Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

o nas

 

Organi in funkcionarji zbornice

Predsednik

Predsednik zbornice predstavlja, vodi in zastopa zbornico. Je član zbornice, ki je bil na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izvoljen za predsednika zbornice. 
Predsednik: 
– sklicuje in vodi upravni odbor;
– podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica;
– sklicuje skupščino;
– izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora in 
– opravlja druge naloge po statutu in zakonu.
Predsednik zbornice za svoje delo odgovarja skupščini in ji enkrat letno poroča o svojem delu ter o delu upravnega odbora

Vršilec dolžnosti predsednika zbornice od 23.10.2018 dalje:
TOMAŽ KRIŠTOF, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbornice. Sestavljajo ga predsednik zbornice in trije člani. Upravni odbor vodi delo in poslovanje zbornice. Delo upravnega odbora vodi predsednik zbornice.
Pomembnejše naloge upravnega odbora so:
– skrb za izvrševanje programa dela, finančnega načrta, splošnih aktov in sklepov skupščine ter za delovanje zbornice in njenih organov v skladu s statutom in drugimi predpisi;
– vodenje finančnega poslovanja zbornice in upravljanje s sredstvi zbornice ter odločanje o sklenitvi pravnih poslov; 
– vodenje in nadzorovanje dela strokovnih služb zbornice; 
– sprejem potrebnih ukrepov za nemoteno izvrševanje javnih pooblastil zbornice;
– spodbujanje sodelovanja med člani zbornice, strokovne, kulturne in družabne dejavnosti članov zbornice ter organiziranje ustreznih prireditev in srečanj;
– skrb za obveščanje članov zbornice, skrb za promocijo stroke, ustanavljanje in podeljevanje nagrad ipd.

Upravni odbor 2018 - 2019:

TOMAŽ KRIŠTOF, univ.dipl.inž.arh.  -  v.d. predsednika
MIKA CIMOLINI, univ.dipl..inž.arh.
SERGEJ HITI, univ.dipl.inž.kraj.arh.
ALEŠ VRHOVEC, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Skupščina

Skupščina je najvišji organ odločanja v zbornici. Sestavljajo jo predstavniki matičnih sekcij in predstavniki regij. Skupščina zaseda kadar je potrebno, vendar najmanj enkrat letno.
Njene najpomembnejše naloge so:
– sprejem statuta zbornice, kodeksa poklicne etike, disciplinskega pravilnika in drugih splošnih aktov zbornice; 
– sprejem letnega programa dela, letnega finančnega načrta, potrditev zaključnega računa in določitev višine članarine in drugih prispevkov zbornice ter višine finančnih nadomestil;
– imenovanje in razreševanje članov upravnega odbora, predsednika zbornice in funkcionarjev disciplinskih organov;
– obravnavanje vprašanj, povezanih z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter zavzemanje stališč in sprejemanje sklepov v zvezi s temi vprašanji. 

Skupščina 2017 - 2019:

Predstavniki Matične sekcije arhitektov:
Ines Kos, univ.dipl.inž.arh.
Helena Kovač, univ.dipl.inž.arh.
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.

Predstavniki Matične sekcije krajinskih arhitektov:
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Predstavniki Matične sekcije prostorskih načrtovalcev:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Petra Žarn, univ.dipl.inž.grad.

Predstavniki Regijskega odbora Ljubljana (R1):
mag. Peter Bassin,univ.dipl.inž.arh.
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.
Urša Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.
Jaka Napotnik, univ.dipl.inž.arh.
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.

Predstavniki Regijskega odbora Maribor (R2):
Borut Bončina, univ.dipl.inž.arh.
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh.
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.
Andrej Šmid, univ.dipl.inž.arh.

Predstavniki Regijskega odbora Celje (R3):
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh.
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Predstavniki regijskega odbora Kranj (R4):
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh.
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.
Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh.

Predstavnik Regijskega odbora Nova Gorica (R5):
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh.
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.
Marjeta Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Predstavniki Regijskega odbora Koper (R6):
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh.

Predstavniki Regijskega odbora NM:
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh.
Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Predsednik skupščine in skupščinske sveta: 
- vodi predsedstvo skupščine, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana skupščine, 
- predhodno obvešča upravni odbor o sejah skupščinskega sveta.

Predsednik skupščine in skupščinske sveta 2017 – 2019: 
ALEKSANDER OSTAN, univ.dipl.inž.arh. 


na vrh

Matične sekcije

Matične sekcije so ustanovljene z namenom uspešnega izvajanja nalog zbornice. Na področjih arhitekture, krajinske arhitekture in urejanja prostora, se v zbornici ustanovijo matične sekcije.
 
Matične sekcije združujejo člane zbornice glede na njihovo strokovno izobrazbo oziroma poklicno pripadnost. V okviru zbornice delujejo naslednje matične sekcije:
·          matična sekcija arhitektov,
·          matična sekcija krajinskih arhitektov in
·          matična sekcija prostorskih načrtovalcev.
 
Predsednik matične sekcije vodi delo strokovnega sveta matične sekcije ter predstavlja in zastopa matično sekcijo v skupščini.
Strokovni svet matične sekcije je strokovno in izvršilno telo matične sekcije, ki vodi delovanje matične sekcije, obravnava probleme opravljanja dejavnosti članov sekcije ter pripravlja in izvaja program dela matične sekcije. Strokovni svet matične sekcije sestavljajo predsednik matične sekcije in dva člana.
 
Pomembnejše naloge Strokovni svet matične sekcije so:
·          vodi delovanje matične sekcije,
·          sprejema program dela matične sekcije,
·          sprejema predlog financiranja delovanja matične sekcije,
·          predlaga kandidate za izpitne komisije,
·          izvaja druge naloge v zvezi z izpiti ter člani izpitnih komisij,
·          obravnava problematiko delovanja svojih članov, obvešča o teh vprašanjih upravni odbor in skupščino, ter jim daje predloge in pobude za sprejem posameznih ukrepov za reševanje teh problemov,
·          sodeluje pri izvajanju programov zbornice za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov matične sekcije 

Matična sekcija arhitektov:
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. - predsednik 
Ines Kos, univ.dipl.inž.arh. - članica
Helena Kovač, univ.dipl.inž.arh. - članica 

Matična sekcija krajinskih arhitektov:
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh. - predsednica
Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica 

Matična sekcija prostorskih načrtovalcev:
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik 
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Petra Žarn, univ.dipl.inž.grad. - članica


na vrh

Regije

Regije se ustanovijo s ciljem zagotavljanja enakomernega zastopstva članov zbornice z ozemlja celotne države v skupščini in zaradi lažjega uveljavljanja interesov članov zbornice iz različnih delov države v organih zbornice. V regijo so združeni vsi člani zbornice, ki živijo na območju regije. 
Območja regij ter kriterij za pripadnost članov zbornice v regije določi volilni pravilnik, in sicer:
Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Nova Gorica, Koper in Novo Mesto.
Predsednik regije predstavlja člane zbornice iz regije, zastopa njihove interese v skupščini, jih obvešča o dejavnosti zbornice ter organizira delovanje zbornice v regiji.
Predsednik regije mora vsaj enkrat letno sklicati vse člane zbornice z območja regije na regijski zbor. Člani zbornice lahko na regijskem zboru ustanovijo regijsko pisarno, ki skrbi za organiziranost dejavnosti članov zbornice v regiji in njihovo obveščanje o dejavnosti zbornice.

Regija LJUBLJANA
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. - predsednik
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh. - član
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh. - član
Urša Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh. - članica
Jaka Napotnik, univ.dipl.inž.arh- - član
Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh. - članica
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh. - članica
 
Regija MARIBOR
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh.- predsednica
Borut Bončina, univ.dipl.inž.arh.
- član
mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh. - član
Andrej Šmid, univ.dipl.inž.arh., univ.dipl.inž.arh. 
- član
.

Regija CELJE
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh. - član

Regija KRANJ
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh. - član
Boštjan Žepič, univ.dipl.inž.arh. - član

Regija NOVA GORICA
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh. - predsednica
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh. - član
Marjeta Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica

Regija KOPER 
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh. - predsednica 

Regija NOVO MESTO
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik
Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh. - članica.
 

Predsednik regijskega odbora:
- predstavlja člane zbornice iz regije, zastopa njihove interese v skupščini, jih obvešča o dejavnosti ter organizira delovanje zbornice v regiji,
- mora vsaj enkrat letno sklicati vse člane zbornice z območja regije na regijski zbor,
- je vodja regijske pisarne, če je le-ta ustanovljena.


na vrh

Stalna delovna telesa skupščine - komisije


na vrh

Skupščinski svet

Skupščinski svet je stalno delovno telo skupščine, namenjeno čim večji povezavi med člani in organi zbornice ter stalnemu spremljanju dela upravnega odbora in predsednika zbornice. Sestavljajo ga predsedniki matičnih sekcij, predsedniki regij ter predstavnik ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve. Skupščinski svet zaseda najmanj štirikrat letno ter o svojem delu najmanj enkrat letno poroča skupščini. 
Naloge skupščinskega sveta so:
– obravnava aktualnih vprašanj zbornice in dejavnosti članov zbornice;
– spremljanje in ocenjevanje dela predsednika zbornice in upravnega odbora;
– dajanje mnenj, predlogov in pobud za delo predsednika zbornice in upravnega odbora;
– spremljanje in nadzorovanje finančnega poslovanja zbornice;
– obravnava skupščinska gradiva ter dajanje mnenja o njih.
Skupščinski svet izmed svojih članov imenuje nadzorni odbor za finančno poslovanje zbornice. Nadzorni odbor spremlja finančno poslovanje zbornice in o njem obvešča skupščinski svet.

Skupščinski svet 2017 - 2019: 
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh. - predsednik Matične sekcije arhitektov 
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh. - predsednica Matične sekcije krajinskih arhitektov 
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik Matične sekcije prostorskih načrtovalcev 
Jernej Prijon, univ.dipl.inž.arh. - predsednik RO Ljubljana 
Alenka Debenjak, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Maribor
Mateja Kričej, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Celje 
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Kranj 
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh. - predsednica RO Nova Gorica 
Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh. - predsednik RO Novo mesto

Nadzorni odbor 2017 - 2019:
Jana Bavdaž, univ.dipl.inž.arh.
Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Romana Toš, univ.dipl.inž.arh.

Volilna komisija:
 vodi postopke kandidiranja in volitev oziroma imenovanj članov skupščine, predsednika zbornice ter drugih funkcionarjev zbornice.

Volilna komisija:
Janja Brodar, univ.dipl.inž.arh.
Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
Jaka Sokler, mag.inž.arh.

Vpisna komisija/Komisija za vpis v imenik:
- je stalno delovno telo zbornice
- odloča o vpisu posameznikov v imenik in o izbrisu iz njega, o pridobitvi licenc ter o drugih zadevah v zvezi z vpisom, članstvom in izbrisom iz imenika,
- izvaja naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisa, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika poklicnih zbornic, statutom zbornice in drugimi akti zbornice,
- izvaja svoje naloge v okviru javnega pooblastila.

Vpisna komisija /komisija bo zaključila z delom z iztekom mandatov članom skupščine, predvidoma maja 2019/:
Stojan Črnko, univ.dipl.inž.arh. /predstavnik MSA/ - predsednik
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh. /predstavnik MSP/ - član
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh. /predstavnica MSKA/ - članica


na vrh

Komisarji in komisije

Komisar za zakonodajo:
 Mima Suhadolc, univ.dipl.inž.arh.

- vodi in koordinira delo komisije za zakonodajo,
- skrbi za pripravo stališč zbornice v zvezi z zakonodajo in jih posreduje v obravnavo upravnemu odboru zbornice,
- skupaj z upravnim odborom, skrbi za izbor dodatnih ekspertov, ki sodelujejo s komisijo za zakonodajo pri pripravi stališč zbornice,
- skrbi za poročila in obračune dela komisije,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblastilom upravnega odbora.

Komisija za zakonodajo:

- je sestavljena iz predstavnikov matičnih sekcij,
- skrbi za pripravo stališč v zvezi z zakonodajo.

Komisar za izobraževanje:
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.

- vodi in koordinira izobraževanja v organizaciji zbornice,
- upravnemu odboru predlaga vodje projektov na področju, ki ga vodi,
- skrbi za pripravo poročil in obračun dela na področju, ki ga vodi,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblastilom upravnega odbora.

Komisar za informiranje:
Mika Cimolini, univ.dipl.inž.arh.

- vodi in koordinira obveščanje članov zbornice,
- vodi in koordinira spletno stran zbornice (priprava in objava vsebin, skrb za strukturo in urejenost spletne strani),
- predlaga, vodi in koordinira organizacijo projektov zbornice:
  - projekte s področja promocije dejavnosti projektiranja v širši javnosti
  - projekte s področja uveljavljanja dobrih projektantskih praks med člani in navzven
  - projekte s področja izobraževanja
- upravnemu odboru predlaga vodje projektov na področju, ki ga vodi,
- skrbi za pripravo poročil in obračun dela na področju, ki ga vodi,
- izvaja druge aktivnosti s posebnim pooblastilom upravnega odbora.

Komisar za natečeje:
Jernej Prijon, univ. dipl. ing. arh.

Izvajalci posameznih projektov:

- izvajajo posamezne projekte,
- skrbijo za pripravo poročil in obračun dela za projekt, ki ga izvajajo,
- izvajajo druge aktivnosti s posebnim pooblastilom komisarja.


Izpitni odbor in izpitne komisije:
- imajo status stalne komisije zbornice, ki jih imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice,
- ugotavljajo usposobljenost kandidatov na strokovnih izpitih (58. člen Statuta),
- izvajajo naloge skladno z določili zakona o graditvi objektov, predpisom, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev, statutom in drugimi akti zbornice,
- izvajajo svoje naloge v okviru javnega pooblastila.

Izpitne komisije ZAPS: 
1. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega načrtovanja za področje dela licence z označbo »P«
Predsednik:
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.arh.
dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, univ.dipl.inž.arh.
mag. Jelko Valenčak
dr. Maja Simoneti, udika
dr. Aleš Mlakar, udika

2. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja arhitekturnega projektiranja
Predsednik:
Boris Briški, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh.
Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
Božo Podlogar, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

3. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja krajinsko-arhitekturnega projektiranja
Predsednik:
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Karolina Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

4. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega načrtovanja za področje dela licence z označbo »A« in označbo »KA«
Predsednica:
dr. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh.
dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, univ.dipl.inž.arh.
mag. Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
mag. Darja Marinček Prosenc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
dr. Aleš Mlakar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

5. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega revidiranja načrtov arhitekture
Predsednik:
dr. Matjaž Durjava, univ.dipl.inž.arh.
Člani:
Boris Briški, univ.dipl.inž.arh.
dr. Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh.
Božo Podlogar, univ.dipl.inž.arh.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.

6. izpitna komisija za preverjanje znanja s področja prostorskega revidiranja načrtov krajinske arhitekture
Predsednik:
Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Člani:
mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag. Nikolaj Andrej Stare, univ.dipl.inž.agr.
Branko Smolej, univ.dipl.inž.arh.


na vrh

Disciplinski organi

Disciplinski tožilec:
Odvetnik Tomaž Toldi, univ.dipl.prav.

Namestnik disciplinskega tožilca:
Andrej Logar, univ.dipl.inž.arh.

Disciplinska komisija:
mag. Andrej Bohinc, univ.dipl.inž.arh.
mag. Andrej Božin, univ.dipl.inž.arh.

Alenka Divjak, univ.dipl.inž.arh.
Janez Dolinar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Gregor Gregorčič, univ.dipl.inž.arh.
Borut Hafner, mag.inž.arh.
dr. Andreja Jan, univ.dipl.inž.arh.
Lučka Manca Lesjak Soklič, univ.dipl.inž.arh.
Jana Malenšek, univ.dipl.inž.arh.
Miha Milič, univ.dipl.inž.arh.
Marko Virtič, univ.dipl.inž.arh.
dr. Domen Zupančič, univ.dipl.inž.arh.

Disciplinsko sodišče:
dr. Nataša Bratina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Monika Fink-Serša, univ.dipl.inž.arh.

Saša Piano, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Boris Volk, univ.dipl.inž.arh.


na vrh
 
Predsednik

Upravni odbor

Skupščina

Matične sekcije

Regije

Stalna delovna telesa skupščine - komisije

Skupščinski svet

Komisarji in komisije

Disciplinski organi