Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

URBANIZEM ROŠKA

Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t. i. območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.

Cilj natečaja je pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Urbanistična rešitev naj na eni strani omogoča funkcionalno ločeno delovanje posameznega programa in pripadajočega objekta, a naj hkrati tudi narekuje interdisciplinarno povezovanje, ki bo privedlo do edinstvenih sinergijskih učinkov.

Končni cilj natečaja je pridobitev:
• strokovno najustreznejše urbanistične rešitve umestitve UL ALUO, ŠDL in SŠOF znotraj ožjega natečajnega območja,
• anketno/idejno urbanistično rešitev za širše natečajno območje.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan OPPN.Razstava

vabilo na razstavo >>
vstop v virtualno razstava >>
navodilo >>

Zaradi omejenega števila udeležencev v virtualnem prostoru (VR), ali pa če boste imeli kakšne težave v zvezi z samim vstopom, vabljeni na otvoritev natečajne razstave preko direktnega prenosa na Yotube kanal: https://youtu.be/OTa-O1ZJPCE

Razstava v VR prostoru bo na ogled do 24.12.2020.

 Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok oddaje: 08.10.2020
Zaključno poročilo komisije: 19.11.2020
Povezava na Portal JN: https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?id_obrazec=3610561.nagrada:189CV, delovna šifra:11

Plakati

Mapa


Avtorji
Matija Bevk, univ. dipl. inž. arh.
Vasa J. Perović, MA BiA
Tine Tribušon, mag. inž. arh.
Samo Bojnec, mag. inž. arh.
Antonia Rubić, abs. arh.


Sodelujoči

Gregor Vidmar, abs. arh.


insert iz poročila komisije:

Avtorji so razvili urbanistično in krajinsko zasnovo območja, ki so jo poimenovali hibridni urbani park. To pomeni, da je območje oblikovano kot zaključeno izobraževalno središče (mini kampus) obenem pa tudi kot novi urbani mestni park. Celotni prostor je urejen kot velika javno dostopna parkovna površina, v katero so kot točke v prostoru umeščeni volumni predvidenih programov. Postavitev objektov sledi smerem in odnosom v prostoru, predvsem pahljačasti postavitvi stanovanjskih objektov in krakov nekdanje vojašnice. V zastavljeno geometrijo so postavljeni trije kompaktni, centralno organizirani objekti s sodobno atrijsko zasnovo. V pritličjih objektov in v pripadajočih zunanjih prostorih so umeščeni programi, ki spodbujajo urbani značaj območja in njegovo atraktivnost za uporabnike in obiskovalce.

Stavba UL ALUO je nekoliko odmaknjena od Roške ceste, da ustvari vstopni prostor – trg. Objekt je zamišljen kot kompaktno zasnovan volumen, s centralnim programsko in komunikacijsko razvitim notranjim prostorom. Pokrit notranji atrij je nosilec internega življenja akademije. Skozi avlo se program nadaljuje in povezuje po etažah in preko razstavnih prostorov na ploščad na vzhodni strani, kjer so funkcionalne zunanje površine, zahtevane zunanje delavnice. Na vstopni trg se odpira kavarna, ob njem so kolesarnice.

Objekt SŠOF je zasnovan kot atrijsko organiziran volumen, s centralnim programsko in komunikacijsko razvitim notranjim prostorom. Po obodu objekta so okrog centralnega komunikacijskega prostora razporejeni tematski prostori (učilnice, itd.). Atrij je deloma pokrit in deloma odprt. Kineta v kletni etaži ga povezuje s telovadnico, ki si jo deli z obstoječo SEŠ. Na nivoju parterja se objekt navezuje na sklop zunanje ploščadi z igrišči, ki je skupna s SEŠ. Vkopana telovadnica pod delom ploščadi je brez naravne svetlobe, kar je ena od redkih pomanjkljivosti prvonagrajene rešitve.

Tudi za objekt ŠDL je predvidena atrijska zasnova. Postavljen je ob zadnjo lamelo stanovanjske soseske na Mesarski cesti, z vhodom iz osi sever - jug. Vse stanovanjske enote so organizirane po obodu, v notranjosti se ohrani odprt interni atrij, v katerega se umeščajo skupni prostori objekta (skupni dnevni prostori, kolesarnice, terase, itd.). Zunanja igrišča so urejena znotraj severne parkovne ureditve, kar je lahko z vidika bližine stanovanjskega programa nekoliko problematično.

Avtorji predlagajo premislek dozidave kompleksa ZVKDS / Arhiv RS z zaprtjem oboda na južni stranici. Atrijska zasnova vzpostavlja fasado parka in tipološko ter morfološko nadaljuje vzorec pozidave. Tako se bi sedanja U zasnova nekdanje vojašnice dopolnila v atrijsko. Predlagani poseg je sicer izven natečajnega območja, je pa dober predlog za razmislek o nadaljnji rešitvi stavbnega otoka.

Prometna rešitev predvideva prometno cesto v podaljšku Kapusove ulice (mešana prometna površina z umirjenim prometom), ob njej so parkirišča na terenu. S prometnice se odcepijo uvozi v garaže, v prečni smeri pa tudi dostavne poti z omejenim dostopom. Tako imajo tri ločene podzemne garaže pod objekti vsaka svoj uvoz. Ločeni uvozi v garaže pomenijo večjo neodvisnost med investitorji objektov in omogočajo lažjo etapno izvajanje posegov. Stališče ocenjevalne komisije je naklonjeno ideji, da bi bil osrednji del območja namenjen izključno kolesarjem in pešcem in priporoča premislek o skupnem uvozu in poglobitvi dostopne prometne povezave. Vse tlakovane in utrjene površine v območju so namenjene pešcem in kolesarjem.

Glavna os sever - jug se v podaljšku izteče na peš in kolesarski most, oblikovan kot dvomostovje, ki sledi smerem v prostoru. Na desni strani Gruberjevega prekopa je predvidena parkovna ureditev s športnimi igrišči in tekaško stezo, ki se naveže na kolesarsko in pešpot vzdolž kanala.

Velika hibiridna parkovna površina združuje obstoječe in nove zelene površine. Vanjo so umeščeni kompaktni objekti z garažami v kleteh, tako, da je med njimi velika površina raščenega terena, kar omogoča ohranjanje obstoječih in sajenje novih dreves. Zasaditev dreves zagotavlja nižje zunanje temperature, naravno senčenje, hlajenje prostorov, itd.

Zasnova in postavitev objektov omogoča dobro prevetrenost ter zračnost.

Predvideni so sodobni energetski sistemi stavb, kot so izraba sonca za ogrevanje in pridobivanje energije, uporaba toplotnih črpalk (talna voda, geosonde, itd.), naravno nočno hlajenje, izolativnost toplotnega ovoja ter prilagajanje na klimatske spremembe - projektiranje ne na sedanje ali pretekle klimatske faktorje, temveč na projekcije, ki sledijo podnebnim trendom.

Ocena

Elaborat je z atrijsko zasnovo objektov in njihovo precizno umestitvijo v hibridni urbani park uspešno vzpostavil specifično identiteto izobraževalnega območja. Urbanistična rešitev ima zelo dobro vgrajeno fleksibilnost na vseh nivojih. Za doseganje končne urbanistične usklajenosti zasnove avtorji predlagajo formiranje jasnih urbanističnih pravil, s katerimi se bodo usmerjale in kontrolirale bodoče arhitekturne zasnove posameznih sklopov, za katere bodo razpisani arhitekturni natečaji. Urbanistična pravila se določijo na podlagi prostorskega koncepta urbanističnega projekta tako, da ob določenih maksimalnih gabaritih omogočajo širok razpon različnih arhitekturnih konceptov. Elaborat dobro izpolnjuje tudi zahtevo po možnosti etapne gradnje, vsaka stavba je prostostoječa in ima pripadajočo klet z garažo, tudi telovadnica je ločen objekt. Predlog odlikuje domišljena krajinska ureditev z obstoječimi in novimi drevesi, ki je v največji meri urejena na raščenem terenu. Trajnostni vidik celotne zasnove se realizira skozi več različnih aspektov urbanistične ideje in predloga arhitekturne rešitve, ki vsaka zase in vse skupaj sinergijsko vplivajo na končno energetsko, ekološko in prostorsko trajnostno kvaliteto območja.

Elaborat oblikuje berljiv in pregleden prostor, ki najbolje odgovarja na zahteve natečajne naloge. Po merilih za ocenjevanje je elaborat najbolje ocenjen, zato mu je ocenjevalna komisija soglasno podelila 1. nagrado.

Priporočila žirije naročniku in projektantu za izboljšave izbrane rešitve v razvoju projekta: opustiti predlagani paviljon / kavarno v območju ZPp; zagotoviti naravno svetlobo telovadnice; območje v kar največji meri nameniti pešcem in kolesarjem s tem , da se zagotovi enotni uvoz-izvoz v podzemne garaže; dodelati natečajno rešitev tako, da bo v največji možni meri upoštevala usmeritve naročnika (racionalizirati stavbno telo UL ALUO, zmanjšati obseg kletnih prostorov UL ALUO ter zagotoviti neposredno dnevno svetlobo prostorom za izvajanje študijskih dejavnosti UL ALUO (kot npr. delavnice, ateljeji), umestiti prostor za piknik ŠDL, zagotoviti dodatne površine za zunanje delavnice SŠOF v stiku s stavbo, uskladiti parkirišča, zagotoviti dvonamensko rabo zaklonišča UL ALUO, idr.).

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

NAROČNIK

Podpredsednik komisije (predstavnik MOL):
prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL

Članica (predstavnica ALUO UL):  
izr. prof. mag. LUCIJA MOČNIK RAMOVŠ, akad. slik.

Član (predstavnik SŠOF):    
GREGOR MARKELJ, univ. dipl. obl.

Članica (predstavnica MIZŠ):   
TINA POGRAJEC, univ. dipl. inž. geod.

Namestnica članov komisije (predstavnica MIZŠ):
AJDA RADINJA, univ. dipl. pol.

Namestnik članov komisije (predstavnik ŠDL):
ANDREJ RESNIK, dipl. inž. el.

Namestnik članov komisije (predstavnik MOL):
mag. MIRAN GAJŠEK, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):   

prof. MIHA DEŠMAN, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):   
KAROLINA JANKOVIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član (ZAPS):   
MARKO PETERLIN, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik (ZAPS):   
doc. MITJA ZORC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
LENKA KAVČIČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A, U:
MOJCA KALAN ŠABEC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
ŠPELA KRAGELJ BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za OPN:
TOMAŽ LEVIČAR, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za promet:
dr. PETER LIPAR, univ.dipl.inž.grad.

Izvedenec za osončenje:   
URH VIDMAR, dipl.inž.pom.

Skrbnica natečaja:
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.