Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2)


Vprašanje 1:
Ali je potrebno zaradi sprejema in uporabe ZUreP-2 v katalog delovnih mest dodati novo delovno mesto občinski urbanist ali pa se to lahko doda kot opis nalog obstoječim delovnim mestom.

Odgovor 1:
ZUreP-2 neposredno ne posega v sistematizacijo delovnih mest (katalog delovnih mest) pri občinskih ali medobčinskih upravah, saj je to v pristojnosti vodstva občin in predpisov s področja lokalne samouprave ter zaposlitve javnih uslužbencev. Določa zgolj obveznost, da občina zagotovi sodelovanje vsaj enega občinskega urbanista najkasneje do 1.6.2020, bodisi preko redne zaposlitve ali preko druge vrste pogodbenega sodelovanja. Do tega datuma naj bi torej občina imela na razpolago ustrezen strokovni kader za opravljanje nalog v zvezi z lokacijsko preveritvijo, koordinacijo postopkov priprave prostorskih aktov, in drugo.
Ker ZUreP-2 ne omejuje števila občinskih urbanistov in ker je z vidika občine smiselno opredeliti odgovornost zaposlenih javnih uslužbencev za opravljanje določenih nalog, bi bilo po našem mnenju ustrezno obstoječo sistemizacijo delovnih mest dopolniti na način, kot ste ga predlagali. Torej da se posameznim delovnim mestom doda opis nalog občinskega urbanista po ZUreP-2 (vseh ali zgolj posameznih), če posamezniki, ki delovna mesta zasedajo, že sedaj izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista. V kolikor teh pogojev ne izpolnjuje nihče, pa bo potrebno sistematizirati bodisi novo delovno mesto ali pa skleniti kakšno drugo pogodbo s posameznikom, ki lahko opravlja naloge občinskega urbanista. (MOP)
 

Vprašanje 2:
Na nas ste se obrnili z vprašanjem glede možnosti izvedbe lokacijskih preveritev po ZUreP-2, če občina še nima zagotovljenega sodelovanja občinskega urbanista.

Odgovor 2:
ZUreP-2 v 44. členu predvideva, da občinski urbanist za občino izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve. Ta naloga je predvsem preverba skladnosti predloženega elaborata lokacijske preveritve z določbami občinskega prostorskega akta in določbami ZUreP-2, na podlagi katere lahko občinski svet sprejeme sklep o lokacijski preveritvi. Ker se ZUreP-2 začne uporabljati s 1.6.2018, končni rok za zagotovitev sodelovanja občinskega urbanista na vsaki občini pa je šele 1.6.2020, lahko občine v vmesnem obdobju opravljajo lokacijske preveritve zgolj na podlagi sodelovanja z osebami, ki izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista na dan začetka uporabe ZUreP-2. To sodelovanje ni nujno v obliki sklenitve pogodbe o zaposlitvi, lahko gre tudi za drugo pogodbeno razmerje, ki je bolj občasne narave.
S tem namenom vam svetujemo, da si do dne 1.6.2018 zagotovite sodelovanje osebe, ki izpolnjuje pogoje za občinskega urbanista, da boste lahko na občini takoj začeli uporabljati nov instrument lokacijske preveritve. V nasprotnem primeru tega instrumenta ne boste mogli uporabljati, dokler ne bo elaborata lokacijske preveritve pregledala oseba, ki izpolnjuje pogoje za občinskega urbanista. (MOP)
 

Vprašanje 3:
Na nas ste se obrnili z vprašanjem glede opravljanja nalog kot so priprava mnenj o skladnosti s prostorskim aktom in priprava projektnih pogojev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, priprava smernic in mnenj v postopku priprave DPN ter priprava potrdil o spremembi meje zemljiške parcele, če jih lahko opravlja le občinski urbanist oz. ali te naloge opravlja tudi kdo drug, ki ne izpolnjuje pogojev za občinskega urbanista. Ter, ali lahko občinski urbanist, skladno z ZUreP-2 izdela tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Odgovor 3:
Skladno s 44. členom ZUreP-2 je občinski urbanist oseba tista oseba, ki zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja nalog urejanja prostora. Podrobnejše so naloge občinskega urbanista naštete v 3. točki 44. člena ZUreP-2, iz katerega je razvidno da opravlja naloge s področja urejanja prostora.
ZUreP-2 ne določa kdo pripravlja smernice, mnenja, projektne pogoje in druge uradne dokumente s področja urejanja prostora, ki je odločitev njene notranje sistematizacije, določa pa, da občinski urbanist zagotovi strokovnost in zakonitost opravljanja nalog urejanja prostora, torej da skrbi za celostno politiko prostora občine in da koordinira pripravo dokumentov.
ZUreP-2 občinskemu urbanistu ne prepoveduje izdelave občinskih izvedbenih aktov, to so Občinski prostorski akt, občinski podrobni prostorski načrt in odlok o urejanju podobe naselij in krajine, v občini, za katero opravlja naloge občinskega urbanista.
Vendar pa ZUreP-2 določa do po 4. točki 44. členu občinski urbanist ne sme voditi postopka lokacijske preveritve, če hkrati v tem postopku nastopa kot stranka on sam ali če nastopa kot izdelovalec elaborata lokacijske preveritve.
 

Vprašanje 4:
Zanima me ali ali bo strokovni sodelavec za urbanizem, ki bo z dnem uveljavitve novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) opravljal naloge občinskega urbanista na podlagi ZUreP-1, lahko še naprej opravljal naloge kot občinski urbanist po
predlogu novega ZUreP-2.

Odgovor 4:
Kot ste že sami primerno povzeli, prehodna določba 294. člena ZUreP-2 določa, da osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1, lahko nadaljujejo opravljanje nalog kot občinski urbanisti po tem zakonu. Navedeno pomeni, da v kolikor občina že ima zaposleno strokovno osebo, pristojno za naloge urbanizma, bo lahko ta
oseba opravljala naloge občinskega urbanista po ZUreP-2, vendar pod pogojem, da z dnem uveljavitve ZUreP-2 izpolnjuje vse pogoje, ki jih za občinskega urbanista določa ZUreP-1. Oseba tako mora imeti izpolnjene pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, kot jih opredeljuje 130. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO) – torej pridobljeno licenco »A«, »KA« ali »P«, pri čemer vrsta licence trenutno še vedno omejuje vsebino njihovega dela. Ker določba 294. člena ZUreP-2 ne vsebuje morebitnih omejitev vsebine dela občinskega urbanista za posamezne pridobljene licence, lahko že samo dejstvo, da je posamezna oseba zaposlena v
občini kot občinski urbanist in ima pridobljeno licenco »A«, »KA« ali »P« omogoči občini in tej osebi, da lahko opravlja vse naloge občinskega urbanista po predlogu novega ZUreP-2. Gre za neke vrste zakonski odpustek, ki ga predlog zakona omogoča občinam, ki imajo že uveljavljeno sodelovanje usposobljenega strokovnjaka za urbanizem, da ne bodo potrebovale dodatnih zaposlitev in da se v največji možni meri omogoči prenos znanja in izkušenj tudi v nadaljnje obdobje.
Če pa zaposlena oseba teh pogojev iz ZUreP-1 oz. ZGO ne izpolnjuje, ne more opravljati nalog občinskega urbanista na podlagi navedene prehodne določbe 294. člena ZUreP-2, ampak mora izpolnjevati siceršnje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Velja še omeniti, da za sodelovanje občinskega urbanista po predlogu ZUreP-2 ni nujna sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ampak se lahko sodelovanje izvede tudi na podlagi drugih pogodb civilnega prava. Pri tem ministrstvo spodbuja skupne oz. medobčinske oblike izvajanja javnih nalog urejanja prostora, bodisi v obliki medobčinskih uprav, skupnih javnih zavodov, ali kako drugače.
 

Vprašanje 5:
Na nas ste se obrnili z naslednjimi ugotovitvami in vprašanji glede občinskega urbanista.
Pri zahtevi ZUreP–2, da mora imeti vsaka občina zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista ugotavljate sledeče:
-    Občinski urbanist je lahko le pooblaščeni prostorski načrtovalec (fizična oseba),
-    Občinski urbanist je lahko zaposlen na občini, lahko pa pogodbeno zaposlen,
-    Občinski urbanist ne sme izdelovati elaborata lokacijske preveritve, vse ostalo po zakonu lahko, tudi OPPN, OPN, ter
-    Občinski urbanist in občina lahko sami izdelujejo PA.

Odgovor 5:
Skladno s 44. členom ZUreP-2 je občinski urbanist oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost (ZAID). Torej delo občinskega urbanista je opravljanje funkcije, ki je vezano na osebo, neglede na status sodelovanja (zaposlen na občini ali sodeluje v drugi obliki).
Občinski urbanist bo torej lahko tudi pooblaščeni arhitekt PA, skladno z ZAID, ki bo opravil strokovni izpit po 1.6.2018, v katerega bodo zajete vse vsebine, ki jih zahteva zakon, tudi vsebine za področje občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).
Pooblaščeni arhitekt, ki ima po 129. člen ZGO-1, že pridobljeno pravico izdelovanja načrtov arhitekture (vendar z omejenim pooblastilom brez pravice vodenja izdelave OPPN), bo lahko po 1.6.2018 pristopil k strokovnemu izpitu za pooblaščenega arhitekta PA skladno z ZAID, pri katerem se mu bodo priznale že opravljene vsebine, opraviti bo pa moral še del izpita za področje OPPN, s čimer bodo lahko pridobili vse pravice pooblaščenega arhitekta PA, ki mu daje ZAID, torej tudi opravljanje naloge občinskega urbanista.
Delo občinskega urbanista skladno z drugim in četrtim odstavkom 44. ZUreP-2 obsega preverjanje elaborata lokacijske preveritve, ter pripravo (vodenje, izdelavo, spremljanje…) vseh občinskih prostorskih aktov. ZUreP-2 prepoveduje le vodenje postopka lokacijske preveritve, ko občinski urbanist hkrati v tem postopku nastopa kot stranka, bodisi on sam, bodisi njegov zakonski ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena, ali če nastopa kot izdelovalec elaborata lokacijske preveritve.


Vprašanje 6:
Pri zahtevi ZUreP–2, da mora imeti vsaka občina zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista, pa glede na ugotovitve s terena, postavljate naslednja vprašanja:
-    Postavlja se vprašanje, ali je gospodarski subjekt lahko občinski urbanist?
-    Ali je občinski urbanist le fizična oseba, pooblaščeni prostorski načrtovalec?
-    Ali se zaposlen v firmi lahko pogodbeno dogovori za opravljanje dela OU na eni ali na več občinah?
-    Ali se s.p. lahko pogodbeno dogovori za opravljanje dela občinskega urbanista?
-    Ali občinski urbanist  lahko izdeluje prostorske akte v tej isti občini (prej je to v zakonu bilo prepovedano)?
-    Ali zaposleni v firmi, ki je registrirana za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije, ki bi bili hkrati občinski urbanisti niso v navskrižju interesov? Praktično bo ta firma preko svojega zaposlenega upravljala s prostorom občine in sebi nameščala posle. Lahko se zgodi, da zaposlen v firmi 4 ure dela za občino kot OU, potem 4 ure za firmo, kot zaposlen v njej in to na poslih, ki jih je sam sebi dal.

Odgovor 6:
ZUreP-2 v 44. členu funkcije občinskega urbanista ne omejuje na fizično osebo, ampak na opravljanje dejavnosti pooblaščenega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Iz 5. člena ZAID izhaja, da lahko pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec svoje delo opravljata kot javni uslužbenec, s.p., ali na podlagi pogodbenega sodelovanja z gospodarsko družbo. Ta gospodarska družba mora prav tako izpolnjevati določene pogoje (14. člen ZAID): da ima vpisano dejavnost v Poslovni register Slovenije, da ima urejeno zavarovanje, da ima zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali inženirja ali da je zagotovljen ustrezen delež lastništva. Torej kot občinski urbanist lahko deluje fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje po ZAID.
Z namenom preprečevanja potencialno koruptivnih dejanj in navzkrižja interesov, je bilo v ZUreP-2 vpeljanih več določb, ki se nanašajo na transparentnost postopkov priprave prostorskih aktov, sodelovanje javnosti, varovanje integritete, razkrivanja morebitnih nasprotnih interesov, itd.
ZUreP-2 tako že na samem začetku zelo jasno postavlja načela urejanja prostora, ki veljajo pri vse postopkih vezanih na urejanje prostora. Za občinskega urbanista je še posebej pomemben peti odstavek 9. člena, ki govori o integriteti »Osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinske ali državne pristojnosti pri urejanju prostora, so se dolžne izogibati okoliščinam, v katerih njihov zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njihovih nalog, ter opozoriti na takšna nasprotja po postopku v skladu z določbami predpisa, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.« v kombinaciji z načelom strokovnosti, načelom sodelovanja javnostmi, načelom ekonomičnosti postopka ter drugimi.
Občinski postopki urejanja postopka so transparenti, pri njih pa poleg investitorja, izdelovalca in občine, v kateri ima poleg župana in občinskega sveta posebno vlogo občinski urbanist, sodelujejo še javnost, nosilci urejanja prostora, ministrstvo ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu.
ZUreP-2 v 113. členu (razkritje morebitnega nasprotja interesov) veže postopek OPN na predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, pri čemer so k razkritju morebitnega nasprotja interesov zavezane vse osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občinsko pristojnost priprave in sprejema OPN. To velja tudi za OPPN, ker se uporablja smiselno enak postopek priprave kot za OPN.
Delo občinskega urbanista je skladno z ZUreP-2 strokovno svetovanje, skrb za celostno politiko prostorskega razvoja in skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov ter izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve in je skozi vse postopke občinske urejanja prostora nadzorovano s strani različnih deležnikov, ki imajo širok nabor ukrepov, za podajanje predlogov in pripomb, ter opozarjanje na nepravilnosti in napake v postopkih.
Občinski urbanist je hkrati tudi kot pooblaščeni prostorski načrtovalec ali pooblaščeni arhitekt zavezan k spoštovanju ZAID, ter mora kot član Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) posredno upoštevati tudi zbornične predpise (etični kodeks).