Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

URBANA PRENOVA MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT

Sporočilo za javnost 6.4.2021
Obveščamo vas, da bo naročnik pri plačilu računov upošteval 60 dnevni plačilni rok v skladu 19.členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, Ur.l. RS, št. 152-2610/2020). ZAPS bo vse obveznosti v zvezi s tem natečajem (nagrade, priznanja, odškodnine in honorarje ocenjevalne komisije) poravnal po prejetju sredstev od naročnika, predvidoma po 04.05.2021.

Javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za URBANO PRENOVO MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta.

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je razmestitev, oblikovanje in funkcionalne usmeritve za novo predvideno stavbo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, novih objektov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z ter objekta druge faze Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, oblikovanje in funkcionalna zasnova pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, dovozi, manipulacija, …), predvsem pa javnih odprtih površin pred vhodi v predvidene stavbe v ožjem natečajnem območju ob upoštevanju funkcionalnih povezav in predlaganih ureditev v širšem prostoru.Naročnik: ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Rok oddaje: 15.12.2020
Zaključno poročilo komisije: 05.02.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3672161. nagrada: 101AA, delovna šifra: 08

Plakati

Mapa

Maketa


Avtorji
Katušič Kocbek Arhitekti
Davor Katušič, dipl. inž. arh., MA BiA
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.


Sodelujoči

projektna skupina:
Katušič Kocbek Arhitekti
Davor Katušič, dipl. inž. arh., MA BiA
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.
Aljoša Kotnjek mag. inž. arh.
Karla Jelić Balta, mag. inž. arh.
Antonija Anđelić, mag. inž. arh.
Ivana Đurđević, mag. inž. arh.

 

insert iz poročila komisije:

Elaboratu je žirija soglasno podelila prvo nagrado. Ob dejstvu, da so pravilno rešeni praktično vsi pogoji in usmeritve natečajne naloge predlagana urbanistična rešitev nedvomno predstavlja najboljši potencial za oblikovno in programsko dodano vrednost, oziroma celo novo kvaliteto v urbanem prostoru središča Ljubljane, oziroma območja Vodmat.

Ravno primerna urbanistična raven obdelave omogoča nadaljevanje razvoja projekta vseh investitorjev in detajlnejšo obdelavo v OPPN. Urbanistični koncept kreativno nadgrajuje obstoječi koncept zasnove UKC arhitekta Kristla in Medicinske fakultete arhitekta Ažmana na način, da na novo opredeli dve uravnovešeni osi: Šlajmerjevo ulico in nanjo pravokotno novo urbano os, katera sega tudi čez reko Ljubljanico. Na ta način doseže zelo dobro uravnoteženost z obstoječim, še nedokončanim urbanističnim konceptom. Šlajmerjeva ulica je poglobljena za motorna vozila, katere parterni del je tudi skupni prometni prostor, Zaloška cesta je urejena kot skupni prometni prostor, Bohoričeva ulica je glavna napajalna ulica za celoten kompleks. Predvsem Grablovičeva ulica hkrati pa tudi Bohoričeva ulica prevzemata tranzit z Zaloške ceste. Iz Bohoričeve ulice se napajajo podzemne garaže in omogoča dostavo ter servisne povezave med vsemi programskimi sklopi kompleksa. Iz Bohoričeve ulice se napajata tudi Šlajmerjeva ulica in Korytkova ulica, katera pa je primarno napajalna in se ne izteče na Zaloško cesto. Izvedba predlaganega koncepta pomeni za Zaloško cesto tudi dobrodošlo konceptualno urbano spremembo in navsezadnje spremembo iz Zaloške ceste v Zaloško ulico.

Zeleni sistem uspešno integrira zelenje z zdravstvenimi programi; zavarovani park in stavbi na Bohoričevi ulici 30 ter na Šlajmerjevi ulici se oblikovno in vsebinsko povezujejo v novi parkovni sistem. Levi breg reke Ljubljanice je zasnovan kot parkovna površina, povezana preko tranzitnega prometa sproščene Zaloške ceste v enotni javni odprti prostor. Odnos do objektov kulturne dediščine je izjemno dober, jih upošteva in nadgrajuje ter povezuje v enoten, javni urbani in zeleni sistem. Predlog ohranjevanja in vključitve obstoječih objektov kulturne dediščine in/ali umetniških artefaktov na primeren način predstavlja kontinuiteto načrtovanja in izgradnje celotnega kompleksa, konec koncev tudi prave identitete najpomembnejšega območja z zdravstveno namensko rabo v Republiki Sloveniji, že od 19. stoletja naprej.

Stavbe so zasnovane kot višji volumni, ker na ta način sproščajo pripadajoča zemljišča in jih namenjajo javnim urbanim površinam, nujnim servisom in zelenim parkovnim površinam. Postavitev višjih stavb je primerno umerjena glede na hierarhijo urbanistične zasnove celotnega zdravstvenega kompleksa in glede na urbanistično oblikovanje severovzhodnega območja ožjega središča Ljubljane; zelo dober primer sta recimo dominantna stavba ZTM (8 nadstropij) na vogalu Zaloške in Bohoričeve ter enako 8 nadstropna Medicinska fakulteta, Kliničnega oddelka za gastroenterologijo in Stomatološke klinike. Vse tri stavbe so na Bohoričevi ulici. Pri nadaljnji obdelavi sicer zelo dobre rešitve lokacije in objekta Zavoda za transfuzijsko medicino (ZTM) je potrebno še natančneje definirati faznost in parkiranje. Povezave obstoječe Medicinske fakultete (MF) arhitekta Ažmana in nove MF ter Stomatološke klinike s Kliničnim oddelekom za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike UKCL so dobre. Nadzidava Ginekološke klinike je kot varianta sprejemljiva, na ta način sproščamo nujno potrebni javni in poljavni prostor ob Šlajmerjevi in Zaloški; primer, ob Šlajmerjevi ulici, je locirana tudi popolnoma nova Ginekološka klinika z inštitutom – 3. faza. Avtorji tudi upoštevajo obstoječi in načrtovani (res nujno potrebni) objekt Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na severni strani Bohoričeve, kar je sicer izven območja obdelave. Dodatno predlagajo razvoj DTS jug, vizionarsko umeščajo velike razvojne prostorske površine medicinske dejavnosti UKC 2 ob Povšetovo ulico in predvidijo mestno bolnišnico na prostoru nekdanje vojaške bolnišnice. Zaradi uravnotežene nadgradnje obstoječega urbanističnega koncepta, zaradi nove urbane kvalitete in dodane vrednosti za vse deležnike ter zaradi upoštevanja vseh bistvenih pogojev natečajne naloge žirija podeljuje elaboratu prvo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik - UL MF):
prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Član (naročnik - ZTM):
Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.

Član (naročnik - UKC):
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.

Član (naročnik - MOL):
mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik - MZ):
mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.

Namestnik članov (ZAPS):
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec A:
Maj Juvanec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za tehnlogijo:
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za program:
Gorazd Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine:
mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za promet:
mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik natečaja:
Jure Henigsman, mag. inž. arh.