji potok in praznino ob srednjeveškem obzidju. Na podoben način je predlagana sprememba tlaka na zahodni strani ob Sodnem stolpu. Na pomolu na reki Dravi, ostanku nekdanjih Benetk, avtorji le tega dodatno definirajo s pergolo in pod njo postavljeno daljšo horizontalno klopjo nadgradijo spomin na nekdanji del stavbnega tkiva.

V shemi izrabe prostora so prikazani različni scenariji, od koncertov, mobilnega odra na vodi do postavitve različnih prireditvenih paviljonov, ki so vsi zasnovani kot modularne enote. Urbana oprema je oblikovana v sodobnem zadržanem jeziku, primernem za novo ureditev, hkrati pa je v sozvočju z opremo starega mestnega jedra.

Ocena investicije za natečajno rešitev je: 3.518.050,00 € + DDV

Idejni del

Avtorji tako v projektnem kot tudi v idejnem delu natečaja izkazujejo najbolj kompleksno razumevanje urbanega in krajinskega prostora ob reki Dravi v Mariboru ter mesta v celoti. Iskanja rešitve se lotevajo na osnovi zgodovinskih in prostorskih analiz. Dravo razumejo kot prvino, zaradi katere je mesto sploh nastalo. Razumejo, da mesta ne gradi le urbana substanca, ampak so zanj pomembne tudi krajinske prvine, kot so poleg reke Drave tudi Pohorje, Kalvarija in Piramida, Mestni park, Trije ribniki, Mariborski otok ter njihove sistemske, strukturne in programske povezave. Reko Dravo pojmujejo kot naravni ambient v središču mesta, ki ga je vredno tako tudi obravnavati ter jo na tak način približati mestu in njegovim prebivalcem.

Avtorji smiselno značajsko razčlenijo bregove reke ter določijo vzdolžne in prečne vedute, na katerih gradijo svoje predloge. Rešitev gradijo na širši in urbani krožni poti (zanki) ter nanjo napenjajo preostale funkcije. Obe zanki po izgradnji mostov povežeta oba bregova, v čemer vidijo povezovalno funkcijo reke, ki brez predlaganih posegov bolj ali manj deluje ločevalno. Nove prostore ob reki razvijajo na naravno izpostavljenih mestih in točkah povezav z zaledjem, kar prikažejo tako v tekstualnem delu kot v jasno čitljivih risbah in izčiščenih shemah: prečne navezave so izvorno povezane s potoki, ki so se iztekali v Dravo, naslanjajo se na topografijo in so tako skupaj z reko izhodišče urbane matrice mesta.

Razvoj aktivacijskih območij opredelijo na osnovi razumevanja sodobnega časa in potreb družbe ter razvojnih trendov. Reka Drava avtorjem predstavlja tako močno prvino v mestu, da ji celo namenijo inštitut oz. razvojni center reke (Melje) v obliki razpršenega muzeja. Melje za razliko od preostalih natečajnih rešitev in neodvisno od natečajne naloge vidiji kot največjo razvojno priložnost Maribora tudi v obliki “living/(co)working” cone. Avtorji prav tako neodvisno od natečajne naloge prepoznavajo še druga aktivacijska območja, vredna pozornosti naročnika pri nadaljnjem uresničevanju razvoja mesta.

Natečajna komisija je avtorjem za načrtovalski pristop in predlagane rešitve soglasno podelila prvo nagrado in s tem pravico do projektiranja oziroma izvedbe.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Robert Potokar univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Saša Arsenovič župan naročnik

Član (naročnik):
Izr. prof. Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
Darja Matjašec univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (naročnik):
Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
mag. Polona Filipič univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
dr. Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Robert Gostinčar univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za spomeniško varstvo:
Alenka Zupan univ. dipl. um. zgod. in soc. kult.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič grad.teh.

Skrbnica natečaja: 
Dunja Šutanovac univ. dipl. inž. arh.